kayıt tarihi by

 

Toplantı No2020/031
Gündem No23
Karar Tarihi08.07.2020
Karar No2020/UH.I-1180

BAŞVURU SAHİBİ:

Erçak Temizlik Hiz. Nak. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Fatih Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/243772 İhale Kayıt Numaralı “Fatih İlçesi 1 Bölge (Haliç Bölgesi) Kent Temizliği İşinde Kullanılmak Üzere Araç Çalıştırılması Hizmeti Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Fatih Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 15.06.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Fatih İlçesi 1 Bölge (Haliç Bölgesi) Kent Temizliği İşinde Kullanılmak Üzere Araç Çalıştırılması Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Erçak Temizlik Hiz. Nak. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 27.05.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.06.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 15.06.2020 tarih ve 25887 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.06.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/966 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Teknik özelliklerine ihale dokümanında değinilen ibadethane temizlik aracı için, isteklilerin piyasadan temini kolay yerli üretimi olan birçok alternatif sunabilecek olmalarına rağmen, söz konusu araç için dokümanda yer verilen özelliklerin teklif verilmesini kısıtlayıcı mahiyette olduğu ve rekabet ortamının tesis edilmesine imkân tanımadığı, öte yandan söz konusu aracın kendi malı olarak istenmese bile en az 100 takvim günü içerisinde temin edilmesinin mümkün olmadığı, böyle bir durumda ise ihalenin daha yüksek bedel ile sonuçlandırılarak kamu zararına sebebiyet vereceği, kaldı ki dokümanda aracın özelliklerinin “Dizel, klimalı, taşıyıcı araç en az 140 kw motor gücünde, N2G kategorisinde olacaktır. Çift kabinli 4×4 olacaktır. Yüklü ağırlığı azami 5000 kg olacaktır.” şeklinde düzenlendiği, ancak söz konusu araç özelliklerinin “İveco New Daily 4×4 CAB” markalı aracı işaret ettiği, diğer taraftan istenilen yıkama aracının neden 4×4, N2G kamyon kategorisinde ve 5000 kg azami taşıma kapasite ile sınırlandırıldığının anlaşılamadığı, çünkü Türkiye sınırları dahilinde kullanımına müsaade edilen araçlar için verilen tip ve tip onayları tetkik edildiğinde, şikâyete konu aracın 3500 kg azami istiap haddine sahip kapalı veya açık kasa çift kabinli kamyonetler ile hizmet işinin ifası yürütülebilecekken, yurtdışından temini dışında alternatifi olmayan bir aracın talep edilmesinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu, ayrıca bahse konu hizmet alımının kent temizliği kapsamında araç kiralama işi olduğu, ibadethane temizlik aracının şehir temizliği ile bir alakasının olmadığı, sonuç olarak ibadethane yıkama aracının kendi malı olarak istenilmesinin yeterlik kriteri olarak istenilmemesi ve araç için istenilen teknik kriterlerin yeniden düzenlenerek asgari ve azami sınırların ortadan kaldırılması gerektiği,

 

2) İdarece kendi malı olarak istenilen konteyner yıkama aracının özelliklerinin ihalede rekabet ortamını ortadan kaldırdığı, ihale konusu iş için istenilen aracın özelliklerinden daha düşük standartlı aracın da ihale konusu işin icrasını yerine getirebileceği, ayrıca idarenin başvuruya konu ihale haricinde başka bir ihaleye daha çıktığı, söz konusu ihalede çalıştırılacak konteyner aracı için istenilen özelliklerin işin evsafına uygun olarak düzenlenmesi yapılırken, başvuruya konu ihalede aynı araç için istenilen özelliklerin rekabet ortamını daralttığı, bununla birlikte kendi malı olarak istenilen araç için yapılan düzenlemenin Mercedes Actros 2032 K veya Scania P serisi araçları işaret ettiği, sonuç olarak konteynır yıkama aracının yeterlik kriteri olmaktan çıkartılması ve teknik kriterlerin yeniden düzenlenerek asgari ve azami sınırların ortadan kaldırılarak ihalenin rekabete açılması gerektiği,

 

3) İhale konusu işte kullanılacak olan araçların sevk ve idaresinde çalıştırılacak şoför, operatör, işçi vb. personel ihtiyacının idare tarafından karşılanacağı ifade edilmekle birlikte, söz konusu hizmet işinde ikinci bir hizmet alımı olarak servis hizmetinin dahil edildiği, servis hizmet işinde kaç tane servis aracının kullanılacağının açıkça belirtilmediği,  ayrınca bahse konu servis araçlarının kiralanması kapsamında ilgili hizmet işinin yeri olan İstanbul ili sınırları içerisinde hangi belge türü ile taşımacılık faaliyetinin yürütüleceği, sunulacak belgelerin Kara Yolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında hangi usul ve esasları haiz olması gerektiği, UETDS tarifesiz yolcu taşımacılığı bildirim işlemlerinin hangi usul ve çerçevede kim tarafından yapılacağı, ana faaliyet konusu araç ve iş makinesi kiralama ve şehir temizliği olan firmaların karayolu yolcu taşıma için geçerli olacak yetki belgelerinin bulunmasının mümkün olmadığı, mümkün olsa bile İstanbul il sınırları içerisinde taşımacılık faaliyetlerinin İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından belirlenen “L” plakaya sahip olunması gerektiği, sonuç olarak personel taşımacılığı kapsamında kullanılması planlanan araçların ihale konusu hizmet alımı işinden ve yaklaşık maliyetten ayrıştırılarak ayrıca ihaleye çıkılmasının kamu yararına katkı sağlayacağı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1 ve 2’nci iddialarına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler…” hükmü,


Anılan Kanun’un “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “
Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikâyetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır. Şikâyet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, gerekli düzeltme yapılarak 29 uncu maddede belirtilen usule göre son başvuru veya ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere ertelenir. Ancak belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde 26 ncı maddeye göre işlem tesis edilir.

İdare, şikâyet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır. Alınan karar, şikâyetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir…” hükmü, 


İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde 
“(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

  (2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir…” hükmü,


Aynı Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde 
“(1)Süreler;

a)İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihini,

b) Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için dokümanın satın alındığı tarihi, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ihale dokümanının teslim alındığı tarihi, zeyilnameye yönelik başvurularda ise zeyilnamenin bildirildiği tarihi,

…izleyen günden itibaren başlar.” hükmü,

 

 

14.05.2020 tarihinde yayımlanan İhale İlanı’nın “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu” başlıklı 4.3.2’nci maddesinde “

NO

ARACIN CİNSİ VE ÖZELLİĞİ

MİKTAR

ARACIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KENDİ MALI

1

8 ± 1 m³ lük Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu

8 Adet

Motor gücü asgari 100 kw gücünde olacaktır. Azami yüklü ağırlığı asgari 8000 kg. olacaktır. Gece aydınlatma sistemi olacaktır. Hidrolik sıkıştırma ve sızdırmazlık özellikli olacaktır. Hidrolik direksiyonu olacaktır. Şoför uyarı düdüğü ve araç arkası kapalı devre kamera sistemi ile şoför kabininden monitör yardımı ile izlenme olacaktır. Çöp konteyneri kaldırma düzeneği olacaktır. Hidrolik sıkıştırmalı çöp kasası arkadan yüklemeli ve personelin yer çöpünü elle atabileceği yükseklikte olacaktır. Araçlar, işe başlama tarihinde 2017 model ve üzeri olacaktır.

