ihale bedelinin yüzde onu oranında hesaplanan 1.637,000,00-TL’nın davacıdan alınarak hazineye verilmesi” hükmü gereğince davalı idareye idareden tahsilatın yapılması için 14.10.2015 tarihinde Mahkemece harç tahsil müzekkeresi yazıldığı, müzekkerenin gereğini yerine getirmek adına davacıdan para cezasının 6183 sayılı Kanun’un 37. maddesi uyarınca istenmesine dair 20.11.2015 tarih ve 20057 sayılı işlemin tesis edilmesi üzerine de bakılmakta olan davanın açıldığının anlaşıldığı, olayda, mahkemece yazılan harç tahsil müzekkeresinin gereğini yerine getirmek adına idarece işlem tesis edildiği, tesis edilen işlemdeki miktarla Mahkemece hüküm altına alınan miktarlar arasında uyuşmazlık bulunmadığı, kanuni usullere uygun tesis edilip tebliğ edildiği anlaşılan dava konusu

müfettiş raporuna istinaden, kamu zararına sebebiyet verdiğinden bahisle 5018 sayılı Kanunun 71. maddesi uyarınca bir aylık net ödemelerinin 2 katı tutarında para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin … tarih ve 1172 sayılı işlem ile para cezasının tahsiline ilişkin işlem ve bu işleme bağlı olarak döner sermaye ek ödemesi yapılmamasına dair işlemin iptali ile işlemin uygulanmasından dolayı yapılan kesintilerin yasal faizi ile birlikte tazminine karar verilmesi istemiyle açılan dava

Yakıt Hariç Araç Kiralama Hizmeti Alımı İşi” için yatırılan sözleşme damga vergisi ile ihale karar pulu harcının iadesi istemiyle yapılan düzeltme şikayet başvurusunun reddine dair işlemin iptali ve ödenen tutarın ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle iadesine karar verilmesi istemiyle açılan davada; 488 sayılı Kanunun Ek 2.maddesi ile 492 sayılı Kanunun verdiği yetkinin, döviz kazandırıcı faaliyetlerin belirlenmesine ilişkin olduğu, dolayısıyla, idarece belirlenen faaliyetin öncelikle döviz kazandırıcı yönünün olmasının yasal zorunluluk olduğu, 488 sayılı Kanun’un Ek 2.maddesinin son fıkrası uyarınca verilen döviz kazandırıcı faaliyetleri belirleme yetkisi hukuk devleti ilkesi uyarınca sınırsız olmayıp, her şeyden önce eşitlik ilkesine ve bu ilkenin vergi alanında yansıması olan vergilemede adalet ilkesine uygun olması gerektiği, dava

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun ek 2. maddesi ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin damga vergisinden istisna edildiği, döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğunun Kanunun verdiği yetkiye dayalı olarak çıkarılan Tebliğler ile belirlendiği, ancak Yasada sadece döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğunun belirlenmesi ile sınırlı yetki verildiği, istisnadan yararlanma bakımından bir takım kayıt ve koşulların öngörülebileceği yolunda herhangi bir hüküm bulunmadığı, firmalarının girdiği ihalenin uluslararası katılımcılara açık olması sebebiyle döviz kazandırıcı faaliyet kapsamına girdiğinden damga vergisinden müstesna olduğu halde Kanun’da yer almayan bir kısıtlama getiren Tebliği hükmünden hareketle damga vergisi ve harç tahsilinin, hukuka aykırı olduğu ve mevzuda hata bulunması sebebiyle düzeltme şikayete konu edilebileceği, bu sebeplerle iade isteminin reddine ilişkin dava