ihale komisyonu kararında değerlendirme dışı bırakılmalarının gerekçesi olarak asfalt plentlerinin Kapaklı Belediyesi ilçe sınırına en fazla 110 km mesafede kurulu olma şartını sağlamadıkları şeklinde belirtildiği idareye şikayet başvurusunda bulundukları ancak idare tarafından başvurularının reddedildiği, Google haritalar ve Yandex gibi dijital platformlar üzerinden temin ettikleri ölçümlerde plentlerinin kurulu olduğu koordinatları ile idarenin istediği ilçe sınırı olan  koordinatları arasında yaptıkları ölçümlerde söz konusu mesafenin 110 km’nin altında olduğunun görüldüğü, dolayısıyla yeterlik şartlarını sağlamalarına rağmen tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin iptal edildiği, tekliflerinin değerlendirmeye alınması ve ihalenin iptal kararının kaldırılarak düzeltici işlem tesis edilmesi hk

Toplantı No2020/041
Gündem No17
Karar Tarihi16.09.2020
Karar No2020/UY.II-1520

BAŞVURU SAHİBİ:

Atis Asfalt Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Kapaklı Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/262762 İhale Kayıt Numaralı “Sıcak Asfalt Yol, Parke-Taş Yol ve Kaldırım Yapım İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kapaklı Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 29.06.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Sıcak Asfalt Yol, Parke Taş Yol ve Kaldırım Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Atis Asfalt Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 27.07.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 27.07.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 06.08.2020 tarih ve 34681 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.08.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1216 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale komisyonu kararında değerlendirme dışı bırakılmalarının gerekçesi olarak asfalt plentlerinin Kapaklı Belediyesi ilçe sınırına en fazla 110 km mesafede kurulu olma şartını sağlamadıkları şeklinde belirtildiği, 27.07.2020 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulundukları ancak idare tarafından başvurularının reddedildiği, Google haritalar ve Yandex gibi dijital platformlar üzerinden temin ettikleri ölçümlerde plentlerinin kurulu olduğu 41.129312, 28.880206 koordinatları ile idarenin istediği ilçe sınırı olan 41.303817, 28.006720 koordinatları arasında yaptıkları ölçümlerde söz konusu mesafenin 110 km’nin altında olduğunun görüldüğü, dolayısıyla yeterlik şartlarını sağlamalarına rağmen tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin iptal edildiği, tekliflerinin değerlendirmeye alınması ve ihalenin iptal kararının kaldırılarak düzeltici işlem tesis edilmesi gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 41’inci maddesinde “…(1) İşin yapılabilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verilir. Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

(2) Ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede, aday veya isteklinin kendi malı olması istenen ve teknik kriterlerine yönelik düzenleme yapılan, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

(3) Adayın veya isteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir Tevsik işleminin aslına uygunluğu noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.

(4) Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır…” hükmü,

 

Şikâyete konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı:SICAK ASFALT YOL,PARKE TAŞ YOL VE KALDIRIM YAPIM İŞİ

b) Yatırım proje no’su/kodu:

c) Miktarı (fiziki) ve türü:

98.765,00 ton sıcak asfalt yol,65.353 m2 kaldırım, 105.510,00 m2 parke taş yol,9.600 ton asfalt yama yapım işi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer:Kapaklı İlçesi muhtelif cadde ve sokaklar

d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “… 7.5.5. İsteklilerin ihale konusu işin yerine getirilmesinde kullanılacak Kapaklı ilçe sınırına en fazla 110 km mesafede kurulu asgari 260 ton/saat kapasiteli,TS EN 13108-1 belgeli,1 adet  asfalt plentinin kendi malı veya kiralık olması şarttır.

İstekliler kendi malı olan  asfalt plentinin  kurulum yeri ve kapasitesini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kapasite Raporu ile belgelendirecektir ve tevsik edici  kapasite raporunu ihale teklif zarfı içerisinde sunulacaktır. İstekliler kendi malı olan asfalt plentine ait TS EN-13108-1 belgesini  ihale teklif zarfı içerisinde sunulacaktır.

Adayın veya isteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Tevsik işleminin aslına uygunluğu noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.

Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.

İş ortaklığında, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır.

İstekliler kiraladığı asfalt plentinin  kiralama  sözleşmesini,imza sirküleri,kiralanan plentin faturası,kiralanan plentin istenilen şartlarda olduğunu gösteren kapasite raporu ve kiralanan plentin TS EN 13108-1 belgesini  ihale teklif zarfı içerisinde sunulacaktır.Kiralanan plentin kapasitesi yukarıda belirtilen şartı sağlayacaktır. …” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kapaklı Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 29.06.2020 tarihinde “Sıcak Asfalt Yol, Parke-Taş Yol ve Kaldırım Yapım İşi” ihalesinin gerçekleştirdiği, 14.07.2020 tarihinde alınan ihale komisyonu kararında başvuru sahibi tarafından Atis Asfalt Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Atlas Global Enerji Anonim Şirketi’nin tekliflerinin anılan isteklilere ait asfalt plentlerinin kurulu olduğu yerin, Kapaklı İlçe sınırına olan mesafesinin 110 km’den fazla olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer 6 isteklinin tekliflerinin ise farklı gerekçelerle değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalede geçerli teklif kalmadığından dolayı ihalenin iptal edildiği anlaşılmaktadır.

 

İhale işlem dosyası incelendiğinde, başvuru sahibine ait asfalt plentinin mesafe şartını sağlamadığına dayanak teşkil eden bir bilgi belge veya hesaplamanın olmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla 17.08.2020 tarih ve E.2020/12249 sayılı Kurum yazısı ile idareden, Atlas Global Enerji Anonim Şirketi ve Atis Asfalt Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin asfalt plentinin Kapaklı ilçe sınırına en fazla 110 kilometre mesafede kurulu olma şartını sağlamadığı gerekçesine dayanak teşkil eden belgeler (mesafe ölçümleri, adres bilgileri, varsa konuya ilişkin yazışmalar vb. diğer bilgi ve belgeler) talep edilmiştir.

 

İdarece 20.08.2020 tarih ve E.11917 sayılı yazıyla Kurumumuza cevap verilmiş olup gelen yazıda, Kapaklı İlçe sınırı mesafe ölçümlerine ilişkin Google Harita çıktılarının ve asfalt plentlerine ait kapasite raporlarının gönderildiği, Atis Asfalt Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin asfalt plentine ait ölçümün 110.2 km olarak gösterilirken Atlas Global Enerji Anonim Şirketi’ne ait asfalt plentinin mesafe bilgisine yer verilmediği anlaşılmıştır.

 

İdarenin gönderdiği ilgili belgelerin tam okunaklı olmadığı, üzerinde gösterilen açıklamalar ve mesafe bilgilerinin tam olarak anlaşılmadığı, yazı ekinde gösterilen belediye ilçe sınırı ile firmalara ait kapasite raporlarındaki adresler esas alınarak aynı uygulama (Google Haritalar) üzerinden tarafımızca yapılan hesaplamalarda ise farklı değerlere ulaşıldığı bu hususların ise tereddüt oluşturduğunun anlaşıldığı, ilk yazımızda sorulan hususlara ilişkin Kurumumuzca 27.08.2020 tarih ve E.2020/12818 sayılı yazı ile idareden yeniden açıklık talep edilmiştir.

 

İdarece gönderilen 28.08.2020 tarih ve E.12316 sayılı cevabi yazıda; “Kamu İhale Kurumunun 17.08.2020 tarihli ve E.2020/12249 Sayılı yazısına 20.08.2020 tarihli ve E.11917 sayılı yazımız ile cevap verilmiş ve cevabi yazımızda 2020/262762 ihale kayıt numaralı ”Sıcak Asfalt Yol, Parke Taş Yol ve Kaldırım Yapım İşinde” İhale Komisyonu Atis Asfalt Taahhüt İnş. San. ve Tic. A.Ş. ile Kapaklı İlçe sınırları arasındaki mesafeyi D­020 Karayolu üzerinden (Google Haritalar) 110,2 km, Atlas Global Enerji A.Ş. ile Kapaklı İlçe sınırları arasındaki mesafeyi aynı güzergahtan 113 km ölçmüştür. Şartname hükümlerine göre asfalt plentinin Kapaklı İlçe sınırına en fazla 110 km olması şartını sağlamadığından ihale komisyonu iki firmanın teklifini de geçersiz saymış ve ihaleyi iptal etmiştir.

Ancak Kamu İhale Kurumunun 27/08/2020 tarih ve 12818 sayılı aydınlatıcı bilgi talebi üzerine yapılan yeni değerlendirmede Google haritalar üzerinden yapılan ölçümlerden Avrupa Otoyolu / O­3/ E­80 güzergahı baz alındığında Atis Asfalt Taahhüt İnş.San. ve Tic. A.Ş.’nin asfalt plenti ile Kapaklı İlçe sınırı arasındaki mesafenin 104 km olduğu, aynı yol güzergahında Atlas Global Enerji A.Ş. ile Kapaklı İlçe sınırları arasındaki mesafenin 117 km olduğu ölçülmüştür.

İhale Komisyon kararında dikkate alınan O­6 Karayolu güzergahında Google Haritalar üzerinden yeniden yapılan ölçümlerde Atis Asfalt Taahhüt İnş.San.ve Tic. A.Ş. ile Kapaklı İlçe arasındaki mesafenin 109 km olduğu ölçülmüştür. İhale Komisyonunca daha önce yapılan ölçümde sehven hata yapılarak 110,2 km bulunduğu ve buna göre karar verdiği anlaşılmıştır. Atlas Global Enerji A.Ş. asfalt plenti ile Kapaklı İlçe Sınırı arasında O­6 Karayolu güzergahı üzerinden yapılan yeni ölçümlerde mesafenin 113 km olduğu ve İhale Komisyonunda aynı kilometreyi ölçtüğü anlaşılmıştır.” ifadelerine yer vermiştir.

 

İdareye gönderilen açıklama talebi yazılarına, idarece farklı mesafe bilgilerine yer verilerek cevap verildiğinin anlaşıldığı, dolayısıyla ortaya çıkan tereddüdün giderilmesi ve uyuşmazlık konusunun objektif şekilde değerlendirilebilmesi için idare dışı bir kuruluş olan Karayolları Genel Müdürlüğü’nden 31.08.2020 tarih ve E.2020/12929 sayılı Kurum yazısı ile Atlas Global Enerji Anonim Şirketi ve Atis Asfalt Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ait ekte yer alan kapasite raporlarında adresleri verilen asfalt plenti tesislerinin, Kapaklı Belediyesi sınırlarına karayolu uzaklıklarının (belediye sınırlarına en yakın noktaların) hesaplanarak Kurumumuza gönderilmesi talebinde bulunulmuştur

 

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 04.09.2020 tarih ve 199490 sayılı cevabi yazısında; Atlas Global Enerji Anonim Şirketi’ne ait asfalt plentinin bulunduğu Sarıyer (İstanbul) ilçesinden Kapaklı ilçesine olan karayolu (Karayolu Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan) uzunluğunun 122 km olarak ölçüldüğü, Atis Asfalt Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ait asfalt plentinin bulunduğu Sultangazi (İstanbul) ilçesinden Kapaklı ilçesine olan karayolu (Karayolu Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan) uzunluğunun 101 km olarak ölçüldüğü, ancak söz konusu asfalt plentlerinin Karayolu Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan karayoluna olan uzaklıkları ya da belediyelerin sorumluluğunda olan diğer yolların kullanılması gibi parametreler dikkate alındığında farklı durumların ortaya çıkabileceği ifadelerine yer verilmiştir.

 

Yukarıda yer verilen tespit ve değerlendirmeler dikkate alındığında; idarece yapılan ölçümlerde, başvuru sahibi Atis Asfalt Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ait asfalt plentinin Kapaklı ilçe sınırına olan mesafenin idarece yapılan son ölçüme göre Avrupa Otoyolu / O­3/ E­80 güzergahı baz alındığında 104 km ölçüldüğü, O­6 Karayolu güzergahı üzerinden yapılan hesaplamalarda ise 109 km olarak ölçüldüğü, yine Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ölçümlerde ise kendi sorumluluk alanındaki güzergah esas alınarak mesafenin 101 km olarak ölçüldüğünün görüldüğü, bu durumda anılan isteklinin asfalt plentinin Kapaklı İlçe sınırına olan mesafesinin 110 kilometrenin altında bulunduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

 

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi Atis Asfalt Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz