İhale konusu işin gerekli kıldığı makine, teçhizat ve diğer ekipman için isteklilerin kendi malı olma şartının aranmamasının rekabeti arttırıcı niteliğindedir (Danıştay K379)

image_pdfimage_print

13. Daire’nin 02.04.2018 tarih ve E.2018/516, K:2018/1234 sayılı kararında rekabet ilkesine ilişkin olarak;

“4734 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapan idarelerin, anılan Kanun’un 5. maddesinde belirtilen rekabet ilkesini gözetmek zorunda oldukları, rekabetin tesis edilebilmesinin temel şartının ise ihaleye katılımı engelleyebilecek şartların ortadan kaldırılması hususunda gereken tedbirlerin alınması olduğu açıktır.

İhale konusu işin gerekli kıldığı makine, teçhizat ve diğer ekipman için isteklilerin kendi malı olma şartının aranmamasının rekabeti arttırıcı niteliğinde şüphe bulunmamaktadır.

Bu durumda, hem gerekli ekipmanı kendine ait olan istekliler hem de bunları işin görülmesi aşamasında kiralayabilecek veya başka
yöntemlerle kullanım hakkını elde edebilecek istekliler ihaleye katılabilecektir.

Böyle bir durumun, ihalelere hâkim olan rekabet ve kaynakların etkin ve verimli kullanılması ilkelerine doğrudan katkı sağlayacağı da açıktır.” ifadelerine yer verilerek bir önceki kararda olduğu gibi isabetli bir sonuca varmıştır.

image_pdfimage_print