İhale komisyonunu’nun eşi görülmemiş ŞARK kurnazlığı (ihalelere katılan Firmaların dikkatine Teklif geçerlilik sürelerine istenilenden fazla tutmayın)

image_pdfimage_print
69 / 100

İptal edilmiş bir ihalede  teminat mektubu çözülmemesi ile yeni çıkılan ihalede daha yüksek  teklifler olması verilmiş olması halinde idarenin sırf teminat mektubu çözülmediği gerekçesi ile  iptal edilen  ihaleyi yeniden canlandırıp firmayı sözleşmeye çağırma kurnazlığına karşılık Danışmanlığını yaptığımız firmanın itirazen  şikayet sürecini başlatarak  “Teklif Geçerlilik tarihini ” doldurarak teklifin geçersiz kalmasını sağlayarak Firmanın milyonlarca zarar uğratılmasına engel olunmuştur

Bu  karar için söylenecek  çok söz  mutlaka  var mesela;

İhale komisyonunun LAKÇA haline gelen  ihale kanunu nu  kafasına göre  delmeye çalışması

Kamu İhale kurulunun idareyi nerdeyse destekleyecek  karar çıkarmaya çalışması ( bu durumu  göz önüne alarak itirazen şikayet sürecini başlatarak teklif geçerlilik süresini doldurma mücadelemiz den sonuç almış bulunmaktayız)

 

KARARI  LÜTFEN DİKKATLİ OKUYUNUZ….

BAŞVURU SAHİBİ: 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/490775 İhale Kayıt Numaralı “Pelet ( Biyokütle Yakıt) Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 27.06.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Pelet ( Biyokütle Yakıt) Alımı” ihalesine ilişkin olarak Bioak Pelet Enerji Sanayi Anonim Şirketinin 22.09.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 22.09.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 03.10.2022 tarih ve 52940 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.10.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/1093 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale komisyonu tarafından düzenlenen 27.06.2022 tarihli E-Teklif zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı kapsamında, ihaleye sadece şirketlerinin katıldığı, 28.06.2022 tarihli komisyon kararında  “Bioak Pelet Enerji Sanayi Anonim Şirketi’ne ait teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmasına, ihalede başka teklif olmaması nedeniyle 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 39. Maddesine istinaden ihalenin iptaline, Oy Birliği ile karar verilmiş” ifadesine yer verildiği ve söz konusu kararın ihale yetkilisince onaylandığı, bahsi geçen karara itiraz etmedikleri ve bu kararın kesinleştiği, ancak idare tarafından elektronik geçici teminat mektubunun iade edilmediği, daha sonra idare tarafından aynı alıma ilişkin olarak 2022/734902 ihale kayıt numarası ile tekrar ihaleye çıkıldığı, bu ihaleye şirketlerinin katıldığı, söz konusu ihalede idare tarafından belge talep edildiği, söz konusu belgelerin idareye teslim edildiği, daha sonra idare tarafından herhangi bir tebligat yapılmadığı, şikâyete konu 2022/490775 ihale kayıt numaralı ihalede ise 02.09.2022 sayılı EKAP üzerinden tebliğ edilen yazı ile söz konusu ihalede beyan edilen belgelerin ibraz edilmesinin idare tarafından talep edildiği, bu tebligata itiraz edildiği, 12.09.2022 tarihinde ihale komisyonu kararı alındığı ve söz konusu kararda ekonomik açıdan an avantajlı teklif olarak belirlendikleri, bahsi geçen ihale komisyon kararına ilişkin olarak da idareye şikâyette bulundukları, söz konusu kararın uygun olmadığı, ihalenin iptal kararının yerinde olduğu, ihalede rekabet şartlarının sağlanmadığı, idarenin kararının itiraz edilmeksizin kesinleştiği, ihale işlemleri bakımından idarenin takdir yetkisinde 4734 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan temel ihale ilkelerinin gözetilmesi gerektiği, idare hukukuna hâkim olan hukukî güvenilirlik, idarî istikrar gibi ilkelerin de dikkate alınması gerektiği, idare tarafından geçici teminatın iade edilmediği ve bu gerekçeyle ihalenin firmaları üzerinde bırakıldığı, geçici teminatın iade edilmesinin gerektiği, idare tarafından iptal kararından sonra yapılan işlemin kanuna uygun olmadığı, idarenin iptal kararından sonra gerekli malzemelerin temin edilmediği, ürünlerin maliyetinin arttığı, iptal kararının ortadan kaldırılması sonucunun kusurları olmaksızın ekonomik zararlarının doğmasına sebebiyet vereceği, Anayasa,  idare hukuku ve ihale mevzuatına göre idare tarafından yapılan işlemin yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü,

