İhale kapsamında  şirketin sunmuş olduğu  Hizmet Yeterlilik Belgesinin  geçerlilik tarihinin * tarihine  kadar  olduğu  anlaşıldığı ihale  tarihi  itibarıyla geçerliliği devam eden belgenin İdari Şartname’de belirtilen yeterlik kriterini sağladığı anlaşılması hk (Danıştay K)
Devamı...

ihalede iş ortaklığı adına teklif mektubunu imzalayan kişiyi vekil tayin eden davacı şirketin ortağı ve temsile yetkili müdürünün *tarihleri arasında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olması nedeniyle, davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesinde hukuka aykırılık bulunmamakla birlikte, davacılar tarafından sunulan geçici teminat mektubu miktarının, teklif tutarının %3’ünü aşan kısmının iade edilmesi gerektiğinden, Kurul kararının, geçici teminatın tamamının irat kaydına yönelik yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin kısmında hukuka uygunluk, bu kısım yönünden davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmaması (Danıştay K)
Devamı...

idari şartname uyarınca sunulması gereken belgelerin teklif dosyası kapsamında sunulmuş olduğu ve anılan şartnamenin İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri maddesinde, sunulan katalogda hangi teknik özelliklerin yer alacağına ilişkin olarak herhangi bir düzenlemenin yapılmadığı dikkate alındığında, şirketin teklif ettiği ürüne ilişkin katalogda Teknik Şartnameyi karşılayan bir ifade yer almadığından bahisle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işlemine karşı yaptığı itiraz şikâyet başvurusunun reddi yönünde verilen dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı hk (Danıştay K)
Devamı...

idarece ihale teklifleri sınır değerin altında kalan isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısında, “Kiralanması hâlinde araç kira giderleri”nin açıklama istenilecek önemli teklif bileşenlerinden biri olarak belirlendiği; bununla birlikte, açıklamada kullanılacak araçların motor gücüne ilişkin olarak isteklilerden herhangi bir tevsik edici bilgi veya belge talep edilmediği, aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında kullanılacak araçların motor gücüne ilişkin olarak herhangi bir teknik özellik kıstasına yer verilmediği ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından, aşırı düşük teklif sorgulama yazısında önemli bileşenlerden biri olarak kabul edilen “araç kira giderleri” için üçüncü kişiden alınan fiyat teklifi ile aşırı düşük teklif açıklaması yapılması, alınan her iki fiyat teklifinde de teklif edilen araçların dava konusu ihaleye ait Teknik Şartname’de istenilen kriterlere uygun olduğunun beyan edilerek eklerinde Teknik Şartname’nin kaşelenip imzalanarak sunulması ve Tebliğ’in 79.2.2. maddesinde, isteklilerin aşırı düşük teklif olarak tespit edilen tekliflerini açıklamak için kullanılabilecek yöntemlerden biri olarak “üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri”nin sayılmış olması karşısında, fiyat tekliflerinin mevzuata uygun olduğu ve fiyat tekliflerinde yer alan ifadelerden araçların ihale dokümanında belirlenen özelliklere uygun olduğunun anlaşıldığından bahisle araç kiralama giderlerine ilişkin iddialar yönünden itirazen şikâyet başvurusunun reddi yolundaki Kurul kararında eksik inceleme ve hukuka aykırılık, dava konusu işlemin bu kısmının iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmaması hk (Danıştay K)
Devamı...

ihaleye ait İdarî Şartnamede asfalt plent ünitesinin bölgede kurulu olma şartlarının arandığı her ne kadar bu iki şart ile ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasının amaçlandığı kabul edilebilse de, İdarî Şartname’de ayrıca bu asfalt plent ünitesinin isteklilerin kendi malı olmasının şart koşulduğu, bu düzenleme ile ihaleye katılabilecek kişilerin sadece bölgede kurulu asfalt plenti sahibi olan belli sayıda kişiden ibaret bırakıldığı ve böylece ihalede rekabet edecek olası istekli sayısının büyük ölçüde azaltıldığı görülmüştür. İhale ilan tarihinde yürürlükte bulunan  Yönetmelik maddesi ve Tebliğ uyarınca, ihale konusu işin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu dikkate alındığında İdarî Şartnamede  asfalt plent ünitesinin isteklinin mülkiyetinde olması yönündeki düzenleme  rekabet ilkesine aykırı olup aksi yönde değerlendirme ile tesis edilen Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddine ilişkin Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına ait karar(Danıştay K)
Devamı...

İhale  itirazen şikayet aşamasında ileri sürmüş olduğu iddialarından sadece şikayet aşamasında yer alan iddiaların incelenmesi gerektiğine ilişkin mevzuatta sınırlandırıcı bir hükme yer verilmediği yine davacı şirketin itiraz başvurusunun reddi üzerine şikayet aşamasında ileri sürmemiş olduğu iddiayı da belirtilerek itirazen şikayet başvurusunu nihayetinde süresi içerisinde gerçekleşmiş olduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde, davacı şirketin iddiasının süre yönünden reddine yönelik kısmında da hukuka uygunluk bulunmaması reddine karar verilmesi yolundaki Kamu İhale Kurulu kararının bu kısmında hukuka uygunluk bulunmamaktadır
Devamı...

ihale kapsamındaki şartları taşımadığı iddiasıyla yapılan şikâyet başvurusunun reddine yönelik itirazen şikâyet başvurusu üzerine iş deneyimi kapsamında sunulan belgelerin iş eksilişine yönelik anlaşma olmaksızın sunulduğu ve ihale konusu işe benzer iş kapsamında bulunmadığı ile iş deneyim belgesindeki faturaların ihale konusu bedel için aranan malî yeterlilik miktarına denk gelmediğinden bahisle tüm kısımlar için ihale dışı bırakılmasına dair Kamu İhale Kurumunun kararı işleminde hukuka ve mevzuata uygunluk bulunmamaktadır gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir
Devamı...

ihaleyi gerçekleştiren idarece anılan istekliye ilişkin fiyat dışı unsur puanının kesinleşmiş ihale dokümanı kuralına uygun olarak hesaplanmadığı anlaşıldığından aksi yöndeki dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmaması
Devamı...

İdari Şartnamede sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağının düzenlemesi de dikkate alındığında belgelerin teklif sunan tüm isteklilerden istenilmediği, yükleniciden istenildiğinin açıkça anlaşıldığı, düzenlemede belgelerin yükleniciden sözleşme esnasında istenilmesi ifadesinden bu belgelerin sözleşmeden önce sunulacağı anlamının çıkarılamayacağı, anılan belgelerin işin yürütebilmesi için idarece gerekli görülen belgeler olduğu dolayısıyla İdari Şartnamede yer alan düzenlemede Temel ilkelere aykırı bir husus bulunmadığı anlaşıldığından, ihalenin iptali yönündeki dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır
Devamı...

ihaleyi gerçekleştiren idarenin kamu gücüne dayanarak, tek yanlı irade beyanıyla tesis ettiği ve hukuk düzeninde değişiklik yapan, başka bir ifadeyle, davacı şirketin hukukunu etkileyen işlem niteliğine haiz olduğu, hal böyle olunca, itirazen şikayete konu edilen işlemin kesin ve yürütülmesi zorunlu olan idari işlem vasfına haiz olduğu, bu haliyle davacının ihale dokümanındaki hukuka aykırılık nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığı yahut zarara uğramasının muhtemel olduğu yönündeki iddialarının esasının davalı idarece irdelenmesi gerektiği, aksinin kabulü ile davacı şirketin başvurusunun esasının incelenmemesi halinde ise, Kanunda zorunlu idari başvuru yolu olarak öngörülen itirazen şikayet başvurusunun işlevini tam ve gereği gibi yerine getiremeyeceği, yine ilgililerin hak arama hürriyetinin kanunda öngörülmeyen bir sınırlandırmaya tabi tutulması sonucunu doğuracağı anlaşılmakla, dava konusu Kurul kararında bu iddiaların esası incelenmeksizin görev yönünden reddedilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı
Devamı...

 ihalede isteklinin sunduğu yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde “Diğer Belgeler” bölümünde teklifte bulunduğu ilgili araçların marka, model, model yılı ve araç kasko değerlerinin beyan edildiği ileri sürülmekte ise de yapılan beyanın yalınızca altı adet araç için yapıldığı, ihale kapsamında bulunan tüm araçlar için yapılmadığı başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname Ek-1 listesini yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmeleri gerektiğinin düzenlendiğinden dava konusu işlemde bu kısım yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı
Devamı...

ihalenin yaklaşık maliyetinin Kanunda  öngörülen eşik değerin üzerinde olduğu  mevzuat hükümleri uyarınca aşırı düşük tekliflerin tespiti ile ilgili olarak düzenleme yapma hususunda idarenin takdir yetkisi bulunduğu ancak, dava konusu ihaleye ilişkin ihale ilanı veya ihale dokümanında aşırı düşük teklif değerlendirilmesi yapılmayacağına dair bir düzenlemeye yer verilmediği gibi, aksine idari şartname maddesinde aşırı düşük tekliflerin tespit edileceğine ilişkin düzenlemeye yer verildiği dikkate alındığında, idarece ihalenin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan sonuçlandırılmasının mevzuata aykırı olduğu anlaşıldığından, davacının itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hk
Devamı...

ihalede firmanın “ot ve çevre temizliği” alanında faaliyetinin bulunup bulunmadığına ilişkin olarak yalnızca Sicil Tasdiknamesindeki faaliyet konusuyla bağlı kalınmaksızın ilgili firmanın,  faaliyet alanına yönelik olarak daha kapsamlı bir araştırma ve inceleme yapılmak suretiyle değerlendirmede bulunulması gerekirken eksik inceleme ile tesis edildiği anlaşılan dava konusu Kurul kararının,  ihalenin kısmına ilişkin olarak davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin kısmında bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmadığı hk
Devamı...

