İhale komisyonunun teknik ve mali tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda ihalede geçerli teklif sahibi istekli sayısının üçten az olması sebebiyle ihalenin iptaline karar verilmesi hk 9

Toplantı No2021/046
Gündem No85
Karar Tarihi11.11.2021
Karar No2021/UH.II-2066

BAŞVURU SAHİBİ:

Team Engineering Spa,

 

VEKİLİ:

Av. Kazım PAK

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Daire Başkanlığı,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/89059 İhale Kayıt Numaralı “M1 Fuar İstasyonu-Üniversite ve 3 Ocak-Şehir Hastanesi-Meşot Raylı Sistem Hatlarının Uygulamaya Esas Kesin Projeleri, Fizibilite Etüdü ve İnşaat İhale Dosyası Hazırlanması İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından 08.03.2021 tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleştirilen “M1 Fuar İstasyonu-Üniversite ve 3 Ocak-Şehir Hastanesi-Meşot Raylı Sistem Hatlarının Uygulamaya Esas Kesin Projeleri, Fizibilite Etüdü ve İnşaat İhale Dosyası Hazırlanması İşi” ihalesine ilişkin olarak Team Engineering Spanin 14.09.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 27.09.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.10.2021 tarih ve 45929 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.10.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1628 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihaleye 8 adayın ön yeterlik başvurusunda bulunduğu, kısa listeye alınan 5 adayın, idarece teklif vermeye davet edildiği, ihale komisyonunca gerçekleştirilen değerlendirmeler neticesinde, ihalede 2 geçerli teklifin kaldığı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 52’nci maddesi hükmü uyarınca ihalenin idarece iptal edilmesi gerekirken ihale işlemlerine devam edilerek ihalenin Prota üh. Proje ve Dan. Hizm. A. Ş. üzerinde bırakıldığı, anılan işlemlerin mevzuat hükümleri ile anılan Kanun’un 5’inci maddesinde belirtilen temel ilkelere aykırı olduğu, anılan ihalede yaklaşık maliyetin ve isteklilerin teklif bedelleri ile teknik puanlarının açıklanması sebebiyle gizliliğin ortadan kalktığı, dolayısıyla ön yeterlik aşamasına geri dönülerek ihale sürecinin idarece devam ettirilmesinin mevzuata aykırı olduğu, gerek ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda gerekse teknik ve mali tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda üçten az aday veya isteklinin geçerli teklif olarak kalması durumunda mevzuat gereğince ihalenin sonuçlandırılamayacağının açık olduğu, buna rağmen idarece ön yeterlik aşamasını geçen bütün isteklilerin tekrar davet edilmesi suretiyle ihale işlemlerine devam edilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi ve ihalenin yapılması” başlıklı 52’nci maddesinde “…Gerek ön yeterlik sonucunda gerekse teknik veya malî değerlendirme sonucunda üçten az aday veya isteklinin kalması halinde ihale yapılmaz.” hükmü,

 

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Ön yeterlik değerlendirmesi” başlıklı 54’üncü maddesinde “(1) Ön yeterlik değerlendirmesi, Kanun, bu Yönetmelik, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği ve tip şartnamelerde belirtilen esaslar çerçevesinde standart formlar kullanılarak yapılır.

(2) Başvuruların değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen adayların başvurularının değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

(3) Başvuru zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, adaylarca sunulmaması halinde, bu eksik belgeler idarelerce tamamlatılamaz.

(4) Başvurunun esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede adaylardan bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak, idare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

(5) İdarelerce bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde adaylarca sunulan belgelerin, başvuru tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, adayın başvuru tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını göstermesi gereklidir.

(6) Bu işlemden sonra, başvuru belgeleri tam ve usulüne uygun olan adayların genel uygunluk şartlarına sahip olup olmadıkları kontrol edilir. Genel uygunluk şartlarını taşımayan adaylar yeterli kabul edilmez ve değerlendirme dışı bırakılır. Genel uygunluk şartlarını taşıyan aday sayısının üçten az olması durumunda ihale iptal edilir.

(7) Sonraki aşamada genel uygunluk şartlarını taşıyan adayların ön yeterlik kriterlerini sağlayıp sağlayamadıklarının tespitine geçilir. Ön yeterlik şartnamesinde belirtilen ön yeterlik kriterlerini sağlayamayan adaylar değerlendirme dışı bırakılır. Ön yeterlik kriterlerini sağlayan aday sayısının kısa listeye alınacak aday sayısına eşit veya az olması durumunda bu aşamadan sonraki puanlama işlemi yapılmadan doğrudan kısa liste oluşturulur…” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “İhaleye davet” başlıklı 55’inci maddesinde “(1)  Ön yeterlik değerlendirmesini geçerek kısa listeye giren adaylar, bu listenin oluşturulmasından itibaren 3 iş günü içinde davet mektubu ve ihale dokümanı gönderilmek suretiyle ihaleye davet edilir. Bu mektup ekinde Ön Yeterlik Değerlendirme Sonucu Tutanağına da yer verilir.

(2) Yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya bu değeri aşan ihalelerde kısa listeye alınan adaylara teknik ve mali tekliflerini hazırlayabilmeleri için, ihale gününden önce en az kırk gün süre verilerek davet mektubu gönderilir.

(3) Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelerde ise adaylara teknik ve mali tekliflerini hazırlayabilmeleri için ihale gününden önce, Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen süreler verilerek davet mektubu gönderilir.

(4) İhaleye davet edilebilecek aday sayısının üçten az olması durumunda, idarece davet mektubu gönderilmez ve ihale yapılmaz.” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 67’nci maddesinde “(1) İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum gerekçeleriyle birlikte bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

(2) Teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir. Ancak, idare tarafından ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, kısa listede yer alan bütün adaylar tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir.” hükmü,

 

Ön Yeterlik Şartnamesi’nin “Ön yeterlik kriterleri ve bunlara ilişkin belgeler” başlıklı 8’inci maddesinde “…8.4 Yukarıda belirtilen asgari şartları sağlamayan adaylar, yeterli kabul edilmezler ve ön yeterlik değerlendirmesi dışında bırakılırlar. Ön yeterlik asgari şartlarını sağlayan aday sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir. Asgari koşulları sağlayan adayların sayısının bu Şartnamenin 21 inci maddesinde belirtilen kısa listeye alınacak aday sayısına eşit veya küçük olması durumunda ise asgari koşulları sağlayan tüm adaylar kısa listeye alınır ve davet mektubu gönderilmek suretiyle teklif vermeye davet edilir. Asgari şartları sağlayan aday sayısının kısa listeye alınacak aday sayısını aşması durumunda, asgari şartları sağlayan bu adaylar şartnamenin 8.5 maddesinde belirtilen kriterlere göre puanlamaya alınır.” düzenlemesi

 

Anılan Şartname’nin “Ön yeterlik değerlendirmesinin sonuçlandırılması, kısa listenin oluşturulması ve ihaleye davet” başlıklı 21’inci maddesinde “Adayların 8.5 maddesinde belirtilen değerlendirme kriterlerine göre aldıkları puanlar toplanarak bu puana göre sıralanır ve en yüksek puana sahip 6 aday kısa listeye girer.” düzenlemesi,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1.İhale konusu danışmanlık hizmetinin;

a) Adı: M1 Fuar İstasyonu-Üniversite ve 3 Ocak-Şehir Hastanesi-Meşot Raylı Sistem Hatlarının Uygulamaya Esas Kesin Projeleri, Fizibilite Etüdü ve İnşaat İhale Dosyası Hazırlanması İşi

b) Varsa kodu:

c) Miktarı (fiziki)ve türü:

Yaklaşık 9.800 m uzunluktaki M1 Fuar İstasyonu-Üniversite ve 11.200 m uzunluktaki 3 Ocak? Şehir Hastanesi-MEŞOT hatlarının raylı sistem güzergah hatlarının uygulamaya esas kesin projeleri, Fizibilite Etüdü Ve İnşaat İhale Dosyası Hazırlanması İşi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer: MERSİN” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “İhaleye ilişkin bilgiler” başlıklı 3’üncü maddesinde “3.1. a) İhale kayıt numarası: 2021/89059

b) İhale usulü: Belli istekliler arasında ihale

c) Tekliflerin sunulacağı adres: Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Palmiye Mah. 1219 Sk. S. Bilgen Apt. No:9 Yenişehir/MERSİN

ç) İhalenin yapılacağı adres: Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Palmiye Mah. 1219 Sk. S. Bilgen Apt. No:9 Yenişehir/MERSİN

d) İhale komisyonunun toplantı yeri: Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Palmiye Mah. 1219 Sk. S. Bilgen Apt. No:9 Yenişehir/MERSİN

3.2. Teklifler, davet mektubunda belirtilen ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi” 35’inci maddesinde “35.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