2 Adet

2

14 ± 1,5 m³ lük Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu

2 Adet

Motor gücü asgari 200 kw gücünde olacaktır. Azami yüklü ağırlığı asgari 18000 kg. olacaktır. Gece aydınlatma sistemi olacaktır. Hidrolik sıkıştırma ve sızdırmazlık özellikli olacaktır. Hidrolik direksiyonu olacaktır. Şoför uyarı düdüğü ve araç arkası kapalı devre kamera sistemi ile şoför kabininden monitör yardımı ile izlenme olacaktır. Çöp konteyneri kaldırma düzeneği olacaktır. Hidrolik sıkıştırmalı çöp kasası arkadan yüklemeli ve personelin yer çöpünü elle atabileceği yükseklikte olacaktır. Araçlar, işe başlama tarihinde 2017 model ve üzeri olacaktır.

1 Adet

3

Yer altı Konteyneri Toplama Aracı

2 Adet

Motor gücü asgari 220 kw gücünde olacaktır. Azami yüklü ağırlığı asgari 25000 kg. olacaktır. Çöp depolama haznesi en az 14 m3 olmalıdır. Aracın vinç kolu yatay eksende min.180 derece hareket edebilmelidir. Vinç tertibatıyla en az 4 metre uzaklıktaki konteyneri şoförün kablosuz uzaktan kumandalı joystick ile kontrol edebildiği kontrol sitemine sahip olmalıdır. Yer altı konteynerini vinç marifetiyle mantar ataçmanından kaldırarak itme/çekme direkleri ile alt kapakların açılması suretiyle boşaltılabilecek sistemi bulunmalıdır. Araçlar, işe başlama tarihinde 2017 model ve üzeri olacaktır

1 Adet

4

Lastik Tekerlekli Kazıcı Yükleyici

1 Adet

Motor gücü asgari 90 bg gücünde olacaktır. Yükleyici kova kapasitesi 1 m3 – 2 m3 aralığında olacaktır. Kepçesi alttan açılır tip olacaktır. Kazıcı kova kapasitesi 0,15 m3 – 0,2 m3 aralığında olacaktır. Yakıt tankı kapasitesi asgari 150 lt. olacaktır. Teleskobik bomu olacaktır. Lastik ön çapı:R20, arka çapı:R26 olacaktır. Araç, işe başlama tarihinde 2017 model ve üzeri olacaktır.

 

5

Konteyner Yıkama Aracı

1 Adet

Motor gücü asgari 310 hp gücünde olacaktır. Azami yüklü ağırlığı asgari 18500 kg. olacaktır.4×2 araç olacaktır. Motor silindir hacmi asgari 9000 cc olacaktır. Otomatik vitesli yokuş kalkış destek sistemli olacaktır. Çöp konteyneri iç ve dış yıkama (yüksek basınçlı) çöp konteyneri ilaçlama ve dezenfekte sistemi olacaktır. Dezenfektan tüpü 200 lt., krom nikel temiz su tankı 5 ton, krom nikel atık su tankı 5 ton, krom nikel yıkama odası çamur çökertme havuzu 800 lt. olacaktır. Yüksek basınçlı hidrolik hareketli PTO tahrikli pompa ve hidrolik sistem özel başlıklı ilaçlama ve dezenfekte tabancası olacaktır.140, 240, 400, 800, 1100 litrelik kova kaldırma kolları, su arıtmalı, geri dönüşüm sistemli olacaktır. Araç, işe başlama tarihinde 2017 model ve üzeri olacaktır

1 Adet

6

Binek Kontrol Aracı

1 Adet

Araç dizel yakıtlı ve Euro 6 motor olacaktır. Araç otomatik vites ve sistemi 6 ileri olacaktır. Araç asgari 110 bg gücünde olacaktır. Araçta elektronik klima sistemi olacaktır. Araç sedan tipli olacaktır. Araçta dâhili navigasyon sistemi bulunacaktır. Araçta dâhili park sensörü ve geri görüş kamerası standart olarak bulunacaktır. Araç, işe başlama tarihinde 2017 model ve üzeri olacaktır

 

7

İbadethane Temizlik Aracı

1 Adet

Dizel, klimalı, taşıyıcı araç en az 140 kw motor gücünde, N2G kategorisinde olacaktır. Çift kabinli 4×4 olacaktır. Yüklü ağırlığı azami 5000 kg. olacaktır. Sistemin bağlı olduğu üst ekipman aracın motorundan bağımsız olarak en az 70 kw dizel jeneratör olacaktır. En az 40-120 bar ayarlanabilir basınçla 80 oC a kadar sıcak su püskürtebilir ve su ısıtma sistemi ana makine içerisinde olacaktır. Yıkama ünitesi üzerine monte dokunmatik kumanda paneli bulunacaktır. Panel aracın rahatlıkla kullanılabilmesi için gösterge ve kontrol butonlarının tamamını içermelidir. (jeneratör çalıştır-durdur, vakum başlat-durdur, su püskürtme ve durdurma, su sıcaklığı ayarı vb. ayarlar) Yıkama ünitesine bağlı en az iki adet olmak üzere en az 100 metre hortum ve kablolarla bağlı zemin yıkama aparatı bulunacaktır. Yıkama işlemini ozonlu su ile yapacaktır. Zemin yıkama aparatlarının üzerinde dokunmatik kumanda paneli bulunacaktır. Panel; jeneratör çalıştır-durdur, vakum başlat-durdur, su püskürtme başlat-durdur, su sıcaklığı ayarlama, jeneratör yakıt göstergesi, su sıcaklığı gösterge ve kontrol butonlarını içerecektir. Aparatın yıkama başlığının üzerinde her türlü zeminde çalışabilen vakum sistemine sahip, 30 cm. çapında dakikada en az 250 devirle 750 yıkama geçişi yapabilecek jet püskürtme ve vakum sistemine sahip özellikleri taşımalıdır. Sert yüzey temizleme kısmı ozonlu olacak, 80 oC a kadar sıcak su ile en az 300 bar basınç ile yıkama yapabilecektir. Duvarlardaki grafiti yazıları, afişleri sökebilecek kabiliyette olacaktır. Araç, mobil tamir bakım aracı olarakta kullanılabilecek, araç üzerinde pistonlu kompresör, hava çıkışları ve bunlara bağlı dijital göstergeler mevcut olacaktır. Araç, işe başlama tarihinde 2017 model ve üzeri olacaktır.

1 Adet

8

Arazöz

(10 Tonluk)

1 Adet

Motor gücü asgari 200 kw gücünde olacaktır. Azami yüklü ağırlığı asgari 18000 kg. olacaktır. Araç şase üzerine monte edilmiş olacaktır. Tank üzerinde en az iki adet menhol kapağı bulunacaktır. Tankın yanlarında veya arka kısmında basamakları kaydırmaz özellikte merdiven bulunacaktır. Aracın ön kısmında su püskürtücü fıskiye olacaktır. Araç, işe başlama tarihinde 2017 model ve üzeri olacaktır. 

 

9

Moloz Toplama Aracı

1 Adet

Motor gücü asgari 110 kw gücünde olacaktır. Azami yüklü ağırlığı asgari 8000 kg. olacaktır. Burunsuz, tek kabin, damperli kamyon olacaktır. Araç, işe başlama tarihinde 2017 model ve üzeri olacaktır

 

10

Moloz Nakil Aracı

1 Adet

Motor gücü asgari 220 kw gücünde olacaktır. Azami yüklü ağırlığı asgari 32000 kg. olacaktır. Asgari 18 m3 lük damperli kamyon olacaktır.12 teker olacaktır. “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” ne uygun olacaktır. Araç, işe başlama tarihinde 2017 model ve üzeri olacaktır.

 

…” düzenlemesi,

 

İdari Şartnamenin 7.5.2’nci maddesinde “

NO

ARACIN CİNSİ VE ÖZELLİĞİ

MİKTAR

ARACIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KENDİ MALI

1

8 ± 1 m³ lük Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu

8 Adet

Motor gücü asgari 100 kw gücünde olacaktır. Azami yüklü ağırlığı asgari 8000 kg. olacaktır. Gece aydınlatma sistemi olacaktır. Hidrolik sıkıştırma ve sızdırmazlık özellikli olacaktır. Hidrolik direksiyonu olacaktır. Şoför uyarı düdüğü ve araç arkası kapalı devre kamera sistemi ile şoför kabininden monitör yardımı ile izlenme olacaktır. Çöp konteyneri kaldırma düzeneği olacaktır. Hidrolik sıkıştırmalı çöp kasası arkadan yüklemeli ve personelin yer çöpünü elle atabileceği yükseklikte olacaktır. Araçlar, işe başlama tarihinde 2017 model ve üzeri olacaktır.

2 Adet

2

14 ± 1,5 m³ lük Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu

2 Adet

Motor gücü asgari 200 kw gücünde olacaktır. Azami yüklü ağırlığı asgari 18000 kg. olacaktır. Gece aydınlatma sistemi olacaktır. Hidrolik sıkıştırma ve sızdırmazlık özellikli olacaktır. Hidrolik direksiyonu olacaktır. Şoför uyarı düdüğü ve araç arkası kapalı devre kamera sistemi ile şoför kabininden monitör yardımı ile izlenme olacaktır. Çöp konteyneri kaldırma düzeneği olacaktır. Hidrolik sıkıştırmalı çöp kasası arkadan yüklemeli ve personelin yer çöpünü elle atabileceği yükseklikte olacaktır. Araçlar, işe başlama tarihinde 2017 model ve üzeri olacaktır.

1 Adet

3

Yer altı Konteyneri Toplama Aracı

2 Adet

Motor gücü asgari 220 kw gücünde olacaktır. Azami yüklü ağırlığı asgari 25000 kg. olacaktır. Çöp depolama haznesi en az 14 m3 olmalıdır. Aracın vinç kolu yatay eksende min.180 derece hareket edebilmelidir. Vinç tertibatıyla en az 4 metre uzaklıktaki konteyneri şoförün kablosuz uzaktan kumandalı joystick ile kontrol edebildiği kontrol sitemine sahip olmalıdır. Yer altı konteynerini vinç marifetiyle mantar ataçmanından kaldırarak itme/çekme direkleri ile alt kapakların açılması suretiyle boşaltılabilecek sistemi bulunmalıdır. Araçlar, işe başlama tarihinde 2017 model ve üzeri olacaktır

1 Adet

4

Lastik Tekerlekli Kazıcı Yükleyici

1 Adet

Motor gücü asgari 90 bg gücünde olacaktır. Yükleyici kova kapasitesi 1 m3 – 2 m3 aralığında olacaktır. Kepçesi alttan açılır tip olacaktır. Kazıcı kova kapasitesi 0,15 m3 – 0,2 m3 aralığında olacaktır. Yakıt tankı kapasitesi asgari 150 lt. olacaktır. Teleskobik bomu olacaktır. Lastik ön çapı:R20, arka çapı:R26 olacaktır. Araç, işe başlama tarihinde 2017 model ve üzeri olacaktır.

 

5

Konteyner Yıkama Aracı

1 Adet

Motor gücü asgari 310 hp gücünde olacaktır. Azami yüklü ağırlığı asgari 18500 kg. olacaktır.4×2 araç olacaktır. Motor silindir hacmi asgari 9000 cc olacaktır. Otomatik vitesli yokuş kalkış destek sistemli olacaktır. Çöp konteyneri iç ve dış yıkama (yüksek basınçlı) çöp konteyneri ilaçlama ve dezenfekte sistemi olacaktır. Dezenfektan tüpü 200 lt., krom nikel temiz su tankı 5 ton, krom nikel atık su tankı 5 ton, krom nikel yıkama odası çamur çökertme havuzu 800 lt. olacaktır. Yüksek basınçlı hidrolik hareketli PTO tahrikli pompa ve hidrolik sistem özel başlıklı ilaçlama ve dezenfekte tabancası olacaktır.140, 240, 400, 800, 1100 litrelik kova kaldırma kolları, su arıtmalı, geri dönüşüm sistemli olacaktır. Araç, işe başlama tarihinde 2017 model ve üzeri olacaktır

1 Adet

6

Binek Kontrol Aracı

1 Adet

Araç dizel yakıtlı ve Euro 6 motor olacaktır. Araç otomatik vites ve sistemi 6 ileri olacaktır. Araç asgari 110 bg gücünde olacaktır. Araçta elektronik klima sistemi olacaktır. Araç sedan tipli olacaktır. Araçta dâhili navigasyon sistemi bulunacaktır. Araçta dâhili park sensörü ve geri görüş kamerası standart olarak bulunacaktır. Araç, işe başlama tarihinde 2017 model ve üzeri olacaktır

 

7

İbadethane Temizlik Aracı

1 Adet

Dizel, klimalı, taşıyıcı araç en az 140 kw motor gücünde, N2G kategorisinde olacaktır. Çift kabinli 4×4 olacaktır. Yüklü ağırlığı azami 5000 kg. olacaktır. Sistemin bağlı olduğu üst ekipman aracın motorundan bağımsız olarak en az 70 kw dizel jeneratör olacaktır. En az 40-120 bar ayarlanabilir basınçla 80 oC a kadar sıcak su püskürtebilir ve su ısıtma sistemi ana makine içerisinde olacaktır. Yıkama ünitesi üzerine monte dokunmatik kumanda paneli bulunacaktır. Panel aracın rahatlıkla kullanılabilmesi için gösterge ve kontrol butonlarının tamamını içermelidir. (jeneratör çalıştır-durdur, vakum başlat-durdur, su püskürtme ve durdurma, su sıcaklığı ayarı vb. ayarlar) Yıkama ünitesine bağlı en az iki adet olmak üzere en az 100 metre hortum ve kablolarla bağlı zemin yıkama aparatı bulunacaktır. Yıkama işlemini ozonlu su ile yapacaktır. Zemin yıkama aparatlarının üzerinde dokunmatik kumanda paneli bulunacaktır. Panel; jeneratör çalıştır-durdur, vakum başlat-durdur, su püskürtme başlat-durdur, su sıcaklığı ayarlama, jeneratör yakıt göstergesi, su sıcaklığı gösterge ve kontrol butonlarını içerecektir. Aparatın yıkama başlığının üzerinde her türlü zeminde çalışabilen vakum sistemine sahip, 30 cm. çapında dakikada en az 250 devirle 750 yıkama geçişi yapabilecek jet püskürtme ve vakum sistemine sahip özellikleri taşımalıdır. Sert yüzey temizleme kısmı ozonlu olacak, 80 oC a kadar sıcak su ile en az 300 bar basınç ile yıkama yapabilecektir. Duvarlardaki grafiti yazıları, afişleri sökebilecek kabiliyette olacaktır. Araç, mobil tamir bakım aracı olarakta kullanılabilecek, araç üzerinde pistonlu kompresör, hava çıkışları ve bunlara bağlı dijital göstergeler mevcut olacaktır. Araç, işe başlama tarihinde 2017 model ve üzeri olacaktır.

1 Adet

8

Arazöz

(10 Tonluk)

1 Adet

Motor gücü asgari 200 kw gücünde olacaktır. Azami yüklü ağırlığı asgari 18000 kg. olacaktır. Araç şase üzerine monte edilmiş olacaktır. Tank üzerinde en az iki adet menhol kapağı bulunacaktır. Tankın yanlarında veya arka kısmında basamakları kaydırmaz özellikte merdiven bulunacaktır. Aracın ön kısmında su püskürtücü fıskiye olacaktır. Araç, işe başlama tarihinde 2017 model ve üzeri olacaktır. 

 

9

Moloz Toplama Aracı

1 Adet

Motor gücü asgari 110 kw gücünde olacaktır. Azami yüklü ağırlığı asgari 8000 kg. olacaktır. Burunsuz, tek kabin, damperli kamyon olacaktır. Araç, işe başlama tarihinde 2017 model ve üzeri olacaktır

 

10

Moloz Nakil Aracı

1 Adet

Motor gücü asgari 220 kw gücünde olacaktır. Azami yüklü ağırlığı asgari 32000 kg. olacaktır. Asgari 18 m3 lük damperli kamyon olacaktır.12 teker olacaktır. “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” ne uygun olacaktır. Araç, işe başlama tarihinde 2017 model ve üzeri olacaktır.

 

” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda bahsedilen söz konusu İdari Şartname maddesinde yer alan düzenlemelerle 14.05.2020 tarihinde yayımlanan İhale İlanı’ndaki düzenlemeler birbirleri ile paralel nitelikte düzenlemelerdir.

 

Dolayısıyla itirazen şikâyet başvurusunda dile getirilen 1 ve 2’nci iddiaların farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihin, ihalenin ilan tarihi olan 14.05.2020 tarihi olduğu, 4734 sayılı Kanun’un 55’inci maddesine göre söz konusu iddiaların en geç 27.05.2020 tarihine kadar idareye yapılacak şikâyet başvurusunda dile getirilmesi gerekirken, başvuru sahibinin bahsi geçen iddiaları, 28.05.2020 tarihinde yapmış olduğu şikâyet başvurusuna konu ettiği anlaşılmıştır. Bu itibarla, idareye şikayet başvurusunun şikayet süresi içerisinde yapılmadığı dolayısıyla başvuru sahibinin 1 ve 2’nci iddiaların süre yönünden reddi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Başvuruya konu ihale ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a)Adı: FATİH İLÇESİ 1 BÖLGE (HALİÇ BÖLGESİ) KENT TEMİZLİĞİ İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE ARAÇ ÇALIŞTIRILMASI HİZMETİ ALIMI

b)Miktarı ve türü: Fatih İlçesi 1.Bölge (Haliç Bölgesi) Kent Temizliği Araç Çalıştırılması işinde kullanılmak üzere 24 ay 19 adet araç (Şöforsüz ve personelsiz ) ve 730 gün Personel Servis Kiralama Hizmeti Alımıdır.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: İstanbul ili Fatih ilçesi” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin son kısmında “

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

8 ± 1 m³? lük Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (8 Adet)

ay

24

2

14 ± 1,5 m³? lük Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (2 Adet)

ay

24

3

Yer altı Konteyneri Toplama Aracı (2 Adet)

ay

24

4

Lastik Tekerlekli Kazıcı Yükleyici (1 Adet)

ay

24

5

Konteyner Yıkama Aracı (1 Adet)

ay

24

6

Binek Kontrol Aracı (1Adet)

ay

24

7

İbadethane Temizlik Aracı (1 Adet)

ay

24

8

10 Tonluk Arazöz (1 Adet)

ay

24

9

Moloz Toplama Aracı (1 Adet)

ay

24

10

Moloz Nakil aracı (1 Adet)

ay

24

11

Bağcılar ? Malta Servisi (16+1)

gün

730

12

Esenyurt ? Edirnekapı Servisi (16+1)

gün

730

13

Bağcılar ? Dereyolu Servisi (16+1)

gün

730

14

Esenler ? Yenimahalle Servisi (16+1)

gün

730

15

Edirnekapı ? Bağcılar Dağ Yolu Servisi (16+1)

gün

730

16

Gazi Mahallesi ? Cebeci Servisi (16+1)

gün

730

17

Camlıkahve ? Parseller ? Şantiye Servisi (16+1)

gün

730

18

Tozkoparan ? Sultangazi Servisi (16+1)

gün

730

19

Sultançiftliği Servisi (16+1)

gün

730

” şeklinde tablo,

 

Teknik Şartname’nin “İşin konusu” başlıklı 1’inci maddesinde “Bu Teknik Şartname; Fatih İlçesi 1.Bölgede bulunan (Haliç Sahil Şeridi, Atatürk Bulvarı ve Turgut Özal Cad. (Millet Cad.) arasında kalan bölge) meydan, bulvar, cadde, sokak ve buralarda bulunan hastane, öğretim kurumu, ibadethane, park ve boş alanlarda bulunan çöp niteliğindeki atıkların toplanması ve nakledilmesi, konteynerlerin yıkanması, molozların toplanıp nakledilmesi, ibadethane, öğretim kurumları, cadde, sokak ve meydanların yıkanması işlerinde kullanılacak araçların kiralanması işini kapsamaktadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından, anılan işin araç kiralama hizmeti olduğu, servis kiralama hizmetinin ayrı olarak ihaleye çıkılmasının kamu yararına hizmet edeceği, servis hizmetinin sunumu için sair yönetmeliklerde özel hükümlerin yer aldığı, bu itibarla ihale konusu iş için teklif verecek isteklilerin servis hizmeti sunma yetkilerine sahip olmayabilecekleri iddia edilmiştir.

 

İdare tarafından 04.06.2020 tarihli şikâyete cevap yazısında ise “İhalemize katılım ile ilgili servis araçlarının yüklenicinin kendi malı olması noktasında getirilmiş herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Bu nedenle isteklilerin piyasadan araç kiralayarak işi yerine getirmelerinin önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Kaldı ki servis işi yapan firmaların birçoğu araç kiralama işi ile de iştigal etmekte olup ihalemizin benzer iş tanımları arasında her türlü araç kiralama hizmeti de yer almaktadır. Personel servisi işi yalnızca ihale kapsamında kiralanacak araçlarda çalışacak personellerin taşınmasını kapsamakta olduğundan aralarında sıkı bir doğal bağlantı bulunduğu açıktır…” ifadelerine yer verilmek suretiyle, başvuru sahibinin bahsi geçen iddiasının yerinde olmadığına karar verilmiştir.

 

Yukarıda aktarılan idarenin anılan iddiaya ilişkin cevabi yazısı, Şartname’de yer alan tablo ile birim fiyat teklif cetvelinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, başvuruya konu ihalenin “Fatih İlçesi 1.Bölge (Haliç Bölgesi) Kent Temizliği Araç Çalıştırılması işinde kullanılmak üzere 24 ay 19 adet araç (Şöforsüz ve personelsiz ) ve 730 gün Personel Servis Kiralama Hizmeti Alımı” olduğu, isteklilerin birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her satır için birim fiyat teklif öngörmeleri gerektiği, idarenin cevabi yazısında da belirttiği üzere ihale konusu işte çalışacak personelin kendi bünyesinden seçileceği ancak bahse konu personelin taşınması işinin servis hizmeti yoluyla karşılanacağı, dolayısıyla isteklilerin 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19’uncu kalemlerde yer alan servis hizmeti için İstanbul ili sınırları içeresinde servis taşımacılığı yetkisine sahip olmaları halinde hizmetin istekli tarafından yapılmasının önünde engel bulunmadığı, ayrıca söz konusu servis hizmetinin bu hususta yetkili üçüncü kişilere yaptırılabileceği bu itibarla başvuru sahibinin, servis hizmeti işi için ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak olan araçları kullanacak personel sayısını da öngörmek suretiyle birim fiyat teklifini oluşturabileceği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz