ihale sözleşme süresi içerisinde işin bir kısmının başkası tarafından yapıldığı iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan sözleşme bedeli ve fatura tutarlarının aynı olduğu, sözleşme süresi içerisinde sözleşme tutarı ile sınırlı işlerin yapılmış olduğunun anlaşıldığı, sözleşme süresi içerisinde aynı hastane tarafından klima bakım onarım işinin üçüncü bir kişiye yaptırılmasına engel bir durumun olmadığı hk

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) (Değişik 16/8/2014–29090 R.G. / 2. md.) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) (Değişik 16/07/2011-27996 R.G./ 5. md.) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,…” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar” başlıklı 43’üncü maddesinde “(1) İş deneyim belgeleri; Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen işler ya da denetlenen veya yönetilen yapımla ilgili hizmet işleri için, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır…” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

(a) (Değişik 16/3/2011–27876 R.G./11.md.) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, (Ek ibare: 12/06/2015-29384 R.G./ 1. md.; mülga ibare:13/06/2019-30800 R.G./8. md., yürürlük:23/06/2019) yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

(c) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır.

(ç) Sözleşmenin, iş eksilişi yapılarak sona erdirilmesi durumunda, tarafların işin bu şekilde tamamlandığı hususunda anlaştığını gösterir belgenin iş deneyimini gösteren diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur.

(d) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabulü gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini gösteren belge tutarı tam olarak dikkate alınır. Kabulü, ihale ve son başvuru tarihi ile ilk ilan veya davet tarihi arasında yapılmış olan işler de bu kapsamda değerlendirilir. Sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise, iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulan faturalardan en son düzenlenen faturanın tarihi kabul tarihi olarak dikkate alınır.

(e) Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamı, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilir.

(f) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde varsa fiyat farkları ile KDV hariç olarak belirlenen tutarlar dikkate alınır. İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortakların iş ortaklığındaki hisse oranı esas alınarak iş deneyim tutarı hesaplanır. (Ek 16/07/2011-27996 R.G./ 7. md.) Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, iş ortaklığının iş deneyim tutarı, ortakların hisse oranlarına bakılmaksızın belge tutarı esas alınarak hesaplanır…” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “(1) İhale konusu iş veya benzer işlerle ilgili tek sözleşmeye dayalı olarak iş deneyimini gösteren belgeler değerlendirmeye alınır. Birden çok iş deneyimini gösteren belge hiçbir şekilde toplanamaz.

(2) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz…” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1.İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 36 Aylık Klima Santrallerinin Bakım ve Onarımı Hizmet Alımı

b) Miktarı ve türü:

36 Aylık Klima Santrallerinin Bakım ve Onarımı Hizmet Alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Tunceli Devlet Hastanesi ve Tunceli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi

 

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 15’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

 Kamu veya Özel Sektörde gerçekleştirilen Bir Bedel içeren tek sözleşmeye dayalı Hastane Klima Santralleri Bakım ve Onarım Hizmeti”  benzer iş olarak kabul edilecektir…” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar

20.2.1.

1. Kısım Tunceli Devlet Hastanesi Baştabipliği Klima Santrallerinin Bakım ve Onarımı

2. Kısım Tunceli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği Klima Santrallerinin Bakım ve Onarımı

 İhalede tamamı veya kısımlarından birine teklif verilebilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yönetmelik’in 39’uncu maddesinden iş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin ihalelerde  iş deneyimini tevsik amacıyla sunulabileceği, Yönetmelik’in 43’üncü maddesinde hizmet alımı ihalelerinde iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşların belirtildiği,  47’nci maddesinde gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemeyeceği ve bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesindeki hususlara yer verildiği, yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin iş deneyimini gösteren belgeler olduğu, isteklilerin iş deneyimini gösteren bu belgeleri teklifi kapsamında sunması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

İdari Şartname’nin 7.5’inci maddesinden kamu veya özel sektöre gerçekleştirilen bedel içeren tek sözleşmeye dayalı hastane klima santralleri bakım ve onarım hizmetinin benzer iş olarak belirlendiği anlaşılmaktadır.

 

İncelemeye konu ihalenin her iki kısmı için ekonomik açıdan en avantajlı istekli olarak belirlenen Gökhan Arasan tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla iş bitirme belgesi, sözleşme ve faturanın sunulduğu, iş bitirme belgesinin idare kısmında Universal Göz Merkezi Sağ. İnş. İth. İhr. San. A.Ş. olduğu görülmüştür.

 

İş deneyimi tevsik amacıyla sunulan sözleşme ve fatura incelendiğinde; tarafların Universal Göz Merkezi Sağ. İnş. İth. İhr. San. A.Ş. ve Gökhan Arasan olduğu, sözleşmede “… Madde 5- İş Tanımı

5.1 Sözleşme konusu iş; bilgisayar, yazıcı, Ups, klima ve fancoil havalandırma sistemleri onarım ve bakım işi yapılması.

Madde 6- Sözleşmenin türü ve bedeli

6.1 Bu sözleşme toplu fiyat sözleşmesi olup, 4 ay toplamı olan 120.000,00 TL (yüzyirmibintürklirası) bedel üzerinden akdedilmiştir.

Madde 7- İşin süresi

7.1 İşin süresi, işe başlama tarihinden  (01.04.2020 başlama, 30.09.2020 bitiş) itibaren 6 (altı) aydır.

Madde 9- Ödeme yeri ve şartları

9.1 Sözleşmede yazılı olan bedeli, işin bitiminden sonra 45 gün içerisinde faturalandırıp ödemesi yapılacaktır…”  ifadelerine yer verilmiştir. Sözleşme ekinde yer alan e-faturada ise 6 aylık bakım onarım hizmet bedeli, olarak KDV hariç 120.000,00 TL olduğu faturadaki tutar ile sözleşme bedelinin aynı olduğu görülmüştür.

 

İdarece, iş deneyimi tevsik amacıyla sunulan sözleşmeye konu işin yapıldığı hastaneye gönderilen 11.12.2020 tarihli ve 43336153/949 sayılı yazıda “Göz merkeziniz ve Gökhan Arasan firması arasında imzalamış olduğunuz sözleşmeye istinaden Bilgisayar, yazıcı, kamera, ups, klima ve fancoil havalandırma sistemleri onarımı ile ilgili düzenlenen iş bitirme belgesinin tarafınızdan verilip verilmediği, verilmiş ise işin tamamı için mi verildiği, kısım ise ayrıştırılan kısım tutarlarının ne kadar olduğu ve ayrı ayrı olarak düzenlenerek tarafımıza ivedi olarak bilgi verilmesi hususunda…” ifadelerine,

 

Söz konusu yazıya istinaden 23.12.2020 tarihinde 2494 sayı ile idare kayıtlarına alınan cevap yazısında “Müdürlüğünüz tarafından tebliğ edilen 949 sayı numaralı bilgi talebiniz üzerine, talepte adı geçen firma ile kurumumuz arasında yapılan sözleşmeye istinaden iş deneyimi tarafımızca verilmiş olup işin tamamı klima bakım onarım ve arızaları için ödenmiştir.” ifadelerine yer verilmiştir.

 

Ayrıca idarece sözleşmeye konu iş yeri mahiyetinin tespiti amacıyla Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü’nden 30.12.2020 tarihli 440.99 sayılı yazı ile bilgi talep edildiği söz konusu yazı cevabında ise anılan iş yerinin faaliyet belgesinin gönderildiği görülmüştür. Tıp merkezi faaliyet izin belgesi başlıklı belgede “Adı: Özel Üniversal Göz tıp merkezi

Türü: Tıp Merkezi

Hasta kabul ve tedavi edeceği uzmanlık dalları

Göz hastalıkları

KBB hastalıkları

Özel tıp merkezleri ile ilgili mevzuat hükümlerine göre hasta kabul ve tedavi etmek üzere yukarıda yazılı özel tıp merkezinin faaliyet göstermesi için 29.11.20219 tarihinde iş bu belge verilmiştir.” ifadelerine yer verilmiştir.

 

İş deneyimini tevsik amacıyla sunulan belgelerdeki iş sahibi Universal Göz Merkezi Sağ. İnş. İth. İhr. San. A.Ş.nin yukarıda yer verilen Yönetmelik’in 43’üncü maddesi uyarınca iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluş mahiyetinde olmadığı dolayısıyla söz konusu şirket tarafından verilen “iş bitirme belgesi” başlıklı belgenin ihalelerde iş deneyimini tevsik amacıyla kullanılamayacağı anlaşılmıştır.

 

İhale konusu işin “36 Aylık Klima Santrallerinin Bakım ve Onarımı Hizmet Alımı”  olduğu,  benzer işin “Kamu veya Özel Sektörde gerçekleştirilen Bir Bedel içeren tek sözleşmeye dayalı Hastane Klima Santralleri Bakım ve Onarım Hizmeti” olduğu ve ihale konusu işi ve benzer işin hastane klima santralleri bakım ve onarım hizmeti olduğu, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimi tevsik amacıyla sunulan sözleşmeye konu işin “5.1 Sözleşme konusu iş; bilgisayar, yazıcı, Ups, klima ve fancoil havalandırma sistemleri onarım ve bakım işli yapılması” işleri olduğu, sözleşmeye konu işin yapıldığı yer tarafından verilen cevap yazısında da sözleşme kapsamında yapılan işin tamamının klima bakım onarım ve arızaları işi olduğunun belirtildiği, incelemeye konu ihalenin klima santralleri bakım onarımı, benzer işin de aynı şeklide kamu veya özel hastanelerin klima santrallerinin bakım ve onarımı işi olarak belirlendiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan sözleşme konusunun bilgisayar, yazıcı, Ups, klima ve fancoil havalandırma sistemlerinin bakım onarım işi olduğu, idarece sözleşmeye konu işin yapıldığı işyeri ile yapılan yazışmalar dikkate alındığında ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan sözleşme kapsamında yapılan işlere ait tutarların ayrıştırmasının yapılmadığı, sunulan sözleşme içerisinde birden fazla iş olduğunun anlaşıldığı ve ihale konusu işe uygun iş deneyim  tutar tespitinin yapılamadığı için söz konusu sözleşme ve eki faturanın ayrıştırılma yapılmadan bu ihale için kullanılamayacağı anlaşılmış olup başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan sözleşme süresi içerisinde işin bir kısmının başkası tarafından yapıldığı iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan sözleşme bedeli ve fatura tutarlarının aynı olduğu, sözleşme süresi içerisinde sözleşme tutarı ile sınırlı işlerin yapılmış olduğunun anlaşıldığı, sözleşme süresi içerisinde aynı hastane tarafından klima bakım onarım işinin üçüncü bir kişiye yaptırılmasına engel bir durumun olmadığı anlaşılmış olup başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No 2021/005
Gündem No 61
Karar Tarihi 03.02.2021
Karar No 2021/UH.I-313

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz