İhale Süreçlerine ait SGK Konulu Hizmetlerimiz

İhale Süreçlerine ait SGK Konulu Hizmetlerimiz

 • Alt işverenin yapmayı üstlendiği iş için sigortalı çalıştırması ve isin asıl işverenin işyerinde yürütülmesi
 • Ortak girişim olarak alınan ihalelerde ISYERI BILDIRGESININ GÖNDERILMESI VE TESCIL ISLEMLERI veya İşin Tasfiyesindeki süreçleri
 • İhale ve İnşaat işlerinde asgari işçilik bildirimi
 • İhale konusu işler ve özel bina inşaatı işyerleri için İlişiksizlik Belgesi
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş ve Denetmenler tarafından işyeri kayıtlarının incelenmesi
 • Uzlaşma ve İtirazlar süresince danışmanlık hizmeti verilmesini
 • İşçi – işveren uyuşmazlıkları
 • İşyeri dosyasının açılması ve alt işverenlerin tescili
 • Geçici ve Kati Teminatların iadesinde SGK süreçleri
 • Sosyal güvenlik ve iş mevzuatı kapsamındaki uyuşmazlıkların çözümü
 • İş kazalarından meydana gelebilecek sorunların çözümü konusunda danışmanlık

İHALE UZMANLARIMIZ

 

DİĞER HİZMETLERİMİZ

            İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 • Şirket tarafından iş hukuku, toplu iş hukuku, sosyal güvenlik mevzuatı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uygulamaları konularında yazılı veya sözlü olarak talep edilen danışmanlık hizmetine ilişkin görüşlerini yazılı veya sözlü olarak en kısa zamanda iletilmesi
 • Şirketin hazırlayacağı İş hukuku ve Sosyal Güvenlik konuları ile ilgili metinlerin incelenerek katkıda bulunulması.
 • Şirket tarafından yazılı veya sözlü olarak talep edilen danışmanlık hizmetine ilişkin görüşlerini yazılı veya sözlü olarak en kısa zamanda iletilmesi.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunca gerçekleştirilecek müfettiş incelemesi ve denetimlerde (teftiş) ortaya çıkabilecek yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin organizasyonunda işverene danışmanlık yapılması.
 • İş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku ile ilgili yasal süreçlerde şirket avukatlarına destek verilmesi, konuya ilişkin görüşlerin bildirilmesi.
 • Şirketin gerekli görmesi durumunda, çalışma hayatı, endüstriyel ilişkiler ile iş ve sosyal güvenlikle ilgili toplantılarda bizzat bulunarak görüşlerin bildirilmesi.
 • İşçi – işveren uyuşmazlıklarında teknik yardımda bulunmak, iş mevzuatı uyarınca işverenin dikkat etmesi gereken hususları yazılı ve sözlü olarak bildirmek ve şirket tarafından talep edilmesi halinde yazışmaların ve tutanakların hazırlanması.
 • Sosyal sigorta, iş hukuku mevzuatı, toplu sözleşme ve sendika konularında şirketlere, işçi ve işveren sendikalarına, hukuk bürolarına danışmanlık yapılması.
 • İşyerinde iş ve sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin yükümlülükler konusunda işverenin sağlayacağı belgeler üzerinde periyodik olarak üç/altı aylık periyotlarda denetim yapılarak sonuçların bir raporla şirkete sunulması.
 • İş ve sosyal güvenlik riskleri konusunda yapılan denetim sonuçlarını ve görülen eksiklikleri raporla yönetime sunulması.
 • Şirketin taahhüdü altında bulunan projelerde asgari işçilik hesaplamalarına ilişkin görüş ve önerilerde bulunulması, asgari işçilik incelemelerinin yapılması ve yürütülmesi,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ndan alınması gereken ilişiksizlik belgelerinin alınması.
 • İş sözleşmelerinin ve özlük dosyalarının mevzuata uygun olarak hazırlanması ve denetlenmesi.
 • İş kazalarından meydana gelebilecek sorunların çözümü konusunda danışmanlık.
 • Sosyal güvenlik ve iş mevzuatı kapsamındaki uyuşmazlıkların çözümü.
 • İşveren ve işçi arasında meydana gelecek uyuşmazlıkların barışçı yoldan çözümü,
 • İşyerlerinin devir-birleşme-bölünme-kapanma uygulamalarında iş sözleşmelerinin yasal mevzuat kapsamında değerlendirilmesi ve yapılması gerekli işlemler hakkında danışmanlık,
 • Toplu işten çıkarmalarda danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Üst düzey yöneticiler ve şirketler arasındaki (rekabet etmeme, gizlilik, …) koruyucu anlaşmaların hazırlanması ve uygulama sorunlarında çözüm ortaklığı deniz ve basın iş kanununa ilişkin danışmanlık hizmetleri sunulması, fesih, ihbar, kıdem, yıllık izin gibi uygulama ve mevzuata uygunluk danışmanlığının verilmesi.

ASGARİ İŞÇİLİK DANIŞMANLIĞI

İhale ve İnşaat işlerinde asgari işçilik bildirimi, işsizlik belgesi alınması ve asgari işçilik uzlaşma ve İtirazlar süresince danışmanlık hizmeti verilmesi

Asgari İşçilik ; Bir işin yürütümü için gerekli olan en az sigortalı sayısı, sigorta primine esas kazanç tutarı ve çalışma süresinin tespiti olarak tanımlanmaktadır.

 • İşverenin işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde, işin yürütümü açısından gerekli olan asgari işçilik tutarı; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilir. Söz konusu tespitler, kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından saptanacaktır.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş ve Denetmenleri tarafından işyeri kayıtlarının incelenmesi sonucu Kuruma bildirildiği tespit edilen işçilik tutarlarının uygunluğunun sağlanması ile Kuruma yeterli işçilik bildirilmediği tespit edilen işyeri işverenlerine, tespit edilen fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanacak prim ve gecikme zammı tutarı ile idari para cezalarının uygulanmaktadır.
 • İhale konusu işler ve özel bina inşaatı işyerleri ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda işverenin Kuruma borcunun bulunmaması kaydıyla ilgili makama verilmek üzere İlişiksizlik Belgesi alınması gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ilişiksizlik belgesi alınması gereken ihaleli işler ile özel bina inşaatı işyerleri işverenlerine gerek teftiş ve inceleme süresince ve gerekse de uzlaşma süresince gerekli teknik danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Bu kapsamda verilen hizmetler;

1- İhale konusu işler ve özel bina inşaatı işyerleri için İlişiksizlik Belgesi alınması,

2- Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş ve Denetmenler tarafından işyeri kayıtlarının incelenmesi konusunda danışmanlık hizmetleri,

3- Uzlaşma ve İtirazlar süresince danışmanlık hizmeti verilmesini kapsamaktadır.

DENETİM HİZMETİ VERİLMESİ

 • 5510 sayılı yasa ve ilgili mevzuata uygunluk denetlemeleri ve raporlama,
 • 4857 sayılı Yasa ve ilgili mevzuata uygunluk denetlemeleri ve raporlama,
 • İşyeri kayıtları, özlük dosyaları ve şirket tarafından kullanılan yönetmelik, prosedür, sözleşme, belge ve diğer formlarla ilgili olarak iş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde (iş müfettişleri ve SGK müfettişleri tarafından yapılacak genel denetim benzeri) şirketlerin genel denetiminin yapılması suretiyle şirketin mevzuata aykırılıklardan kaynaklanabilecek risklerinin, personelden kaynaklanan mali yüklerinin ve mevcut durumunun ortaya konulmasına ilişkin genel bir denetim raporu hazırlanması,
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunca gerçekleştirilecek müfettiş incelemesi ve denetimlerde (teftiş) yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin organizasyonunda işverene danışmanlık yapılması,
 • İşyerinde personel ve İnsan kaynakları sisteminin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK uygulamaları açısından düzenli ve sürekli denetlenebilir nitelikte olmasının sağlanması.

EĞİTİM DANIŞMANLIĞI HİZMETİ VERİLMESİ

 • İş hukuku uygulamaları eğitimi,
 • Sosyal güvenlik hukuku uygulamaları eğitimi
 • İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları eğitimi
 • Genel insan kaynakları departmanlarına iş ve sosyal güvenlik uygulamaları eğitimi
 • Şirket bazlı Kurumsal faaliyet alanına özel iş ve sosyal güvenlik eğitimi
 • Asgari işçilik ihaleli işler uygulamaları eğitimi
 • Asgari işçilik özel bina inşaatı işi uygulamaları eğitimi
 • İş ve Sosyal güvenlik denetimi öncesi yapılması gerekenler eğitimi
 • Emeklilik Şartları ve en kısa emeklilik yolları eğitimi
 • Yurt dışı borçlanma yapma ve bu yolla emekli olma eğitimleri
 • Teşvik uygulamaları eğitimi,
 • Genel sağlık sigortası uygulamaları eğitimi,
 • İşverenin iş ve sosyal güvenlik yükümlülükleri eğitimi

 İNSAN KAYNAKLARI DEPARTMAN DANIŞMANLIĞI

 • İnsan kaynakları sisteminin kurulması,
 • İnsan kaynakları biriminin denetimi, raporlaması.
 • Görev tanımlarının oluşturulması.
 • Performans değerlendirme sistemlerinin oluşturulması.
 • Ücret yönetimi sistemlerinin oluşturulması.
 • Kariyer planlama sistemlerinin oluşturulması.
 • Eğitim-geliştirme sistemlerinin oluşturulması.
 • Ödül-teşvik-ceza motivasyon sistemlerinin oluşturulması.
 • Şirket politikalarına uygun yönetmelik ve talimatların hazırlanması.
 • İş hukuku ve sosyal güvenlik konularında genel ve şirketlere özel eğitimler

SİRKÜLER HİZMETİ VERİLMESİ

 • 4857 sayılı İş Kanunu,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ile diğer sosyal güvenlik mevzuatı konularında sirküler hizmeti verilmesi.
 • İş Hukuku ve Sosyal Güvenliği İlgilendiren yasal zorunluluklardaki değişiklikler konusunda sirküler hizmeti verilmesi.