kayıt tarihi by

Toplantı No : 2019/053
Gündem No : 36
Karar Tarihi : 04.12.2019
Karar No : 2019/UM.II-1604
BAŞVURU SAHİBİ:Draeger Medikal Ticaret ve Servis A.Ş.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:Gazi Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi,

BAŞVURUYA KONU İHALE:2019/365405 İhale Kayıt Numaralı “33 Kısım 51 Kalem Muhtelif Tıbbi Cihaz” İhalesi (24. Kısım)

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 04.09.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “33 Kısım 51 Kalem Muhtelif Tıbbi Cihaz” ihalesine ilişkin olarak Draeger Medikal Ticaret ve Servis A.Ş.nin 25.10.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.11.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 08.11.2019 tarih ve 47520 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.11.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/1401 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalenin 24. kısmına teklif verdikleri, ancak teklif ettikleri Draeger marka Baybleo TN500 model kuvözün Teknik Şartname’nin 21 ve 25’inci maddelerine uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale sürecinde kendilerinden demonstrasyon talep edildiği, demonstrasyon günü cihazın tüm aksesuar ve fonksiyonlarının gösterildiği, komisyon üyesi olmayan hekim ve hemşirelerin de demonstrasyon esnasında fikir beyanında bulunduğu, demonstrasyon esnasında tutanak tutulmadığı ve taraflarına tebliğ edilmediği, demonstrasyon işlemlerinde komisyon üyelerinden bir kişi olduğu,

Teklif ettikleri cihazın Teknik Şarname’nin 21’inci ve 25’inci maddelerine uygun olduğu, cihazda family view özelliğinin bulunduğu,

25’inci maddede yer alan en az 3 adet entegre giriş yeri özelliğinin teknik şartnameye uygunluk cevabı, katalog ve demonstrasyon esnasında gösterildiği, cihazda entegre bir USB Port bulunduğu ve böylece hasta verilerinin aktarılabildiği, rekabet sağlanmadan tek bir şirketi işaret eden bir alımın gerçekleştirildiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları” başlıklı 17’nci maddesinde “(1) İhale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere Kanunun 6 ncı maddesi gereğince, ihale ilanı veya ön yeterlik ilanı ya da davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur.

(2) İhale komisyonu, tek sayıda olmak üzere başkan dahil en az beş kişiden oluşur. Üyelerden en az ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve diğer bir üyenin muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel olması zorunludur. İhale komisyonunun görevlendirilmesi sırasında komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yeterli sayıda yedek üyenin isimleri ve bu üyelerin komisyonda hangi sıfatla yer alacakları belirtilir.

(3) İhale komisyonunun idarenin personelinden oluşturulması esastır. Ancak, ihaleyi yapan idarede yeterli sayıda veya nitelikte personel bulunmaması halinde Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

(4) İhale sürecindeki değerlendirmeleri yapmak üzere oluşturulan ihale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar kurulamaz.

(5) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Komisyon üyeleri, kararlarda çekimser kalamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumlu olup; karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçelerini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları ve soyadları, unvanları ve komisyondaki sıfatları belirtilerek imzalanır.

(6) İhale komisyonu, teklif veya başvuru kapsamında yer alan belgelerin doğruluğunu teyit için gerekli gördüğü belge ve bilgileri isteyebilir. Komisyon tarafından bu doğrultuda yapılan talepler, ilgililerce ivedilikle yerine getirilir.” hükmü,

“Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 43’üncü maddesinde “(1) Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf istenebilir. Özel imalat süreci gerektiren mal alımları hariç, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar içeren doküman istenilmesi durumunda katalog istenilmesi zorunludur. İsteklilerin cevap vermesi ve açıklamada bulunması istenen hususlara ilişkin sorulara teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda yer verilir.

(2) İdare tarafından numune sunulmasının istenilmesi durumunda, hangi kalem/kalemler için numune istenildiği, numunenin sayısı ve gerekli görülen diğer hususlar ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede belirtilir.

(3) Numune sunulması istenilen kalem/kalemler için yeter sayı ve nitelikte numune alınması idarenin sorumluluğundadır. Malın niteliğinin birden fazla numune değerlendirmesi yapmaya uygun olup olmadığı ile kullanım ömrü dikkate alınarak en az bir adet numunenin idarede muhafaza edilmesi gerekir. Kurul ya da yargı kararları üzerine yeniden değerlendirme muhafaza edilen numune üzerinden yapılır.

(4) İhale dokümanında istenilen sayıda ve nitelikte numune, başvuru veya teklif dosyası ile birlikte idareye teslim edilir. Tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerde numunenin teslim tarihi ve teslim adresi, idare tarafından tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında belirlenir ve ilgililere tebliğ edilir. İhale dokümanında düzenleme yapılması halinde numune, ihale veya son başvuru tarih ve saatine, tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerde ise idare tarafından belirlenen teslim tarih ve saatine kadar posta veya kargo yoluyla da teslim edilebilir. Teslim edilen numunenin üzerinde, ihale, aday veya istekli bilgileri ile numune sunulan kalem bilgilerine yer verilir. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınarak, talep edilmesi halinde tutanağın bir sureti aday veya istekliye verilir.

(5) İhale komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda diğer katılım ve yeterlik belgeleri uygun bulunan aday ve isteklilerin numunelerinin değerlendirilmesine geçilir. İdare tarafından gerekli görülen hallerde, numune değerlendirilmesinin yapılacağı yer, tarih ve saat bilgisi aday veya isteklilere bildirilir. Numune değerlendirilmesinde numunenin fiziksel nitelikleri ile ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı kontrol edilir. Yapılan inceleme sonucunda, hazırlanacak tutanakta numunenin uygunluk durumu belirtilir ve uygun bulunmaması durumunda buna ilişkin gerekçelere yer verilir…” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 57’nci maddesinde “57.1. İdareler tarafından malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana yönelik düzenlemelerde, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesi esas alınmalıdır.

57.2. Aday veya istekli tarafından numunenin idareye teslim şekli ile ihale komisyonunca numunenin değerlendirilmesine yönelik düzenleme, ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede ayrıntılı bir şekilde yapılacaktır. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınacak; bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilecektir.

57.3. İdare tarafından teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümanın yeterlik belgesi olarak istenilmesi durumunda ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamenin ilgili maddesinde bu husus belirtilecek; aday veya istekli tarafından bu dokümanın nasıl hazırlanacağı ile bu dokümanda açıklanacak hususlar ise ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamenin “Diğer Hususlar” Bölümünde ya da teknik şartnamede düzenlenecektir.” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: 33 Kısım 51 Kalem Muhtelif Tıbbi Cihaz

b) Varsa kodu:

c) Miktarı ve türü:

33 Kısım 51 Kalem Muhtelif Tıbbi Cihaz

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yer: Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Deposu

d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

“İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5.6. İstekliler, teklif edilen sistem oluşturan cihazların hangi marka, model ve tip olduğunu belirterek, teknik şartnamenin tüm maddelerine, şartname maddelerinin sırasına göre tek Türkçe olarak cevap veren “Şartnameye Uygunluk Belgelerini” mutlaka vereceklerdir. Bu uygunluk belgesi, isteklinin antetli kağıdına yazılmış ve imza konusunda yetkili firma görevlisi tarafından imzalanmış ve onaylanmış olmalıdır. Şartname uygunluk belgesinde verilen cevaplar, isteklinin vermiş olduğu orijinal doküman, prospektüs veya katalogların hangi sayfada olduğu açıklanarak işaretle belirtilecektir.” düzenlemesi,

“ Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 19’uncu maddesinde”19.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

19.2.1. Bu ihaledeki kısım sayısı 33 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

Bu ihalede her bir kısım ayrı ayrı toplam bedel üzerinden değerlendirelecektir.” düzenlemesi,

“Diğer hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde “47.1. İhale komisyonu tarafından isteklilerden demonstrasyon ve/veya örnek numune talep edilmesi halinde, demonstrasyon ve/veya örnek numune talep yazısı isteklilere, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun “Bildirim ve Tebligat esasları” maddesine göre bildirilir. Tebligat yapılan istekliler, yazılı bildirimde belirtilen yer, tarih ve saate kadar demonstrasyon için gerekli hazırlığı ve/veya örnek numune teslimi yapacaktır. İstekliler tarafından demonstrasyon için gerekli hazırlığı ve/veya örnek numune teslimi yapılmaması halinde, ilgili kaleme/kısma ait teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır…” düzenlemesi yer almaktadır.

İhalenin 24. kısmına ilişkin Yoğun Bakım Kuvözüne ilişkin Teknik Şartname’de “21. Cihazın kontrol modülünden bir düğme vasıtasıyla manuel olarak ve/veya zaman ayarlı olarak geçilebilen “uzak ekran” bulunmalıdır. Uzak ekranda cihazda gözlemlenen tüm parametreler daha büyük fontlarla görüntülenebilmeli, böylece hemşireler için hasta takibi kolaylaştırılmalıdır. Uzak ekrandan normal ekrana dönüş için kilit sistemi olmalıdır veya Özel ve kişiselleştirilebilen bebeğin tedavi durumunu ve ilerlemesini ekranda açıkça gösteren Family View özelliği olmalıdır.

25. Kuvöz İle birlikle kullanılabilecek aksesuarlar için (monitör, ventilatör vs.) kuvöze entegre en az 3 adet elektrik giriş yeri (IEC) bulunacaktır veya hasta verilerini alınabilmesi için cihazda entegre USB port bulunmalıdır.” düzenlemeleri yer almaktadır.

Başvuruya konu ihalenin “33 Kısım 51 Kalem Muhtelif Tıbbi Cihaz” alımı olduğu, ihalenin 24’üncü kısmının Yoğun Bakım Kuvözü alımına ilişkin olduğu, 04.09.2019 tarihinde yapılan ihalenin 24’üncü kısmına başvuru sahibi Draeger Medikal Ticaret ve Servis Anonim Şirketi ve Ge Medical Systems Türkiye Ltd.Şti.nin katıldığı, başvuru sahibinin teklifinin, teklif ettiği cihazın Teknik Şartname’nin 21 ve 25’inci maddelerine uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin 24. kısmının Ge Medical Systems Türkiye Ltd.Şti. üzerinde bırakıldığı tespit edilmiştir.

İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde isteklilerin teklif dosyaları kapsamında teklif ettikleri cihazlara ait şartnameye uygunluk belgelerini ve şartname uygunluk belgesinde verilen cevapların işaretlendiği orijinal doküman, prospektüs veya katalogların sunulması gerektiği, aynı Şartname’nin 47’nci maddesinde ihale komisyonu tarafından isteklilerden demonstrasyon ve/veya örnek numune talep edilebileceği düzenlemelerine yer verildiği görülmüştür.

Başvuru sahibinin Draeger marka Babyleo TN500 model cihaz teklif ettiği, teklif dosyasında teklif ettiği cihaza ilişkin şartnameye uygunluk beyanı, cihaza ilişkin kullanım kılavuzu ve broşür sunulduğu, broşür ve kılavuzda Teknik Şartname özelliklerine ilişkin işaretleme yapıldığı tespit edilmiştir.

Başvuru sahibi istekliden idarece yazı ile 09.09.2019 tarihinde demonstrasyon talebinde bulunulduğu, anılan yazıda “Firmanız, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre; 04.09.2019 tarihinde yapılan 33 Kısım 51 Kalem Muhtelif Tıbbi Cihaz Alımı adlı ihalemize teklif vermiştir.

33 Kısım 51 Kalem Muhtelif Tıbbi Cihaz Alımı ihalesi idari şartnamesinin “47.1. İhale komisyonu tarafından isteklilerden demonstrasyon ve/veya örnek numune talep edilmesi halinde, demonstrasyon ve/veya örnek numune talep yazısı isteklilere, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun “Bildirim ve Tebligat esasları” maddesine göre bildirilir.Tebligat yapılan istekliler, yazılı bildirimde belirtilen yer, tarih ve saate kadar demonstrasyon için gerekli hazırlığı ve/veya örnek numune teslimi yapacaktır. İstekliler tarafından demonstrasyon için gerekli hazırlığı ve/veya örnek numune teslimi yapılmaması halinde, ilgili kaleme/kısma ait teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.” hükmü gereğince 24. Kısım 1. Kaleme ait (YOĞUN BAKIM KÜVÖZÜ.) teklifinizin değerlendirilebilmesi için 12.09.2019 tarih ve saat 17:00 mesai bitimine kadar hastanemiz Yenidoğan Yoğun Bakım D Blok 15. katta demonstrasyon yapılacaktır. Demonstrasyona katılmanız hususunda;” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

İhale işlem dosyasında bulunan Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Satın Alma Komisyonu Başkanlığına hitaben Prof. Dr. ve ihale komisyonu uzman üyesi Doç. Dr. tarafından düzenlenen raporda “…24. Kalem Yoğun bakım kuvözü -5 adet alımı için en uygun fiyat teklifine sahip olan Dragear Medikal tarafından verilen teknik şartnamenin 21. maddesi ve 25. maddesi ile ilgili uygunsuzluklar nedeniyle kabul edilmemiştir.

Şartnamenin 21. maddesinde: Cihazın kontrol modülünden bir düğme vasıtasıyla manuel olarak ve/veya zaman ayarlı olarak geçilebilen “uzak ekran” bulunmalıdır. Uzak ekranda cihazda gözlemlenen tüm parametreler daha büyük fontlarla görüntülenebilmeli, böylece hemşireler için hasta takibi kolaylaştırılmalıdır. Uzak ekrandan normal ekrana dönüş için kilit sistemi olmalıdır veya Özel ve kişiselleştirilebilen bebeğin tedavi durumunu ve ilerlemesini ekranda açıkça gösteren Family View özelliği olmalıdır.”

Şartnamenin 25. maddesinde:

Dragear firmasına ait olan cihazda USB port ile aktarılabilecek veriler hastanın demografik bilgileri (adı, doğum tarihi, doğum ağırlığı) ve kullanıcının cihaz üzerinde ayarladığı cihaza ait sıcaklık gibi bilgilerdir. Oysa, şartnamedeki maddede belirtilen ve istenen “hasta verileri” bebekte ölçülen sıcaklık, ağırlık trendleri ve ortamın nem oranları olup bunlara ait trend verileri ve kayıt defteri cihazla aktarılamamaktadır.” ifadelerine yer verildiği tespit edilmiştir.

İhale komisyonu kararında ise “…24. Kısımla ilgili olarak;

Bu kısım için ihale öncesi idaremizce “tespit edilen yaklaşık maliyet toplam tutarı 575.000,00 TL’dir. Draeger Medikal Tie. ve Ser. A.Ş. isteklisi 499.735,00 TL ve Ge Medical Systems Türkiye Ltd. Şti. 566.250,00 TL teklif vermiştir.

Draeger Medikal Tic.. ve Ser. A.Ş. ve Ge Medical Systems Türkiye Ltd. Şti. isteklilerinin İhale dokümanı idari şartnamenin 47.1. İhale komisyonu tarafından isteklilerden demonstrasyon ve/veya örnek numune talep edilmesi halinde, demonstrasyon ve/veya örnek numune talep yazısı isteklilere, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun “Bildirim ve Tebligat esasları” maddesine göre bildirilir. Tebligat yapılan istekliler, yazılı bildirimde belirtilen yer, tarih ve saate kadar demonstrasyon için gerekli hazırlığı ve/veya örnek numune teslimi yapacaktır. İstekliler tarafından demonstrasyon için gerekli hazırlığı ve/veya örnek numune teslimi yapılmaması halinde, ilgili kaleme/kısma ait teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. ” hükmüne göre yapılan demonstrasyon sonucunda, Draeger Medikal Tic. ve Ser. A.Ş. isteklisinin teklifi, Yoğun Bakım Küvözü Teknik Şartnamesinin 21. maddesi “Cihazın kontrol modülünden bir düğme vasıtasıyla manuel olarak ve/veya zaman ayarlı olarak geçilebilen “uzak ekran” bulunmalıdır. Uzak ekranda cihazda gözlemlenen tüm parametreler daha büyük fontlarla görüntülenebilmeli, böylece hemşireler için hasta takibi kolaylaştırılmalıdır. Uzak ekrandan normal ekrana dönüş için kilit sistemi olmalıdır veya Özel ve kişiselleştirilebilen bebeğin tedavi durumunu ve ilerlemesini ekranda açıkça gösteren Family View özelliği §imalıdır. ” ve 25. maddesi “Kuvöz ile birlikte kullanılabilecek aksesuarlar için (monitör, ventilator vs.)kuvöze entegre en az 3 adet elektrik giriş yeri (IEC) bulunacaktır veya hasta verilerini alınabilmesi için cihazda entegre USB port bulunmalıdır. ” hükümlerine uymadığı tespit edildiğinden değerlendirme dışı bırakılmasına ve bu kısmın şartnameye uygun teklifi veren Ge Medical Systems Türkiye Ltd. Şti. isteklisine ihale edilmesine karar verilmiştir.” ifadelerine yer verilerek başvuru sahibinin teklifinin Teknik Şartname’nin 21’inci ve 25’inci maddesine uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

İdarece şikâyet başvurusundan itibaren on gün içinde bir karar alınmamış olup, on günlük süre geçtikten sonra 11.11.2019 tarihinde şikâyet üzerine karar alındığı, karara dayanak raporun ihale komisyonu üyesi tarafından oluşturulduğu görülmüş olup (idareye şikayet başvurusu 25.10.2019), söz konusu cevap yazısında “…Başvuru sahibi isteklinin şartnamenin 21. Maddesi “Cihazın kontrol modülünden bir düğme vasıtasıyla manuel olarak ve/veya zaman ayarlı olarak geçilebilen ‘‘uzak ekran” bulunmalıdır. Uzak ekranda cihazda gözlemlenen tüm parametreler daha büyük fontlarla görüntülenebilmeli, böylece hemşireler için hasta takibi kolaylaştırılmalıdır. Uzak ekrandan normal ekrana dönüş için kilit sistemi olmalıdır veya Özel ve kişiselleştirilebilen bebeğin tedavi durumunu ve ilerlemesini ekranda açıkça gösteren Family View özelliği olmalıdır. ” hükmüne uymadığı kararına ilişkin olarak;

“Draeger firmasının TN500 modelinin yukarıdaki maddeyi sağlayıp sağlamadığı gözden geçirilirken maddenin ilk cümlesinde tanımlanan “Cihazın kontrol modülünden bir düğme vasıtasıyla manuel olarak ve/veya zaman ayarlı olarak geçilebilen “uzak ekran ” bulunmalıdır. ” ifadesini karşılayamadığı saptanmıştır.

İkinci cümlede “uzak ekranın özellikleri açıkça belirtilmiştir. Bu özellik Draeger firmasının TN500 modelinde yoktur. 21. Maddenin ilk cümle ve ikinci cümle sırasıyla nokta ile bitirildikten sonra başlayan üçüncü cümlesi ise bu uzak ekrandan normal ekrana dönüşle ilgili kilit sisteminin bulunması veya Family View özelliğinin bulunması şeklindedir. İlgili firma zaten hali hazırda ilk cümlede açıkça belirtilen uzak ekran özelliğini taşıma şartını gerçekleştiremediği ve gösterememiştir. Üçüncü cümlede belirtilen “uzak ekrandan normal ekrana dönüş için kilit sistemi ” yerine veya ile bağlayarak sunduğu Family view özelliği ile şartnamenin bu maddesini sağlamış olamamaktadır. ” Bu nedenle istekli başvurusu uygun görülmemiştir. Başvuru sahibi isteklinin şartnamenin 25. Maddesi “Kuvöz ile birlikte kullanılabilecek aksesuarlar için (monitör, ventilator vs.) kuvöze entegre en az 3 adet elektrik giriş yeri (IEC) bulunacaktır veya hasta verilerini alınabilmesi için cihazda entegre USB port bulunmalıdır. ” hükmüne uymadığı kararına ilişkin olarak; “Maddede açıkça belirtildiği üzere cihaz üzerinde USB port özelliği olmasının ön koşulu hasta verilerinin alınabilmesidir. Bu veriler tıbbi olarak anlamı olan küvözde takip edilen bir hastadan alınması gereken veriler olup bebeğin bu küvöz içerindeki izlemi sırasında cihazda görebildiğimiz vücut sıcaklığı, kuvöz sıcaklığı, oksijen, ağırlık, nem oranı gibi değişkenlerdir. İlgili firmanın cihazında bu hasta verilerinin entegre USB port ile alınabildiği gösterilememekte olup bu nedenle şartnameye uymamaktadır. ” Bu nedenle istekli başvurusu uygun görülmemiştir.

Kararın dayandığı hukuki sebepler, gerekçeleri, sonucu: 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca kararın tebliğ edildiği tarihi izleyen 10 gün içerisinde Kuruma başvuru yolu açık olmak üzere; anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun reddine karar verilmiştir.” ifadelerine yer verilerek şikâyet başvurusunun reddedildiği tespit edilmiştir.

Aktarılan mevzuat hükümleri ve yapılan tespitler bir arada değerlendirildiğinde, istekliler tarafından teklif edilen ürünlerin idarece belirlenen teknik kriterleri karşılayıp karşılamadığı hususunda, ihale dokümanında öngörülmüş olmak kaydıyla, idarelerce demonstrasyon değerlendirmesi yapılarak, teklif edilen ürünün ilgili kriterler bakımından Teknik Şartname’ye uygunluğunun tespiti yapılabilmekte olup, söz konusu işlemlerdeki yetki ve sorumluluk idarelerde bulunmaktadır.

İstekliler tarafından teklif edilen cihazların Teknik Şartname’de belirtilen hususlara uygunluğunun, demonstrasyon değerlendirmesi yapmak suretiyle tespiti konusundaki takdir yetkisinin ve ihale konusu işte kullanılacak ürünlerin Şartname’de yer alan düzenlemelere uygun olup olmadığı yönünde yapılan tespitler neticesinde alınan kararlara ilişkin nihai sorumluluğun idareye ait olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde; idarece gerçekleştirilen demonstrasyon işlemi sonucu başvuru sahibi Draeger Medikal Ticaret ve Servis Anonim Şirketinin teklifinin Teknik Şartname’nin 21’inci ve 25’inci maddesini karşılamadığından değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

Diğer taraftan numune değerlendirmesinin ihale komisyonu üyesi olmayan kişiler tarafından yapılamayacağı, bu nedenle yapılan numune değerlendirmesinin ihale komisyonunun en az bir üyesi veya en az bir üyesinin bulunduğu bir heyet tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, şikâyete konu olayda demonstrasyon işlemine ilişkin raporun biri ihale komisyonu üyesi olan iki doktor tarafından düzenlendiği anlaşılmıştır.

Öte yandan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 11’inci maddesinin altıncı fıkrasında “…Kısmi teklife açık ihalelerde ise tekliflerin verilmesi ile bu aşamadan sonraki işlemlere ilişkin başvurularda, başvuru bedeli toplam yaklaşık maliyet üzerinden yatırılır. Başvuruya konu kısmın yaklaşık maliyetine göre fazla yatırıldığı tespit edilen tutar Kurum tarafından başvuru sahibine iade edilir.” açıklaması yer almaktadır. Bahse konu ihalenin şikâyete konu 24’üncü kısmının başvuru bedeli 5.719,00 TL’dir. Başvuru sahibi istekli tarafından 17.163,00 TL başvuru bedeli yatırıldığı görülmüştür. Başvuru sahibi isteklinin yazılı talebi halinde fazla yatırılan 11.444,00 TL’nin anılan istekliye iadesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1-Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

2-Fazla yatırılan başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

Oybirliği ile karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz