İhale üzerinde bırakılan isteklinin anonim şirket olması nedeniyle ortaklık yapısının son durumunun teyit edilmesi amacıyla meslek mensubundan pay defterinin istenilmesi gerekmekle birlikte, idarenin yaklaşık maliyeti hatalı hesaplaması sebebiyle ihalenin iptal edilmesi hk

Toplantı No2020/045
Gündem No33
Karar Tarihi07.10.2020
Karar No2020/UH.II-1640

BAŞVURU SAHİBİ:

Dnz Grup Temizlik Hizmetleri İnşaat Taahhüt Otomotiv Medikal Hazır Yemek Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/252574 İhale Kayıt Numaralı “GLİ Müdürlüğü İhtiyacı Muhtelif Hizmet Alımları” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı tarafından 01.07.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “GLİ Müdürlüğü İhtiyacı Muhtelif Hizmet Alımları” ihalesine ilişkin olarak Dnz Grup Temizlik Hizmetleri İnşaat Taahhüt Otomotiv Medikal Hazır Yemek Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 04.09.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.09.2020 tarihli yazısı ile üzerine, başvuru sahibince 17.09.2020 tarih ve 41429 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.09.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1433 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İstekliler tarafından sunulan Ticaret Sicil Gazetelerinin İdari Şartname’nin 7.1.(a).2’nci ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 10/A maddelerine uygun olmadığı, isteklilerin son durumunun tek bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması durumunda bu durumu tevsik eden başka belgelerin istenilmesinin zorunlu olduğu, T.C. kimlik numarası ve vergi numarasının teklif zarfında bulunmaması durumunda isteklilerin Ticaret Sicil Gazetelerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiği,

 

2) İhaleye iştirak eden 10 adet isteklinin bilançolarının dikkatle incelenmesi gerektiği, kısa vadeli banka borçlarını bilançolarında gösterip göstermedikleri, eğer bu kalem bilançoda gösterilmiş ise ilgili firmalardan kısa vadeli banka borçlarına ilişkin çalışmış oldukları banka şubelerinden T.C. Merkez Bankası onaylı resmi yazının talep edilmesi gerektiği, banka kredilerine ilişkin belgeler ile T.C. Merkez Bankası’ndan alınan yazıda yer alan tutarların ihalede sunulan bilançoda yer alan tutarlar ile çelişmesi durumunda, söz konusu belgenin sahte evrak niteliği taşıyacağı ve bu durumda da Kanun’un 17’nci maddesinde yer alan yasak fiil ve davranışlar hükümlerine göre işlem tesis edilmesi gerektiği,

3) İhalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Ser-Ra Makina Otomotiv ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin aşırı düşük teklif olarak belirlenmesi gerektiği,

4) İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Yeni Vizyon Kurumsal Hizmetler İnş. Oto San. ve Tic. A. Ş.nin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı, şöyle ki;

a) İdari ve Teknik Şartname’de belirtilen şartlar çerçevesinde öngörülen kalitede bir hizmetin sunulamayacağı, yapılan açıklamanın gerçekleri yansıtmadığı, araç giderlerinin nasıl açıklandığına bakılarak amortisman yöntemi ile açıklanmış ise amortisman oranlarının mevzuata uygun olarak hesaplanıp hesaplanmadığının kontrol edilmesi gerektiği, söz konusu araçların şirketin aktifine hangi bedelle kaydedildiğine ilişkin meslek mensubu tarafından düzenlenmiş bir belgenin, demirbaş listesi veya amortisman defterinin sunulmadığı, söz konusu istekli tarafından sunulan belgelerin mevzuat uyarınca taşıması gereken ibareleri taşımadığı, ayrıca belgelendirmeye esas hususlara ait imza sirküleri ile meslek mensubuna ilişkin faaliyet belgesinin sunulmadığı, bahsi geçen belgelerde kaşe/mührün eksik olduğu, araçlar kendi araçları ise ruhsat veya tevsik edici diğer belgelerin de sunulması gerektiği, kiralama yöntemi ile açıklanmış ise fiyat teklifinin alındığı gerçek veya tüzel kişinin ana faaliyet alanının araç kiralama işi olup olmadığının Ticaret Sicil Gazetesi ilanları ile esnaf ve sanatkarlar odasından sorgulanması gerektiği, kiralama yapan gerçek veya tüzel kişinin fiyat teklifi ekinde İdari ve Teknik Şartname’de belirtilen aracın özelliklerine uygun ruhsat veya araç özelliklerini tevsik edici diğer belgelerin de sunulması gerektiği, araç giderlerinin tevsiki için meslek mensubu tarafından onaylı fiyat teklifi ve fiyat teklifine dayanak teşkil eden maliyet/satış tutarı tespit tutanağının sunulmadığı, fiyat teklifi üzerinden mevzuat uyarınca yer alması gereken ibareler ile meslek mensubuna ait imza ve iletişim bilgilerinin mevcut olmadığı, fiyat teklifi üzerinde zorunlu trafik sigortası, kasko, araç ve egzoz muayene giderleri, araç vergileri, araçların bakım-onarım ve amortisman giderlerinin teklif edilen tutara dahil olduğu ibaresinin yer almadığı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında söz konusu giderlerin ayrı ayrı gösterilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

b) Trafik ve kasko sigortası giderlerinin herhangi bir sigorta şirketinin bölge müdürlüğünden veya genel müdürlüğünden alınması ve bölge veya genel müdürlük teyit yazılarının açıklama ekinde sunulması gerektiği,

c) Araç egzoz emisyonu ölçümü gideri, araç muayene gideri ve motorlu taşıtlar vergisi giderlerine ait açıklamaların ilgili web sitelerinden alınmış olması veya ilgili kurumlardan onaylı bir belgenin sunulması gerektiği,

d) Kesinleşen ihale komisyonu kararında ihale üzerinde bırakılan istekliye ait aşırı düşük teklif açıklamasının kabul edilme gerekçesinin belirtilmemesinin mevzuata aykırı olduğu, söz konusu istekliye ait aşırı düşük teklif açıklamasına dayanak teşkil eden tüm belgelerin ilgililerden talep edilerek incelenmesi gerektiği,

e) Kasko, ferdi kaza koltuk sigortası ve mali sorumluluk sigortasına ilişkin sigorta acentelerinden alınan poliçe, proforma fatura veya sözleşmelere ek olarak ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğü veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının sunulması ve bu teyitlerin yetkili kişilerin imzalarını taşıması gerekirken, anılan istekli tarafından mevzuata aykırı bir şekilde tevsik edildiği,

f) Yakıt tüketim miktarının tevsiki için araçların kataloglarının sunulmadığı, akaryakıt bedelinin EPDK rayiç fiyatının altında olduğu, söz konusu fiyata ilişkin bilgi ve belgelerin sunulmadığı, sonuç olarak ihale komisyonu tarafından alınan kararın Kanun’a aykırı olduğu ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik ihale” başlıklı 59/A maddesinde “(10) Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir. Verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubunu idarenin talebi üzerine sunmayan istekliler hakkında, Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde “(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin,

her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.

(2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

(4) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(10) Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve üçüncü fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde veya serbest meslek kazanç defteri özetine ilişkin dokuzuncu fıkrada belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H) sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.”

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.” açıklaması yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat ve ihale dokümanı düzenlemelerine göre isteklilerin ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin olarak sunacakları bilanço ve eş değer belgelerde kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması şartının arandığı, geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verileceği, verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceği,  geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan isteklilerin tekliflerinin ise değerlendirme dışı bırakılacağı ve bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edileceği anlaşılmaktadır.

 

İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Yeni Vizyon Kurumsal Hizmetler İnş. Oto San. ve Tic. A. Ş.nin sunmuş olduğu bilanço bilgilerine ilişkin olarak kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının “0,389816” olduğu, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Ser-Ra Makina Otomotiv ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının “0” olduğu, söz konusu bilgilerin idare tarafından teyit edildiği görülmüştür.

 

Yapılan incelemede ihale üzerinde bırakılan ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen isteklilerin sunmuş olduğu bilanço bilgilerinde kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara olan oranının ihalede istenilen şartı sağladığı, kısa vadeli banka borçlarına ilişkin bilgilerin T.C. Merkez Bankası’ndan teyit edilmesi zorunluluğunun mevzuatta yer almadığı, başvuru sahibi tarafından bahse konu iddiayı destekleyen herhangi bir bilgi ve belge de sunulmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 3 ve 4’üncü iddialarına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Yaklaşık maliyet” başlıklı 9’uncu maddesinde “Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,      

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,       

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,      

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyete ilişkin ilkeler” başlıklı 7’nci maddesinde “(1)İdare tarafından, ihale onay belgesi düzenlenmeden önce, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre ayrıntılı fiyat ve gerektiğinde miktar araştırması yapılmak suretiyle ihale konusu işin KDV hariç yaklaşık maliyeti hesaplanır ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.

(2) Ön ilan yayımlanmadan önce tahmini alım miktarı esas alınarak hesaplanan yaklaşık maliyet, ihale veya ön yeterlik ilanı öncesi alım miktarı ve diğer hususlar göz önünde bulundurularak yeniden hesaplanabilir.

(3) İhale konusu işin bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olduğu hallerde, yaklaşık maliyet her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere işin tamamı dikkate alınarak hesaplanır.

(4) İhale konusu işte kullanılacak malzeme, araç, teçhizat, makine ve ekipman gibi unsurların idare tarafından verilmesi durumunda; yaklaşık maliyet, bu unsurların bedeli hariç tutularak hesaplanır ve bu unsurların listesi yaklaşık maliyet hesap cetvelinin ekine konulur.

(5)  İhale komisyonu tarafından yaklaşık maliyet teklif fiyatları ile birlikte açıklanır. Pazarlık usulü ile yapılan ihalede ise yaklaşık maliyet, son yazılı fiyat teklifleri ile birlikte açıklanır. Bu aşamadan önce yaklaşık maliyet açıklanamaz ve ilan edilemez.

(6) Yaklaşık maliyetin idarelerce hesaplanması esastır. Ancak, işin özelliğinden dolayı, idarelerce hazırlanmasının mümkün olmaması sebebiyle teknik şartnamenin danışmanlık hizmeti alınarak hazırlatılması durumunda, bu kapsamda yaklaşık maliyet de aynı danışmanlık hizmet sunucusuna hesaplatılabilir.” hükmü,

 

 

 

Aynı Yönetmelik’in “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9’uncu maddesinde “(1) Birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde;

a) Her bir iş kaleminin miktarını ve gerçekleştirilmesine ilişkin şartları gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birimi, birim fiyatı ve bu fiyata dahil olan maliyetler ile varsa diğer unsurlar gösterilir.

b) Birim fiyata dahil olan maliyetler, iş kalemi ile ilgili bütün unsurları içerecek şekilde düzenlenir ve bu iş kalemine dahil olmayan başka giderler öngörülmez.

(3) Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 7 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine sunulur. Yüklenici için öngörülen kar tutarının bu cetvelde gösterilmesi zorunludur.

  (4) Yaklaşık maliyetin, hesaplandığı tarihten itibaren ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar güncelliğini kaybettiği durumlarda, işi oluşturan unsurlara ilişkin maliyetler idarelerce, endeks üzerinden güncellenir.

(5) Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerinde ilgili mevzuatından kaynaklanan değişiklikler nedeniyle yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğradığının belirlenmesi durumunda, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından, bu maliyetler dikkate alınarak yaklaşık maliyet güncellenir.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler” başlıklı 16.3’üncü maddesinde “16.3.1. Yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır. İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir yetkisine sahiptir.” açıklaması,

 

Anılan Tebliğ’in “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “78.1.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı; ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, yaklaşık maliyetinin en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz eden hizmet alımlarını ifade eder.” açıklaması,

 

Aynı Tebliğ’in “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1.Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer aşağıdaki kurallara göre tespit edilir.

79.1.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı sınır değer olarak kabul edilir.” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: GLİ Müdürlüğü ihtiyacı Tavşanlı ve Tunçbilek İşyerlerinde Teknik şartnamede belirtilen; a)İşletmemizin Tunçbilekteki muhtelif işyerlerinin temizliğinin hizmet alımı yolu ile yapılması işinin, b)1 No yemekhanede ve kurumca gösterilecek yerlerde yemek pişirilmesi, Tavşanlı ve Tunçbilek?deki yemekhanelere yemek dağıtılması ile kurumca gösterilecek yerlerde yemek servisi yapılması ve temizlik hizmeti yaptırılması işinin, c)Tavşanlı?daki sosyal tesisler ( Misafirhane, alakart salonu, lokal ve İdari bina çay ocağı ) ile Tunçbilek?teki sosyal tesislerde ( Misafirhane, alakart salonu, lokal, diğer sosyal tesisler ) personel çalıştırması işinin, d) Tavşanlı -Tunçbilek iş yerlerinin, konuk evlerinin temizliği, bahçe bakımı, inşaat işleri, boya-badana, kalebodur – fayans ve marangozluk işleri personel çalıştırması işinin yaptırılması hizmet alımı

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

e)Miktarı: GLİ Müdürlüğü Tavşanlı ve Tunçbilek iş yerlerindeki muhtelif hizmet alımlarının 156 kişi ile yaptırılması işidir.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin “İşin Konusu” başlıklı 1’inci maddesinde “a-İşletmemizin Tunçbilek’deki muhtelif işyerlerinin temizliğinin hizmet alımı yolu ile yapılması.

b-1 No yemekhanede ve kurumca gösterilecek yerlerde yemek pişirilmesi, Tavşanlı ve Tunçbilek’deki yemekhanelere yemek dağıtılması ile kurumca gösterilecek yerlerde yemek servisi yapılması ve temizlik hizmeti,

c-Tavşanlı’daki sosyal tesisler (Misafirhane, alakart salonu, lokal ve İdari bina çayocağı ) ile Tunçbilek’teki sosyal tesislerde ( Misafirhane, alakart salonu, lokal, diğer sosyal tesisler )  personel çalıştırması,

d-Tavşanlı –Tunçbilek iş yerlerinin,  konuk evlerinin temizliği,  bahçe bakımı,  boya-badana, inşaat,  kalebodur – fayans ve marangozluk işleri” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale dokümanı düzenlemelerine göre ihale konusu iş kapsamında idareye bağlı birimlerde muhtelif işyerlerinin temizliğinin, yemekhanede ve kurumca gösterilecek yerlerde yemek pişirilmesi, yemekhanelere yemek dağıtılması ile kurumca gösterilecek yerlerde yemek servisi yapılması ve temizlik hizmeti, sosyal tesislerde personel çalıştırması, iş yerlerinin,  konuk evlerinin temizliği,  bahçe bakımı,  boya-badana, inşaat,  kalebodur – fayans ve marangozluk işlerinin hizmet alımı yoluyla yapılacağı anlaşılmaktadır.

 

Yukarıda belirtilen Tebliğ açıklamaları doğrultusunda söz konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olduğu, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarının sınır değer olarak kabul edileceği anlaşılmaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede ihale komisyonu tarafından alınan 20.07.2020 tarihli ve 63 numaralı kararda yaklaşık maliyetin 10.273.538,38 TL olarak açıklandığı ve ihalenin Tekten Grup Taahhüt A. Ş. üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

 

Bu karar üzerine Yeniortadoğu Eğitim Hizmetleri Tur. Tem. ve Taş. San. ve Tic. Ltd Şti. – Beker Enerji Elekt. İnş. Müş. Emlk. Gıda ve Hiz. Taah. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın yaklaşık maliyetin hatalı hesaplandığına yönelik şikâyetinin idare tarafında haklı görülerek düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği tespit edilmiştir.

 

Daha sonra ihale komisyonu tarafından alınan 24.08.2020 tarih ve 80 nolu kararda “…Sonuç olarak;

Kurumumuz GLİ Müdürlüğü İhtiyacı Muhtelif Hizmet Alımları işinin toplam 10.338.338,39 TRY bedelle (Yaklaşık maliyetin % 0,63 üstünde) TEKTEN GRUP TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ firmasına ihale edilmesine;


Oybirliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.

Ancak; Yeniortadoğu Eğitim Hizmetleri Turizm Temizlik ve Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi + Beker Enerji Elektrik İnş. Müş. Gıd. ve T. Hiz. Taah. Ltd Şti. İş Ortaklığının 10/08/2020 tarih 3132982 sayılı şikayet başvuru dilekçesinde özetle;

“İhaleye ait yaklaşık maliyetin hatalı ve eksik hesaplandığı, yaklaşık maliyeti oluşturan unsurların gilncellenmeden kesinleşen ihale kararı alındığı, söz konusu yaklaşık maliyetin güncellenerek tekrar hesaplanması gerektiği ve ihalenin yaklaşık maliyetin tekrar hesaplanması durumunda meydana gelebilecek değişikliklerin sınır değeri değiştireceği bu sebeple söz konusu yaklaşık maliyetin tekrar değerlendirilerek kesinleşen ihale kararının iptal edilmesi gerektiği’’’’ iddiaları üzerine “İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 10. ve Tebliğin 7. maddesi gereğince konu değerlendirilmiştir.

Yapılan değerlendirme neticesinde; söz konusu firmanın şikayeti incelenmiş olup GLİ Müdürlüğü ihtiyacı Tavşanlı ve Tunçbilek İşyerlerinde ihale dokümanlarında belirtilen;

a)İşletmemizin Tunçbilek’teki muhtelif işyerlerinin temizliğinin hizmet alımı yolu ile yapılması işinin,

b)1 No yemekhanede ve kurumca gösterilecek yerlerde yemek pişirilmesi, Tavşanlı ve Tunçbilek’teki yemekhanelere yemek dağıtılması ile kurumca gösterilecek yerlerde yemek servisi yapılması ve temizlik hizmeti yaptırılması işinin,

c)Tavşanlı’daki sosyal tesisler ( Misafirhane, alakart salonu, lokal ve İdari bina çay ocağı) ile Tunçbilek’teki sosyal tesislerde ( Misafirhane, alakart salonu, lokal, diğer sosyal tesisler ) personel çalıştırması işinin,

d)Tavşanlı -Tunçbilek iş yerlerinin, konuk evlerinin temizliği, bahçe bakımı , İnşaat işleri , boya-badana , Kalebodur- fayans ve marangozluk işleri personel çalıştırması işinin yaptırılması hizmet alımı işinin,

yaklaşık maliyet hesap tablolarının ve yaklaşık maliyeti oluşturan eklerin incelenmesi neticesinde yaklaşık maliyetin doğru hesaplandığı ancak;

a)İşletmemizin Tunçbilek’teki muhtelif işyerlerinin temizliğinin hizmet alımı yolu ile yapılması işinin yaklaşık maliyetinde Ulaşım Bedeli olarak belirtilen tutarın,

b)1 No yemekhanede ve kurumca gösterilecek yerlerde yemek pişirilmesi, Tavşanlı ve Tunçbilek’teki yemekhanelere yemek dağıtılması ile kurumca gösterilecek yerlerde yemek servisi yapılması ve temizlik hizmeti yaptırılması işinin yaklaşık maliyetinde Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri, Fazla Çalışma, Mühendis Oda Ücreti, Yemek Dağıtımında kullanılacak araçlar ve Personel Ulaşımına ilişkin belirtilen tutarların EKAP Sistemi üzerinden oluşturulan yaklaşık maliyete ve sınır değer hesaplamalarına dahil edilmediği tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği “Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlıklı 16.3 üncü maddesinde belirtilen;

“16.3. Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler

16.3.1. Yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır. İhale komisyonu;

a)Yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b)Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c)Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını, sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir yetkisine sahiptir.’’ hükümleri amir olup EKAP sisteminde belirtilen, yaklaşık maliyet ve mevcut karsız yaklaşık maliyette değerlendirilmeyen hususların bulunması sebebiyle iddia sahibinin iddiasının uygun olduğu ve kesinleşen ihale kararının iptal edilerek; teklif değerlendirme işlemlerinin EKAP üzerinden yeniden yapılması neticesinde ihale komisyon kararının alınması ve kesinleşen ihale kararının bildirilmesinin mevzuata uygun olacağı değerlendirilmiştir.

İhale komisyonu tarafından yukarıda anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda söz konusu işe ait yaklaşık maliyetin 11.179.303,05 TL. , kar hariç yaklaşık maliyetin ise 10.475.101,06 TL. olduğu belirlenmiştir…” ifadelerine yer verilerek yaklaşık maliyetin değiştirildiği ve hesaplanan sınır değere göre aşırı düşük teklif sorgulamasının yapıldığı ve bu sorgulama sonrası da ihalenin Yeni Vizyon Kurumsal Hizmetler İnş. Oto San. ve Tic. A. Ş. üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden, idareler tarafından yaklaşık maliyetin tespitinde, hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutarın, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirleneceği, bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak %7 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı ekleneceği, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanacağı, buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine sunulacağı, yaklaşık maliyetin, hesaplandığı tarihten itibaren ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar güncelliğini kaybettiği durumlarda, işi oluşturan unsurlara ilişkin maliyetlerin endeks üzerinden güncelleneceği, asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerinde ilgili mevzuatından kaynaklanan değişiklikler nedeniyle yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğradığının belirlenmesi durumunda, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından, bu maliyetler dikkate alınarak yaklaşık maliyetin güncelleneceği anlaşılmaktadır.

 

Yapılan incelemede, başvuru sahibi tarafından ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Ser-Ra Makina Otomotiv ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.den de aşırı düşük teklif açıklaması istenmesi gerektiği iddia edilmekle birlikte, ihale komisyonu tarafından ilk oturumda açıklanan yaklaşık maliyetin 10.273.538,38 TL olduğu, açıklanan yaklaşık maliyetin istekliler tarafından teklif edilen bedellerin altında olduğu, teklif fiyatı en düşük olan istekli üzerinde ihalenin bırakıldığı, ancak yapılan şikayet başvurusu sonrasında idare tarafından düzeltici işlem belirlenerek yaklaşık maliyetin 11.179.303,05 TL olarak açıklandığı, açıklanan yeni değer üzerinden sınır değer hesabının ve aşırı düşük sorgulamasının yapılarak farklı bir istekli üzerinde ihalenin bırakıldığı, eksik veya hatalı olarak belirlenen yaklaşık maliyetin ihalenin ilk oturumu sonrasında değiştirilmesinin mevzuata aykırı olduğu, idarece tesis edilen işlemlerin Kanun’un 5’inci maddesinde yer verilen idarelerin yapılacak ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği sağlama sorumluluğuna halel getirdiği anlaşıldığından, ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.

(2) Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur…” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Elektronik ihale” başlıklı 59/A maddesinde “(1) İhaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.

 

 

(2) Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak e-anahtarlar teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar gönderilir ve teklifler ihale tarih ve saatinde ihale komisyonu tarafından EKAP üzerinde açılır.

(3) Bu ihalelerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmelikler ekinde bulunan diğer standart formlar kullanılır ve EKAP üzerinden gönderilmeyen teklifler kabul edilmez.

(5) e-teklifler EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Kısmi teklife açık ihalelerde teklif mektubu eklerinin her bir kısım için ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise yeterlik bilgileri tablosunun her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

(8) Tekliflerin açılması ve değerlendirilmesine ilişkin tutanaklar EKAP üzerinde hazırlandıktan sonra, çıktısı alınarak ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır ve her oturum kapatılmadan önce bilgiler EKAP’a kaydedilir.

(9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

(10) Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir. Verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubunu idarenin talebi üzerine sunmayan istekliler hakkında, Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.” hükmü yer almaktadır.

 

  Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “e-tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 24’üncü maddesinde “…(3) İhale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile ilgili değerlendirme, e-teklif kapsamında yüklü olan belgelerin ve EKAP üzerinden ilgili kurum ve kuruluşların sistemlerinden sorgulama suretiyle elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi suretiyle yapılır…” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinde “10/A.1İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılır.” açıklaması,

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilginlerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinde, ihaleye katılacak tüzel kişi istekliler tarafından, tüzel kişiliğin ortakları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin teklifleri kapsamında sunulmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir. Ticaret Sicil Gazeteleri veya ilgili belgelerde tüzel kişiliğin ortakları ile yönetimindeki görevlilerin son durumunun gösterilmesi gerektiği belirtilmiş olup, “tüzel kişi ortakları” ifadesi ile bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranlarının kastedildiği anlaşılmıştır.

 

  Tekliflerin elektronik ortamda verilmesi suretiyle gerçekleştirilen ihalelerde, istekliler tarafından katılım belgelerine ve yeterlik kriterlerine ilişkin bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesi gerektiği; anılan bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgilerin, belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak inceleme yapılacağı belirtilmiştir.

 

Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerine ilişkin bilgilerin, son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi ya da bu hususları gösteren belgeler ile tevsik edilmesi gerektiği, e-teklif alınarak gerçekleştirilen ihalelerde ise yeterlik bilgileri tablosunda bu durumu gösteren ilgili Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin beyan edileceği, bu bilgilerin Ticaret Sicili Gazetesinde bulunmaması halinde söz konusu bilgilerin teyidinin diğer belgeler üzerinden yapılmasına da imkân tanındığı ve bu durumda yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” bölümünün doldurulması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde; ihale üzerinde bırakılan Yeni Vizyon Kurumsal Hizmetler İnş. Oto San. ve Tic. A. Ş. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” satırının “Ticaret Sicili Bilgileri”nin gösterildiği bölümünde yer alan; “Ortaklara Ait Bilgiler” kısmında Aydın Çeken, 32********* ortaklık oranı 100, “Yöneticilere Ait Bilgiler Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası ve Görevi” kısmında “Aydın Çeken, 32*********, “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” kısmında “06.03.2019, 9781, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü”, “12.03.2019, 9785, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü”, “30.10.2019, 9940, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü” bilgilerine yer verildiği görülmüş olup “Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı İle Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi” kısmında ise herhangi bir bilginin beyan edilmediği tespit edilmiştir.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Ser-Ra Makina Otomotiv ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” satırının “Ticaret Sicili Bilgileri”nin gösterildiği bölümünde yer alan; “Ortaklara Ait Bilgiler” kısmında Hatice Gülsün Göde, 28********* ortaklık oranı %25 ve Asma Tem. Mad. İnş. Tur. Mak. Oto ve Ulaş. San. Tic. Ltd. Şti., 63*********, ortaklık oranı %75, “Yöneticilere Ait Bilgiler Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası ve Görevi” kısmında “Hatice Gülsün Göde, 28*********, Müdürler Kurulu Başkanı ve Sevim Ömeroğlu, 51*********, Müdür,  “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” kısmında “23.06.2020, 10103, Soma”, “13.01.2020, 9992, Soma”, “18.11.2016, 9201, Soma”, “11.07.2016, 9112, Soma”, “22.07.2015, 8867, Soma” bilgilerine yer verildiği görülmüş olup “Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı İle Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi” kısmında ise herhangi bir bilginin beyan edilmediği tespit edilmiştir.

 

İncelemeye konu istekliler tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Ticaret Sicili Gazetesi bilgilerinin kullanılması suretiyle Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet adresi (www.ticaretsicil.gov.tr) üzerinden yapılan sorgulamada ulaşılan Ticaret Sicili Gazetelerinden tüzel kişiliğin ortakları ile yönetimindeki görevlilerine ilişkin bilgilerin beyan edilen bilgilerle uyumlu olduğu görülmüştür. İhale üzerinde bırakılan isteklinin anonim şirket olması nedeniyle ortaklık yapısının son durumunun teyit edilmesi amacıyla meslek mensubundan pay defterinin istenilmesi gerekmekle birlikte, idarenin yaklaşık maliyeti hatalı hesaplaması sebebiyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği anlaşılmış olup, söz konusu belgeler üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu değiştirmeyeceğinden, usul ekonomisi gereğince meslek mensubundan pay defterinin istenilmesine gerek olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 


Oybirliği ile karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz