ihale teklif dosyası kapsamında sunulmayan bir belge (araç ruhsatları) üzerinden bir inceleme ve değerlendirme yapılabilmesinin mümkün olmadığı Bu itibarla ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden gelinen aşama itibariyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği

Toplantı No 2021/010
Gündem No 57
Karar Tarihi 10.03.2021
Karar No 2021/UH.II-586

BAŞVURU SAHİBİ:

Gök-Er Taşımacılık Sınır Ticaret İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

VEKİLİ:

Av. Gülberk AÇIK,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/179916 İhale Kayıt Numaralı “Sürücüleriyle Birlikte Taşıt Kiralama” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü tarafından 08.05.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Sürücüleriyle Birlikte Taşıt Kiralama” ihalesine ilişkin olarak Gök-Er Taşımacılık Sınır Ticaret İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 12.06.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 22.06.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 02.07.2020 tarih ve 29229 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.07.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. 06.01.2021 tarihli ve 2021/MK-4 sayılı Kurul kararı gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1065-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, şikâyete konu “Sürücüleriyle Birlikte Taşıt Kiralama İşi”ne ait 01.06.2020 tarihli ihale komisyonu kararının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na aykırı olduğu, şöyle ki,

 

Teknik Şartname’nin “Taşıtlar ve şoförler ile ilgili hükümler” başlıklı 3’üncü maddesinde “3.18. Otomobil Cinsi 8+1 Kişilik Çok Amaçlı Taşıt; Taşıtlar en az 125 BG, Orijinal kasalı ve motor hacmi en az 1950 cc olacaktır. Bu durum, Motorlu Taşıt Tescil Belgesinden kontrol edilecektir. Şoför ve yolcu koltuğunda olmak üzere en az 2 adet hava yastığı, ön ve arkada bağımsız klima sistemine sahip olacaktır. Taşıt yolcu indirme bindirme kapısı otomatik olarak açılıp kapanabilir sistemli olacaktır. Taşıtta şoförün yanında bir kişi, arka tarafta ise iki adet iki kişilik ve son sırada bir adet üç kişilik oturma düzeninde dizayn edilmiş olacaktır.” düzenlemesinin,

 

İdari Şartname’nin “Teklif Fiyata Dahil Olan Giderler” başlıklı 25’inci maddesinde ise “A.3) Teklif bedelin hesabında; 02.10.2014 tarih ve 29137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında ” 2014/6814 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2/b maddesi gereğince, (EK-1) teklif edilen taşıtın Türkiye, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayınlanan ve harcama talimatının bulunduğu yılın Ocak ayı Motorlu Kara Taşıtları kasko değer listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2 sine, yürürlükteki brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarına işveren maliyeti kapsamında yer alan sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası işveren payı (%20,5) ve işsizlik sigortası işveren payı (%2) ile işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler (%4) (06.11.2015 tarih ve 2015/8204 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı aşmayacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı,

 

02.10.2014 tarih ve 29137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında 2014/6814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6. maddede “Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayelerin (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile TBMM Genel Sekreterliği hariç) hizmetleri için ihtiyaç duyulan binek, station-wagon, arazi binek, kaptı kaçtı, panel ve pick-up tipi taşıtların hizmet alımı yöntemiyle ediniminde;

a) Şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil), taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtlar, Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2’sini aşmayacaktır.

b) Şoför giderleri dahil yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli, (a) bendine göre tespit edilecek tutara yürürlükteki brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı aşmayacaktır.” düzenlemesine yer verildiği,

 

Bununla birlikte, 25.12.2014 tarihli ve 29216 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında 2014/7039 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile “…6. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “panel ve pick-up tipi taşıtların” ibaresinden sonra gelmek üzere “(fiilen arazi üzerinde çalışan arazi binek ve pick-up’ lar hariç)” ibaresi eklenmiştir.” düzenlemesi eklenerek kasko değeri dışında kalan taşıtların tanımının yapıldığı,

 

Ancak, idare tarafından otomobil cinsi 8+1 kişilik çok amaçlı taşıtın bir arazi aracı olarak değerlendirildiği ve bu araçların fiilen arazi üzerinde çalışan arazi binek araçları olduğu yanılgısıyla Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen %2 kasko değerine ilişkin sınırlamaya tabi tutulmadan ihalenin sonuçlandırdığı,

 

İhale konusu iş kapsamında çalıştırılması istenilen, Teknik Şartname’nin 3.18’inci maddesinde, aynı zamanda birim fiyat teklif cetvelinin 2’nci sırasında yer verilen ve ayrıca Teknik Şartname’de net olarak tanımı yapılarak teknik özellikleri belirtilen “Otomobil Cinsi 8+1 Kişilik Çok Amaçlı Taşıt”ın bir arazi taşıtı olmadığı, ihale dokümanında bu çok amaçlı taşıtın bir arazi aracı olarak sunulmasına ilişkin bir düzenleme bulunmadığı, araçların arazide çalışacak olmasının ve araçların arazi aracı olmasının birbirinden farklı olduğu, anılan Bakanlar Kurulu kararı uyarınca ihalelerde değerlendirilmesi gereken arazi aracı olma özelliğinin ruhsatta, aracın arazi aracı olarak değerlendirilip değerlendirilmemesi ile ilgili olduğu,

 

Ayrıca, otomobil cinsi 8+1 kişilik çok amaçlı taşıtın kasko bedel sınırlamasına tabi olduğundan söz konusu araca ilişkin kasko bedelinin Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak motorlu kara taşıtlar kasko değer listesinde yer alan kasko sigortası değerini aşmaması için aracın model yılı, markası ve aracın tipinin belirlenerek idareye sunulmasının bir zorunluluk olduğu, idarece bu kapsamda teklif edilen araçlara ait özellikleri içerir EK-4 tablosunun ihale dokümanı kapsamında isteklilere verildiği, ancak istekliler tarafından otomobil cinsi 8+1 kişilik çok amaçlı taşıt için EK-4 tablosunda ayrı bir satır açılmadığı, buna uygun listenin sadece kendileri tarafından sunulduğu,

 

Sonuç olarak, Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri doğrultusunda söz konusu aracın arazi aracı değil bir otomobil ve binek niteliğine sahip olduğu ve kasko bedel sınırlamasına tabii olduğu, hiçbir istekli tarafından bu hususa uygun teklif verilmediğinden ve EK-4 belgesi sunulmadığından ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli ile diğer tüm isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, uygun olmayan tekliflerin kamu zararına yol açacağı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İtirazen şikayet başvurusu sonucunda alınan 29.07.2020 tarihli ve 2020/UH.II-1299 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verildiği,

 

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Ankara 17. İdare Mahkemesinin 03.11.2020 tarihli ve E:2020/1487, K:2020/1758 sayılı kararında “Bakılan davada, Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerin “Genel Esaslar” başlıklı 6’ncı maddesinde yer alan düzenleme gereğince şoför giderleri dahil binek, station-wagon, arazi binek, kaptı kaçtı, panel ve pick-up tipi taşıtların hizmet alımı yöntemiyle ediniminde aylık kiralama bedelinin, taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın Ocak ayı itibarıyla uygulanacak motorlu kara taşıtları kasko değer listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2’sini ve yürürlükteki brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı aşmaması gerektiği, ancak fiilen arazi üzerinde çalışan arazi binek ve pick-up araçların aylık kira bedellerinin sözü edilen kuralın dışında tutulduğu görülmekte olup, iddiaya konu edilen 8+1 kişilik çok amaçlı taşıtın aktarılan doküman düzenlemeleri dikkate alındığında işin yürütülmesinde fiilen arazide çalıştırılacak olması, söz konusu aracın aynı zamanda “arazi binek” ve “pick up” araç sayılacağı anlamına gelmediği dikkate alındığında teklif kapsamında sunulan 8+1 kişilik çok amaçlı taşıtın, “arazi binek” aracı ve “pick up” araç olup olmadığı hususlarının teklif kapsamında sunulan araçların ruhsatları incelenerek, 237 sayılı Taşıt Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin yukarıda yer verilen tanım maddeleri ve ilgili diğer hükümleri dikkate alınarak Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’in “Genel esaslar” başlıklı 6’ncı maddesi uyarınca kasko sınırlamasına tabi olup olmadığı yönünde bir değerlendirme yapılması gerekirken, bu konuda herhangi bir inceleme yapılmadan, kesinleşen ihale dokümanı düzenlemeleri uyarınca 8+1 kişilik çok amaçlı taşıtın anılan Esas ve Usuller kapsamına girmediği ve EK-4 tablosunun bu araca ilişkin olarak doldurulmak suretiyle sunulmasının istenilmediği gerekçesiyle aksi yönde tesis edilen dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verildiği, bunun üzerine alınan 06.01.2021 tarihli ve 2021/MK-4 sayılı Kurul kararı ile “1- Kamu İhale Kurulunun 29.07.2020 tarihli ve 2020/UH.II-1299 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin iddialarının esasının yeniden incelenmesine” karar verildiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin Mahkeme kararı doğrultusunda Yönetmelik’in 18’inci maddesi çerçevesinde istenilen bilgi ve belgelerle sınırlı olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıdadır:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 58’inci maddesinde “Teklifler; Kanun, bu Yönetmelik, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği ve tip şartnamelerde belirtilen esaslar çerçevesinde standart formlar kullanılarak değerlendirilir.” hükmü,

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “2918 sayılı Kanunda ve bu Yönetmelikte kullanılan terimlerin tanımları aşağıda gösterilmiştir.

a) Genel tanımlar

3) Araç: Karayollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adıdır.

4) Taşıt: Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlardır. Bunlardan makine gücü ile yürütülenlere “motorlu taşıt” insan ve hayvan gücü ile yürütülenlere “motorsuz taşıt” denir.

c) Araçlara ilişkin tanımlar

1) Otomobil: Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.

4) Kamyonet: Azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır. Sürücü ve yanındaki oturma yerleri dışında başka oturma yeri de bulunabilen, sürücü bölümü gövde ile birleşik kamyonetlere panelvan denir.

7) Arazi Taşıtı: Karayollarında yolcu veya yük taşıyabilecek şekilde imal edilmiş olmakla beraber bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilen motorlu araçtır.

14) Özel Amaçlı Taşıt: Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan ve itfaiye, (Değişik ibare:RG-17/4/2015-29329) ambulans (SC), naklen yayın ve kayıt (radyo, sinema, televizyon), kütüphane, motorlu karavan (SA), zırhlı araç (SB), araştırma, cenaze araçları (SD) ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek, taşımak veya kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır.

d) Araç sınıfları

2) M Sınıfı – En az dört tekerlekli ve yolcu taşımasında kullanılan motorlu araçlardır.

2.1) M1 Sınıfı: Yolcu taşımasında kullanılan ve sürücü dahil en fazla 9 oturma yeri olan motorlu araçtır.

3) N Sınıfı – En az dört tekerlekli ve yük taşımasında kullanılan motorlu araçlardır.

3.1) N1 Sınıfı: Yük taşımasında kullanılan ve azami ağırlığı 3.5 tonu aşmayan motorlu araçtır.

4) O Sınıfı – Bir motorlu araç tarafından çekilen römork veya yarı römork motorsuz yük taşıma araçlarıdır.

5) Özel Amaçlı Taşıt: Yolcu veya yük taşımak üzere özel bir işlevi yerine getirmek için kullanılan (bunun için özel gövde düzenekleri ve/veya ekipmanları gereklidir) M, N veya O sınıfı motorlu araçtır.

7) G Sınıfı – Arazi Taşıtları

N1 sınıfı araçlardan azami kütlesi 2 tonu aşmayanlar ve M1 sınıfındaki motorlu araçlar, en az bir ön dingili ve en az bir arka dingili eşzamanlı tahrikli olarak tasarlanmış, bir dingilinin tahriki ayrılabilen araçlar dahil ve en az bir diferansiyel kilit mekanizması veya buna benzer işlevde en az bir mekanizması varsa ve tek araç için hesaplanan % 30’luk bir eğimi tırmanabiliyorsa, arazi tipi araç olarak kabul edilir.

N1 sınıfı araçlardan azami kütlesi 2 tonu aşanlar ile N2, N3, M2 ve M3 sınıfı araçların arazi taşıtı sayılabilmesi için Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğindeki şartları taşıması gerekmektedir.” hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’in “Genel esaslar” başlıklı 6’ncı maddesinde “…(2) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayelerin (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile TBMM Genel Sekreterliği hariç) hizmetleri için ihtiyaç duyulan binek, station-wagon, arazi binek, kaptı kaçtı, panel ve pick-up tipi taşıtların (fiilen arazi üzerinde çalışan arazi binek ve pick-up’lar hariç) hizmet alımı yöntemiyle ediniminde;

a) Şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil), taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2’sini aşmayacaktır.

b) Şoför giderleri dahil yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli, (a) bendine göre tespit edilecek tutara yürürlükteki brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı aşmayacaktır.

c) Şoför gideri dahil taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli hesabında yemek, yol, resmi tatil ücreti vb giderleri de dahil yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarı esas alınacak, işveren maliyeti kapsamında yer alan sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası işveren payı (%20,5) ve işsizlik sigortası işveren payı (%2) ile işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler (%4) ise idarelerce ayrıca ödenecektir.”

(3) İkinci fıkranın (a) bendinde belirlenen oranı, idareler ve taşıt cinsleri itibarıyla %20’ye kadar arttırmaya ve eksiltmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

(4) İkinci fıkra çerçevesinde hizmet alımı yöntemiyle edinilemeyen taşıtlar ile Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde yer alan makam ve hizmetler için edinilecek taşıtların temininde satın alma yöntemi tercih edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Sürücüleriyle birlikte taşıt kiralama

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı: 15 ad. 4 kiş. binek oto. sedan, 1 ad. 8+1 kiş. çok amaçlı taş., 15 ad. 14+1 kiş. min., 3 ad. 16+1 kiş. min., 1 adet 29 kiş. otob., 35 ad. 4 kiş. Pikap, 14 ad. 4 kiş., 4×4 çeker pikap taşıtlarının sürücüleriyle birlikte (90 adet) kiralanması işi.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Sınırları” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilginlerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

ı) İhaleye katılacak olan istekliler; İhale konusu hizmetin yerine getirilmesinde, Ulaştırma Bakanlığının Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükmü gereğince;

1) Otomobil cinsi taşıtlar (binek araçlar) için isteklinin kendi adına kayıtlı olduğu A1 yetki belgesi varsa; A1 yetki belgesinin ihalede teklif dosyasında verilmesi zorunludur. İstekli A1 Yetki Belgesine sahip değil ise, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünün 22/03/2016 tarih ve 21733 sayılı Olur’u gereğince; otomobil cinsi taşıtlar (binek araçlar)  için kendi adına kayıtlı A1 Yetki Belgesini sözleşme imzaladıktan sonra 20 (yirmi) gün içerisinde İdaremize teslim edecek olup, A1 Yetki Belgesi ilgili kurumdan alınıp İdaremize teslim edilmeden işe başlatılmayacaktır. Yukarıda belirtilen süre içerisinde A1 Yetki Belgesinin ilgili Kurum tarafından verilmemesi halinde yüklenici A1 Yetki Belgesi için ilgili Kuruma başvuru yaptığına dair belgeleri İdareye sunması halinde İdarece ek olarak 20 (yirmi) günlük bir süre tanınacaktır. Yüklenici A1 Yetki Belgesini sözleşme imzaladıktan sonra yukarıda belirtilen süreler içerisinde İdaremize teslim etmemesi durumunda sözleşme fesih işlemleri başlatılacak olup, kesin teminat gelir kaydedilecek ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 20. ve 26. maddeleri uygulanacaktır.

2) İstekli, kendi adına kayıtlı olan, pick-up cinsi taşıtlar için K1 ve/veya R1 ve/veya L1 yetki belgesini teklifi ile birlikte verecektir.

3) İstekli, Karayolları Taşıma Yönetmeliği gereğince minibüs sınıfına giren sürücü dâhil 10 kişi ve daha üstü kiralık taşıtlar için, D2 veya muadil yetki belgesini teklifi ile birlikte verecektir.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında yapılacak ve teklif fiyata dahil edilecek giderler:

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

Teklif fiyata dahil giderlere ilişkin bilgiler

A-) Birim Fiyat Cetveli ekinde yer alan,

– 15 Adet Sürücü ile birlikte 15 Adet Binek Otomobil (Sedan, en az 2013 model) taşıtlar için teklif fiyatlarına dâhil giderler;  

A.1) Taşıtın akaryakıt hariç, tüm sigorta ve vergileri, her türlü bakım, tamir, lastik, amortisman, muayene ücretleri, GPS vb. cihazların montaj masrafları ile diğer genel giderleri teklif fiyatına dahil edilecektir.

….

Burada bahsi edilmeyen ihale dokümanında belirtilen diğer tüm mali, kanuni yükümlülükleri de dahil olmak üzere, teklif fiyata dahil edilecek olup, aşağıda A.3) maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda, A) maddesinde belirtilen taşıtlar için,

Teklif edilecek birim fiyatı: A.1) + A.2)  +A.4) maddeleri toplam sonucu olacaktır.

A.3) Teklif bedelin hesabında; 02.10.2014 tarih ve 29137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında” 2014/6814 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2/b maddesi gereğince, (EK-1) teklif edilen taşıtın Türkiye, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayınlanan ve harcama talimatının bulunduğu yılın Ocak ayı Motorlu Kara Taşıtları kasko değer listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2 sine, yürürlükteki brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarına işveren maliyeti kapsamında yer alan sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası işveren payı (%20,5) ve işsizlik sigortası işveren payı (%2) ile işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler (%4) (06.11.2015 tarih ve 2015/8204 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı aşmayacaktır. İdaremizce ayrıca ödeme yapılmayacaktır.

A-4) Bu maddede bulunan binek cinsi taşıtlarda çalışacak şoförler için istekliler tarafından tekliflerin hazırlanması aşamasında…

B-) Birim Fiyat Cetveli ekinde yer alan,

1 Adet Sürücü ile birlikte 1 Adet 8+1 Kişilik Çok Amaçlı Taşıt (En az 2013 model)

14 Adet Sürücü ile birlikte 14 Adet 14+1 Kişilik Minibüs (En az 2013 model)

3 Adet Sürücü ile birlikte 3 Adet 16+1 Kişilik Minibüs (En az 2013 model)

1 Adet Sürücü ile birlikte 1 Adet 29 Kişilik Otobüs (En az 2013 model)

34 Adet Sürücü ile birlikte 34 Adet 4 Kişilik 4×2 çeker çift sıralı pick-up (En az 2013 model)

14 Adet Sürücü ile birlikte 14 Adet 4 Kişilik 4×4 çeker çift sıralı pick-up (En az 2013 model)

taşıtlar için teklif fiyatlarına dâhil giderler;

B-1) Taşıtların akaryakıt hariç, tüm sigorta ve vergileri, her türlü bakım, tamir, lastik, amortisman, muayene ücretleri, GPS vb. cihazların montaj masrafları ve diğer genel giderleri ile burada bahsi edilmeyen ihale dokümanında belirtilen diğer tüm mali, kanuni yükümlülükleri de dahil olmak üzere teklif fiyatına dahil edilecektir…” düzenlemesi,

 

İhaleye ait Teknik Şartname’nin “Genel Şartlar” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1 Şartname kapsamı taşıt hizmetleri aşağıda belirtilmiştir.

a)Mesai günlerinde, mesai saatleri içinde gerekirse mesai saatleri dışında bölge sınırları içerisinde veya dışında DSİ ve bağlı şube müdürlüklerinin taşıma ve ulaşım hizmetlerini yapmak…

e)Çalışmalar arazi koşulları altındadır. Arazinin ve yolların trafiğe uygunluğuna taşıtın içindeki DSİ elamanı karar verir. Şoför veya araç sahibi bu konuda itirazda bulunamaz.

2.18 İstekliler teklif edeceği Binek (Otomobil) tipi taşıtlara ait bilgileri, Ek-4’ de verilen “Teklif Edilen Araçlara Ait Özellikler Tablosu”na 02.10.2014 tarih ve 29137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında” 2014/6814 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2/b maddesi gereğince, teklif edilen taşıtın Türkiye, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayınlanan ve harcama talimatının bulunduğu yılın Ocak ayı Motorlu Kara Taşıtları kasko değer listesinde yer alan araç marka ve model-tiplerindeki gibi listede yazılan şekliyle Marka Kodu, Tip Kodu, Tip Adı ve Model Yılı bilgilerini birebir (Otomobil cinsi taşıtlar için) dolduracak ve ihale komisyonuna sunacaktır. Bu belge yetkili kişi/kişilerce Ad-Soyad/Unvan yazılarak imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır. EK-4’deki Teklif Edilen Araçlara Ait Özellikler tablosu, Teklif zarfında olmayan ya da hatalı yazıldığı tespit edilen isteklilerin teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Tekliflerin değerlendirilmesi; “Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller”e göre yapılacaktır. Personel maliyeti için, ihale tarihli KİK İşçilik Modülü kullanılacaktır.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Taşıtlar ve şoförler ile ilgili hükümler” başlıklı 3’üncü maddesinde “3.18 OTOMOBİL CİNSİ 8+1 KİŞİLİK ÇOK AMAÇLI TAŞIT; Taşıtlar en az 125 BG, Orijinal kasalı ve motor hacmi en az 1950 cc olacaktır. Bu durum, Motorlu Taşıt Tescil Belgesinden kontrol edilecektir. Şoför ve yolcu koltuğunda olmak üzere en az 2 adet hava yastığı, ön ve arkada bağımsız klima sistemine sahip olacaktır. Taşıt yolcu indirme bindirme kapısı otomatik olarak açılıp kapanabilir sistemli olacaktır. Taşıtta şoförün yanında bir kişi, arka tarafta ise iki adet iki kişilik ve son sırada bir adet üç kişilik oturma düzeninde dizayn edilmiş olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

01.06.2020 tarihli ihale komisyonu kararından, elektronik olarak gerçekleştirilen şikâyete konu ihalede 24 adet ihale dokümanı indirildiği, ihaleye 11 isteklinin teklif verdiği, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin Karalar Müth. Müh. Tic. Ltd. Şti., ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin ise Ademoğulları İnş. Tic. San. Ltd. Şti. olduğu anlaşılmıştır. Başvuru sahibi Gök-Er Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. altıncı sıradaki geçerli teklif sahibi olduğu görülmüştür.

 

Bahse konu ihalenin, idarenin taşıma ve ulaşım hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla şoförlü taşıt kiralama işi olduğu, yukarıda yer verilen doküman düzenlemelerinden ise, ihale konusu kiralama işi kapsamında istenilen 15 adet binek otomobil aracına ilişkin olarak aylık kira bedelinin, kasko değerinin %2’sini aşmaması gerektiği yönünde İdari ve Teknik Şartname’de düzenleme yapıldığı, 1 adet 8+1 kişilik çok amaçlı taşıtın kiralama bedeli ile ilgili olarak düzenleme yapılmadığı ve bu kapsamda sayılmadığı görülmüştür.

 

Ankara 17. İdare Mahkemesinin 03.11.2020 tarihli ve E:2020/1487, K:2020/1758 sayılı kararında, şikayete konu edilen 8+1 kişilik çok amaçlı taşıtın Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’in “Genel esaslar” başlıklı 6’ncı maddesi uyarınca kasko sınırlamasına tabi olup olmadığı hususundaki değerlendirmenin teklif kapsamında sunulan araçların ruhsatları incelenerek ve 237 sayılı Taşıt Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin tanım maddeleri ve ilgili diğer hükümleri dikkate alınarak yapılması gerektiği belirtilmiştir.

 

Bu çerçevede, 20.01.2021 tarihli ve E.2021/1197 sayılı kurum yazısı ile idareden iddia konusu 8+1 kişilik çok amaçlı taşıta ilişkin, ihaleye katılan geçerli teklif sahibi isteklilerden tekliflerini oluştururken esas aldıkları söz konusu araçların ruhsatları ve bahse konu hususun Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’in “Genel esaslar” başlıklı 6’ncı maddesi kapsamında sağlıklı değerlendirilmesi için ilgili bilgi ve belgeler istenilmiştir.

 

İdarenin 26.01.2021 tarihli ve 919562 sayılı cevabi yazısında “2020/179916 İhale kayıt numaralı “Sürücüleriyle Birlikte Taşıt Kiralama” ihale şartnamelerinde, 8+1 kişilik çok amaçlı taşıt, binek araç kapsamında değerlendirilmediğinden, isteklilerden bu araca ilişkin EK-4 tablosuna herhangi bir ruhsat bilgisi doldurmaları istenilmemiştir. İhale uhdesinde kalarak sözleşme imzalanan yüklenici firma Karalar Müteahhitlik Taşımacılık Ltd. Şti.’nin şartname hükümlerine göre işe başlamadan önce İdaremize sunduğu 8+1 kişilik çok amaçlı taşıta ait onaylı ruhsat örneği 4734 sayılı Kanunun 53. maddesi (b) bendinin “Kurum, görevlerinin yerine getirilmesinde resmi ve özel bütün kurum, kuruluş ve kişilerden belge, bilgi ve görüş isteyebilir. Belge, bilgi ve görüşlerin istenilen süre içinde verilmesi zorunludur.” Hükmü gereğince ekte sunulmaktadır.” ifadesinin yer aldığı ve söz konusu yazı ekinde ihale üzerinde bırakılan istekliye ait 8+1 kişilik çok amaçlı taşıta ait ruhsat örneğinin bulunduğu görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan istekliye ait 8+1 kişilik çok amaçlı taşıta ait ruhsat örneği incelendiğinde; araç sınıfının M1 sınıfı, cinsinin “otomobil (AF çok amaçlı)”, silindir hacminin 1968 cm3, motor gücünün 150 kw ve koltuk sayısının ise 9 olduğu görülmüştür.

 

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığına 18.02.2021 tarihli ve E.2021/3079 sayılı Kurum yazısı ile “1- Şikâyete konu ihaleye ait Teknik Şartname’de “OTOMOBİL CİNSİ 8+1 KİŞİLİK ÇOK AMAÇLI TAŞIT; Taşıtlar en az 125 BG, Orijinal kasalı ve motor hacmi en az 1950 cc olacaktır. Bu durum, Motorlu Taşıt Tescil Belgesinden kontrol edilecektir. Şoför ve yolcu koltuğunda olmak üzere en az 2 adet hava yastığı, ön ve arkada bağımsız klima sistemine sahip olacaktır. Taşıt yolcu indirme bindirme kapısı otomatik olarak açılıp kapanabilir sistemli olacaktır. Taşıtta şoförün yanında bir kişi, arka tarafta ise iki adet iki kişilik ve son sırada bir adet üç kişilik oturma düzeninde dizayn edilmiş olacaktır.” şeklinde teknik özelliklerine ilişkin düzenleme yapılan 8+1 kişilik çok amaçlı taşıtın yukarıda yer verilen Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’in “Genel esaslar” başlıklı 6’ncı maddesinde yer alan “fiilen arazi üzerinde çalışan arazi binek ve pick-up’lar hariç” istisnası kapsamında olup olmadığı,

2- Yukarıda yer verilen Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde arazi taşıtının “karayollarında yolcu veya yük taşıyabilecek şekilde imal edilmiş olmakla beraber bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilen motorlu araç” olarak tanımlandığı, anılan maddenin “Araç sınıfları” başlıklı (d) bendinde “M1 Sınıfı”nın “Yolcu taşımasında kullanılan ve sürücü dahil en fazla 9 oturma yeri olan motorlu araç” olarak tanımlandığı, “G sınıfı arazi taşıtları”nda ise “M1 sınıfındaki motorlu araçlar, en az bir ön dingili ve en az bir arka dingili eşzamanlı tahrikli olarak tasarlanmış, bir dingilinin tahriki ayrılabilen araçlar dahil ve en az bir diferansiyel kilit mekanizması veya buna benzer işlevde en az bir mekanizması varsa ve tek araç için hesaplanan % 30’luk bir eğimi tırmanabiliyorsa, arazi tipi araç olarak kabul edilir” denildiği, bu kapsamda Ek-1’de yer alan “otomobil AF çok amaçlı” araca ait ruhsat örneği dikkate alınarak söz konusu aracın arazi tipi araç olarak kabul edilip edilemeyeceği” hususlarında görüş sorulmuştur.

 

Trafik Başkanlığının 26.02.2021 tarihli ve 30522 sayılı cevabi yazısında “…açıklanan mevzuat hükümleri çerçvesinde; M1 kategorisi AF çok amaçlı otomobil olarak tescil edilen bir aracın arazi aracı olarak kabul edilebilmesi için Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik’in (AB/2018/858), ekindeki “Araçların arazi tipi araçlar olarak alt kategori tanımı için kriterler” bölümünde belirtilen tüm özellikleri karşılaması gerektiği,

Araç cinsi tescil işlemleri sırasında ibraz edilen uygunluk belgeleri ve sahiplik belgesinde yer alan bilgileri istinaden araç tescil belgesi ve tescil kayıtlarına işlenmekle birlikte bahse konu aracın tescil kayıtları üzerinden yapılan incelemede, araç tescil belgesinde “M1G” ibaresi bulunmadığının tespit edilmesi nedeniyle arazi tipi araç olarak kabul edilmeyeceği,

Söz konusu aracın mevcut özellikleri bakımından arazi tipi araç vasıfları taşıyıp taşımadığı hususu teknik bir konu olduğundan ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görüşünün alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.” ifadelerinin yer aldığı görülmüştür.

 

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ve ihale dokümanı düzenlemeleri birlikte değerlendirildiğinde, şoför giderleri dahil yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedelinin taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak motorlu kara taşıtları kasko değer listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2’sini ve yürürlükteki brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı aşmaması gerektiği, bu çerçevede idarece doküman kapsamında yer alan EK-4’deki “Teklif Edilen Araçlara Ait Özellikler” tablosunun istekliler tarafından sadece teklif verecekleri 4+1 kişilik binek otomobil sedan aracına ilişkin özellikleri doldurmak suretiyle teklif kapsamında sunulmasının istenildiği, 8+1 kişilik çok amaçlı taşıta ilişkin istenilmediği, 8+1 kişilik çok amaçlı taşıtın anılan Esas ve Usuller kapsamına girmediği ve söz konusu kısıtlamaya tabi olmadığına ilişkin ihale dokümanında düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

Ankara 17. İdare Mahkemesinin 03.11.2020 tarihli ve E:2020/1487, K:2020/1758 sayılı kararında, şikayete konu edilen 8+1 kişilik çok amaçlı taşıtın Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’in “Genel esaslar” başlıklı 6’ncı maddesi uyarınca kasko sınırlamasına tabi olup olmadığı hususundaki değerlendirmenin teklif kapsamında sunulan araçların ruhsatları incelenerek ve 237 sayılı Taşıt Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin tanım maddeleri ve ilgili diğer hükümleri dikkate alınarak yapılması gerektiği belirtilmiş olup, idareden söz konusu hususa ilişkin bilgi ve belgeler istenilmiş ve idarenin cevabi yazı ekinde sadece ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sözleşmenin imzalanması aşamasında sunulan 8+1 kişilik çok amaçlı taşıta ilişkin ruhsat örneğinin yer aldığı görülmüştür.

 

Yapılan değerlendirmede, şikayete konu ihalede iddia konusu 8+1 kişilik çok amaçlı taşıta ilişkin ruhsat örneklerinin sunulmasının yeterlik kriteri olarak belirlenmediği ve bu itibarla idarece sadece ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sözleşmenin imzalanması aşamasında sunulan ruhsat örneğinin gönderildiği, örnek teşkil etmesi amacıyla şikayete konu iddiaya ilişkin söz konusu ruhsat örneği üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığından bahse konu aracın arazi tipi araç olarak kabul edilip edilmeyeceği hususunda istenilen görüş bağlamında araç tescil belgesinde “M1G” ibaresi bulunmadığından söz konusu aracın arazi tipi araç olarak kabul edilemeyeceği anlaşılmıştır.

 

Buradan hareketle, 8+1 kişilik çok amaçlı taşıtın Esas ve Usuller kapsamında kasko değer kısıtlamasına tabi olmadığına ve fiilen arazi üzerinde çalışan arazi taşıtı kapsamında olduğuna yönelik ihale dokümanında yapılan düzenleme, söz konusu 8+1 kişilik çok amaçlı taşıta ilişkin ruhsat örneklerinin sunulmasının ihalede yeterlik kriteri olarak belirlenmediği hususu ve ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sözleşmenin imzalanması aşamasında sunulan 8+1 kişilik çok amaçlı taşıta ait ruhsat üzerinden yapılan inceleme sonucunda söz konusu aracın arazi tipi araç olarak kabul edilemeyeceği görüşü birlikte değerlendirildiğinde, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan 8+1 kişilik çok amaçlı taşıta ilişkin ruhsat üzerinden tespit yapılabilmekle birlikte ihaleye teklif veren diğer geçerli teklif sahibi isteklilere ait tekliflerine konu araçların arazi aracı olup olmadığı hususu tespit edilemediğinden, teklif dosyası kapsamında sunulmayan bir belge (araç ruhsatları) üzerinden bir inceleme ve değerlendirme yapılabilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla, ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, gelinen aşama itibariyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz