ihale yol bakım ve onarım yapılması işini konu alan sözleşme Borçlar Kanunu maddelerinde düzenlenen eser sözleşmesi niteliğindedir Uyuşmazlığın, eser sözleşmesi hükümlerine göre Davacı eser sözleşmesinin davalı iş sahibi idare tarafından haksız feshedildiğinden bahisle sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği imalât bedeli, davalı iş sahibi belediyede kalan malzeme bedeli ve irad kaydedilen teminat mektupları bedelini talep etmektedir Sözleşme yüklenicinin kusuru ile davalı iş sahibi belediye tarafından feshedilmiş olup yüklenicinin kusuru ile fesih halinde iş sahibi idarenin irad kaydettiği teminat mektubu bedelleri talep edilemez  Bu kalemden talebin reddedilmesinde hukuka aykırı bir durum sözkonusu değildir Ancak, sözleşme yüklenicinin kusuru ile feshedilmiş olsa dahi davacı yüklenicinin iş sahibi yararına kullandığı imalât bedeli ile davalı iş sahibi belediyede kalan malzeme bedellerini talep etmesi mümkündür. Bu iki kalem talebin reddedilmesi usul ve yasaya uygun olmamıştır mahkemece yapılacak iş yargılama sırasında rapor düzenleyen teknik bilirkişiden ek rapor alınarak davacı yüklenicinin davalı iş sahibi yararına gerçekleştirdiği imalât bedellerinin sözleşme fiyatları ile, davalı iş sahibi belediyede kalan malzeme bedellerinin de fesih tarihi itibariyle serbest piyasa rayiçlerine göre (serbest piyasa rayiçlerine KDV ve yüklenici kârının dahil olduğu dikkate alınarak yeniden eklenmeden) hesaplama yaptırıp denetime elverişli ek rapor ile davanın esası hakkında karar vermekten ibarettir Eksik inceleme ile esas hakkında karar verilmesi doğru olmamış, kararın davacı yararına bozulması gerekmiştir

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print