ihalede mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için davacı tarafından sunulan iş deneyim belgesinin idari şartnameye uygun olduğu anlaşıldığından, iş deneyim belgesinin idari şartnameye uygun olmadığı gerekçesiyle davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmaması
Devamı...

ihalede sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosunun İş Hacmi Bilgileri bölümünün Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar ve Bu Yıllara Ait Toplam Ciro/Fatura Tutarı kısmında Yeterlik değerlendirmesinde esas alınan yıl/yıllar” bilgisinin boş bırakılmasının ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bir bilgi eksikliği olduğu anlaşıldığından, ihaleyi gerçekleştiren idarece bu eksikliğin tamamlatılması yoluna gidilmesi gerekirken dava konusu işlemin davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik kısmında hukuka uygunluk bulunması (Danıştay K915)
Devamı...

uyuşmazlık konusu ihalenin iptaline karar verildiği ihalenin iptali kararında çeşitli gerekçelere yer verildiği Tebliğ uyarınca tekliflerin geçerlilik süresinin şikâyet ve itirazen şikâyet nedeniyle dolması hâlinde ekonomik açından en avantajlı 1.nci ve 2.nci teklif sahibinin sözleşmeyi imzalama iradelerinin sorgulanması her ihalelerin kendi şartları içinde değerlendirilmesi gerektiği ve bu nedenle her ihale için farklı tekliflerin sunulabileceği, idari şartname ve teknik şartnamede hukuka aykırı düzenlemelerin bulunmadığı göz önüne alındığında bu gerekçelerin makul ve meşru gerekçeler olmadığı(Danıştay K914)
Devamı...

firmanın itirazen şikâyet başvurusuna ilişkin dilekçesinde belirtilen İdare tarafından ihale uhdesinde bırakılan istekli tarafından beyan edilen ve daha sonra idarece istenilen belgelerin isteklilerce Uygulama Yönetmeliğine aykırı olarak sunulduğu şeklindeki iddiasının somut olduğu bu bakımdan başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde bulunması gerektiği yönündeki düzenlemeye aykırılık taşımadığı (Danıştay K913)
Devamı...

ihale teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında hukuka aykırılık bulunmadığından bahisle ihalenin üzerinde kalma ihtimalinin bulunmadığı gerekçesiyle, ihale üzerinde kalan istekliye yönelik iddiasının ehliyet yönünden reddedilmesinde hukuka uygunluk, temyize konu Mahkeme kararının bu iddia yönünden davanın reddine ilişkin kısmında ise hukukî isabet bulunmaması(Danıştay K911)
Devamı...

ihale konusu işte kullanılacak araçlar içerisinden kendi malı olması istenilen araçlara ilişkin olarak iddia kapsamında sayı, nitelik, önem derecesi vb. unsurlar yönünden ayrıca değerlendirme yapılması gerektiği
Devamı...

idari şartname maddesinde isteklilerin kendi malı olması istenen asfalt plentinin kapasitesinin 240 ton/saat olarak düzenlendiği göz önüne alındığında, isteklilerin ihale dokümanına uygun olarak, bu kapasitede asfalt plenti sunmaları gerekmekte olup, bu kapasitede asfalt plenti sunmadığı teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmesi gerekirken, bu husus dikkate alınmadan tesis edilen Kurul kararının dava konusu edilen 1 numaralı iddia bakımından yapılan inceleme neticesinde itirazen şikayet başvurusunun yerinde olmadığına yönelik kısmında hukuka uyarlılık bulunmadığı
Devamı...

İhale teklif bedeli idare tarafından hesaplanmış olan sınır değerin altında kalmadığından anılan isteklinin teklifinin teklif edilen işçilik bedellerinin asgari işçilik maliyetlerinin altında kaldığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik ihale komisyonu kararının mevzuata uygun olmadığından bahisle anılan şirketin teklifinin değerlendirmeye alınmasına dair dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına ait karar (Danıştay K723)
Devamı...

itirazen şikayet başvurusu sahibi şirketin ihale tarihi itibariyle adreslerinin aynı olmasının tek başına bu şirketlerin irade birliği içinde hareket ettiğine karine oluşturmayacağı, ihale tarihi itibariyle adresleri aynı olan şirketlerin aynı ihaleye katılmalarının rekabeti ve ihale kararını etkileyebilecek davranış olarak değerlendirilebilmesi için, bu isteklilerin öncelikle birbirlerine ait teklif bilgilerinden haberdar olduğuna ilişkin, ihaleye teklif veren şirketlerin telefon ve faks numaralarının aynı olması, ihaleye sunulan bilgi ve belgelerdeki benzerlikler, şirketler arasında organik bağ bulunması, aynı adresi kullanan kişiler arasında hukuki ve fiili bağ bulunması gibi başkaca ek, somut delillerin de bulunması gerektiği, şirketlerin adreslerinin ihale tarihi itibariyle aynı olması dışında, irade birliği içinde hareket ettiklerini ortaya koyan başkaca somut bilgi ve belgenin dosyada bulunmadığı
Devamı...

şirketin ihale itiraz başvurusunun reddi üzerine şikayet aşamasında ileri sürmemiş olduğu iddiayı da belirtilerek itirazen şikâyet başvurusunu nihayetinde süresi içerisinde gerçekleşmiş olduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde, davacı şirketin iddiasının süre yönünden reddine yönelik kısmında da hukuka uygunluk bulunmaması
Devamı...

ihalede temin edilecek kömürün nakliyesinin yapılmasını kapsadığı dolayısıyla mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için davacı tarafından sunulan iş deneyim belgesinin idari şartnameye uygun olduğu anlaşıldığından, iş deneyim belgesinin idari şartnameye uygun olmadığı gerekçesiyle davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmaması
Devamı...

İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” satırının “Ticaret Sicili Bilgileri”nin gösterildiği bölümde yer alan; “Ortaklara Ait Bilgiler (Halka Arz Edilen Hisseler Hariç) [Ortakların: Gerçek Kişi Olması Durumunda Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası/ Ortaklık Oranı/ Varsa İşletme Adı ve Ticaret Unvanı; Tüzel Kişi Olması Durumunda Ticaret Unvanı/Vergi Kimlik Numarası/Ortaklık Oranı/Varsa İşletme Adı]” kısmının boş bırakılmasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmadığı şeklindeki değerlendirme isabetli olmamakla beraber; davacı tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Ticaret Sicili Gazetesi ile pay defterinin birbirlerini teyit ediyor olmaları, ihale ilan tarihine  kıyasla güncel oldukları hususu ile beraber değerlendirildiğinde ihale kapsamında en avantajlı ikinci teklif sahibi davacının teklifinin söz konusu eksik nedeniyle geçersiz sayılmasına ilişkin dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk, belirtilen kısım yönünden dava konusu işlemin iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararında ise sonucu itibarıyla hukukî isabetsizlik bulunmaması
Devamı...

idarece ihale konusu işte kullanılacak araçlar içerisinden kendi malı olması istenilen araçlara ilişkin olarak iddia kapsamında sayı, nitelik, önem derecesi vb. unsurlar yönünden ayrıca değerlendirme yapılması gerektiği de açıktır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline ait karar
Devamı...

ihalede isteklilerin kendi malı olması istenen asfalt plentinin kapasitesinin 240 ton/saat olarak düzenlendiği göz önüne alındığında, isteklilerin ihale dokümanına uygun olarak, bu kapasitede asfalt plenti sunmaları gerekmekte olup, bu kapasitede asfalt plenti sunmadığı anlaşılan teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmesi gerekirken bu husus dikkate alınmadan tesis edilen Kamu İhale Kurulu kararının dava konusu edilen 1 numaralı iddia bakımından yapılan inceleme neticesinde itirazen şikayet başvurusunun yerinde olmadığına yönelik kısmında hukuka uyarlılık bulunmaması
Devamı...

ihale teklif bedeli idare tarafından hesaplanmış olan sınır değerin altında kalmadığından anılan isteklinin teklifinin teklif edilen işçilik bedellerinin asgari işçilik maliyetlerinin altında kaldığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik ihale komisyonu kararının mevzuata uygun olmadığından bahisle anılan şirketin teklifinin değerlendirmeye alınmasına dair dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulması hk (Danıştay K739)
Devamı...

ihale itirazen şikayet başvurusu sahibi şirketin ihale tarihi itibariyle adreslerinin aynı olmasının tek başına bu şirketlerin irade birliği içinde hareket ettiğine karine oluşturmayacağı, ihale tarihi itibariyle adresleri aynı olan şirketlerin aynı ihaleye katılmalarının rekabeti ve ihale kararını etkileyebilecek davranış olarak değerlendirilebilmesi için, bu isteklilerin öncelikle birbirlerine ait teklif bilgilerinden haberdar olduğuna ilişkin, ihaleye teklif veren şirketlerin telefon ve faks numaralarının aynı olması, ihaleye sunulan bilgi ve belgelerdeki benzerlikler, şirketler arasında organik bağ bulunması, aynı adresi kullanan kişiler arasında hukuki ve fiili bağ bulunması gibi başkaca ek, somut delillerin de bulunması gerektiği, şirketlerin adreslerinin ihale tarihi itibariyle aynı olması dışında, irade birliği içinde hareket ettiklerini ortaya koyan başkaca somut bilgi ve belgenin dosyada bulunmadığı görüldüğünden davacıların teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu işlemin bu kısmında hukuka uyarlık bulunmaması
Devamı...

ihale itirazen şikâyet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemeyeceğinin düzenlendiği, belirtilen mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden Yönetmelik maddesinde idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikâyet başvurusunda belirtilmeyen hususların itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemeyeceği belirtilmekte ise de, Danıştay’ın yerleşik içtihatlarında da belirtildiği üzere Kanun maddesi sadece şikayette yer alan iddiaların anlaşılamayacağı hk (Danıştay K738)
Devamı...

ihale şikayet nedenine de yalnızca ilgili Şartname hükmünün yazılması suretiyle itirazen şikayet dilekçesinde yer verildiği ancak davalı idarece bu hususların değerlendirmeye alınmadığı, öte yandan davalı idarece esasına girilerek değerlendirmede bulunulmuş olan Sözleşme Tasarı maddesi kapsamında yapılan itirazen şikayet nedeninin dava konusu ihaleye yönelik bir itiraz nedeni olmadığı dava konusu ihaleye ilişkin Sözleşme Tasarı maddesinin “Bu madde boş bırakılmıştır” şeklinde olduğu Bu durumda her ne kadar davacı şirket tarafından, davalı idareye yapılmış olan itirazen şikâyet başvurusuna ilişkin dilekçede, sehven aynı dönemde itirazen şikâyet başvurusunda bulunulan başka bir ihaleye ilişkin itiraz/şikâyet nedenlerine de yer verilmiş olduğu anlaşılmışsa da davalı idarece itirazen şikâyet başvuru nedenlerinin doğru tasnif ve değerlendirmesinin yapılmadığı gibi dava konusu ihaleye yönelik olmayan bir itirazen şikâyet nedeninin esasının değerlendirilerek karar verildiği anlaşıldığından, dava konusu Kurul kararında bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmadığı hk karar
Devamı...

ihale itirazen şikâyet başvurusundaki iddialarının incelenmesi gerekirken, bu iddiaların şikâyet başvurusunda ileri sürülmediği ve ayrıca süre aşımına uğradığından bahisle itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararının hukuka aykırı olduğu hk
Devamı...

 ihaleye katılanlarda ticaretle uğraşan gerçek kişi tacirlerin ve ticari şirketlerin ana sözleşmelerinde yazılı olan iştigal konuları dışında faaliyette bulunmalarına engel bulunmadığı  ihaleye teklif verebileceklerin belirlenmesinde 4734 sayılı Kanun’un 10. maddesinde yer alan ve ihale dokümanında belirtilecek yeterlik şartları dışında, 4734 sayılı Kanun’un 4. maddesine 5812 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle eklenen ve madde gerekçesinde de belirtildiği üzere başvuru yollarını tüketebilecek kişilerin sınırlanmasına yönelik olarak vazedilen “istekli olabilecek” tanımından hareketle, isteklilerin ihaleye teklif vermelerinin faaliyet alanıyla sınırlandırılması mümkün değildir
Devamı...

Aşırı düşükte 3.cü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan şirket tarafından kendisinden fiyat teklifi alınan şirketin Sicil Gazetesinde şirketin faaliyet konuları arasında kara yolu ile yük taşımacılığı yapmak için gerekli araç makine ve vasıtaları almak satmak yer alsa da Resmi Gazete yayımlanan Yönetmelik sonrasında 2.nci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetini gerçekleştirmek için alınması zorunlu olan yetki belgesinin bulunup bulunmadığının incelenmesi gerektiği, dava konusu Kurul Kararında ise bu hususta bir inceleme yapılmadığı gibi bu hususa hiç değinilmeden sadece faaliyet konusu üzerinden açıklama yapıldığı anlaşıldığından, davacının bu iddiasının reddine yönelik Kamu İhale Kararının bu kısmında hukuka uyarlık bulunmaması
Devamı...

 ihale iş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlamasının 30 tam puan üzerinden teknik değer nitelik puanlamasının 30 tam puan üstünden yapılacağı, bu çerçevede iş kalemleri kapsamındaki işlerin ihale ilan tarihi itibarıyla geriye doğru son 15 yıl içinde tamamlayarak geçici kabulü yapılan ve Türkiye sınırları dahilinde herhangi bir kamu kurumunda yapılmış olmasının teknik değer nitelik puanlamasına yönelik kriterler olarak belirlendiği; ayrıca, isteklilerin İdari Şartnamede yeterlilik kriteri olarak aranan iş deneyim belgesi için sundukları iş deneyim belgelerinin bu maddedeki teknik kriterleri sağladığını tevsik etmeleri hâlinde tam puan alacakları ve başkaca bir belge sunmalarına gerek olmadığı hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

sözleşmede yer alan hüküm çerçevesinde var olan borç ilişkisi yeni bir borç oluşturulmak suretiyle sona erdirilmediği ve tarafların yükümlülüklerinin yalnızca süresinin uzatıldığı bir akdin yeni bir sözleşme olarak nitelendirilmesi mümkün görülmemektedir Davacının sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin dayanağı olan 180 gün süreli olarak imzalanan sözleşmenin “Süre” başlıklı maddesine de uygun olarak aynı şart ve birim fiyat ile  imzalanan protokoller ile süresinin uzatıldığı söz konusu protokollerin ilk sözleşmeden ayrı ve bağımsız birer sözleşme olarak kabulünün hukuken mümkün olmadığı bu itibarla, davacının ihalede sunduğu iş deneyim belgesinin tek bir sözleşmeye dayanılarak düzenlendiği sonucuna varıldığından teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karşı yaptığı itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair Kurul kararında hukuka uygunluk davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır  gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline ve Mahkeme kararının bozulması hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihale konusu işin özelliği göz önünde bulundurularak işletme ve bakım maliyeti maliyet etkinliği verimlilik kalite ve teknik değer gibi unsurlar fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir Teknik Şartname ve Diğer Hususlar maddesinde yer aldığı, idarece ihale konusu işin yürütülmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve ekipman kapsamında bir düzenleme olduğu ve işe ait İdari Şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenmediği sözleşme aşamasında incelenmesi gerektiği, ihale aşamasında bu belgelerin sunulmamasının teklifin değerlendirme dışı bırakılacağı anlamına gelmediği anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hk
Devamı...

ihalede hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıkları geri kazanım tesisi izin belgesinde yer alan tesisin depo olarak kullanılamayacağının açıkça ifade edildiği anlaşıldığından, davacının iddialarına bu kısmı yönünden mevzuata uyarlık, istekli olarak belirlenen şirketler yönünden noter onaylarının uyuşmadığı iddia hk karar
Devamı...

Teknik Şartnamede her 1 kuruluşta çalıştırılması istenilen personel sayısına ve niteliğine yer verildiği, tablo halinde yer verilen bu listede yemeklerin taşınmasında kullanılacak olan aracın sürücüsüne yer verilmediği Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre kişinin fiili olarak çalıştırıldığı işyerinde sigortalı olmasının zorunlu olduğu bu nedenle kuruluşlara bağlı olan birimlere pişirilen yemeklerin taşınmasında kullanılacak olan aracın sürücüsünün de ilgili kuruluşlarda çalıştırılması öngörülen personel sayısına dâhil edilmesi gerektiği, aksi takdirde gerçek maliyet hesabı yapılamayacağından dava konusu işlemin bu kısmı yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı hk
Devamı...

ihale dokümanına göre isteklilerin ihaleye konsorsiyum kurmaksızın tek katılmaları halinde her 2 kısmada teklif sunmalarının zorunlu tutulduğu ihale dokümanında ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınmak suretiyle belirleneceğinin düzenlendiği fiyat dışı unsur puanlamasının her iki kısım iş kalemleri dahil edilerek tek seferde düzenleneceği göz önüne alındığında ihalenin kısımlara ayrılmaksızın gerçekleştirildiği ilk şikayet dilekçesinde iddialarının incelendiği ve reddine karar verildiği halde aynı iddialar ile yaptığı ikinci şikayeti üzerine ihalenin iptaline karar verilmesinin idarenin ihaleyi iptal etme konusundaki takdir yetkisini aştığı ve kesinleşen ihale dokümanı düzenlemeleri doğrultusunda sonuçlandırabileceği, idarelerin ihalelerde ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını sağlamakla sorumlu oldukları hk
Devamı...

ihale teklif dosyası kapsamında Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin sunulmadığından bahisle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması üzerine yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair dava konusu Kurul kararının iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmaması (Danıştay K27)
Devamı...

iş deneyim belgelerinin belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenmemesi ve KEP üzerinden taranarak sunulması nedeniyle yasal yükümlülüklerin yerine getirilmediği görülmekle birlikte, uyuşmazlık konusu ihalenin iptal edildiği göz önüne alındığında, ihalenin iptali halinde hükümsüz sayılacağına ilişkin mevzuat hükmü gereği ortada bir ihale kalmadığı, dolayısıyla ihale için verilen geçici teminat tutarının iade edilmesi gerektiğinden davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatın irat kaydedilmesi üzerine yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline ait karar 
Devamı...

Yeterlik Bilgileri Tablosunda Meslekî ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler başlığı altında beyan ettiği iş deneyim belgesinin hem meslekî yeterliği hem de idari şartnamede aranan fiyat dışı unsuru karşıladığı, aynı iş deneyim belgesinin hem yeterlik kriteri olarak hem de fiyat dışı unsur puanlamasında kullanılmasını engelleyen bir düzenlemenin söz konusu olmadığı ve “Yeterlik Bilgileri Tablosu”nda fiyat dışı unsurlar altında bu belgeye ilişkin ayrı bir satır açılmadığı dikkate alındığında, davacının fiyat dışı unsur puanlamasının, bu iş deneyim belgesi değerlendirmeye alınmayarak yapılması gerektiği yönünde düzeltici işlem belirlenmesine dair dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır…” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline ait karar (Danıştay K89)
Devamı...

İş Ortaklığınca iş denetleme belgesi kullanılan şahsa ait belgesinin kullanılabilmesi için mevzuatın aradığı geriye doğru 1 yıl boyunca kesintisiz olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olup olmadığının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden incelenmediği, dolayısıyla eksik inceleme yapıldığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde bu yönüyle hukuka uyarlık görülmemiştir (Danıştay K63)
Devamı...

ihale itirazen şikâyet başvurusundaki iddiaları daha önce alınmış Kurul kararındaki iddialardan farklı olduğu Bu itibarla dava konusu Kurul kararı ile, davacı şirketin itirazen şikâyet başvurusundaki ilk iki iddiasının Kurul kararına itiraz niteliğinde olduğu değerlendirilerek görev yönünden reddedilmesinde ve davanın reddi yönündeki temyize konu Mahkeme kararının bu kısmında hukukî isabet bulunmamaktadır (Danıştay K56)
Devamı...

Hizmet Alımı ihale Sözleşmesi miktarının ve fiili yapılan iş tutarı miktarının ne olduğu, işin tamamlanıp tamamlanmadığı, iş artışı ya da iş eksilişi yapılıp yapılmadığı” hususlarının sorulduğu, ara kararı gereği sunulan ve Mahkeme kayıtlarına giren cevabi yazıda ihaleye konu iş kapsamında herhangi bir iş eksilişi yapılmadığının bildirildiği, dolayısıyla davacı iş ortaklığının iş eksilişi yapılması durumunda sunulması zorunlu olarak öngörülen ve sözleşme taraflarının işin eksik şekilde tamamlanmasında anlaştıklarını gösteren belgeyi sunma zorunluluğunun bulunmadığı sonucuna ulaşıldığından, dava konusu Kamu İhale Kurulu kararının davacı iş ortaklığının iş eksilişi kapsamındaki belgeleri sunmadığından bahisle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin kısmında hukuka ve mevzuata uyarlık görülmemiştir
Devamı...

ihalede sunulan açıklama içerisinde sigorta giderine ilişkin sunulan belgeler incelendiğinde, taşıma işinde kullanılacak araçların kiralanmasına ilişkin olarak sunulan “fiyat Teklifidir” başlıklı evrakta araçların cinsi olarak Minibüs yazıldığı sigorta evraklarında ise 2017 model araç bilgisinin olduğu bu haliyle belgeler arasında bir uyumsuzluk olduğu görülse de; ihale şartnamesinde model yılı belirtilmeksizin araçların en fazla 10 yaşında olması gerektiği davacının ihaleye verdiği teklifte de ayrıca model ve yıl belirtilmeden şartnameye uygun teklif verildiği, 2017 model araçlarında 10 yıl yaş şartını taşıdığı anlaşıldığından dava konusu işlemde anılan iddialar yönünden de hukuka uygunluk bulunmamıştır gerekçesiyle dava konusu Kurul kararının ilgili kısmının iptaline karar verilmiştir
Devamı...

 ihaleyi yapan idarenin iş tamamlanmadan sözleşmenin tasfiye edilme riskini azaltmak için bu düzenlemeyi yaptığı, bu hâliyle de etkinlik, verimlilik ve teknik değer kriterlerinin sağlandığı görüldüğünden, bu iddiaya ilişkin itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair Kurul kararında hukuka aykırılık, söz konusu Kurul kararının anılan iddiaya ilişkin kısmının iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararının bu kısmında ise hukukî isabet bulunmamaktadır (Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan davacı şirket tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan “Covid-19 Güvenli Üretim Hizmet Belgesi” başlıklı belgeyi düzenleyen şirketin söz konusu belgeyi düzenlemek konusunda akredite edilmiş bir kuruluş olmadığından bahisle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına ait karar (Danıştay kararlı)
Devamı...

ihale itiraz sahibinin iddialarından sadece şikâyette yer alan iddiaların anlaşılamayacağı, Kanun’da böyle bir sınırlama yapılmadığı, Kamu İhale Kurulu tarafından başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusundaki iddialarının, şikâyet aşamasında öne sürülüp sürülmediğine bakılmaksızın incelenmesi gerektiği(Danıştay K2)
Devamı...

tekliflerin değerlendirmesi aşamasında gerek duyulması halinde numune veya katalog istenebileceği ve istenilmesi halinde verilen sürede istekli tarafından teslim edilmesinin zorunlu olduğu düzenlenmiş, ancak ihale konusu iş kapsamında teklif edilen ürüne ilişkin katalogda teknik bilgileri bulunmayan veya eksikliği sebebiyle teknik şartnameye uygunluğu değerlendirilemeyen veya katalogda bulunan teknik bilgileri teknik şartnameye uygun olmayan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağına ilişkin herhangi bir düzenleme getirilmemiş olduğundan dava konusu işlemde bu yönüyle de hukuki isabet bulunmadığı hk
Devamı...

ihalede asfalt plenti kapasitesi yönünden ihale dokümanına uygun olmadığından değerlendirme dışı bırakılmalarına karar verildiği açılan davada Mahkemece yapılan yargılama sonucunda verilen iptal kararı sonrasında Kamu İhale Kurulu’nca alınan dava konusu Kurul kararında sadece firma yönünden inceleme yapılmak suretiyle bu şirket yönünden karar verildiği eşit muamele ilkesi gereğince ihaleye teklif veren diğer şirketler bakımından herhangi bir inceleme yapılmadan karar verildiği  asfalt plenti kapasitesi yönünden incelenerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilen diğer şirketler hakkında da eşit muamele ilkesi gereğince inceleme yapılarak karar verilmesi gerekirken, herhangi bir inceleme yapılmadığı anlaşıldığından, eksik incelemeye dayalı olarak tesis edilen dava konusu Kurul Kararı’nda hukuka uygunluk bulunmadığı hk
Devamı...

Kamu İhale Kurulunca dava konusu kararda, söz konusu Mahkeme kararının gerekçesi bir bütün olarak değerlendirilmek ve aynı ihale kapsamında aynı gerekçelerle teklifi değerlendirme dışı bırakılan şirketler yönünden eşit muamele ilkesi gereği inceleme yapılmak suretiyle Mahkeme kararının uygulanmasının sağlanması gerekirken yalnızca dava açan şirket yönünden değerlendirme yapılmasında hukuka uygunluk bulunmadığı hk
Devamı...

ihale uhdesinde bırakılan şirket tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilanço bilgilerinin doğru olup olmadığının tespitine yönelik gerekli araştırma yapılarak davacı şirketin söz konusu iddiası yönünden bir değerlendirme yapılması gerekirken, aksi yönde tesis edilen dava konusu Kurul kararının bu kısmı yönünden hukuka uygunluk bulunmaması
Devamı...

ihaleye katılan şirketin yönetim kurulu başkanvekili hakkında hapis cezasına ek olarak 1 yıl süre ile bu kanun kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ihalelerine katılmaktan yasaklanması yönündeki kararın kesinleştiği ve hakkında verilen mahkûmiyet kararının anılan kişinin meslekî faaliyetleri ile ilgili olmadığı anılanın mesleğinin inşaat mühendisi olduğu ancak ihaleye fesat karıştırma suçundan firma ortağı olarak yargılandığı davada hakkında verilen mahkûmiyet kararının davacının mesleğine ilişkin bir faaliyet olarak değerlendirilemeyeceği Bu durumda davalı idarece davacı şirkette yönetim kurulu başkanvekilinin işlediği ihaleye fesat karıştırma suçunun mesleki faaliyeti kapsamında olduğundan bahisle tesis olunan işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı dava konusu işlemin iptaline dair verilen karar
Devamı...

Mal alımına konu edilebilecek iş deneyim belgesinin hizmet alımı ihalesinde sunulmasını hk.
Devamı...

ihalede Ortaklık yapısına ilişkin ticaret sicil gazetelerinin yer almadığı, yeterlilik bilgileri tablosuna ortaklık durumunun tevsiki için başka bir belge sunulmadığı durumda Kanun maddesi hükmü uyarınca bu husus idarece tamamlatılması
Devamı...

Yasaklılık kararın idarenin hatalı değerlendirmesi sonucu verildiği ve kişi hakkında verilen kaldırma kararının içerik itibariyle geri alma niteliğinde olduğu hk.
Devamı...

Pandemi sürecindeki güçlükler nedeniyle sözleşmenin uyarlanması istenilmesi (istinaf K)
Devamı...

ihalenin covid salgını mücbir sebebi dolayısıyla sözleşmenin şirket tarafından tek taraflı olarak feshedildiğinden sözleşmenin haklı nedenle feshinin tespiti hk
Devamı...

ihalede sunulan Toplam ciro/ fatura kısmında esas alınan yılların belirtilmemiş olmasın ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bir bilgi eksikliğidir
Devamı...

ihalede Benzer işin her türlü otobüs bakım, onarım ve akaryakıtı ile gerçekleştirilen şehir içi toplu taşıma hizmeti ve/veya otobüs üretimi ve satışı şeklinde belirlenmesi
Devamı...

Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında beton harcı için fiyat teklifi alınan firmanın adresi ile işin yapılacağı yer arasındaki mesafenin uzak olması aşırı düşük teklif açıklamasını geçersiz kılar mı?
Devamı...