ihale komisyonu ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun sunan isteklilerin tekliflerinin “geçerli teklif” olarak dikkate alınacağı ve geçerli teklifler tespit edildikten sonra sınır değerin hesaplanacağı hk

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinin ikinci fıkrasında “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinin ikinci fıkrasında “İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü,


Aynı Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinin ikinci fıkrasında 
“…Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “… 79.1.2. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değer;

SD: Sınır değeri,

YM: Yaklaşık maliyeti,

n: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan ve teklif tutarı yaklaşık maliyetin yüzde 60’ından düşük ve yaklaşık maliyetten yüksek olanlar dışındaki isteklilerin teklif sayısını,

T1, T2, T3….Tn: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan (Ek ibare: 29.06.2017-30109 R.G./2. md.) ve teklif tutarı yaklaşık maliyetin yüzde 60’ından düşük ve yaklaşık maliyetten yüksek olanlar dışındaki isteklilerin teklif bedellerini,

R: Sınır Değer Tespit Katsayısını

ihale komisyonu ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun sunan isteklilerin tekliflerinin “geçerli teklif” olarak dikkate alınacağı ve geçerli teklifler tespit edildikten sonra sınır değerin hesaplanacağı 1

79.1.3. 79.1.2 nci maddede yer alan R değeri her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere Kurum tarafından belirlenir ve ilan edilir. İhalenin konusu veya işin niteliğine göre Kurum tarafından farklı R değerleri belirlenebilir.

79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.” açıklamaları,

 

İdari Şartname’nin “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 31’inci maddesinde “31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.” düzenlemesi,

 

“Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir…”  düzenlemesi yer almıştır.

 

Kısmi teklife açık olarak ihale edilen başvuruya konu ihalenin şikâyet edilen 2’nci kısmına 18 isteklinin teklif verdiği, 10.12.2020 tarihinde düzenlenen “Uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama gerekçelerine ilişkin tutanak”ta,

 

Gün-Tat Yemek Fabrikası/Hakan Gün’ün teklif mektubunda yazı ile rakamın uyuşmadığı, geçici teminat mektubunun standart forma uygun olmadığı,

 

Yetkin Tem. Taş. Yem. İnş. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.nin geçici teminat mektubunun standart forma uygun olmadığı,

 

Mehmet Işık’ın geçici teminat mektubunun standart forma uygun olmadığı, banka referans mektubunun yetersiz olduğu ve iş deneyim belgesi ekinde SGK belgelerinin sunulmadığı,

 

Empati Sos. Hizm. Nak. İnş. Tem. Ltd. Şti.nin geçici teminat tutarının yetersiz olduğu ve banka referans mektubu sunmadığı,

 

Mfs. Yem. Turz. Tem. Gıda İnş. Tic. Ltd. Şti.nin geçici teminat mektubunun standart forma uygun olmadığı ve birim fiyat teklif cetvelinin bir nüshasının imzasız olduğu,

 

Yeni Vizyon Kurumsal Hizm. İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin geçici teminat mektubunun standart forma uygun olmadığı,

 

Bin-Aş Grup Yem. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Yeşil Akhisar Yem. İşl. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Tarhana Hazır Yemek Gıda Ltd. Şti., Riva Tem. Turz. Nak. Teks. Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Cengizler Catering Gıda Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin tekliflerinin İdari Şartname’nin 47.1’inci maddesine uygun olmadığı gerekçelerine yer verildiği,

 

İdarece sınır değerin 1.521.748,99 TL olarak hesaplandığı, aynı tarihli ihale komisyonu kararı ile yukarıda belirtilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, 7 isteklinin teklifinin geçerli teklif olarak belirlendiği, ihalenin 1.557.197,46 TL teklif veren Eylülüm İnş. Gıda Çağrı Hizm. Sosy. Hizm. Tem. Oto Kir. Tic. İhr. İth. A.Ş.nin üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak DNZ Grup Tem. Hizm. İnş. Taah. Hazır Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin belirlendiği, başvuru sahibinin üçüncü sıradaki geçerli teklif sahibi olduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesine göre, ihale komisyonunun ilk oturumda isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığını ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığını kontrol edeceği, anılan Kanun’un 37’nci maddesine göre ise, ikinci oturumda ihale komisyonunun, tekliflerin değerlendirilmesine geçip, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36’ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar vereceği, Kamu İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45’inci maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun sunan isteklilerin tekliflerinin “geçerli teklif” olarak dikkate alınacağı ve geçerli teklifler tespit edildikten sonra sınır değerin hesaplanacağı anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalenin 2’nci kısmında idarece teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olmadığı belirlenen isteklilerin Gün-Tat Yemek Fabrikası/Hakan Gün, Yetkin Tem. Taş. Yem. İnş. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti., Mehmet Işık, Empati Sos. Hizm. Nak. İnş. Tem. Ltd. Şti., Mfs. Yem. Turz. Tem. Gıda İnş. Tic. Ltd. Şti. ve Yeni Vizyon Kurumsal Hizm. İnş. San. ve Tic. A.Ş. olduğu, yukarıda açıklandığı üzere anılan isteklilerin teklifinin sınır değer hesabına katılmaması gerektiği, diğer gerekçelerle değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin ise sınır değer hesabına dâhil edileceği, nitekim idare tarafından da bu yönde işlem tesis edildiği tespit edilmiştir. Bu itibarla, başvuru sahibinin 8 isteklinin teklifi dikkate alınarak sınır değerin hesaplanması gerektiği yönündeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No 2021/005
Gündem No 48
Karar Tarihi 03.02.2021
Karar No 2021/UH.I-307

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz