1

ihalede sunulan numunelerin teknik görüşe gönderilmesi gerekmekle birlikte idarenin cevap yazısında açıkça numunelerin bulunmadığının belirtildiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından ihaleye teklif edilen ürünün Teknik Şartnamesindeki başlıkları altındaki tanımlamaları karşılayıp karşılamadığı hakkında karar verilebilmesini teminen ilgili kişi veya kurumdan görüş alınmasına olanak sağlayacak numunenin tedarik edilemediği anılan Mahkeme kararında belirtildiği üzere teknik görüş alınmasının fiilen mümkün olmadığı

Toplantı No 2022/017
Gündem No 10
Karar Tarihi 16.03.2022
Karar No 2022/UM.II-363

BAŞVURU SAHİBİ:

Balkayalar Grup Reklam Medya Mimarlık İnşaat Taahhüt Plastik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü (Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-4),

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/298701 İhale Kayıt Numaralı “Şişli Hamidiye Etfal EAH Seyrantepe Ek Hizmet Binası İçin İç Mekan Tabela Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü (Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-4) tarafından 09.06.2021 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen “Şişli Hamidiye Etfal EAH Seyrantepe Ek Hizmet Binası İçin İç Mekan Tabela Alımı” ihalesine ilişkin olarak Balkayalar Grup Reklam Medya Mimarlık İnşaat Taahhüt Plastik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 21.06.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.06.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine başvuru sahibince 02.07.2021 tarih ve 30594 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.07.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. Kamu İhale Kurulunun 09.02.2022 tarih ve 2022/MK-39 sayılı kararı gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1148-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-4 tarafından 2021/298701 İKN’li “Şişli Hamidiye Etfal EAH Seyrantape Ek Hizmet Binası İçin İç Mekan Tabela Alımı” ihalesinin 09.06.2021 tarihinde yapıldığı, söz konusu ihaleye 3 isteklinin teklif verdiği ve Çağın Ajans Tekstil Temizlik San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği,

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin İdari Şartname’nin 7.5.6’ncı maddesindeki yeterlik kriterlerini sağlamadığı, başvuruya konu ihalenin İdari Şartnamesi’nin 7.5.6’ncı maddesinde “Teknik Şartname’de belirtilen kalemler için idare personeline numune teslim edilecektir. Numunelerin üzerinde istekli bilgileri ve ihtiyaç listesi sıra numarası belirtilecektir. Numunelerin teslim edildiğine dair istekli tarafından tutanak tutulacak ve ihale dosyası içerisinde sunulacaktır. Diğer kalemler için gerekli görüldüğü takdirde ihale komisyonu tarafından numune istenebilir. Teslim edilen numuneler üzerinde isteklinin unvanı, ihtiyaç listesi (ihale kalemi sıra numarası) sıra numarası yazılacaktır. Gerektiğinde numune açılıp kontrol edilerek gerekli testlere tabi tutulacaktır. Karar verilememesi veya numunelerin karar vermek için yetersiz olduğu durumda istekli firmadan tekrar numune talep edilebilir. Numune değerlendirme teknik şartname hükümleri doğrultusunda yapılacak olup; ihale komisyonu, numunelerin teknik özellikleri ve performansına ilişkin testler ve değerlendirme isteyebilir. Test ve değerlendirme kamu kurum ve kuruluşlarında yapılacaktır. Test ve analiz için herhangi bir ücret öngörülmesi durumunda ücret isteklilerce karşılanacaktır. Numuneler denenmek için kullanılacağından numune getiren firmaya geri iadesi yapılmayacaktır.” düzenlemesinin bulunduğu,

Ayrıca Teknik Şartname’nin Genel Hususlar bölümünün 4.maddesinin “ihale öncesinde şartnameye uygun Ek-1-3-5-6-13-14-15-21-33-34-39-41 (31.05.2021 tarihli EKAP üzerinden gelen açıklama bildirimi ile) ürünlerden 1’er adet getirilecek, fiyat teklifleri ürünler üzerinden değerlendirilecek, getirilen numune ürünlerinden herhangi biri teknik şartnameye uymayan firmanın teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. İstenen numunelere ait görseller ekte belirtilmiştir.” şeklinde düzenlendiği,

Belirtilen düzenlemeler gereğince ihaleye katılan isteklilerin teklifleriyle birlikte numunelerini de bırakacakları ve idare tarafından yapılan numune değerlendirmesinde uygun bulunan isteklilerin teklifinin geçerli olarak kabul edileceği,

 

İhalenin Teknik Şartnamesi’ne bakıldığında ise, bu şartnamede 48 farklı malzeme için görseller belirlendiği ve bunların hepsine ilişkin teknik özellikler tanımlandığı, dolayısıyla isteklilerin numunelerinin bütün bu özellikleri karşılaması gerektiği, Çağın Ajans Tekstil Temizlik San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyasındaki malzemelerin Teknik Şartname kriterlerini karşılamadığından İdari Şartname’nin 7.5.6’ncı maddesi ve 4734 sayılı Kanun’un 37’nci maddesi gereğince bu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin numunelerinin özelliklerinin Teknik Şartname’ye aykırı olduğu,

a) Başvuruya konu ihalenin Teknik Şartnamesi’nin “ABS Plastik Modül Gövde özellikleri” başlıklı kısmında yer alan düzenlemeler çerçevesinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin getirmiş olduğu numunede modül gövdenin montaj rayına takılmasını sağlayan, raya takılıp çıkarılırken esneyebilen 3 adet ray montaj tırnakları ve 2 adet montaj kılavuz pimleri, modül gövdenin montaj rayına takılmasını sağlayan, raya takılıp çıkarılırken esneyebilen ray montaj tırnakları ve montaj kılavuz pimlerinin olmadığı, “modül gövdenin montaj rayına kilitlenmesini sağlayan entegre “ABS kilit sistemi” yatağının bulunmadığı,

 

b) Başvuruya konu ihalenin Teknik Şartnamesi’nin “lens kapaklı isimlik modülü” başlıklı kısmında yer alan düzenlemeler çerçevesinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin getirmiş olduğu numunede, lens kapaklı isimlik modül gövdesi olmadığı, ABS plastik modül gövdenin, ön yüzey tasarımında bulunması gereken gizli levha yatağının bulunmadığı, ABS modül gövde ön yüzeyinde, lensin gövdeye entegre olmasını sağlayan 4 adet lens tırnağının olmadığı,  2 mm kalınlığında, şeffaf yapıda ve sert kristal polistren hammaddeden mamul lens kapağının olmadığı,  lens ağzı bu tırnaklara geçirilerek monte edilmesi istenen lens ağzının bulunmadığı,

 

Yukarıda aktarılan lens kapaklı sistemin kurumun yönlendirme projesinin en önemli unsurlarından olduğu, yazıların korunmasını, pratik bir şekilde değiştirilmesini, hastanelerde sanitasyon açısından temiz ve şık görünmesini sağladığı, sisteme uyumlu ve farklı ölçülerde ABS plastik gövde ve lens kapak üretimi yapabilmek için yaklaşık 250.000 TL ile 350.000 TL aralığında maliyeti olan CNC kalıp yatırımı yapmak gerektiği, fakat ihale üzerinde bırakılan isteklinin bunun yerine ilkel şartlarda hazırlanan ve şartnameye uymayan plastik gövde modülleri kullandığı, bu modüllerin sağ ve sol kenarlarına alüminyumdan bükme tırnak yaparak bu tırnakların arasına ince şeffaf PVC film yerleştirdiği ve kuruma lens kapak adı altında sunduğu, Şartname’de istenilen ürünler ile teklif edilen ürünler arasında hem kalınlık farkı hem de yüksek hammadde maliyeti ve üretim maliyeti farkı bulunduğu, Şartname’de söz konusu lenslerin 2 mm olması istenirken ilgili firma tarafından teklif edilen ürünün kalınlığının 0,5 mm olduğu, bu farkın çıplak gözle bile çok rahatlıkla tespit edilecek bir teknik şartnameye aykırılık olduğu, bu ilkel yöntemlerle yapılan imalatlar kısa sürede deforme olduklarından ürünlerin amaçlarına hizmet edemeden hızlı bir şekilde bozulduğu, kurumlarda kaynak israfına ve tekrarlayan maliyetlere sebep olduğu,

 

c) Başvuruya konu ihalenin Teknik Şartnamesi’nin “Montaj Rayı Özellikleri” başlıklı kısmında yer alan düzenlemeler çerçevesinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin getirmiş olduğu numunede ABS plastik ham maddeden enjeksiyon kalıbıyla elde edilen montaj rayı bulunmadığı, bunun yerine perde rayı gibi çekilerek elde edilen ham maddesi ABS olmayan plastik bir ray getirdiği, bu sebepten itiraza konu montaj rayı üzerinde, modüler pano arkasındaki tırnakların ve kılavuz pimlerinin girebileceği çap ve genişlikte, modülün rahat takılıp çıkarılmasına olanak sağlayacak yuvalar ile duvara monte edilmesini sağlayan vida delikleri olmadığı, ayrıca alüminyum montaj rayı bulunmadığı gibi arkasında da, ray boyunca uzanan, alüminyum kilit dilinin takıldığı kilitleme sürgü kanalı da olmadığı,

Teknik Şartname’ye konu farklı ölçülerdeki her bir ABS plastik montaj rayı için ayrı ayrı CNC enjeksiyon kalıbı gerektiği, bu kalıpların her birinin 50.000 TL ile 150.000TL aralığında değişen kalıp maliyetleri bulunduğu, bu enjeksiyon kalıplardan, milimetrik ölçülerde, hatasız, birbirleriyle entegre çalışan, ABS plastik raylar elde edildiği, bu sayede ABS plastik enjeksiyon raylarının üzerinde kalıp tasarımlarından dolayı montaj tırnağı yuvası ve pim kılavuz delikleri bulunduğu, isteklinin ihale numunesinde idareye sunmuş olduğu montaj rayında bu özellikler mevcut olmadığı, çünkü isteklinin hem plastik enjeksiyon ray kalıbı bulunmadığı, hem de bu rayları ucuz hammadde maliyeti olan çekme PVC plastikten perde rayı mantığında üretildiği, sonuç olarak firmanın üretmiş olduğu ray sisteminin şartnameye şekil, teknik, hammadde ve kullanım amacı yönlerinden uymamakla beraber haksız rekabete yol açtığı,

 

d) Başvuruya konu ihalenin Teknik Şartnamesi’nin “Alüminyum Montaj Rayı Üst-Alt Kapama Tıpası Özellikleri” başlıklı kısmında yer alan düzenlemeler çerçevesinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin getirmiş olduğu numunede, alüminyum montaj rayı kapama tıpası ve üzerinde duvara montaj için vidalama deliği ve alüminyum dikey ray kilidi takmak için, ray kilit giriş ağzı bulunmadığı,

e) Başvuruya konu ihalenin Teknik Şartnamesi’nin “ABS Plastik Modülün Raya Montajı” başlıklı kısmında yer alan düzenlemeler çerçevesinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin getirmiş olduğu numunede, modüler plastik gövde arkasında, montaj rayına tutunmasını sağlayan, raya takılıp çıkarılırken esneyebilen bir adet çiftli ve 1 adet tekli, 3 adet tırnaklar ve 2 adet montaj kılavuz pimlerinin olmadığı, çiftli orta tırnakların iki yanında bulunan ve tırnak deliğe geçerken tırnağın sağa sola kaçmasını ve kırılmasını engelleyen pimlerin bulunmadığı,

f) Başvuruya konu ihalenin Teknik Şartnamesi’nin “Şeffaf Pet Film Muhafazalı Alüminyum Kanallı Sistem, Modüler Bombeli Pano Özellikleri” başlıklı kısmında yer alan düzenlemeler çerçevesinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin getirmiş olduğu numunede ABS kilitli kenar kapama plastik modülü, modül gövdenin montaj rayına takılmasını sağlayan, raya takılıp çıkarılırken esneyebilen 3 adet ray montaj tırnakları ve 2 adet montaj klavuz pimleri ile ABS kilit sistemi yatağı bulunmadığı,

g) Başvuruya konu ihalenin Teknik Şartnamesi’nin “Askılı Yönlendirme Sistemleri 3 Boyutlu Bağlantı Modülü” başlıklı kısmında yer alan düzenlemeler çerçevesinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin getirmiş olduğu numunenin 3 mm. et kalınlığında özel tasarlanmış elips kayık formunda olmadığı, yekpare hazırlanmış bir kalıbın bulunmadığı, Şartname’de özellikle belirtildiği halde, levhadan kesme yapıştırma bir ürün yapıldığı, siyah parlak renkte ABS plastik veya akrilik malzemeden mamul bir malzeme kullanmadığı,

3) İddialarının haklılığının anlaşılması için numunelerin incelenmesi veya teknik görüş yoluyla incelettirilmesi gerektiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinde bulunan numunelerin teknik şartnameye ve bu nedenle de idari şartnamenin 7.5.6’ncı maddesine ve Teknik Şartname’nin “Genel Hususlar” bölümünün 4’üncü maddesine aykırı olduğu,

  İdarenin gerek numunelere ilişkin komisyon kararı alırken, gerekse şikâyet başvurularına verdiği cevapta hiçbir teknik gerekçe sunmadığı ve kararı Kamu İhale Kanunu’na aykırı biçimde gerekçesiz olarak aldığı,

Yaptıkları açıklamalar çerçevesinde Kurumca idareden iddiaya konu olan bütün numunelerin istenmesi, tereddüt edilmesi durumunda başvurularının uzman bir kuruluştan teknik görüş alınarak çözümlenmesi gerektiği, Teknik Şartname’yi karşılamayan bir ürünün numune değerlendirmesi yapılarak uygun hale getirilemeyeceği, bu konuda Kurumun emsal kararları olduğu iddialarına yer verilmiştir.

İhale süreci içerisinde başvuru konusu ihaleye ilişkin alınan 05.08.2021 tarih ve 2021/UM.II-1481 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile “itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verildiği,

 

Anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada Ankara 8. İdare Mahkemesi’nin 06.10.2021 tarih ve E:2021/1641, K:2021/1495 sayılı kararı ile “davanın reddine” karar verilmesi üzerine yapılan temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesi’nin 13.12.2021 tarihli ve E:2021/4738, K:4486 sayılı kararının uygulanmasını teminen 09.02.2022 tarih ve 2022/MK-39 sayılı Kurul kararı ile “1- Kamu İhale Kurulunun 05.08.2021 tarihli ve 2021/UM.II-1481 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru konusunun esasının yeniden incelenmesine  karar verildiği anlaşılmıştır.

 

Söz konusu Kurul kararı üzerine esas incelemesi Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler ile sınırlı yapılmıştır.

 

Başvuru sahibinin 1, 2, 3’üncü iddialarına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde, “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

…  

            b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

9) İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “…Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36’ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı  ile  birim  fiyat teklif  cetvellerinde  aritmetik  hata  bulunup  bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 43’üncü maddesinde “(1) Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf istenebilir. Özel imalat süreci gerektiren mal alımları hariç, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar içeren doküman istenilmesi durumunda katalog istenilmesi zorunludur. İsteklilerin cevap vermesi ve açıklamada bulunması istenen hususlara ilişkin sorulara teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda yer verilir.

(2) İdare tarafından numune sunulmasının istenilmesi durumunda, hangi kalem/kalemler için numune istenildiği, numunenin sayısı ve gerekli görülen diğer hususlar ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede belirtilir.

(3) Numune sunulması istenilen kalem/kalemler için yeter sayı ve nitelikte numune alınması idarenin sorumluluğundadır. Malın niteliğinin birden fazla numune değerlendirmesi yapmaya uygun olup olmadığı ile kullanım ömrü dikkate alınarak en az bir adet numunenin idarede muhafaza edilmesi gerekir. Kurul ya da yargı kararları üzerine yeniden değerlendirme muhafaza edilen numune üzerinden yapılır.

(4) İhale dokümanında istenilen sayıda ve nitelikte numune, başvuru veya teklif dosyası ile birlikte idareye teslim edilir. Tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerde numunenin teslim tarihi ve teslim adresi, idare tarafından tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında belirlenir ve ilgililere tebliğ edilir. İhale dokümanında düzenleme yapılması halinde numune, ihale veya son başvuru tarih ve saatine, tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerde ise idare tarafından belirlenen teslim tarih ve saatine kadar posta veya kargo yoluyla da teslim edilebilir. Teslim edilen numunenin üzerinde, ihale, aday veya istekli bilgileri ile numune sunulan kalem bilgilerine yer verilir. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınarak, talep edilmesi halinde tutanağın bir sureti aday veya istekliye verilir.

(5) İhale komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda diğer katılım ve yeterlik belgeleri uygun bulunan aday ve isteklilerin numunelerinin değerlendirilmesine geçilir. İdare tarafından gerekli görülen hallerde, numune değerlendirilmesinin yapılacağı yer, tarih ve saat bilgisi aday veya isteklilere bildirilir. Numune değerlendirilmesinde numunenin fiziksel nitelikleri ile ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı kontrol edilir. Yapılan inceleme sonucunda, hazırlanacak tutanakta numunenin uygunluk durumu belirtilir ve uygun bulunmaması durumunda buna ilişkin gerekçelere yer verilir.…” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi” başlıklı 16’ncı maddesinin 9 numaralı alt bendinde “16.9. Katalog, kılavuz, çizim, fotoğraf vb. belgeler ve/veya numune istenen ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bu belgelerden ve/veya numune üzerinden teknik şartnameye uygunluk değerlendirmesi yapılır. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında anılan belgeler ve/veya numune üzerinden teknik değerlendirme yapılmasının öngörülmemesi halinde ise bu durumun ihale dokümanında belirtilmesi koşuluyla istenen belgelerin ve/veya numunenin sadece teklif ekinde sunulup sunulmadığına bakılır.” açıklaması,

 

Anılan Tebliğ’in “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 57’nci maddesinde ise “57.1. İdareler tarafından malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana yönelik düzenlemelerde, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesi esas alınmalıdır.

57.2. Aday veya istekli tarafından numunenin idareye teslim şekli ile ihale komisyonunca numunenin değerlendirilmesine yönelik düzenleme, ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede ayrıntılı bir şekilde yapılacaktır. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınacak; bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilecektir…” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5.6. Teknik Şartname’de belirtilen kalemler için idare personeline numune teslim edilecektir. Numunelerin üzerinde istekli bilgileri ve ihtiyaç listesi sıra numarası belirtilecektir. Numunelerin teslim edildiğine dair istekli tarafından tutanak tutulacak ve ihale dosyası içerisinde sunulacaktır. Diğer kalemler için gerekli görüldüğü takdirde ihale komisyonu tarafından numune istenebilir. Teslim edilen numuneler üzerinde isteklinin unvanı, ihtiyaç listesi (ihale kalemi sıra numarası) sıra numarası yazılacaktır. Gerektiğinde numune açılıp kontrol edilerek gerekli testlere tabi tutulacaktır. Karar verilememesi veya numunelerin karar vermek için yetersiz olduğu durumda istekli firmadan tekrar numune talep edilebilir. Numune değerlendirme teknik şartname hükümleri doğrultusunda yapılacak olup; ihale komisyonu, numunelerin teknik özellikleri ve performansına ilişkin testler ve değerlendirme isteyebilir. Test ve değerlendirme kamu kurum ve kuruluşlarında yapılacaktır. Test ve analiz için herhangi bir ücret öngörülmesi durumunda ücret isteklilerce karşılanacaktır. Numuneler denenmek için kullanılacağından numune getiren firmaya geri iadesi yapılmayacaktır. ”düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “Genel Hususlar”  bölümünün 4’üncü maddesinde “İhale öncesinde şartnameye uygun Ek-1-3-5-6-13-14-15-21-33-34-39-41 ürünlerden 1’er adet getirilecek, fiyat teklifleri ürünler üzerinden değerlendirilecek, getirilen numune ürünlerinden herhangi biri teknik şartnameye uymayan firmanın teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. İstenen numunelere ait görseller ekte belirtilmiştir.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “ABS Plastik Modül Gövde” başlığı altında “…a- Modül gövdenin montaj rayına takılmasını sağlayan, raya takılıp çıkarılırken esneyebilen 3 adet ray montaj tırnakları ve 2 adet montaj kılavuz pimleri bulunmalıdır.

b- Modül gövdenin montaj rayına kilitlenmesini sağlayan entegre “ABS kilit sistemi” yatağı bulunmalıdır.” düzenlemesi,

 

“Lens kapaklı isimlik modülü” başlığı altında, “Modüler tanımlama panolarını, personel panolarına dönüştüren ve panoların alt satırına monte edilerek, tanımlanan oda içinde bulunan kişi veya kişilerin unvanlarını ve isimlerini belirtmeyi sağlayan, yazı kısmı kolay değiştirilebilir yeni nesil kapaklı isimlik modülü olacaktır. Bu modüllerin soldan sağa 15 cm-25 cm ve 30 cm genişliklerinde ve 3 cm yüksekliğinde ölçüleri olmalıdır. ABS plastik modül gövdenin, ön yüzey tasarımında gizli levha yatağı bulunmalıdır. Bu yatağa, kanal ölçüsünde ebatlanmış ve yazıya arka fon oluşturan, tercihe göre alüminyum ya da paslanmaz levha monte edilmelidir. Sodyum asetatlı şeffaf pvc kağıda dijital baskı ile çıktı alınmış yazılar bu levhanın üzerine yerleştirilebilmeli ve üzerine koruyucu şeffaf lens kapak takılabilmelidir. Modül gövde ön yüzeyinde, lensin gövdeye tam entegre olması için 4 adet lens tırnağı mevcut olmalıdır. Lens ağzı bu tırnaklara geçirilerek monte edilebilmeli ve çekme aparatı ile yerinden çıkarılabilmelidir. Lens kapak 2 mm kalınlığında, şeffaf yapıda ve sert kristal polistren hammaddeden mamul olmalıdır.” düzenlemesi,  

 

 “Montaj Rayı” başlığı altında “Montaj rayı, aynı ya da farklı ölçülerdeki modüler tabelaların birbirleriyle farklı şekillerde birleşmesini, bir bütün halinde birbirine montajlanmasını veya herhangi bir yüzeye monte edilmesini veya tavana asılmasını sağlayabilen ve tüm sistemin yükünü taşıyan özellikte olmalıdır. Montaj rayı imalat tercihine göre ABS plastik ham maddeden enjeksiyon kalıbıyla ya da alüminyum ham maddeden ekstrüzyon kalıbıyla elde edilmelidir. Montaj rayı üzerinde, modüler pano arkasındaki tırnakların ve kılavuz pimlerinin girebileceği çap ve genişlikte, modülün rahat takılıp çıkarılmasına olanak sağlayacak yuvalar ile duvara monte edilmesini sağlayan vida delikleri bulunmalıdır. Alüminyum montaj rayı arkasında, ray boyunca uzanan, alüminyum kilit dilinin takıldığı kilitleme sürgü kanalı bulunmalıdır.”  düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Alüminyum montaj rayı üst-alt kapama tıpası” başlığı altında “Montaj rayı tıpası, ABS hammaddeden mamul ve plastik enjeksiyon kalıbı ile ray formuna uygun olarak üretilmelidir. Üzerinde duvara montaj için vidalama deliği ve alüminyum dikey ray kilidi takmak için, ray kilit giriş ağzı bulunacaktır.” düzenlemesi,

 

“ABS Plastik Modülün Raya Montajı” başlığı altında “Modüler plastik gvde arkasında, montaj rayına tutulmasını sağlayan, raya takılıp çıkarılırken esneyebilen bir adet çiftli ve 1 adet tekli, 3 adet tırnaklar ve 2 adet montaj kılavuz pimleri bulunmalıdır. Çift orta tırnakların iki yanında buluna bu pimler tırnak deliğe geçerken tırnağın sağa sola kaçmasını ve kırılmasını engellemelidir.” düzenlemesi,

 

“Şeffaf pet film muhafazalı alüminyum kanallı sistem, modüler bombeli pano” başlığı altında “ … Alüminyum profilin iç bükey olan arka yatağına ise enjeksiyon kalıbı ile ABS ham maddeden imal edilmiş kenar kapama plastik modülü takılmalıdır. Plastik modül gövde arkasında ve her bir ray tutunma bölgesinde modül gövdenin montaj rayına takılmasını sağlayan, raya takılıp çıkarılırken esneyebilen 3 adet  ray montaj tırnakları ve 2 adet montaj kılavuz pimleri bulunmalıdır.” düzenlemesi,

 

“Askılı Yönlendirme Sistemleri 3 Boyutlu Bağlantı Modülü” başlığı altında “3 mm et kalınlığında özel tasarlanmış elips kayık formunda yekpare kalıp olacak, levhadan kesme yapıştırma bir ürün olmayacaktır. Çift taraflı modüler manyetik askılı yönlendirme sistemi alt tarafına özel bağlantı aparatlarıyla bağlanacaktır. Siyah parlak renkte ABS plastik veya akrilik malzemeden mamul olmalıdır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İhale dokümanında yapılan düzenlemelerden söz konusu ihalenin Şişli Hamidiye Etfal AAH Seyrantepe Ek Hizmet Binası için 48 kalem iç mekan tabela alımına ilişkin olduğu, söz konusu ihalenin pazarlık usulüne (21/b) göre gerçekleştirildiği, 09.06.2021 tarihinde yapılan ihaleye 3 isteklinin teklif verdiği, ihale komisyonunca yapılan değerlendirme neticesinde en düşük teklif sahibi Yöntime Reklam Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin tüzel kişilerde ortaklık bilgilerine ve yönetimdeki görevlilere ilişkin son durumu gösterir belgeyi sunmaması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, daha sonraki aşamada istekliler tarafından İdari Şartname’nin 7.5.6’ncı maddesi uyarınca ihale öncesinde sunulan numunelerin değerlendirilerek kabul edildiği ve 18.06.2021 tarihli kesinleşen ihale kararı ile Çağın Ajans Tekstil Temizlik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif, başvuru sahibinin de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

 

Söz konusu ihalede İdari Şartname’nin 7.5.6’ncı maddesinin (b) bendinde isteklilerin Teknik Şartname’ye uygunluk belgesini veya taahhütnamesini teklifleri kapsamında sunacağı, ayrıca Teknik Şartname’de yapılan düzenleme gereği 1-3-5-6-13-14-15-21-33-34-39-41 no’lu ürünler için numune sunulmasının istenildiği, her üç istekli tarafından ihale dokümanı kapsamında istenilen numunelerin idareye teslim edildiği, sunulan numunelerin ihale komisyonu tarafından değerlendirildiği, değerlendirme sonuçlarının tutanağa bağlandığı ve sunulan numunelerin kabul edildiği, tutanağın ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalandığı belirlenmiştir.

 

Başvuru sahibinin idareye yapmış olduğu şikayet başvurusunun idare tarafından reddedildiği, bunun üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, 05.08.2021 tarih ve 2021/UM.II-1481 sayılı Kurulu kararı ile “itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verildiği, anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada Ankara 8. İdare Mahkemesi’nin 06.10.2021 tarih ve E:2021/1641, K:2021/1495 sayılı kararı ile “davanın reddine” karar verilmesi üzerine yapılan temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesi’nin 13.12.2021 tarihli ve E:2021/4738, K:4486 sayılı kararının uygulanmasını teminen 09.02.2022 tarih ve 2022/MK-39 sayılı Kurul kararı ile “1- Kamu İhale Kurulunun 05.08.2021 tarihli ve 2021/UM.II-1481 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru konusunun esasının yeniden incelenmesine  karar verildiği anlaşılmıştır.

 

Anılan Mahkeme kararı gereklerini yerine getirmek üzere ihalede yer alan ürünlerin Teknik Şartname’nin 4’üncü maddesi ve “ABS Plastik Modül Gövde”, “Lens kapaklı isimlik modülü”, “Montaj Rayı”, “Alüminyum montaj rayı üst-alt kapama tıpası”, “ABS Plastik Modülün Raya Montajı”, “Şeffaf pet film muhafazalı alüminyum kanallı sistem, modüler bombeli pano”, “Askılı Yönlendirme Sistemleri 3 Boyutlu Bağlantı Modülü” başlıkları altındaki tanımlamaları karşılayıp karşılamadığı hakkında ilgili kişi veya kurumdan teknik görüş almak amacıyla, idareden numunelerin gönderilmesi 28.02.2022 tarihli ve E.2022/3595 sayılı yazımızla istenilmiştir. Söz konusu yazıda “Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda yeniden başvurunun esastan incelenmesi için söz konusu ihalede İdari Şartname’nin 7.5.6 ve Teknik Şartname’nin “Genel Hususlar” bölümünün 4’üncü maddesinde istenilen, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen Çağın Ajans Teks. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından idareye teslim edilen ve tarafınızca değerlendirilmesi yapılan numunelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinin (b) bendinde yer alan “Kurum, görevlerinin yerine getirilmesinde resmi ve özel bütün kurum, kuruluş ve kişilerden belge, bilgi ve görüş isteyebilir. Belge, bilgi ve görüşlerin istenilen süre içinde verilmesi zorunludur” hükmü gereğince en geç beş (5) iş günü içinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir.” ifadelerine yer verilmiştir.

 

İdarenin 07.03.2022 tarihli ve 10771 sayılı Kurum kayıtlarına alınan cevabi yazısında “Balkayalar Grup Reklam Medya Mimarlık İnşaat Taahhüt Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasının Kamu İhale Kurumuna yapmış olduğu itirazen şikayet başvurusunun reddi üzerine, ihale uhdesinde kalan Çağın Ajans Teks. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. (yüklenici) firmasına 12.08.2021 tarihinde sözleşmeye davet yazımız Ekap üzerinden gönderilmiştir.

Yüklenici firma ile 17.08.2021 tarihinde sözleşme imzalanmış olup imzalanan sözleşmenin 10.3.1 maddesine istinaden 14.10.2021 tarihinde yüklenici işi tamamlamıştır. Muayene kabul işlemlerinin ardından firma faturasını kesmiş ve yükleniciye ödemesi yapılmıştır.

Yukarıda bahsi geçen ihalenin muayene kabul, fatura ve ödeme işlemleri tamamlanmış olması nedeniyle 20.10.2021 tarihinde yüklenici firmaya numuneler teslim edildiğinden, söz konusu ihaleye ait numuneler kurumumuzda bulunmamaktadır.” ifadelerine yer verilerek, ellerinde teklif değerlendirmesine esas numune bulunmadığı tarafımıza bildirilmiş, yazı ekinde numune teslim belgesi, sözleşmeye davet, sözleşme, fatura, muayene kabul tutanağı ve ödeme emri gönderilmiştir.

 

İhaleye ilişkin olarak teklif kapsamında sunulan numunelerin teknik görüşe gönderilmesi gerekmekle birlikte idarenin cevap yazısında açıkça numunelerin bulunmadığının belirtildiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından ihaleye teklif edilen ürünün Teknik Şartname’nin 4’üncü maddesi ve “ABS Plastik Modül Gövde”, “Lens kapaklı isimlik modülü”, “Montaj Rayı”, “Alüminyum montaj rayı üst-alt kapama tıpası”, “ABS Plastik Modülün Raya Montajı”, “Şeffaf pet film muhafazalı alüminyum kanallı sistem, modüler bombeli pano”, “Askılı Yönlendirme Sistemleri 3 Boyutlu Bağlantı Modülü” başlıkları altındaki tanımlamaları karşılayıp karşılamadığı hakkında karar verilebilmesini teminen ilgili kişi veya kurumdan görüş alınmasına olanak sağlayacak numunenin tedarik edilemediği, anılan Mahkeme kararında belirtildiği üzere teknik görüş alınmasının fiilen mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

 

Dolayısıyla anılan Mahkeme kararı gereği, ihaleye teklif edilen ürünün başvuru dilekçesinde belirtilen Teknik Şartname’nin ilgili maddelerini karşılayıp karşılamadığına ilişkin teknik görüş alınmasının fiili imkânsızlık nedeniyle mümkün olmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 


Oybirliği ile karar verildi.