iş ortaklığı tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında kazıdan çıkan hafriyatın nakli için İdare tarafından  Şti. adına düzenlenmiş “Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisi İzin Belgesinde” yer alan tesisin kullanılacağının belirtildiği, anılan tesisin “Kazının Depoya Nakli” iş kaleminin birim fiyat tarifinde yer verilen “Tünel içi ve dışında yapılan tüm kazıların ve geçici dolguların idarece belirtilen “Hafriyat Toprağı Sahaları”na nakli, döküm…” faaliyetinin yahut anılan iş kalemi için hazırlanan analizde belirtilen “Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları bertaraf…” faaliyetinin gerçekleştirilmesine uygun bir tesis olmadığına ilişkin herhangi bir veri bulunmadığı gibi davalı idarece gerçekleştirilen yazışmalar sonucunda, anılan tesisin hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının karıştırılmadan yönetilmesine elverişli alt yapısının ve farklı alanlarının bulunmadığına dair açık, net ve somut herhangi bir tespitin de mevcut olmadığı göz önüne alındığında iş kalemi için idarece belirtilen mesafeden daha düşük mesafe kullanarak açıklama yapan davacı iş ortaklığının açıklamalarının, açıklama kapsamında sunulan ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen veya onaylanan belgeler ile tevsik edildiği anlaşılmakla, davacı iş ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamaları reddedilip, teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesine yönelik Kamu İhale Kurul kararında mevzuata ve hukuka uyarlık bulunmadığı 
Devamı...

ihale katılan İş Ortaklığının pilot ortağı tarafından sunulan ortaklık tespit belgesinde yer alan “Hakim Ortağa İlişkin Hakların Donması veya Hakimiyetin Hukuka Aykırı Biçimde Kullanılması Durumlarının Ortaya Çıkıp Çıkmadığı” ve “Şirketler Topluluğu İlişkisine İlişkin Bildirim, Tescil ve İlan Yükümlülüklerinin Usulüne Uygun Biçimde Yapılıp Yapılmadığı” başlıklı bölümlerinin ise boş bırakıldığı, anılan ortak tarafından sunulan Ticaret Sicili Gazeteleri ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi resmi internet sitesinde yapılan inceleme neticesinde A.Ş. tarafından * şirketinin  %100 payının edinildiğine dair bir tescilin ilan edilmediğinin anlaşıldığı dolayısıyla gerek Türk Ticaret Kanunu’nda gerekse ihale mevzuatında açıkça yer verilen tescil ve ilan yükümlülüklerinin yerine getirilmediği, bunun yanı sıra “Hakim Ortağa İlişkin Hakların Donması veya Hakimiyetin Hukuka Aykırı Biçimde Kullanılması Durumlarının Ortaya Çıkıp Çıkmadığı” ve “Şirketler Topluluğu İlişkisine İlişkin Bildirim, Tescil ve İlan Yükümlülüklerinin Usulüne Uygun Biçimde Yapılıp Yapılmadığı” bölümlerini boş bırakılması nedeniyle standart formuna uygun belge sunulmadığı” yönündeki değerlendirmeleri içeren kısmının iptaline
Devamı...

 ihale dokümanı düzenlemeleri ile Tebliğ açıklamalarının tırnak içerisinde verilmesi suretiyle oluşturulan iddialar olduğu, iddialarda başvurunun konusu, sebepleri ve dayanağı delillerin ve yer verilen hususların hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğunun açıkça belirtilmediği gerekçesiyle başvurunun reddedilerek davacının itirazen şikayet başvurusundaki maddelerde yer alan iddialarının incelenmediği anlaşılması hk
Devamı...

Hizmet Alım ihaleleri Tip Sözleşmesi’nin özel ve ağır aykırılık halleri dışında yer alan genel aykırılık halleri maddesi kapsamında değerlendirileceği belirtilmiş ise de; sözleşmeye genel aykırılık halinde verilecek cezanın sözleşme bedelinin binde 1’i olarak tespit edildiği, bununla birlikte özel aykırılık hallerinin düzenlendiği tabloda “…Yukarıda belirtilen aykırılık halleri dışında Teknik Şartnamede belirtilen diğer hususlara uyulmamasının tespiti halinde…” durumunun belirtildiği, söz konusu ifadeden genel bir aykırılık halinin düzenlendiği anlaşılmakla birlikte, bu kapsamda verilecek cezanın sözleşme bedelinin binde 2’si olarak belirlendiği, dolayısıyla sözleşmeye genel aykırılık halinde uygulanması gerekecek ceza miktarı noktasında ihale dokümanında çelişkili bir düzenlemeye gidildiği anlaşıldığından, yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin kararın bu kısmında hukuka uyarlık bulunmadığı hk
Devamı...

Kurulca ihalede açıklama istenilen poz nolu iş kaleminin birim fiyat tariflerinde ve idarece aşırı düşük teklif açıklaması sorgulama yazısında gönderilen analizlerde modifiye edici katkı malzemesinin içeriğine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığından, sunulan belgelerde modifiye edici katkı malzemesinin içeriğine yönelik bir değerlendirme yapılamayacağı, şirket tarafından yapılan açıklamalarda yer alan söz konusu girdi miktarının idarece verilen analiz formatındaki girdi miktarı ile uyumlu olduğu, fiyat teklifi ile dayanak teşkil eden eki tutanakların sunulduğu gerekçesiyle itirazen şikâyet başvurusunun reddine karar verilmiş ise de, Kurulca, şirket tarafından söz konusu modifiye edici katkı malzemesi girdisine ilişkin olarak sunulan fiyat teklifine konu malzeme ile idarece gönderilen analizdeki malzemenin aynı malzeme olup olmadığının incelenmesi suretiyle bir karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı karar verildiği
Devamı...

İhalede fiyat teklifini verirken kullanmak zorunda olduğu işçilik hesaplama modülünü kullanması nedeniyle daha yüksek tutarda fiyat teklifinde bulunmak zorunda bırakıldığı, buna karşın ihale üzerinde kalan şirket tarafından ise anılan hesaplama modülü dışında bir hesaplama yöntemi kullanılarak fiyat teklifini verdiği, nitekim davalı idare tarafından da * tarihinde işçilik hesaplama modülünde değişikliğe gidildiği dosya kapsamından anlaşıldığından dava konusu ihalede, davalı idare tarafından saydamlığın, rekabetin, eşit muamelenin ve güvenirliğin ihlal edildiği sonucuna varıldığından idare tarafından Hizmeti Alımı İşi ihalesinin düzeltilerek, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren  üzerinde bırakılması gerektiği yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline ait karar
Devamı...

Teknik Şartnamenin Araç İhtiyaç Listesi başlığındaki  araçlar aylık ortalama 4000 km, 8. 9. sıradaki araçlar aylık ortalama 5000 km ve 10. 11. sıradaki araç aylık ortalama 500 saat çalışacakları öngörülmüş olup Araçlarda öngörülen kilometreden fazla kilometre yapılması durumunda herhangi bir fazla ödeme yapılmayacaktır.” ibaresinin geniş bir ifade olduğu, açıkça anlaşılır olmadığı, araçların Teknik Şartname’de yazılan mesafeden daha fazla kullanılması durumunda, fazla kullanımdan kaynaklanan amortisman bedellerinin tam olarak hesaplanamamasına yol açacağından, amortisman bedellerinin hesaplanmasında teklif verenler için öngörülemezlik yarattığı, bu durumun ihale süreçlerine ilişkin işlemler bakımından önem arz eden öngörülebilirlik ve belirlilik ilkeleriyle bağdaşmayacağı dikkate alındığında, dava konusu Kurul kararının bu iddia yönünden davacının başvurusunun reddine ilişkin kısmında hukuka uygunluk bulunmadığı
Devamı...

itirazen şikâyet başvurusu üzerine Kamu ihale kurulu tarafından iddiaların tamamının incelenmesi suretiyle karar verilmesi gerekirken, davalı idarece bütün itirazen şikâyet konularının incelenmemesi hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

İhale metninde diyetisyen ya da idare tarafından diyet hastalara yönelik değişiklik yapılabileceği belirtilmiş olup  kişiler için herhangi bir belirlilik taşımayan durumlara ihale metinlerinde yer verilmesi ihalede açıklığı etkileyen bir durum olacak ve rekabeti ihlal edici bir şart olacaktır 2 yıla yayılan bir yemek ihalesinde diyetisyen ya da idare tarafından gerekli görülmesi hâlinde diyet hastaları için ara öğün çeşidinde ve kap sayısında değişiklik yapılabileceğine yönelik belirleme, hiçbir şekilde belirleme yapmaya elverişli değildir. Bu nedenle açık olmayan bu şartın, rekabeti ortamını da bozarak teklif sunacak kişiler için belirsizlik oluşturduğu
Devamı...

ihale kısımlarında sözleşmelerin imzalandığı davalı idarece de bu durumun mevzuata uygun olmadığının kabul edildiği her ne kadar davalı idarece düzeltici işlem belirlenmesinden sonra alınan ihale komisyon kararı üzerine sözleşmenin süresinden önce imzalanması hususun sonuca etkili bir mevzuata aykırılık olmadığı iddia edilmiş ise de; usulün esasa mukaddem olduğu, açık kanuni düzenleme mevcut iken bunun yorum yoluyla aşılamayacağı, ilgili mevzuatta düzeltici işlem belirlendikten sonra alınan ihale komisyon kararlarından sonra 10  gün beklenilmeyeceği şeklinde bir düzenleme bulunmadığı anlaşıldığından, davalı idarenin bu iddialarına itibar edilmediği hk
Devamı...

ihalede sunulan satış tutarı tespit tutanağında, yasal defter tasdik bilgileri kapsamında düzenlenen envanter defteri bilgilerinin, söz konusu tutanakların esaslı unsurları arasında olduğu, Vergi Usul Kanunu’nun Tasdik zamanında yer alan Ötedenberi ise devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda” hükmü gereği geçici vergi beyanname dönemi .. yılının 3’üncü dönemi olan envanter defterinin 2019 yılının aralık ayında tasdik ettirilmesi 
Devamı...

ihaleye ilişkin olarak kesinleşen ihale komisyonu kararının  şirkete tebliğ edilmesi üzerine davacı şirket tarafından yasal süre içinde ihaleyi gerçekleştiren idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşıldığından, şikâyet başvurusunun süresinde yapılmadığından bahisle itirazen şikâyet başvurusunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında bu yönüyle hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır gerekçesiyle “dava konusu işlemin iptaline ait karar 
Devamı...

komisyon kararı ile ihale üzerinde kalan itirazen şikâyet başvurusunda bulunan  Şirketin yaptığı itirazen şikâyet başvurusu sonucunun tarafları etkileyeceği hususu göz ardı edilerek dava konusu işlemle  İs Ortaklığının ortaklarından  A.Ş.nin teklif dosyasında yer alan pay defterinin yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ile İdari Sartname’de yer alan belgelerin sunuluş sekline ilişkin hükümlere uygun olmadığı…” tespiti yapılmasına rağmen, ihale komisyonu kararı ile başvuruya konu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin başvuru sahibi üzerinde bırakıldığı anlaşıldığından yeniden düzeltici işlem tesis edilmesine gerek bulunmadığı gerekçesiyle itirazen şikâyet başvurusunun reddine karar verilmesinde hukuka uygunluk görülmediği hk(Danıştay Kararlı)
Devamı...

 ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmelerinin yeterli olduğu, idarece sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmaları istenebileceği hükmü uyarınca, eğer söz konusu liste sunulmamışsa, ihaleyi yapan idarece sözleşme imzalanması aşamasına kadar liste istenebilecekken, bu hükmün de dikkate alınmadığı, bütün bu hususlar birlikte dikkate alındığında, ihaleyi yapan idarenin kayıtları ve ihale komisyonu kararıyla davacının söz konusu belgeyi sunduğunun tespit edildiği, bu tespitin aksine davalı idarece herhangi bir somut delil ortaya konulamadan davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu kurul kararında hukuka uyarlık bulunmadığı hk
Devamı...

ihaleye katılan şirketin yönetim kurulu başkan vekilinin ihaleye fesat karıştırma suçundan mahkûmiyetinin kesinleştiği tacir olarak ticari faaliyetlerde bulunan şirketin yönetim kurulu başkan vekilinin işlemiş olduğu ihaleye fesat karıştırma suçunun mesleki faaliyeti kapsamında olduğu, bu nedenle yönetim kurulu başkan vekili hakkında ihale tarihinden önceki beş yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararı mevcut iken ihaleye katılması nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak teklif tutarının %3’üne karşılık gelen geçici teminatının gelir kaydedilmesine yönelik idare kararında ve itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır gerekçesiyle anılan Mahkeme kararının bozulması (Danıştay kararlı)
Devamı...

ihalenin gerçekleştirildiği dokümana itiraz kapsamındaki iddialarının 10 gün içinde ve her hâlükârda ihale tarihinden 3 iş günü öncesine kadar şikayet başvurusuna konu edilebileceği, ihale dokümanına yönelik mezkur iddiaların ihale tarihinden sonra ilk kez Kurum’a yapılan itirazen şikayet başvurusunda ileri sürüldüğü, her ne kadar, şikayet başvurusuna konu edilmeyen iddiaların itirazen şikayet başvurusunda ileri sürülemeyeceği gerekçesiyle başvurunun şekil yönünden reddine karar verilmesinde hukuka uygunluk bulunmamakta ise de, söz konusu iddialara yönelik başvurunun dokümana itiraz niteliğinde olduğu göz önüne alındığında süresinde yapılmadığı sonucuna varıldığından, dava konusu Kurul kararı ile belirtilen iddialara yönelik başvurunun süre yönünden uygun bulunmamasında hukuka aykırılık, dava konusu Kurul kararının  iptali yolundaki temyize konu Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına ait karar
Devamı...

ihalede iş ortaklığının aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında iş kalemine ilişkin olarak birim fiyat teklif cetvelinde “240,09-TL” fiyat öngörüldüğü, kâr ve genel masrafın iş ortaklığınca öngörüldüğü üzere “0,02” olarak dikkate alınması durumunda analiz toplam tutarının “240,11” olduğu, dolayısıyla aritmetik hatanın bulunduğu ve re’sen düzeltilmesi durumunda iş kalemi için analiz toplam tutarının iş ortaklığınca aynı iş kalemi için teklif edilen bedelin üzerinde olduğu belirtilmiş ise de, Kurul kararında iş kalemine ilişkin olarak yapılan hesaplamanın ayrıntılarına yer verilmediği, dolayısıyla Kurulca nasıl bir hesaplama yapılarak belirtilen sonuca ulaşıldığı anlaşılamadığından, dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, bu kısım bakımından davanın reddine dair Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmadığı hk(Danıştay kararlı)
Devamı...

ihalede isteklinin teklif bedelinin yaklaşık maliyete oranının %99,99 olduğu diğer geçerli teklifler yaklaşık maliyetin üstünde olduğundan dolayı ihalenin yaklaşık maliyeti bu kadar yakın bir teklif bedeli ile sonuçlandırılmasının Kanun’un temel ilkelerine aykırı olduğu, ayrıca kendilerine ait teklif dışındaki teklif bedellerinin de yaklaşık maliyete yakın olduğu, ihaleye katılan diğer isteklilerin kendi aralarında anlaşarak bu şekilde teklif sundukları, rekabet oluşmaması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği” şeklinde iddialara yer verildiği, ihalede tek geçerli teklif sahibi bulunması ve buna bağlı olarak yaklaşık maliyetin tek geçerli teklif sahibinin teklif bedeline çok yakın bir bedel olması durumunun ilk defa ihale komisyonu kararı ile ortaya çıktığı komisyon kararı ile söz konusu iddia bakımından da davacı iş ortaklığının hak kaybına uğradığını iddia edebileceği yeni bir hukukî durumun meydana geldiğinin kabulü gerektiği anlaşılmış olup ihale komisyonu kararının iş ortaklığına tebliği üzerine davacılar tarafından “ihalenin iptal edilmesi gerektiği” iddiasıyla süresi içerisinde ihaleyi gerçekleştiren idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşıldığından, dava konusu işlemin 5. iddia yönünden başvurunun süre yönünden reddine ilişkin kısmında hukuka uygunluk, davanın reddine yönelik Mahkeme kararının bu kısmında hukukî isabet bulunmaması hk (Danıştay kararlı)
Devamı...

ihalenin personel çalışmasına dayalı bir hizmet alımı ihalesi olmadığı, hizmetin ifasında görev alacak personel sayısına ve niteliklerine Teknik Şartname’de yer verildiği, bunlar arasında şoför yer almamakla birlikte, yemeklerin dağıtımı için görevlendirilecek araç şoförünün mesaisinin tamamını idarede geçirmeyeceği açıkça belirtildiğinden ayrıca teklife dahil edilebileceği anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin bu kısmının iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmaması(Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihaleye katılan  iş ortaklığın AŞ nin %51 ortağı iken ticaret siciline göre tescil tarihinden itibaren 1 yıl boyunca kesintisiz olarak yarıdan fazla hissesine sahip ortak olmadığı ayrıca ortaklık tespit belgesinin düzenlendiği  tarih itibarıyla ticaret sicil gazetesinde yapılan tescil tarihi esas alınmak suretiyle bir yıllık ortaklık süresinin dolmadığı itiraz konusuna ait iş deneyim belgesinin AŞ tarafından kullanılamayacağı anlaşılmakta olup dava konusu işlemin iptaline ait karar (Danıştay Kararlı)
Devamı...

iş deneyimini tevsiken sunduğu sözleşme ve faturaların sıhhatine ilişkin (damga vergisinin ödenip ödenmediği vb.) ve aynı şekilde sözleşme ekinde sunulan sigortalı hizmet listesinde yer alan personelin sözleşme konusu iş kapsamında çalışıp çalışmadığı hususlarına ilişkin tereddütlerin giderilmesi amacıyla idarece araştırma yapılarak yeniden değerlendirme yapılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi’ne ilişkin kısmının iptal kararının bozulması (Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihalede bazı araçların yüklenicinin kendi malı olması gerektiğine yönelik dokümanda yer alan düzenlemenin, ilgili Yönetmelik kuralının ihaleye katılımı ve rekabeti artırma amacına uygun düşmediği, ihalede rekabeti ve katılımı engelleyici nitelikte olduğu anlaşılmakla, ihalenin iptaline ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, anılan Kurul kararının iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulması hk (Danıştay kararlı)
Devamı...

ihalede bazı araçların yüklenicinin kendi malı olması gerektiğine yönelik dokümanda yer alan düzenlemenin, ilgili Yönetmelik kuralının ihaleye katılımı ve rekabeti artırma amacına uygun düşmediği, ihalede rekabeti ve katılımı engelleyici nitelikte olduğu anlaşılmakla, ihalenin iptaline ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, anılan Kurul kararının iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına ait Danıştay Kararlı  karar
Devamı...

ihale kararının geri alınması olarak değerlendirilerek hukuk aleminden geriye dönük olarak ortadan kalkan ihale kapsamında gelir kaydedilen geçici teminatın bu nedenle iadesi gerektiği belirtilmiş ise de ilgili işlem içeriği incelendiğinde, açıkça ihalenin “iptal” edildiğinin belirtildiği ve ihale kararının geri alındığı yönünde bir ifadeye yer verilmediği anlaşıldığından, geçerli bir teklif sunmadığından teklifi değerlendirme dışı bırakılan davacının geçici teminat bedelinin irat kaydedilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığından itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kurul kararında hukuka aykırılık, bu işlemin iptali yönündeki Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulması(Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihalede sunulan demirbaş defterinde plentin kapasitesinin açıkça 240 ton/saat olarak belirtildiği, bahsi geçen yazılarda kapasitede bunun üzerinden artırım yapıldığı açıklamasına yer verildiği, Kapasite Raporu’nun ekinde yazan 20 ton/saat ibaresinin ise plent adının yanına “ve” bağlacı ile eklenen teçhizatın yanında yazılı olduğu dikkate alındığında, bu ibarenin bütünüyle plentin kapasitesine ilişkin olduğu sonucuna ulaşılamayacağı (Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihale için 10 günlük yasal sürenin son günü elektronik itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu EKAP üzerinden iş günü ve mesai saatlerine bağlı kalınmaksızın şikâyet başvurusunda bulunulabileceğinin düzenlendiği ancak şikayet başvurusunun reddine dair kararda “EKAP üzerinden mesai saatleri dışında yapacağı başvurunun Kurum kayıtlarına izleyen gün mesai saatleri içerisinde yapılmış sayılacağı” hususunu davacıya bildirilmediği, ihalelere ilişkin yapılan şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularının, uyuşmazlığın yargı yerleri önüne getirilmeden önce ilgililerce tüketilmesi zorunlu idarî başvuru yolları olduğu dikkate alındığında buradaki sürelerin de mahkemeye erişim hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği Anayasa Mahkemesinin emsal kararları da göz ününe alındığında tesis edilen dava konusu işlemdeki gerekçenin, mahkemeye erişim hakkının ihlaline sebep olabileceği anlaşılmış ve davacının itirazen şikâyet başvurusunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşılmış olup  işlemin iptaline ait karar
Devamı...

 İhalede yeterlilik kriteri olarak belirlenen yeterlilik bilgileri tablosundaki bazı bilgilerin eksikliğinin tamamlatılabileceği yönündeki Danıştay  kararıyla belgenin türüne dair bir ayırım yapılmaksızın teklifin esasına değiştirmeyecek bilgi eksikliklerinin tamamlatılabileceğine karar(Danıştay Kararlı)
Devamı...

 iş deneyiminin tevsiki amacıyla sunulan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olan ve ilgili meslek mensubunca kaşe ve imzalanan söz konusu faturaların, anılan sözleşme kapsamında düzenlenildiği sonucuna varılmış olup aksi kabulden hareketle tesis olunan dava konusu Kurul kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline ait karar
Devamı...

ihale itirazen şikâyet başvurusunda Arazöz ve damperli kamyon girdilerinin  Genel Tebliğe uygun olmadığı, motor yağı, arazöz ve damperli kamyon fiyat tekliflerinin aşırı düşük analizlerindeki özellikleri (model, hp ve diğer teknik özellik vs.) karşılamadığı” şeklindeki iddialara 24/08/2021 tarihli itirazen şikâyet başvurusunda yer verilmediği gibi bu başvuru üzerine alınan 15/09/2021 tarih ve 2021/UH.I-1716 sayılı Kurul kararında bu iddialarla ilgili olarak işlem tesis edilmediği hâlde davacının itirazen şikâyet başvurusunda öne sürülen bu iddiaların görev yönünden reddine ilişkin Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk, davanın reddine yönelik Mahkeme kararının bu kısmında ise hukukî isabet bulunmadığı hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihale dokümanının kesinleştiği ve İdari Şartnamede A.Ş statüsündeki istekliler tarafından her durumda pay defterinin e-teklif kapsamında beyan edilmesi gerektiği belirtildiği hâlde davacı anonim şirket tarafından yeterlik bilgileri tablosunda pay defterine ilişkin herhangi bir bilginin beyan edilmediği dikkate alındığında, yeterliğe ilişkin olarak ihale dokümanında aranan şartlardan olan bu hususa ilişkin eksikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliği olarak kabul edilemeyeceği şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmaması hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihaleye ilişkin Ön Yeterlik Şartnamesi’nin ilgili hükümleri bir arada değerlendirildiğinde, davacılar tarafından iş deneyimi kapsamında sunulan  Proje Harita ve Kamulaştırma Çalışmaları Sözleşmesindeki talep edilen zamanda uygun kazık vb. şekilde işaretlenmesi tamamlandığında %1 plan-profil paftaları tamamlandığında % 5” iş kalemlerinin kamulaştırma mühendislik hizmetleri kapsamında yer aldığı ve ihale konusu işe benzer işler olduğu, dolayısıyla ihale kapsamındaki davacılar için yapılan puanlamada söz konusu iş kalemlerinin de hesaba katılmasının gerektiği anlaşıldığından, aksi yönde alınan dava konusu Kurul kararında hukuka uyarlık bulunmadığı hk
Devamı...

İhalede Herhangi bir sebeple en avantajlı teklif sıralamasında ilk iki sıraya yeni bir isteklinin yükselmesi durumunda, ancak bu aşamada kendisinden beyan ettiği bilgileri tevsik edici belgelerin komisyon tarafından değerlendirildiği ve diğer istekliler açısından da ancak bu aşamada söz konusu değerlendirmelerin şikâyet veya itirazen şikâyet başvurusuna konu edilebilmeleri mümkün olduğundan, bu hususlar bakımından şikâyet başvuru süresinin yeni komisyon kararı üzerine başladığının kabulü gerektiği hk(Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihale teklifine konu alanda faaliyet gösterdiği teklif ile birlikte sunulan Ek-O.6 Satış Tutarı Tespit Tutanağı’nın geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlendiği ve tutanaktaki ilgili tabloda belirtilen faturaların olduğu, faturalara konu araçlara ilişkin sunulan noter onaylı araç satış sözleşmelerinden, iş makinelerinin alıcısının * satıcısının * olduğunun görüldüğü anılan tutanağın ekinde mükellefe ait imza sirküleri ile ilgili meslek mensubuna ait faaliyet belgesinin sunulduğu, bahsi geçen tutanakta ağırlıklı ortalama birim satış tutarı ile toplam satış miktarına yer verildiği ve ihale konusu işte kullanılması öngörülen fiyat teklifi konusu mamul/mal/hizmet miktarının en az 1/20’si kadar satış yapıldığının tespit edildiği anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin bu iddia yönünden iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmaması hk(Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihalede teklif edilen fiyatlarla ihale konusu işin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğinin anlaşılabilmesi açısından teklifi sınır değerin altında olan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi hâlinde aşırı düşük teklif açıklamasında sunulan fiyat teklifleri ile fiyat tekliflerinin dayanağı olan ve aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulacak olan satış tutarı tespit tutanaklarının içerdiği bilgilerin birbiriyle uyumlu olması isteklilerce gerçekçi teklif hazırlanıp hazırlanmadığının göstergesi olacağından fiyat teklifinde kalemler hâlinde belirtilen maliyetlerin aynı şekilde satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) da kalemler hâlinde ayrı ayrı açıklanması gerektiği hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

idarenin takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gerekleri dışında subjektif ve keyfi amaçlar doğrultusunda kullandığına ilişkin dosya içeriğinde herhangi bir somut bilgi ve belge de bulunmadığı dikkate alındığında, itirazen şikâyet başvurusuna konu ihalenin iptaline ilişkin karar ekinde ve cevabî yazıda belirtilen gerekçelerle ihalenin iptaline karar verilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı idarece tesis edilen ihalenin iptali işleminin Kanun’un 5. maddesinde belirtilen temel ilkeler doğrultusunda olmadığı iptal yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanılmadığından bahisle idarenin ihalenin iptali kararının iptaline ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varıldığından, davanın reddi yolundaki temyize konu Mahkeme kararında hukukî isabet görülmemiş İdare Mahkeme kararının bozulmasına dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi(Danıştay Kararlı)
Devamı...

Kamu ihale Kurulu kararında avukat aracılığı ile yapılan başvuruya ilişkin dilekçeye baro pulu yapıştırılmadığına da yapılan inceleme kapsamında tespit edilen hususlar arasında yer verildiği  Bu durumda, anılan Danıştay kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda başvuru sahibinin birinci iddiasına yönelik olarak esas incelenmesine geçilebilmesi için itirazen şikayet dilekçesinin ekinde yer alan vekaletnameye yapıştırılması gereken baro puluna ilişkin eksikliğin başvuru sahibi vekiline yazılı olarak bildirilmesi ve anılan eksikliğin Avukatlık Kanununda belirtilen süre içerisinde ilgililerce giderilmesi gerektiği(Danıştay Kararlı)
Devamı...

İhalede İş Ortaklığından da teklif geçerlilik süresinin uzatılması ve geçerlik tarihi uygun geçici teminat mektubu sunulmasının ihaleyi yapan idarece istenilmediği komisyon kararında ihaleyi yapan idarece ihale komisyon kararı öncesinde hem birinci hem de ikinci avantajlı teklif sahibi olan iş ortaklarından teklif geçerlik süresinin uzatılıp uzatılmayacağı ve geçici teminat mektubu sunulmasının istenmediği fark edildiğinden ve bu durumda teklif geçerlik süresini uzatıp uzatmayacağı ve geçerli bir teminat mektubu bulunmayan isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınarak ekonomik açıdan en avantajlı istekli olarak belirlenmesi mümkün olmayacaktır bu durumun kabul edildiğinin anlaşıldığı görülerek davacı şirketlerin ihale süreci içerisinde kendisinden istenilen tüm bilgi ve belgeleri tamamlayarak ihaleye katıldığı ve ihalenin ilk aşamasında *tarihine kadar geçerli olan geçici teminat geçici teminat mektubunu da sunduğu, ihale sürecinin uzaması nedeniyle sürenin bitmesi nedeniyle geçici teminat mektubu ile ilgili durumun oluştuğu bu durumun da ihaleyi yapan idarenin davranışları sonucunda gerçekleştiği ve ihaleyi yapan idarece de kabul edildiği görüldüğünden daha önce hem geçici hem de kesin teminat mektubu veren davacıların bu aşamada ihaleyi aksatmak gibi bir kasıtlarının olmadığı gibi davacıların teklifi göz önüne alındığında bu durumun geçici teminat verme yükümlülüğünün amacına ve kamu menfaatlerine de uygun olmadığı sonucuna varıldığından, süreye uygun geçici teminat mektubunun sunulmadığı gerekçesiyle “tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu asamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesine yönelik dava konusu Kurul kararında hukuka uyarlık bulunmadığı  gerekçeleri ile iptal kararı 
Devamı...