35.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

35.3. Teknik veya mali değerlendirme sonucunda üçten az isteklinin kalması halinde ihale iptal edilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale işlem dosyası incelendiğinde, ihale konusu işin adının “M1 Fuar İstasyonu-Üniversite ve 3 Ocak-Şehir Hastanesi-Meşot Raylı Sistem Hatlarının Uygulamaya Esas Kesin Projeleri, Fizibilite Etüdü ve İnşaat İhale Dosyası Hazırlanması İşi” olduğu, itirazen şikayete konu danışmanlık hizmet alımı ihalesinde 20 adet ihale dokümanının EKAP’tan indirildiği, 08.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen ön yeterlik aşamasına 8 aday tarafından ön yeterlik başvurusunun gerçekleştirildiği, ihale komisyonunca gerçekleştirilen değerlendirmeler neticesinde 5 adayın yeterli olduğuna, kısa listeye alınmalarına ve ihaleye davet edilmelerine karar verildiği,

 

İhaleye davet edilen adayların teklif dosyalarının 25.05.2021 tarihinde idareye teslim edildiği, ihale komisyonunca isteklilerin teknik tekliflerinin değerlendirilmesi neticesinde, Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Su-Yapı Müh ve Müş. A. Ş.nin teknik tekliflerinin yeterli olmadığı, Tekfen Mühendislik Anonim Şirketi – Arup Müh. ve Müş. Ltd. Şti. iş ortaklığının ise teknik teklifi kapsamında teşekkür mektubu sunduğu gerekçesiyle teklifinin geçersiz olduğuna karar verilmiş olup teknik teklifleri yeterli kabul edilen Prota Mühendislik Proje ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi’nin ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak, Yüksel Proje Anonim Şirketi’nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği 16.08.2021 tarihli ihale komisyonu kararından anlaşılmıştır.

 

Ayrıca 11.10.2021 tarihli ihale komisyonu kararıyla, daha önce ihale komisyonunca alınan 16.08.2021 tarihli ihale komisyonu kararının iptaline ve ihalede teknik ve mali tekliflerin değerlendirilmesi neticesinde üçten az isteklinin geçerli teklif sahibi olarak kaldığı gerekçesiyle ihalenin iptaline karar verildiği de anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 52’nci maddesinde, gerek ön yeterlik sonucunda gerekse teknik veya malî değerlendirme sonucunda üçten az aday veya isteklinin kalması halinde ihalenin yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 55’inci maddesinde, ön yeterlik değerlendirmesini geçerek kısa listeye giren adayların, bu listenin oluşturulmasından itibaren 3 iş günü içinde davet mektubu ve ihale dokümanı gönderilmek suretiyle ihaleye davet edileceği, bu mektup ekinde ön yeterlik değerlendirme sonucu tutanağına da yer verileceği ile ihaleye davet edilebilecek aday sayısının üçten az olması durumunda, idarece davet mektubu gönderilmeyeceği ve ihalenin yapılmayacağı,

 

Anılan Yönetmelik’in 67’nci maddesinde, teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihalenin iptal edileceği, ancak, idare tarafından ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, kısa listede yer alan bütün adaylar tekrar davet edilerek ihalenin sonuçlandırılabileceği hüküm altına alınmıştır.

 

İdarece gerçekleştirilen ihale işlemleri dikkate alındığında, ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda kısa listeye 5 adayın dahil edildiği ve ihaleye teklif vermeye davet edildiği, ihaleye davet edilen 5 adayında tekliflerini ihaleye sunduğu, istekliler tarafından sunulan tekliflerin değerlendirilmesi neticesinde Prota Mühendislik Proje ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi ile Yüksel Proje Anonim Şirketi’nin teklifinin geçerli teklif olarak kabul edildiği anlaşılmış olup teknik ve mali tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda ihaledeki geçerli teklif sahibi istekli sayısının iki olduğu görülmüştür.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 52’nci maddesi hükmü gereğince, teknik ve mali tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda ihalede geçerli teklif sahibi istekli sayısının üçten az olması sebebiyle ihalenin iptaline karar verilmesi gerekirken 16.08.2021 tarihli ihale komisyonu kararı ile Prota Mühendislik Proje ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi’nin ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak, Yüksel Proje Anonim Şirketi’nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenmesinin mevzuata aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Ancak 11.10.2021 tarihli ihale komisyonu kararıyla 16.08.2021 tarihli ihale komisyonu kararının ve ihalenin iptaline karar verildiğinden şikayete konu herhangi bir uyuşmazlık konusu kalmadığı gerekçesiyle itirazen şikayet başvurusunun reddedilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.