1

ihalede asfalt plenti kapasitesi yönünden ihale dokümanına uygun olmadığından değerlendirme dışı bırakılmalarına karar verildiği açılan davada Mahkemece yapılan yargılama sonucunda verilen iptal kararı sonrasında Kamu İhale Kurulu’nca alınan dava konusu Kurul kararında sadece firma yönünden inceleme yapılmak suretiyle bu şirket yönünden karar verildiği eşit muamele ilkesi gereğince ihaleye teklif veren diğer şirketler bakımından herhangi bir inceleme yapılmadan karar verildiği  asfalt plenti kapasitesi yönünden incelenerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilen diğer şirketler hakkında da eşit muamele ilkesi gereğince inceleme yapılarak karar verilmesi gerekirken, herhangi bir inceleme yapılmadığı anlaşıldığından, eksik incelemeye dayalı olarak tesis edilen dava konusu Kurul Kararı’nda hukuka uygunluk bulunmadığı hk

na karar verildiği açılan davada Mahkemece yapılan yargılama sonucunda verilen iptal kararı sonrasında Kamu İhale Kurulu’nca alınan dava konusu Kurul kararında sadece firma yönünden inceleme yapılmak suretiyle bu şirket yönünden karar verildiği eşit muamele ilkesi gereğince ihaleye teklif veren diğer şirketler bakımından herhangi bir inceleme yapılmadan karar verildiği  asfalt plenti kapasitesi yönünden incelenerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilen diğer şirketler hakkında da eşit muamele ilkesi gereğince inceleme yapılarak karar verilmesi gerekirken, herhangi bir inceleme yapılmadığı anlaşıldığından, eksik incelemeye dayalı olarak tesis edilen dava konusu Kurul Kararı’nda hukuka uygunluk bul

Toplantı No 2022/013
Gündem No 18
Karar Tarihi 02.03.2022
Karar No 2022/MK-57
BAŞVURU SAHİBİ:
İmfalt Yol Yapı Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
İHALEYİ YAPAN İDARE:
Hatay Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2020/513505 İhale Kayıt Numaralı “1’İnci Bölge Antakya, Defne, Samandağ, Altınözü, Yayladağı İlçeleri Mahalle Ve Cadde Yollarının Beton Asfalt Yapımı” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
KARAR:

Hatay Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan 2020/513505 ihale kayıt numaralı “1’inci Bölge Antakya, Defne, Samandağ, Altınözü, Yayladağı İlçeleri Mahalle ve Cadde Yollarının Beton Asfalt Yapımı” ihalesine ilişkin olarak İmfalt Yol Yapı Sanayi Tic. A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 21.04.2021 tarihli ve 2021/UY.II-874 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir. Bu karara karşı İmfalt Yol Yapı Sanayi Tic. A.Ş. tarafından açılan davada Ankara 18. İdare Mahkemesinin 14.10.2021 tarihli ve E:2021/1588, K:2021/1680 sayılı kararı ile bahsi geçen kurul kararının iptal edilmesi üzerine Kamu İhale Kurulu tarafından 24.11.2021 tarihli ve 2021/MK-451 sayılı karar alınmıştır.

 

24.11.2021 tarihli ve 2021/MK-451 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında “…İmfalt Yol Yapı Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesinin 14.10.2021 tarihli ve E:2021/1588, K:2021/1680 sayılı kararında “…İdarenin sırasıyla asfalt plenti ESSA Grup Makine İns. Tur. San. Tic. Ltd. Şti., Marini Makine A.Ş. ve Ammann A.Ş.’ne yazdığı yazılarla asfalt plentlerinde revizyon yapılarak 160 ton/saat kapasiteli bir plentin, kapasitesinin 240 ton/saat kapasiteye çıkmasının mümkün olup olmadığını sorduğu, sadece Ammann A.Ş. tarafından verilen cevapta %50 mertebesinde bir kapasite artırımının mümkün olmadığının belirtildiği, diğer distribütörlerin verdiği cevaplarda bunun mümkün olduğu belirtilmiştir.

Diğer taraftan, TOBB tarafından onaylanan bir belge olduğu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nda belirtilen hizmetleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde bir meslek üst kuruluşu olduğu, anılan kanun ile odalara kapasite raporları düzenleme, birliğe ise kapasite raporlarını onaylama yetkisinin verildiği göz önüne alındığında, belgede yer alan bilgilerin aksi ispatlanana kadar geçerli kabul edilmesi gerektiği; daha açık bir ifadeyle bahse konu kapasite raporunun resmi bir belge niteliğinde olduğu ve ilgili belgenin resmi makamlar tarafından hatalı olduğu yönünde bir karar alınana kadar geçerli bir belge olarak kabul edilmesi gerektiği şüphesizdir.

Bu durumda, idare tarafından ihale dokümanında isteklilerin kendi malı olması istenen asfalt plentinin kapasitesinin 160 ton/saat olarak düzenlendiği, davacı tarafından, sunulan kapasite raporunda plent kapasitesinin 240 ton/saat olduğunun belirtildiği, davacının teklifinin yeterlik kriteri olarak belirlenen plentin 160 ton/saat kapasitede olma şartını sağladığı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle davacının yeterlik kriterini bu açıdan sağladığı anlaşıldığından, davalı idarece aksi yönde yapılan değerlendirmenin mevzuata ve hukuka uygun bulunmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır…” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 21.04.2021 tarihli ve 2021/UY.II-874 sayılı kararının, İmfalt Yol Yapı Sanayi Tic. A.Ş. ile ilgili (A) bölümündeki değerlendirmelerin iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, İmfalt Yol Yapı Sanayi Tic. A.Ş.nin teklifinin değerlendirmeye alınması yönünde 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine…” karar verilmiştir.

 

Bu kez davacı İketaş İnş. Tur. Nak. San. ve Tic. A.Ş.-Saylık Yol Yapı İnş. Mad. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 18.01.2022 tarihli ve E:2021/2500, K:2022/75 sayılı kararında “…Uyuşmazlıkta, İmfalt Yol Yapı San. Tic. A.Ş. tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine, Kamu İhale Kurulu’nca yapılan inceleme sonucunda tesis edilen 21.04.2021 tarih ve 2021/UY.II-874 sayılı Kurul Kararı’nda; İmfalt Yol Yapı San. Tic. A.Ş., Saylık Yol Yapı İnşaat Madencilik Ticaret ve San. Ltd. Şti. -İketas İnşaat Turizm Nakliyat San. Tic. A.Ş. İş Ortaklığı, Mehmet Ali Ünal İnşaat Taahhüt Madencilik San. Tic. A.Ş., Feza Taahhüt Anonim Şirketi ve Orak Altyapı San. Tic. A.Ş.’nin tekliflerinin, asfalt plenti kapasitesi yönünden ihale dokümanına uygun olmadığından değerlendirme dışı bırakılmalarına karar verildiği, ancak bu karara karşı İmfalt Yol Yapı San. Tic. A.Ş. tarafından açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesi’nce yapılan yargılama sonucunda verilen iptal kararı sonrasında Kamu İhale Kurulu’nca alınan dava konusu Kurul kararında sadece İmfalt Yol Yapı San. Tic. A.Ş. yönünden inceleme yapılmak suretiyle bu şirket yönünden karar verildiği, eşit muamele ilkesi gereğince ihaleye teklif veren diğer şirketler bakımından herhangi bir inceleme yapılmadan karar verildiği görülmektedir.

Bu durumda, asfalt plenti kapasitesi yönünden incelenerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilen diğer şirketler hakkında da eşit muamele ilkesi gereğince inceleme yapılarak karar verilmesi gerekirken, herhangi bir inceleme yapılmadığı anlaşıldığından, eksik incelemeye dayalı olarak tesis edilen dava konusu Kurul Kararı’nda hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 21.04.2021 tarihli ve 2021/UY.II-874 sayılı Kurul kararında teklifi değerlendirme dışı bırakılan tüm isteklilerin değerlendirmeye alınması yönünde 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

unmadığı hk