 

“Tekliflerin geçerlilik süresi” başlıklı 32’nci maddesinde “Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla  ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.” hükmü,

 

“Geçici teminat” başlıklı 33’üncü maddesinde “İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmeti ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu değildir.” hükmü,

 

“Teminat mektupları” başlıklı 35’inci maddesinde “…32 nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.” hükmü,

 

“İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinde “…İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder .

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır…” hükmü,

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tekliflerin geçerlilik süresi” başlıklı 53’üncü maddesinde “(1) Tekliflerin geçerlilik süresi; tekliflerin tahmini değerlendirme süresi, şikayete ilişkin süreler, ihale kararının onaylanması ile sözleşme imzalanmasına kadar geçecek süre ve benzeri hususlar dikkate alınarak belirlenir ve bu süre ihale dokümanında belirtilir.

(2) İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.” hükmü,

 

 “Teminatlar” başlıklı 54’üncü maddesinde “(1) İhalelerde, teklif edilen bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

(5) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

(8) Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” hükmü,

 

“Elektronik ihale” başlıklı 58/A maddesinde “… (5) Geçici teminat mektupları Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınır ve mektuba ilişkin ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir. Bu maddeye uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları geçerli kabul edilmez. Geçici teminat mektubu dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığına ilişkin bilgiler de aynı şekilde yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.” hükmü,

 

İdari Şartname’nin “Tekliflerin geçerlilik süresi” başlıklı 24’üncü maddesinde “24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 – YüzElli (rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı serbest bırakılır/iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak EKAP üzerinden yapılır.” düzenlemesi,

 

 “Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde “26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.3. Geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 23.12.2022 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.” düzenlemesi,  

“Geçici teminatın verilmesi” başlıklı 28’inci maddesinde “28.1. Geçici teminat mektubunu düzenleyen kuruluş tarafından mektuba verilen ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Türkiye Halk Bankası Giresun Şubesi TR530001200937600005000048 iban numaralı hesaba firma adı, vergi numarası ve ihale kayıt numarası belirtilerek yatırılması ve teminatın yatırıldığını gösteren belgelere ilişkin bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilmesi gerekir.” düzenlemesi,

 

“Geçici teminatın serbest bırakılması/iadesi” başlıklı 29’uncu maddesinde “29.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektubu dışındaki teminatlar ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen serbest bırakılır/iade edilir.

29.2. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde serbest bırakılır/iade edilir.

29.3. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait geçici teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra serbest bırakılır/iade edilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuruya konu “Pelet ( Biyokütle Yakıt) Alımı” ihalesinde, 28.06.2022 tarihli ihale komisyonu kararında “…Komisyonumuz 28.06.2022 tarihinde toplanmış olup, isteklinin teklifinin değerlendirilmesi neticesinde teklif veren BİOAK PELET ENERJİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ nin teklifi yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeni ile teklifi değerlendirme dışı bırakılmasına, ihalede başka teklif olmaması nedeni ile 4734 sayılı kamu ihale kanun 39. Maddesine istinaden iptaline,
Oybirliği ile karar verilerek ihale yetkilisinin onayına sunulmuştur.” 
ifadesine yer verilerek ihalenin iptaline karar verildiği, söz konusu karar ihale yetkili tarafından onaylandığı ve başvuru sahibi istekliye aynı tarihte EKAP üzerinden tebliğ edildiği görülmüştür. Söz konusu karara ilişkin olarak herhangi bir şikayet veya itirazen şikayet başvurusunun bulunmadığı anlaşılmıştır.

Daha sonra, idare tarafından 02.09.2022 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerinin verilmesi/kurulumların yapılması/aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması” konulu yazıda “PELET ( BİYOKÜTLE YAKIT) ALIMI işine ait ihalede tekliflerin değerlendirmesi sürecine geçilmiş olup, beyan ettiğiniz bilgi ve belgeleri tevsik eden ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan aşağıdaki belgeleri ekleri ile birlikte, İdari Şartnamenin 7.9. maddesine uygun olarak, 07.09.2022 tarihine kadar İdaremize sunmanız gerekmektedir.

İdare Yetkilisi

***

Destek Hizmetleri Başkanı

İmza

Sunulması Gereken Belgeler

İhale idari şartnamesinin 7.1. ı maddesinde istenen belgeler sunulacaktır.

İhale idari şartnamesinin İhalenin karara bağlanması başlıklı 36. Maddesini 36.1. maddesi “36.1. ………………………. Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan istekliler ile numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. ………………….” Hükmüne istinaden söz konusu ihalede Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgelerin sunulmaması halinde teklifinizin değerlendirme dışı bırakılacağı ve geçici teminatının gelir kaydedilecektir.” ifadesine yer verilerek anılan istekliden belge talebinde bulunulduğu anlaşılmıştır.

İdarenin söz konusu belge isteme yazısı üzerine başvuru sahibi istekli tarafından 06.09.2022 tarihinde idareye şikayet başvurunda bulunulmuş olup, söz konusu başvuruya ilişkin olarak idare tarafından 07.09.2022 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen şikayete cevap yazısında “İhale İdari Şartnamesinde yeterlilik kriterleri için sunulması gereken belgelerin ihale tarihi itibari ile geçerli olması yeterli olup, ayrıca söz konusu yeterlilik belgelerinin geçerlilik tarihine yönelik bir kriter idari şartnamede belirtilmemiştir. İhaleye e- ihale olup, firmanın teklif, geçici teminatının uygun olduğu ve yeterlilik bilgileri tablosu EKAP üzerinden eksiksiz bir biçimde doldurulmuş ve beyan edilen belgelerin uygun olduğu, bahsi geçen ihalede teklif geçerlilik süresinin devam ettiği görüldüğünden ihale iptal kararında düzeltici işlem tesis edilmesi idarece yapılabilmektedir. İsteklinin, yeterlilik bilgileri tablosunda beyan ettiği belgelerin EKAP üzerinden yapılan tebligat ile verilen süre içerisinde idaremize ulaştırılması gerekmektedir. Bu nedenlerle itiraz uygun görülmemiştir.

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında idareye şikâyet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabileceği belirtildiğinden, kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilecektir.” ifadesine yer verilerek başvurunun reddedildiği anlaşılmıştır.

İdare tarafından Kuruma gönderilen bilgi ve belgelerden anlaşıldığı üzere, beyan edilen bilgileri tevsik edici belgeleri isteme yazısı üzerine başvuru sahibi istekli tarafından istenilen belgelerin idareye sunulduğu anlaşılmıştır.

Daha sonra, idare tarafından alınan düzeltici işlem ihale komisyonu kararında “Kurumumuza bağlı sağlık tesislerinin ve bağlı birimlerinin ihtiyacına binaen 27.06.2022 tarihinde saat 10:00’da yapılan PELET ( BİYOKÜTLE YAKIT) ALIMI ihalesi için komisyonumuz düzeltici işlem tesis etmek üzere 02/09/2022 tarihinde saat 13:00 ‘da eksiksiz olarak toplanmıştır.

İhaleye e- ihale olup, firmanın teklif, geçici teminatının uygun olduğu ve yeterlilik bilgileri tablosu EKAP üzerinden eksiksiz bir biçimde doldurulmuş ve beyan edilen belgelerin uygun olduğu, bahsi geçen ihalede İdari Şartnamenin Tekliflerin geçerlilik süresi başlıklı 24. Maddesi “24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 – YüzElli (rakam ve yazıyla) takvim günüdür. “ hükmüne istinaden teklif geçerlilik süresinin devam ettiği görüldüğünden 28/06/2022 tarihinde ihale yetkilisince onaylanan ihale iptal kararında düzeltici işlem tesis edilmesi idarece yapılabilmektedir. İhale yetkilisince 28/06/2022 tarih ve 1 karar no ile onaylanan İhale Komisyon Kararı iptal edilmiş ve aşağıdaki şekliyle düzeltici işlem tesis edilmesine karar verilmiştir. I OTURUM

İhale tarih ve saatine kadar 1 adet e-teklif veren istekli teklifinin olduğu görülmüştür.

1-BİOAK PELET ENERJİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

II.OTURUM

Komisyonumuz 02/09/2022 tarihinde toplanmış olup, EKAP üzerinde teklifin değerlendirmesine başlanmış, bu aşamada;

İsteklinin İhale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile ilgili değerlendirme işlemlerine başlanmış, e-teklif kapsamında yüklü olan belgelerin ve EKAP üzerinden ilgili kurum ve kuruluşların sistemlerinden sorgulama işlemleri yapılmış, Yeterlik kriterlerinin istekli tarafından karşılandığı tespit edilmiştir.

Mal Alımıları Uygulama Yönetmeliğinin Elektronik ihale başlıklı 58/A maddesine istinaden ihalede geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahihlerine “Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerinin 07/09/2022 tarihine kadar sunmaları EKAP üzerinden tebligat yapılarak talep edilmiş ve oturum kapatılmıştır.

III. OTURUM

Komisyonumuz 12/09/2022 tarihinde toplanmış olup. İhaleye Teklif Veren Yeterliliği Uygun Görülen isteklinin beyan ettiği bilgiler ile bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sundukları belgeler doğrulandı ve istekliden talep edilen bilgiler ile bu bilgileri tevsik etmek amacıyla belgeleri sunduğu tespit edilmiş, belgelerdeki bilgilerle ihaledeki şartların sağlandığı tespit edilmiş olup;

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifler :

1. kaleme 6,9800 TL ile ihaleye teklifi veren BİOAK PELET ENERJİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ adlı isteklinin teklifi yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte Ordu İl Sağlık Müdürlüğünce tarafından 2022/631043 İ.K.N. ile 29/07/2022 tarihinde yapılan alımda Pelet için 7,90 TL’den ihalenin kesinleştiği, yine Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2022/703673 İ.K.N. ile 11/08/2022 tarihinde yapılan alımda gerçekleşen alım fiyatının 8,50 TL olduğu tespit edilmiş olup, idaremizce yapılan ihalede isteklinin teklifinin ( 6,98 TL) bahsi geçen idarelerce gerçekleştirilen alım fiyatlarından daha uygun olduğu, ayrıca Kamu İhale Genel Tebliğinin Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi başlıklı 16. Maddesinin 16.3. Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler kısmının 16.3.1. maddesine istinaden idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olduğundan teklifin kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilmesi ve BİOAK PELET ENERJİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ isteklinin teklifinin 17.170.800,00 TL toplam bedel ile en avantajlı uygun fiyat olarak belirlenerek söz konusu firmanın uhdesinde bırakılmasına,


Oybirliği ile karar verildi.”
 ifadesine yer verilerek ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak başvuru sahibi isteklinin belirlendiği söz konusu kararın 12.09.2022 tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylandığı görülmektedir.

Özetle, idare tarafından başvuruya konu “Pelet ( Biyokütle Yakıt) Alımı” ihalesinde, 28.06.2022 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin iptal edildiği, söz konusu kararın ihale yetkilisi tarafından onaylandığı ve aynı tarihte başvuru sahibi istekli EKAP üzerinden gönderildiği görülmüş olup bu aşamadan sonra idare tarafından 02.09.2022 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen beyan edilen bilgileri tevsik edici belgeleri isteme yazısı ve başvuru sahibi istekli tarafından söz konusu belgelerin sunulması üzerine 12.09.2022 tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylanan düzeltici işlem ihale komisyonu kararı ile ihalenin başvuru sahibi üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

Söz konusu ihalenin 27.06.2022 tarihinde yapıldığı, teklif geçerlilik süresinin ise 24.11.2022 tarihi mesai bitiminde, EKAP üzerinden yapılan incelemede de geçici teminat mektubunun geçerlilik tarihinin 30.12.2022 tarihinde dolacağı görülmektedir.

Kamu ihale mevzuatında, ihalelerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve yapılacak ihalelerde saydamlığın, rekabetin ve güvenirliğin sağlanması amacıyla, sözleşmenin imzalanması aşamasında idarenin sorumluluklarını yerine getirmeme hali hariç olmak üzere, aday veya isteklilerin, teklif geçerlilik süresi boyunca ve teklif değerlendirme sürecinde teklifleri ile bağlı olduğu ayrıca isteklilerin teklif geçerlilik süresi boyunca ihalede belirlenen koşulları kabul ederek teklifine bağlı kalacağı anlaşılmıştır.

Öte yandan ihalelerin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan temel ilkeler doğrultusunda gerçekleştirilmesi, ihale sürecinin meşruiyetini sağlayan kaçınılmaz ilkeler olarak hüküm altına alınmıştır. Başvuruya konu ihalede alınan ihale komisyonu kararları çerçevesinde gelinen süreç itibarıyla, ihalenin temel ilkeler doğrultusunda neticelendirilip neticelendirilmediği hususunda değerlendirme yapılması gerekliliğini ortaya çıkmakta olup, yukarıda özetlenen ihale sürecinde idarece gerçekleştirilen iş ve işlemlerin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde yer verilen temel ilkelere uygun şekilde gerçekleştirilmediği sonucuna varılmıştır. 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

Esasta
Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

KISMEN FARKLI GEREKÇE

  İncelenen ihalede,

Başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan iddiaların incelenmesi neticesinde, Kurulca “ ihalenin iptaline,” karar verilmiştir.

Anılan kararda, başvuruya konu ihalede alınan ihale komisyonu kararları çerçevesinde gelinen süreç itibarıyla, ihalenin temel ilkeler doğrultusunda neticelendirilip neticelendirilmediği hususunda değerlendirme yapılması gerekliliğini ortaya çıkmakta olup, incelenen ihale sürecinde idarece gerçekleştirilen iş ve işlemlerin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’un “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde yer verilen temel ilkelere uygun şekilde gerçekleştirilmediği ifade edilmiştir.

Kurulca alınan karara katılmakla birlikte, 28.06.2022 tarihinde iptal edilen ve ihale yetkilisi  tarafından onaylanan ve ihaleye teklif veren istekliye tebliğ edilen bir ihalenin 12.09.2022 tarihinde tekrar canlandırılmasının ihale mevzuatı açısından mümkün olmadığı ve bu hususun da karar gerekçeleri arasında yer alması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Açıklanan nedenlerle; uyuşmazlığa konu ihalede, ihalenin iptaline ilişkin karar gerekçeleri arasında, “iptal edilen ihalenin sonradan yeniden canlandırılamayacağı” hususunun  yer alması gerektiği  yönündeki düşüncemle, Kurulca verilen “ihalenin iptaline” niteliğindeki karara katılıyorum.

Toplantı No2022/053
Gündem No20
Karar Tarihi16.11.2022
Karar No2022/UM.I-1402

 

 

image_pdfimage_print