ihalede sunulan satış tutarı tespit tutanağında, yasal defter tasdik bilgileri kapsamında düzenlenen envanter defteri bilgilerinin, söz konusu tutanakların esaslı unsurları arasında olduğu, Vergi Usul Kanunu’nun Tasdik zamanında yer alan Ötedenberi ise devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda” hükmü gereği geçici vergi beyanname dönemi .. yılının 3’üncü dönemi olan envanter defterinin 2019 yılının aralık ayında tasdik ettirilmesi 
Devamı...

ihaleye ilişkin olarak kesinleşen ihale komisyonu kararının  şirkete tebliğ edilmesi üzerine davacı şirket tarafından yasal süre içinde ihaleyi gerçekleştiren idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşıldığından, şikâyet başvurusunun süresinde yapılmadığından bahisle itirazen şikâyet başvurusunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında bu yönüyle hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır gerekçesiyle “dava konusu işlemin iptaline ait karar 
Devamı...

komisyon kararı ile ihale üzerinde kalan itirazen şikâyet başvurusunda bulunan  Şirketin yaptığı itirazen şikâyet başvurusu sonucunun tarafları etkileyeceği hususu göz ardı edilerek dava konusu işlemle  İs Ortaklığının ortaklarından  A.Ş.nin teklif dosyasında yer alan pay defterinin yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ile İdari Sartname’de yer alan belgelerin sunuluş sekline ilişkin hükümlere uygun olmadığı…” tespiti yapılmasına rağmen, ihale komisyonu kararı ile başvuruya konu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin başvuru sahibi üzerinde bırakıldığı anlaşıldığından yeniden düzeltici işlem tesis edilmesine gerek bulunmadığı gerekçesiyle itirazen şikâyet başvurusunun reddine karar verilmesinde hukuka uygunluk görülmediği hk(Danıştay Kararlı)
Devamı...

 ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmelerinin yeterli olduğu, idarece sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmaları istenebileceği hükmü uyarınca, eğer söz konusu liste sunulmamışsa, ihaleyi yapan idarece sözleşme imzalanması aşamasına kadar liste istenebilecekken, bu hükmün de dikkate alınmadığı, bütün bu hususlar birlikte dikkate alındığında, ihaleyi yapan idarenin kayıtları ve ihale komisyonu kararıyla davacının söz konusu belgeyi sunduğunun tespit edildiği, bu tespitin aksine davalı idarece herhangi bir somut delil ortaya konulamadan davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu kurul kararında hukuka uyarlık bulunmadığı hk
Devamı...

ihaleye katılan şirketin yönetim kurulu başkan vekilinin ihaleye fesat karıştırma suçundan mahkûmiyetinin kesinleştiği tacir olarak ticari faaliyetlerde bulunan şirketin yönetim kurulu başkan vekilinin işlemiş olduğu ihaleye fesat karıştırma suçunun mesleki faaliyeti kapsamında olduğu, bu nedenle yönetim kurulu başkan vekili hakkında ihale tarihinden önceki beş yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararı mevcut iken ihaleye katılması nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak teklif tutarının %3’üne karşılık gelen geçici teminatının gelir kaydedilmesine yönelik idare kararında ve itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır gerekçesiyle anılan Mahkeme kararının bozulması (Danıştay kararlı)
Devamı...

ihalenin gerçekleştirildiği dokümana itiraz kapsamındaki iddialarının 10 gün içinde ve her hâlükârda ihale tarihinden 3 iş günü öncesine kadar şikayet başvurusuna konu edilebileceği, ihale dokümanına yönelik mezkur iddiaların ihale tarihinden sonra ilk kez Kurum’a yapılan itirazen şikayet başvurusunda ileri sürüldüğü, her ne kadar, şikayet başvurusuna konu edilmeyen iddiaların itirazen şikayet başvurusunda ileri sürülemeyeceği gerekçesiyle başvurunun şekil yönünden reddine karar verilmesinde hukuka uygunluk bulunmamakta ise de, söz konusu iddialara yönelik başvurunun dokümana itiraz niteliğinde olduğu göz önüne alındığında süresinde yapılmadığı sonucuna varıldığından, dava konusu Kurul kararı ile belirtilen iddialara yönelik başvurunun süre yönünden uygun bulunmamasında hukuka aykırılık, dava konusu Kurul kararının  iptali yolundaki temyize konu Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına ait karar
Devamı...

ihalede iş ortaklığının aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında iş kalemine ilişkin olarak birim fiyat teklif cetvelinde “240,09-TL” fiyat öngörüldüğü, kâr ve genel masrafın iş ortaklığınca öngörüldüğü üzere “0,02” olarak dikkate alınması durumunda analiz toplam tutarının “240,11” olduğu, dolayısıyla aritmetik hatanın bulunduğu ve re’sen düzeltilmesi durumunda iş kalemi için analiz toplam tutarının iş ortaklığınca aynı iş kalemi için teklif edilen bedelin üzerinde olduğu belirtilmiş ise de, Kurul kararında iş kalemine ilişkin olarak yapılan hesaplamanın ayrıntılarına yer verilmediği, dolayısıyla Kurulca nasıl bir hesaplama yapılarak belirtilen sonuca ulaşıldığı anlaşılamadığından, dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, bu kısım bakımından davanın reddine dair Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmadığı hk(Danıştay kararlı)
Devamı...

ihalede isteklinin teklif bedelinin yaklaşık maliyete oranının %99,99 olduğu diğer geçerli teklifler yaklaşık maliyetin üstünde olduğundan dolayı ihalenin yaklaşık maliyeti bu kadar yakın bir teklif bedeli ile sonuçlandırılmasının Kanun’un temel ilkelerine aykırı olduğu, ayrıca kendilerine ait teklif dışındaki teklif bedellerinin de yaklaşık maliyete yakın olduğu, ihaleye katılan diğer isteklilerin kendi aralarında anlaşarak bu şekilde teklif sundukları, rekabet oluşmaması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği” şeklinde iddialara yer verildiği, ihalede tek geçerli teklif sahibi bulunması ve buna bağlı olarak yaklaşık maliyetin tek geçerli teklif sahibinin teklif bedeline çok yakın bir bedel olması durumunun ilk defa ihale komisyonu kararı ile ortaya çıktığı komisyon kararı ile söz konusu iddia bakımından da davacı iş ortaklığının hak kaybına uğradığını iddia edebileceği yeni bir hukukî durumun meydana geldiğinin kabulü gerektiği anlaşılmış olup ihale komisyonu kararının iş ortaklığına tebliği üzerine davacılar tarafından “ihalenin iptal edilmesi gerektiği” iddiasıyla süresi içerisinde ihaleyi gerçekleştiren idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşıldığından, dava konusu işlemin 5. iddia yönünden başvurunun süre yönünden reddine ilişkin kısmında hukuka uygunluk, davanın reddine yönelik Mahkeme kararının bu kısmında hukukî isabet bulunmaması hk (Danıştay kararlı)
Devamı...

ihalenin personel çalışmasına dayalı bir hizmet alımı ihalesi olmadığı, hizmetin ifasında görev alacak personel sayısına ve niteliklerine Teknik Şartname’de yer verildiği, bunlar arasında şoför yer almamakla birlikte, yemeklerin dağıtımı için görevlendirilecek araç şoförünün mesaisinin tamamını idarede geçirmeyeceği açıkça belirtildiğinden ayrıca teklife dahil edilebileceği anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin bu kısmının iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmaması(Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihaleye katılan  iş ortaklığın AŞ nin %51 ortağı iken ticaret siciline göre tescil tarihinden itibaren 1 yıl boyunca kesintisiz olarak yarıdan fazla hissesine sahip ortak olmadığı ayrıca ortaklık tespit belgesinin düzenlendiği  tarih itibarıyla ticaret sicil gazetesinde yapılan tescil tarihi esas alınmak suretiyle bir yıllık ortaklık süresinin dolmadığı itiraz konusuna ait iş deneyim belgesinin AŞ tarafından kullanılamayacağı anlaşılmakta olup dava konusu işlemin iptaline ait karar (Danıştay Kararlı)
Devamı...

iş deneyimini tevsiken sunduğu sözleşme ve faturaların sıhhatine ilişkin (damga vergisinin ödenip ödenmediği vb.) ve aynı şekilde sözleşme ekinde sunulan sigortalı hizmet listesinde yer alan personelin sözleşme konusu iş kapsamında çalışıp çalışmadığı hususlarına ilişkin tereddütlerin giderilmesi amacıyla idarece araştırma yapılarak yeniden değerlendirme yapılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi’ne ilişkin kısmının iptal kararının bozulması (Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihalede bazı araçların yüklenicinin kendi malı olması gerektiğine yönelik dokümanda yer alan düzenlemenin, ilgili Yönetmelik kuralının ihaleye katılımı ve rekabeti artırma amacına uygun düşmediği, ihalede rekabeti ve katılımı engelleyici nitelikte olduğu anlaşılmakla, ihalenin iptaline ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, anılan Kurul kararının iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulması hk (Danıştay kararlı)
Devamı...

ihalede bazı araçların yüklenicinin kendi malı olması gerektiğine yönelik dokümanda yer alan düzenlemenin, ilgili Yönetmelik kuralının ihaleye katılımı ve rekabeti artırma amacına uygun düşmediği, ihalede rekabeti ve katılımı engelleyici nitelikte olduğu anlaşılmakla, ihalenin iptaline ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, anılan Kurul kararının iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına ait Danıştay Kararlı  karar
Devamı...

ihale kararının geri alınması olarak değerlendirilerek hukuk aleminden geriye dönük olarak ortadan kalkan ihale kapsamında gelir kaydedilen geçici teminatın bu nedenle iadesi gerektiği belirtilmiş ise de ilgili işlem içeriği incelendiğinde, açıkça ihalenin “iptal” edildiğinin belirtildiği ve ihale kararının geri alındığı yönünde bir ifadeye yer verilmediği anlaşıldığından, geçerli bir teklif sunmadığından teklifi değerlendirme dışı bırakılan davacının geçici teminat bedelinin irat kaydedilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığından itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kurul kararında hukuka aykırılık, bu işlemin iptali yönündeki Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulması(Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihalede sunulan demirbaş defterinde plentin kapasitesinin açıkça 240 ton/saat olarak belirtildiği, bahsi geçen yazılarda kapasitede bunun üzerinden artırım yapıldığı açıklamasına yer verildiği, Kapasite Raporu’nun ekinde yazan 20 ton/saat ibaresinin ise plent adının yanına “ve” bağlacı ile eklenen teçhizatın yanında yazılı olduğu dikkate alındığında, bu ibarenin bütünüyle plentin kapasitesine ilişkin olduğu sonucuna ulaşılamayacağı (Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihale için 10 günlük yasal sürenin son günü elektronik itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu EKAP üzerinden iş günü ve mesai saatlerine bağlı kalınmaksızın şikâyet başvurusunda bulunulabileceğinin düzenlendiği ancak şikayet başvurusunun reddine dair kararda “EKAP üzerinden mesai saatleri dışında yapacağı başvurunun Kurum kayıtlarına izleyen gün mesai saatleri içerisinde yapılmış sayılacağı” hususunu davacıya bildirilmediği, ihalelere ilişkin yapılan şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularının, uyuşmazlığın yargı yerleri önüne getirilmeden önce ilgililerce tüketilmesi zorunlu idarî başvuru yolları olduğu dikkate alındığında buradaki sürelerin de mahkemeye erişim hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği Anayasa Mahkemesinin emsal kararları da göz ününe alındığında tesis edilen dava konusu işlemdeki gerekçenin, mahkemeye erişim hakkının ihlaline sebep olabileceği anlaşılmış ve davacının itirazen şikâyet başvurusunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşılmış olup  işlemin iptaline ait karar
Devamı...

 İhalede yeterlilik kriteri olarak belirlenen yeterlilik bilgileri tablosundaki bazı bilgilerin eksikliğinin tamamlatılabileceği yönündeki Danıştay  kararıyla belgenin türüne dair bir ayırım yapılmaksızın teklifin esasına değiştirmeyecek bilgi eksikliklerinin tamamlatılabileceğine karar(Danıştay Kararlı)
Devamı...

 iş deneyiminin tevsiki amacıyla sunulan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olan ve ilgili meslek mensubunca kaşe ve imzalanan söz konusu faturaların, anılan sözleşme kapsamında düzenlenildiği sonucuna varılmış olup aksi kabulden hareketle tesis olunan dava konusu Kurul kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline ait karar
Devamı...

ihale itirazen şikâyet başvurusunda Arazöz ve damperli kamyon girdilerinin  Genel Tebliğe uygun olmadığı, motor yağı, arazöz ve damperli kamyon fiyat tekliflerinin aşırı düşük analizlerindeki özellikleri (model, hp ve diğer teknik özellik vs.) karşılamadığı” şeklindeki iddialara 24/08/2021 tarihli itirazen şikâyet başvurusunda yer verilmediği gibi bu başvuru üzerine alınan 15/09/2021 tarih ve 2021/UH.I-1716 sayılı Kurul kararında bu iddialarla ilgili olarak işlem tesis edilmediği hâlde davacının itirazen şikâyet başvurusunda öne sürülen bu iddiaların görev yönünden reddine ilişkin Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk, davanın reddine yönelik Mahkeme kararının bu kısmında ise hukukî isabet bulunmadığı hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihale dokümanının kesinleştiği ve İdari Şartnamede A.Ş statüsündeki istekliler tarafından her durumda pay defterinin e-teklif kapsamında beyan edilmesi gerektiği belirtildiği hâlde davacı anonim şirket tarafından yeterlik bilgileri tablosunda pay defterine ilişkin herhangi bir bilginin beyan edilmediği dikkate alındığında, yeterliğe ilişkin olarak ihale dokümanında aranan şartlardan olan bu hususa ilişkin eksikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliği olarak kabul edilemeyeceği şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmaması hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihaleye ilişkin Ön Yeterlik Şartnamesi’nin ilgili hükümleri bir arada değerlendirildiğinde, davacılar tarafından iş deneyimi kapsamında sunulan  Proje Harita ve Kamulaştırma Çalışmaları Sözleşmesindeki talep edilen zamanda uygun kazık vb. şekilde işaretlenmesi tamamlandığında %1 plan-profil paftaları tamamlandığında % 5” iş kalemlerinin kamulaştırma mühendislik hizmetleri kapsamında yer aldığı ve ihale konusu işe benzer işler olduğu, dolayısıyla ihale kapsamındaki davacılar için yapılan puanlamada söz konusu iş kalemlerinin de hesaba katılmasının gerektiği anlaşıldığından, aksi yönde alınan dava konusu Kurul kararında hukuka uyarlık bulunmadığı hk
Devamı...

İhalede Herhangi bir sebeple en avantajlı teklif sıralamasında ilk iki sıraya yeni bir isteklinin yükselmesi durumunda, ancak bu aşamada kendisinden beyan ettiği bilgileri tevsik edici belgelerin komisyon tarafından değerlendirildiği ve diğer istekliler açısından da ancak bu aşamada söz konusu değerlendirmelerin şikâyet veya itirazen şikâyet başvurusuna konu edilebilmeleri mümkün olduğundan, bu hususlar bakımından şikâyet başvuru süresinin yeni komisyon kararı üzerine başladığının kabulü gerektiği hk(Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihale teklifine konu alanda faaliyet gösterdiği teklif ile birlikte sunulan Ek-O.6 Satış Tutarı Tespit Tutanağı’nın geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlendiği ve tutanaktaki ilgili tabloda belirtilen faturaların olduğu, faturalara konu araçlara ilişkin sunulan noter onaylı araç satış sözleşmelerinden, iş makinelerinin alıcısının * satıcısının * olduğunun görüldüğü anılan tutanağın ekinde mükellefe ait imza sirküleri ile ilgili meslek mensubuna ait faaliyet belgesinin sunulduğu, bahsi geçen tutanakta ağırlıklı ortalama birim satış tutarı ile toplam satış miktarına yer verildiği ve ihale konusu işte kullanılması öngörülen fiyat teklifi konusu mamul/mal/hizmet miktarının en az 1/20’si kadar satış yapıldığının tespit edildiği anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin bu iddia yönünden iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmaması hk(Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihalede teklif edilen fiyatlarla ihale konusu işin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğinin anlaşılabilmesi açısından teklifi sınır değerin altında olan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi hâlinde aşırı düşük teklif açıklamasında sunulan fiyat teklifleri ile fiyat tekliflerinin dayanağı olan ve aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulacak olan satış tutarı tespit tutanaklarının içerdiği bilgilerin birbiriyle uyumlu olması isteklilerce gerçekçi teklif hazırlanıp hazırlanmadığının göstergesi olacağından fiyat teklifinde kalemler hâlinde belirtilen maliyetlerin aynı şekilde satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) da kalemler hâlinde ayrı ayrı açıklanması gerektiği hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

idarenin takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gerekleri dışında subjektif ve keyfi amaçlar doğrultusunda kullandığına ilişkin dosya içeriğinde herhangi bir somut bilgi ve belge de bulunmadığı dikkate alındığında, itirazen şikâyet başvurusuna konu ihalenin iptaline ilişkin karar ekinde ve cevabî yazıda belirtilen gerekçelerle ihalenin iptaline karar verilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı idarece tesis edilen ihalenin iptali işleminin Kanun’un 5. maddesinde belirtilen temel ilkeler doğrultusunda olmadığı iptal yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanılmadığından bahisle idarenin ihalenin iptali kararının iptaline ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varıldığından, davanın reddi yolundaki temyize konu Mahkeme kararında hukukî isabet görülmemiş İdare Mahkeme kararının bozulmasına dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi(Danıştay Kararlı)
Devamı...

Kamu ihale Kurulu kararında avukat aracılığı ile yapılan başvuruya ilişkin dilekçeye baro pulu yapıştırılmadığına da yapılan inceleme kapsamında tespit edilen hususlar arasında yer verildiği  Bu durumda, anılan Danıştay kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda başvuru sahibinin birinci iddiasına yönelik olarak esas incelenmesine geçilebilmesi için itirazen şikayet dilekçesinin ekinde yer alan vekaletnameye yapıştırılması gereken baro puluna ilişkin eksikliğin başvuru sahibi vekiline yazılı olarak bildirilmesi ve anılan eksikliğin Avukatlık Kanununda belirtilen süre içerisinde ilgililerce giderilmesi gerektiği(Danıştay Kararlı)
Devamı...

İhalede İş Ortaklığından da teklif geçerlilik süresinin uzatılması ve geçerlik tarihi uygun geçici teminat mektubu sunulmasının ihaleyi yapan idarece istenilmediği komisyon kararında ihaleyi yapan idarece ihale komisyon kararı öncesinde hem birinci hem de ikinci avantajlı teklif sahibi olan iş ortaklarından teklif geçerlik süresinin uzatılıp uzatılmayacağı ve geçici teminat mektubu sunulmasının istenmediği fark edildiğinden ve bu durumda teklif geçerlik süresini uzatıp uzatmayacağı ve geçerli bir teminat mektubu bulunmayan isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınarak ekonomik açıdan en avantajlı istekli olarak belirlenmesi mümkün olmayacaktır bu durumun kabul edildiğinin anlaşıldığı görülerek davacı şirketlerin ihale süreci içerisinde kendisinden istenilen tüm bilgi ve belgeleri tamamlayarak ihaleye katıldığı ve ihalenin ilk aşamasında *tarihine kadar geçerli olan geçici teminat geçici teminat mektubunu da sunduğu, ihale sürecinin uzaması nedeniyle sürenin bitmesi nedeniyle geçici teminat mektubu ile ilgili durumun oluştuğu bu durumun da ihaleyi yapan idarenin davranışları sonucunda gerçekleştiği ve ihaleyi yapan idarece de kabul edildiği görüldüğünden daha önce hem geçici hem de kesin teminat mektubu veren davacıların bu aşamada ihaleyi aksatmak gibi bir kasıtlarının olmadığı gibi davacıların teklifi göz önüne alındığında bu durumun geçici teminat verme yükümlülüğünün amacına ve kamu menfaatlerine de uygun olmadığı sonucuna varıldığından, süreye uygun geçici teminat mektubunun sunulmadığı gerekçesiyle “tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu asamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesine yönelik dava konusu Kurul kararında hukuka uyarlık bulunmadığı  gerekçeleri ile iptal kararı 
Devamı...

 ekonomik açıdan en avantajlı ikinci istekli konumundaki firma aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilmesi gerektiği şeklindeki iddianın Kamu İhale Kurulunca görüşülerek anılan isteklilerin tekliflerinin rekabeti bozucu ve ihale kararını etkileyen tutum içinde bulundukları anlaşıldığından değerlendirme dışı bırakılmasına diğer  iddia açısından ise başvurunun reddine karar verildiği ancak eşit muamele ilkesi gereği başkaca bir inceleme yapılmadığı nitekim anılan kurul kararının “aşırı düşük teklif açıklaması istenilen ve bu doğrultuda ihale komisyonuna sunduğu aşırı düşük teklif açıklaması geçerli teklif olarak kabul edilen başvurucu iş ortaklığı teklifinin de söz konusu iddia kapsamında eşit muamele ilkesi gereği incelenmesi gerekirken incelenmediği anlaşıldığından eksik incelemeye dayalı olarak tesis edilen davaya Kurul kararında bu yönden hukuka uygunluk bulunmadığı” gerekçesiyle İdare Mahkeme kararıyla iptal edildiği  iddiaların Kamu İhale Kurulu kararına itiraz niteliğinde olduğu gerekçesiyle görev yönünden reddine ilişkin kısmında da hukuka uygunluk bulunmaması hk
Devamı...

ihale komisyonu kararına hem de ihale yetkilisinin işlemine karşı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmadığı ihale komisyonu kararıyla sıralaması değişmeyen davacının ihale komisyonu kararıyla birlikte itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken bulunmadığı dava konusu Kurul kararının ise davacı açısından yeni hukukî duruma yol açmadığı hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihale ile çok geniş kapsamlı bir hizmet alımı yapıldığı düşünüldüğünde, getirilen 10.000 km şartının ihale konu işle iştigal eden … kişiler tarafından yerine getirilmesinin, dolayısıyla rekabet ortamının oluşturulmasının mümkün olmadığı teknik şartnamede herhangi bir arıza durumunda değişimin çok kısa sürede gerçekleştirilmesi şartının bu olası zararın önüne geçmek için getirilen şartlar olduğu” gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de, bu değerlendirmenin idarenin ihtiyaçlarının belirlenmesi hususundaki takdir yetkisi karşısında isabetli olmadığı hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

 ihaleye ilişkin 2. ihale komisyonu kararının tebliğ edilmesi üzerine davacı tarafından Kanun’da belirtilen 10 günlük sürede  idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu  Kurul kararının şikâyet başvurusunun süresinde yapılmadığından bahisle itirazen şikâyet başvurusunun süre yönünden reddine ilişkin kısmında hukuka uygunluk, davanın bu kısmının reddi yönündeki temyize konu İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır gerekçesiyle dava konusu işlemin kısmen kabul kısmen iptaline ait karar (Danıştay Kararlı)
Devamı...

İhale Kanunda öngörülen şekil ve usûl kurallarına uygun olarak itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu  davacının personele dair iddialarının incelenmesi gerekirken bu iddiaların şikâyet başvurusunda ileri sürülmediği gerekçesiyle anılan iddiaların da süre aşımı sebebiyle Kurum tarafından incelenmesinin mümkün bulunmadığı gerekçesiyle itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uyarlık görülmemiştir şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin kısmen iptaline ait karar
Devamı...

ihale konusu işin büyük onarım işleri olarak değerlendirilemeyeceği yaklaşık maliyet cetveli ve eklerine göre hizmet işine ait iş kalemlerinin hem sayısal hem de parasal tutar olarak ağırlığının ve oranının yapım işine ait işlere göre fazla olduğu dolayısıyla ihalenin yapım işine ilişkin onarım olarak da değerlendirilemeyeceği  İhale Kanununda yapım işi olarak sayılan işlerden olmadığı vasıfsız işgücünden ziyade ağırlıklı olarak malzeme, makine ve ekipman girdisine ihtiyaç duyulan, fen ve sanat kurallarına uygun olarak bir eserin meydana getirilmesine ilişkin işlerden olmadığı, uygulama projesini ya da kesin projeyi de kapsayan teknik şartnameye dayanmadığı, yapım müteahhidinin deneyiminin arandığı ve onun uzmanlık alanına giren işlerden olmadığı anlaşıldığından, davacı şirketin, ihale konusu işin %70’inin personel çalıştırılmasından, %30’unun araç çalıştırılmasından ibaret olduğu, dolayısıyla hizmet alımı olarak ihale edilmesi gerektiği yönündeki iddiasının reddine ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline ait karar 
Devamı...

İhalede iş Ortaklığı tarafından sunulan iş deneyim belgelerinin Yönetmelikte öngörülen belge düzenleme koşullarına sahip olmadığı olarak belirtilmiş iken Danıştay bozma kararının gerekçesinde şirketin itirazen şikâyet başvurusuna ilişkin dilekçe maddesinde belirtilen İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan teklif vermeye yetkili olunduğuna ilişkin belgeler mesleki ve teknik yeterlik belgeleri ile ekonomik ve mali yeterlik belgelerinin Yönetmeliğin Belgelerin Sunuluş Şekli kenar başlığını taşıyan 31’nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı şekilde sunulduğu hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihaleye ait Teknik Şartnamede Tarafların Yükümlülükleri kısmı incelendiğinde her bir yemekhanede yemek hizmeti alan tüm kişilere ve tüm öğünlerde su verilmesi gerektiği anlaşıldığından hangi öğünlerin yanında 180 ml bardak su verileceğinin ayrıca belirtilmesine gerek bulunmamaktadır Bu itibarla Teknik Şartname’nin ilgili maddesinde sağlıklı bir şekilde fiyat teklifinin hazırlanmasına engel bir durum bulunmadığı hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihale komisyonunda dava konusu işin uzmanı en az iki uzmanın bulunması gerektiği dava konusu ihalede ihaleye ilişkin işin uzmanlık alanı düşünüldüğünde ihale komisyonu üyelerinin dava konusu ihaleye ilişkin iş ile alakalı uzmanlıkları olup olmadığı hususunun hiç bir tereddüte yer vermeyecek şekilde açık ve net bir şekilde anlaşılamadığı idarece davacı şirket tarafından itiraz edilen bu hususun incelenerek açıklığa kavuşturulması gerekirken yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddedilmesine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline ait karar 
Devamı...

İhalede  sunulan  Ek-0.5 maliyet tutarı tespit tutanaklarındaki söz konusu hatalar  fiyat teklifinde yer alan hangi girdiyi açıkladıkları hususunda bir belirsizliğe yol açacak nitelikte olmadığından, dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk, anılan kısım yönünden davanın reddine ilişkin Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamıştır gerekçesiyle Mahkeme kararının aşırı düşük teklif açıklaması için beş iş gününden az ve makul olmayan süre verildiği iddiası yönünden davanın reddine ilişkin kısmının onanmasına, Mahkeme kararının davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünden davanın reddine ilişkin kısmının bozulmasına, bozulan kısım yönünden dava konusu işlemin iptaline karar (Danıştay Kararlı)
Devamı...

itirazen şikâyet dilekçelerinin basit birer form şeklinde olduğu, dolayısıyla başvuru formuna sığabilecek kadar kısa ifadelerle iddiaların dile getirildiği fakat dilekçe ekinde ayrıntılı şekilde belge sunulduğu bu nedenle şekil yönünden redde ilişkin dava konusu Kurul kararının iptali gerektiği ileri sürülmektedir İhale süreçlerinde isteklilerin itirazen şikâyet başvurularında ileri sürülen iddialarının sebepleri ve dayandığı deliller açısından konunun geniş yorumlanması gerekmekte olup aksi hâlde, Kanun’da zorunlu idarî başvuru yolu olarak öngörülen itirazen şikâyet başvurusunun işlevini yerine getiremeyeceği; davacı tarafından yapılan şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularında dilekçeler idare tarafından teslim alındığı sırada ek olarak gösterilen belgelerin bulunup bulunmadığını denetleme görevinin de idarede olduğu açıktır Bu itibarla, davacının itirazen şikâyet başvurusunun itirazen şekil yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle mahkeme kararının bozulmasına ve dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir (Danıştay Kararlı)
Devamı...

İhale dokümana itiraz kapsamındaki hukuka aykırılık iddialarına ilişkin tüm hususların 10 gün içinde ve her hâlükârda ihale tarihinden üç iş günü öncesine kadar, şikâyet başvurusuna konu edilebileceği, şikâyet başvurusuna konu edilmeyen ve ihale dokümanına yönelik olan mezkur iddiaların ilk kez ihale tarihinden sonra Kurum’a yapılan itirazen şikâyet başvurusunda ileri sürüldüğü dikkate alındığında, her ne kadar, şikâyet başvurusuna konu edilmeyen iddiaların itirazen şikâyet başvurusunda ileri sürülemeyeceği gerekçesiyle başvurunun şekil yönünden reddine karar verilmesinde hukuka uygunluk bulunmamakta ise de, söz konusu iddialara yönelik başvurunun dokümana itiraz niteliğinde olduğu ve süresinde yapılmadığı sonucuna varıldığından, dava konusu Kurul kararı ile belirtilen iddialara yönelik başvurunun süre yönünden uygun bulunmamasında hukuka aykırılık, davanın reddi yolundaki temyize konu Mahkeme kararının anılan iddialara yönelik kısmında ise sonucu itibarıyla hukukî isabetsizlik bulunmamaktadır(Danıştay Kararlı)
Devamı...

itirazen şikâyet başvurusu üzerine Kurul tarafından, iddiaların tamamının incelenmesi suretiyle karar verilmesi gerekirken, davalı idarece bütün itirazen şikâyet konularının incelenmediği anlaşıldığından, dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk bulunmaması
Devamı...

 İhalede hakim ortağın ülkemizde bağlı şirketin ise yurt dışında olduğu durumlarda hakimiyet ilişkisinin tescil edilebileceği ve bu konuda örnek tescil ve ilanların olduğu belirtilerek örnek Ticaret Sicili Gazetelerine yer verilmişse de Kanun maddesi hakimiyet sözleşmelerinin geçerli olabilmesi için ticaret siciline tescil ve ilanı düzenlendiğinden, ortada bir hakimiyet sözleşmesinin bulunması hâlinde zaten tescilin gerekli ve zorunlu olduğu, verilen örneklerin de taraflar arasında hakimiyet sözleşmesinin bulunduğu durumlara ilişkin olduğu, olayda ise taraflar arasında yapılmış bir hakimiyet sözleşmesi bulunmadığından verilen örneklerin somut olaya emsal teşkil etmeyeceği görüldüğünden, idarenin bu yöndeki iddiasına itibar edilmemiştir gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına ve dava konusu işlemin iptaline ait Danıştay  kararlı
Devamı...

İhale Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edilen Ticaret Sicili Gazeteleri incelendiğinde şahsın şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğu anlaşılmakta ise de bu durumun teklifi imzalayan ile imza sirkülerinde belirtilen kişiyle uyumlu olmadığı hususunu değiştirmeyeceği, ilgili mevzuat ve ihale dokümanında noter tasdikli imza sirkülerinin ihalede herhangi bir usulsüzlüğe mahal vermemek adına istendiği, aksi halde imza noter tasdikli sirküleri istenmesinin hiçbir anlamının kalmayacağı da açıktır…” gerekçesi ile “mahkeme kararının bozulmasına, davanın reddine” kesin olarak karar (Danıştay kararlı)
Devamı...

Kurul kararının itirazen şikâyet dilekçesinde ileri sürülen iddianın süre yönünden reddine ilişkin kısmında hukuka aykırılık anılan iddia yönünden dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararının bu kısmında hukukî isabet bulunmamaktadır gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına ait Danıştay kararlı
Devamı...

İhaleye ilişkin olarak kesinleşen 3 no.lu ihale komisyonu kararının tebliğ edilmesi üzerine davacı tarafından Kanun’da belirtilen 10 günlük süre içerisinde ihaleyi gerçekleştiren idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, ihaleyi gerçekleştiren idarenin şikayetin uygun bulunmadığı buna ilişkin kararın  şirkete bildirilmesi üzerine yine Kanun’da belirtilen 10 günlük süre içerisinde Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşıldığından, itirazen şikâyet başvurusunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır
Devamı...

ihale onaylandıktan ve yasada öngörülen süre geçtikten sonra takdir yetkisine dayalı olarak ihalenin iptal edilebileceğine ilişkin mevzuatta bir düzenleme bulunmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, dava konusu Kurul Kararında hukuka uygunluk bulunmadığı hk
Devamı...

 idareye yapılan itirazen şikayet ihale başvurusunda davacı şirketin itirazen şikayet dilekçesinde yer verdiği sunulan faturalar ilk sözleşme birim fiyatları ile yaygın döneme ait fiyat farkları toplamından oluştuğundan bu faturalar esas alınarak iş deneyimi hesabı yapılamayacağı ve sözleşme sürecinde birim fiyatlardaki artışla oluşacak fiyat farkı dâhil faturaların kullanıldığı şeklindeki iddialarının da incelenmesi gerekirken davalı idarece bu hususta herhangi bir inceleme yapılmadığı, dolayısıyla davalı idarece eksik inceleme yapılarak karar verildiği anlaşıldığından, dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında bu yönüyle hukuka uyarlık görülmemiştir (Danıştay K)
Devamı...

ihale kapsamında sunduğu iş deneyim belgesinin ayrıntılı olarak değerlendirilmesi ve ayrıştırma yapmak suretiyle uyuşmazlığa konu ihalede benzer iş olarak belirlenen işleri karşılayıp karşılamadığının ortaya konulması suretiyle işlem tesis edilmemesi
Devamı...

idareye yapılan ihale itirazen şikayet başvurusu neticesinde davacı şirketin itirazen şikayet dilekçesinde yer verdiği “sunulan faturalar ilk sözleşme birim fiyatları ile yaygın döneme ait fiyat farkları toplamından oluştuğundan bu faturalar esas alınarak iş deneyimi hesabı yapılamayacağı ve sözleşme sürecinde birim fiyatlardaki artışla oluşacak fiyat farkı dâhil faturaların kullanıldığı” şeklindeki iddialarının da incelenmesi gerekirken davalı idarece bu hususta herhangi bir inceleme yapılmadığı, dolayısıyla davalı idarece eksik inceleme yapılarak karar verildiği anlaşıldığından, dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında bu yönüyle hukuka uyarlık görülmediği hk(Danıştay K)
Devamı...

ihalede mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için davacı tarafından sunulan iş deneyim belgesinin idari şartnameye uygun olduğu anlaşıldığından, iş deneyim belgesinin idari şartnameye uygun olmadığı gerekçesiyle davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmaması
Devamı...

ihalede sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosunun İş Hacmi Bilgileri bölümünün Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar ve Bu Yıllara Ait Toplam Ciro/Fatura Tutarı kısmında Yeterlik değerlendirmesinde esas alınan yıl/yıllar” bilgisinin boş bırakılmasının ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bir bilgi eksikliği olduğu anlaşıldığından, ihaleyi gerçekleştiren idarece bu eksikliğin tamamlatılması yoluna gidilmesi gerekirken dava konusu işlemin davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik kısmında hukuka uygunluk bulunması (Danıştay K915)
Devamı...