1

ihalede teknik görüş talep edilen akademik kuruluş tarafından gönderilen cevap yazısındaki değerlendirmelerde Teknik Şartname maddelerinin tek markayı işaret ettiği, idarece istenilen ilaçların direkt içeriğinin verilmesi yerine bileşimlerinin alt ve üst limitleri belirlenerek verilmesinin daha fazla firmanın ihaleye iştirak etmesini sağlayabileceği

Toplantı No 2022/034
Gündem No 17
Karar Tarihi 29.06.2022
Karar No 2022/UM.II-770

BAŞVURU SAHİBİ:

Vekontek Sağlık A.Ş.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/41868 İhale Kayıt Numaralı “Bursa Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan İçinde 17 İlçede Vektör Mücadelesi Biyosidal Ürün Alım İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 01.03.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Bursa Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan İçinde 17 İlçede Vektör Mücadelesi Biyosidal Ürün Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Vekontek Sağlık A.Ş.nin 23.02.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.02.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.03.2022 tarih ve 10955 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.03.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2022/235 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Teknik Şartname’nin 8.7.2’nci maddesinde “7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6, 7.2.7.1, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4 ve 7.3.5’inci maddelerinde istenen ürünler sucul alanlarda sivrisinek larva mücadelesinde kullanılacak ürünlerdir. Sucul alanlarda kullanılacak sivrisinek larva mücadelesi ürünlerinde depolama özelliği ve stabilitesi uygun olmalı, depoda kaldığı süre içerisinde daha toksik maddelere dönüşmemelidir. Oluşabilecek muhtemel çevresel risklerin yönetilebilmesi için ürün ruhsatında 24 aylık Stabilite testlerinin tamamlanmadığına dair herhangi bir ibare bulunmamalıdır. Bu ibarenin bulunduğu teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı, Biyosidal Ürünler Yönetmeliği ve bu Yönetmelik hükümlerine göre yayımlanan genelge ve talimatlarda Bakanlık tarafından tescil edilen biyosidal ürünlerle ilgili olarak “24 aylık stabilitesini tamamlamış olmalıdır” ifadesi veya bu anlama gelecek herhangi bir ifade olmadığı, bu bağlamda şartname maddesinde yer alan “…24 aylık Stabilite testlerinin tamamlanmadığına dair herhangi bir ibare bulunmamalıdır.” ifadesi yerine “Ürünün etiketinde raf ömrünün 2(iki) yıl yazılı olması” ifadesinin getirilmesi gerektiği,

 

Teknik Şartname’nin 7.1.1’inci maddesinde yer alan formülasyonun Entosav firması adına ruhsatlı Deltarex DC ürünü olduğu, %30 Cypermethrin teknik maddesine sahip Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ürün olmadığı, bahse konu maddenin “7.1.1 DC (Dispersiyon Konsantre) veya EC formunda, formülasyon içeriğinde en az %30 Cypermethrin veya en az %10 Permethrin veya en az %2,5 Deltamethrin aktif maddelerinden birini içermelidir. Uygulama dozu olarak karasinek ULV dozu esas alınacaktır. Formülasyon içeriğinde düşürücü ve sinerjist madde bulunabilir.”  şeklinde düzeltilmesi gerektiği

 

Teknik Şartname’nin 7.1.2’nci maddesinin “Formülasyonunda ana aktif madde miktarı en çok %30 olan, ana aktif maddenin LD50 değeri en az 5000 ve üzeri EC,ME,EW formda biyosidal ürün alınacaktır. Formülasyon içeriğinde düşürücü ve sinerjist madde bulunmalıdır. Sinerjist madde miktarı ana aktifin en az ¼ ‘ü kadar olmalıdır. Maliyet hesaplamasında Sağlık Bakanlığı açık alan karasinek ULV dozları esas alınacaktır” şeklinde düzeltilmesi gerektiği, Sağlık Bakanlığı İzinli Biyosidal Ürünler internet sayfasında anılan maddede yer alan spefikasyonlarda bir ürün olmadığı,

 

Teknik Şartname’nin 7.1.3’üncü maddesindeki yer alan formülasyonun Entosav firmasının Florest T-65 EC isimli biyosidal ürünü olduğu, bahse konu maddenin “7.1.3. EC (Emülsiyon Konsantre) Formunda, formülasyon içeriğinde %20-40 aralığında Permethrin veya %15-3O aralığında Cyfluhtrin veya %20-40 aralığında Cyphenothrin aktif maddelerinden birini içermelidir. Ürünler öldürücü ana öldürücü, düşürücü ve sinerjist madde olmak üzere 3 aktif madde içermelidir. Ürün içeriğinde, ana aktif maddenin ¼’ ü kadar sinerjist madde bulunmalıdır. Uygulama dozu olarak sivrisinek ULV dozu esas alınacaktır” şeklinde düzeltilmesi gerektiği,

 

Teknik Şartname’nin 7.1.4’üncü maddesinde yer alan formülasyonların Sis Tarım ile Mikropest adlı firmaların ürünü olduğu, farklı % oranlarında benzer aktif madde içerikli EC formülasyon yapısında onlarca farklı firma adına ruhsatlı biyosidal ürün bulunduğu, bu bağlamda %40 Permethrin içerikli formülasyonlarla, %30 Cypermethrin içerikli formülasyonların %45 ve %45.2 Cypermethrin içerikli formülasyonlarla rekabet etme şansının olmadığı, anılan maddenin “7.1.4. Biyosidal ürün ana aktif madde olarak EC (Emülsiyon Konsantre) formunda %25-45 aralığında Cypermethrin, %5-10 aralığında Tetramethrin, % 10-17 aralığında PBO veya EC (Emülsiyon Konsantre) formunda %20-40 aralığında Permethrin, %5-10 Tetramethrin, % 10-17 PBO veya EW formunda en az %30 Cypermethrin içermelidir. Ürün miktarının hesaplanmasında Sağlık Bakanlığı açık alan sivrisinek ULV dozları esas alınacaktır.” şeklinde düzeltilmesi gerektiği,

 

Teknik Şartname’nin 7.1.5’inci maddesinde yer alan formülasyonun Bayer firmasının %2,5 Deltamethrin + %22,5 PBO içerikli K-Othrina Pro ticari isimli ürünü ile Entosav firmasının %30 Etofenprox+%5Tetramethrin+%10 P.Butoxid içerikli Eter-ox ticari isimli ürünü olduğu, Sağlık Bakanlığı İzinli Biyosidal ürünler listesinde %5 Tetramethrin + %15 PBO içerikli formülasyona sahip herhangi bir ürün bulunmadığı, bahse konu maddenin “7.1.5 Biyosidal ürün aktif madde olarak en çok %2,5-5 aralığında Deltamethrin + %5-22,5 aralığında PBO veya %30 Etofenprox + %5 Tetramethrin + %15 PBO içermelidir.  EC (Emülsiyon Konsantre) formunda olmalıdır. Ürün miktarının hesaplanmasında Sağlık Bakanlığı açık alan ULV dozu bulunmalıdır. Hektar alan hesaplamasında uygulama dozu olarak ULV açık alan uygulama dozu esas alınacaktır ”şeklinde düzeltilmesi gerektiği,

 

Teknik Şartname’nin 7.2.1’inci maddesinde yer alan formülasyonun Envirotek firması adına ruhsatlı %37,4 Bacillus Thuringiensis Israilensis içerikli WG formülayon yapısında Vectobac WG isimli ürünü olduğu, bahse konu maddenin “7.2.1 Biyosidal ürün LD 50 değeri en az 5.000 mg/kg olan, etiket üzerinde zararlılık ibaresi bulunmayan, geniş alanlarda hacimsel larvasit uygulamalarında kullanılabildiği etikette belirtilmiş WG formülasyonda %37-45 aralığında  Bacillus Thuringiensis Israilensis veya LD 50 değeri en az 5.000 mg/kg olan en az 30 gün kalıcı %8,33 spinosad içeren 6 gr’lık Tablet formülasyonunda olmalıdır.” şeklinde düzeltilmesi gerektiği,

 

Teknik Şartname’nin 7.2.2’nci maddesinde yer alan düzenlemenin “Ürün içerisinde en az BTI 1200 ITU/mg Bacillus Thurungiensis Israilensis (Serotype H-14) Strain AM65-52 aktif maddesi içermelidir. Sivrisinek larvalarına karşı temiz suda en az 10 gün kalıcılığı olmalı ve T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı etiketi üzerinde kalıcılık süresi belirtilmelidir. Ürün SC veya AS formunda olmalıdır.” şeklinde düzeltilmesi gerektiği,

 

Teknik Şartname’nin 7.2.3’üncü maddesinde yazılı olan oranlarda aktif maddelere sahip biyosidal ürünlerle rekabet etme imkânı bulunmadığı, bahse konu maddenin “Sağlık Bakanlığı tarafından sivrisinek larva mücadelesi için ruhsatlandırılmış uygulama aralığı en az 21 gün olan en az %10 Pyriproxyfen ME veya %5 S-Methoprene CS veya %20 Pyriproxyfen SC veya EW formunda biyosidal ürün alınacaktır. Uygulama dozu olarak Sağlık Bakanlığı Sivrisinek larva etiket dozu esas alınacaktır.” şeklinde düzeltilmesi gerektiği,

 

Teknik Şartname’nin 7.2.4’üncü maddesinde yer alan düzenlemenin “Biyosidal ürün fiziksel etkili yüzey gerilim ajanı olmalıdır. Biyosidal ürün uygulama aralığı en az 21 gün olmalıdır. Ürün miktarının hesaplanmasında Sağlık Bakanlığı sivrisinek larva (hektara 10 litre) dozları esas alınacaktır” şeklinde düzeltilmesi gerektiği,

 

Teknik Şartname’nin 7.2.5’inci maddesinde yer alan düzenlemenin “Bakteri kökenli sıvı veya katı formda Biyosidal ürün veya en az %0,5 Pyriproxyfen etken maddesi içeren tablet formda larvasit olmalıdır. Biyosidal ürün uygulama aralığı en az 14 gün olmalıdır. Ürün miktarının hesaplanmasında Sağlık Bakanlığı chronomidea larva dozları esas alınacaktır.” şeklinde düzeltilmesi gerektiği yine aynı maddenin “Bakteri kökenli sıvı veya katı formda Biyosidal ürün veya en az %0,5 Pyriproxyfen etken maddesi içeren tablet formda larvasit olmalıdır. Biyosidal ürün uygulama aralığı en az 28 gün olmalıdır. Ürün miktarının hesaplanmasında Sağlık Bakanlığı cronomid dozları esas alınacaktır.” şeklinde de düzeltilmesi gerektiği, bu bağlamda anılan maddenin Şartname’de sivrisinek larva dozuna göre yapılacağının yazdığı, ilgili maddede farklı bir haşere grubuna göre değerlendirme yapılmasının bir yazım hatası olduğunun düşünüldüğü,

 

Teknik Şartname’nin 7.2.6’ncı maddesinde yer alan formülasyonun ve uygulama aralığının (30 gün) Sis Tarım Adına ruhsatlı %0,4 S-methopren içerikli ürünü ile Biyosav Firması adına ruhsatlı %2,5 Spinosad içerikli ürünü olduğu, bahse konu maddenin “Biyosidal ürün en az %0,4 S-methoprene etken maddesi içeren Granül formda veya en çok %2,5 Spinosad etken maddesi içeren Granül formda veya %2,7 Bacillus Sphaericus + %4,5 Bacillus Thuringiensis İsraelensis veya Granül formda %2,86 Bacillus thuringiensis israelensis etken maddeleri içeren Granül formda larvasit olmalıdır. Biyosidal ürün uygulama aralığı en az 14 gün olmalıdır. Ürün miktarının hesaplanmasında Sağlık Bakanlığı sivrisinek larva dozları esas alınacaktır.” şeklinde düzeltilmesi gerektiği,

 

Teknik Şartname’nin 7.2.7.1’inci maddesinde yer alan düzenlemenin “Sağlık Bakanlığı tarafından karasinek larva mücadelesi için ruhsatlandırılmış en az %5 Pyriproxyfen ME veya %5 S-Methoprene CS formülasyonunda biyosidal ürün alınacaktır. Uygulama dozu olarak Sağlık Bakanlığı karasinek larva etiket dozu esas alınacaktır.” şeklinde düzeltilmesi gerektiği,

 

Teknik Şartname’nin 7.3.1’inci maddesinde rekabet şartlarının oluşması için farklı oranlar ile yazılması gerektiği (m2 uygulama alanı açısından), ayrıca bahse konu düzenlemenin “Aktif madde içeriği en az %5 veya en çok %10 Cypermethrin veya Permethrin CS veya en az %10 Chlorfenapyr SC, OD veya %80 Bendiocarp WP formunda biyosidal ürün alınacaktır. Uygulama dozu olarak Sağlık Bakanlığı hamam böceği etiket dozu esas alınacaktır. Ürün Tetramethrin ve PBO içerebilir.” şeklinde düzeltilmesi gerektiği,

 

Teknik Şartname’nin 7.3.2’nci maddesindeki yer alan formülasyonun Entosav firması adına ruhsatlı %10 Dinotefuran SC içerikli Guadin SC ürünü olduğu, bahse konu maddenin “Dinotefuran etken maddesi ve karasinek çekici Tricosene türevleri içeren SP veya G veya SC formunda biyosidal ürün alınacaktır. Sağlık Bakanlığı karasinek etiket dozu esas alınacaktır. Ürün en az 42 gün kalıcı olacaktır” şeklinde düzeltilmesi gerektiği,

 

Teknik Şartname’nin 7.3.3’üncü maddesinde yer alan formülasyonun Biotek firması adına ruhsatlı %7 Alphacypermethrin SE içerikli İmpotek Alfasit SE ürünü olduğu, bahse konu maddenin “SE formülasyonlu, en fazla %10 aralığında Alphacypermethrin etken maddesi içeren biyosidal ürün alınacaktır. Ürün miktarının hesaplanmasında; Sağlık Bakanlığı onaylı etiketindeki hamamböceği etiket dozu esas alınacaktır.” şeklinde düzeltilmesi gerektiği,

 

Teknik Şartname’nin 7.3.4’üncü maddesinde yer alan düzenlemenin “Formülasyon CS (Kapsül Süspansiyon) formülasyonunda olmalıdır. İnsektisitin bileşimi en az %9 Lambdacyhalothrin olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı etiketinde ergin Karasinek uygulama dozu esas alınacaktır.” şeklinde düzeltilmesi gerektiği,

 

Teknik Şartname’nin 7.3.5’inci maddesinde yer alan düzenlemenin “Biyosidal ürün, Sağlık Bakanlığı tarafından karasinek mücadelesinde kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış olmalıdır. İçeriğinde %0,505 Dinotefüran aktif maddesi ve çekiciliği arttıran feromon bulunmalıdır. Formülasyon yapısı G (Granül) veya SP (suda çözünen toz) olmalıdır. En az 1 (kg’lık) ambalajlarda kolay taşınabilir ve depolanabilir olmalıdır.” şeklinde düzeltilmesi gerektiği,

 

Bu çerçevede, Teknik Şartname’nin belirtilen maddelerinde istenilen ürünlerin içerikleriyle direkt sadece adı geçen firmalara ait ilaçlar olduğu, oysa istenilen ilaçların direkt içeriğinin verilmesi yerine bileşimlerinin alt ve üst limitleri belirlenerek ilaçların dengi veya muadilinin teklif edilmesinin sağlanabileceği, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.” hükmü,

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teknik Şartname” başlıklı 14’üncü maddesinde “(1) Alınacak malın teknik kriterleri ve özellikleri, ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamede düzenlenir. Teknik kriterlerin ve özelliklerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat eşitliğini sağlaması zorunludur. Bu şartnamelerde yerli malı teklif edilmesini engelleyici düzenlemelere yer verilemez.

(3) Teknik şartnamede, belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmadığı veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmadığı hallerde, “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

(8) Teknik şartnamedeki düzenlemelerin; ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunca yapılacak inceleme ve değerlendirmelerde tereddüt oluşturmayacak şekilde açık olması gerekir.” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Karar gereklerinin yerine getirilmesi” başlıklı 13’üncü maddesinde “(2) İdareye şikayet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru üzerine alınan kararın son bildirim tarihini, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığına ilişkin Kurumun internet sayfasından sorgulama yapılmadan, Kuruma itirazen şikayet başvurusu yapılan hallerde ise itirazen şikayet başvurusu nihai kararla sonuçlandırılmadan sözleşme imzalanamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Bursa Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan İçinde 17 İlçede Vektör Mücadelesi Biyosidal Ürün Alım İşi

b) Türü: Mal alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı: 20 kısım da Vektör Mücadelesi Biyosidal Ürün Alım İşi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/teslim edileceği yer: Bursa Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğüne teslim edecektir.” düzenlemesi,

 

18.02.2022 tarihli zeyilname sonrası Teknik Şartname’nin “Kullanılacak Biyosidal Ürünler” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. Toplam 2.914.090 Hektar Alanda Sivrisinek, Karasinek, Tatarcık, Chironomidae Uçkun Mücadelesi

7.1.1. Kırsal Kesimler, Çöp Depolama Alanları vs. Meskun Mahal Dışı Yerlerde Karasinek Uçkun Mücadelesi;

Tip 1 – 421.200 Hektar Alan İçin; DC (Dispersiyon Konsantre) veya EC formunda, formülasyon içeriğinde %30 Cypermethrin veya %10 Permethrin veya %3 Deltamethrin aktif maddelerinden birini içermelidir. Uygulama dozu olarak karasinek ULV dozu esas alınacaktır. Formülasyon içeriğinde düşürücü ve sinerjist madde bulunabilir.  

7.1.2. Hayvan Satış Yerleri, Besihaneler, Kontrolsüz Dökülen Gübrelik Alanlar, Kesimhaneler ve İnsanların Yoğun Olduğu Dar Sokaklar vs. Meskun Mahal İçi Karasinek Uçkun Mücadelesi;

Tip 2 – 136.890 Hektar Alan İçin; Formülasyonunda ana aktif madde miktarı en çok %30 olan, ana aktif maddenin LD50 değeri en az 5000 ve üzeri EW formda biyosidal ürün alınacaktır. Formülasyon içeriğinde düşürücü ve sinerjist madde bulunmalıdır. Sinerjist madde miktarı ana aktifin en az ½ si kadar olmalıdır. Maliyet hesaplamasında Sağlık Bakanlığı açık alan karasinek ULV dozları esas alınacaktır.

7.1.3.  Dar Sokaklar vs. Meskûn Mahal İçi Sivrisinek Uçkun Mücadelesi;

Tip 3 – 631.800 Hektar Alan İçin; EC (Emülsiyon Konsantre) Formunda, formülasyon içeriğinde %40 Permethrin veya %40 Cyfluhtrin veya %40 Cyphenothrin aktif maddelerinden birini içermelidir. Ürünler öldürücü ana öldürücü, düşürücü ve sinerjist madde olmak üzere 3 aktif madde içermelidir. Ürün içeriğinde, ana aktif madde miktarının en az ¼ ü kadar düşürücü ve ana aktif maddenin ¼ ü kadar sinerjist madde bulunmalıdır. Uygulama dozu olarak sivrisinek ULV dozu esas alınacaktır.

7.1.4 Geniş Alanlar ve Kırsal Kesimler vs. Meskûn Mahal Dışı Sivrisinek Uçkun Mücadelesi;

 Tip 4 – 1.474.200 Hektar Alan İçin; Biyosidal ürün ana aktif madde olarak  EC (Emülsiyon Konsantre) formunda %45,2 Cypermethrin, %6 Tetramethrin, % 17 PBO veya EC (Emülsiyon Konsantre) formunda %40 Permethrin, %10 Tetramethrin, %20 PBO veya EC (Emülsiyon Konsantre) formunda %45 Cypermethrin, %2 Tetramethrin, %12 Pbo veya EW formunda en az %30 Cypermethrin içermelidir. Sağlık Bakanlığı onaylı etiketinde de belgelenmelidir. Ürün miktarının hesaplanmasında Sağlık Bakanlığı açık alan sivrisinek ULV dozları esas alınacaktır.

7.1.5. Açık Yeşil Alan ve Yer Altı Kanalizasyon Sistemlerinde Kullanılacak Uçkun Mücadelesi;

Tip 5 – 250.000 Hektar Alan İçin; Biyosidal ürün aktif madde olarak en çok %2,5 Deltamethrin + %22,5 PBO veya %30 Etofenprox + %5 Tetramethrin + %15 PBO içermelidir.  EC (Emülsiyon Konsantre) formunda olmalıdır. Ürün miktarının hesaplanmasında Sağlık Bakanlığı açık alan ULV dozu ve yer altı sistemlerinde kullanılabileceğine dair termal sisleme dozu bulunmalıdır. Hektar alan hesaplamasında uygulama dozu olarak ulv açık alan uygulama dozu esas alınacaktır.

 

7.2. Sivrisinek, Chironomidae ve Karasinek Larva Mücadelesi Toplam 14.845 Hektar Alan İçin;

7.2.1. Aedes spp. (Asya Kaplanı Sivrisineği) ve Diğer Türler İçin Durgun Sular, Büyük Küçük Su Birikintileri (Küçük kap, bidon, konteyner ve küçük doğal oluşumlu su birikintileri), Dereler, Nemli Ortamlar, vb. Sulak Alanlarda Sivrisinek Larva Mücadelesinde Kullanılmak Üzere;

Tip 1 – 1.760 Hektar Alan İçin; Biyosidal ürün LD 50 değeri en az 5.000 mg/kg olan, etiket üzerinde zararlılık ibaresi bulunmayan, geniş alanlarda hacimsel larvasit uygulamalarında kullanılabildiği etikette belirtilmiş WG formülasyonda %37,4 Bacillus Thuringiensis Israilensis veya LD 50 değeri en az 5.000 mg/kg olan en az 30 gün kalıcı %8,33 spinosad içeren 6 gr’lık Tablet formülasyonunda olmalıdır. (Üründe birden fazla sivrisinek dozu varsa (d1,d2,d3,….+dn) doz ortalaması alınarak d yerine d-ortalama kullanılacaktır. D (d-ort) = d1+d2+d3-…+dn/n formülünden faydalanılacaktır.)

7.2.2. Durgun Sular, Su Birikintileri, Dereler, vb. Sulak Alanlarda Sivrisinek, Similium Larva Mücadelesinde Kullanılmak Üzere;

Tip 2 – 4.000 Hektar Alan İçin; Ürün içerisinde en az BTI 1200 ITU/mg Bacillus Thurungiensis Israilensis (Serotype H-14) Strain AM65-52 aktif maddesi içermelidir. Sivrisinek larvalarına karşı temiz suda en az 10 gün kalıcılığı olmalı ve T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı etiketi üzerinde kalıcılık süresi belirtilmelidir. Ürün SC veya AS formunda olmalıdır.

7.2.3.  Sivrisinek Larva Mücadelesinde Kullanılmak Üzere;

Tip 3 – 3.400 Hektar Alan İçin; Sağlık Bakanlığı tarafından sivrisinek larva mücadelesi için ruhsatlandırılmış uygulama aralığı en az 21 gün olan %10 Pyriproxyfen ME veya %5 S-Methoprene CS veya %20 Pyriproxyfen SC veya EW formunda biyosidal ürün alınacaktır. Uygulama dozu olarak Sağlık Bakanlığı Sivrisinek larva etiket dozu esas alınacaktır.

7.2.4.  Sivrisinek Larva Mücadelesinde Kullanılmak Üzere;

Tip 4 – 40 Hektar Alan İçin; Biyosidal ürün fiziksel etkili yüzey gerilim ajanı olmalıdır. Biyosidal ürün uygulama aralığı en az 21 gün olmalıdır. Ürün miktarının hesaplanmasında Sağlık Bakanlığı sivrisinek larva (hektara 10 litre) dozları esas alınacaktır.         

7.2.5.  Chironomidae Mücadelesinde Kullanmak Üzere;

Tip 5 – 4.800 Hektar Alan İçin; Bakteri kökenli sıvı veya katı formda Biyosidal ürün veya en az %0,5 Pyriproxyfen etken maddesi içeren tablet formda larvasit olmalıdır. Biyosidal ürün uygulama aralığı en az 28 gün olmalıdır. Ürün miktarının hesaplanmasında Sağlık Bakanlığı sivrisinek larva dozları esas alınacaktır.

7.2.6. Ulaşılması Zor; Sazlıklar, Akıntı Olan Sulak Alanlar, Foseptik ve Kurutma Kanallarında Sivrisinek Larva Mücadelesinde Kullanılmak Üzere,

Tip 6 – 400 Hektar Alan İçin:  Biyosidal ürün en çok %0,4 S-methoprene etken maddesi içeren Granül formda veya en çok %2,5 Spinosad etken maddesi içeren Granül formda veya %2,7 Bacillus Sphaericus + %4,5 Bacillus Thuringiensis İsraelensis etken maddeleri içeren Granül formda larvasit olmalıdır. Biyosidal ürün uygulama aralığı en az 30 gün olmalıdır. Ürün miktarının hesaplanmasında Sağlık Bakanlığı sivrisinek larva dozları esas alınacaktır.

7.2.7.  Karasinek Larva Mücadelesinde Kullanılmak Üzere 445 Hektar Alan İçin;

7.2.7.1. Kontrolsüz Dökülen Gübrelik Alanlar, Karasinek Larva Mücadelesinde Kullanılmak Üzere;

Tip 7 – 445 Hektar Alan İçin; Sağlık Bakanlığı tarafından karasinek larva mücadelesi için ruhsatlandırılmış en az %5 Pyriproxyfen ME veya %5 S-Methoprene CS formülasyonunda biyosidal ürün alınacaktır. Uygulama dozu olarak Sağlık Bakanlığı karasinek larva etiket dozu esas alınacaktır.

 

7.3. Rezidüel Mücadelede Kullanılmak Üzere Toplam 2.455 Hektar Alan İçin,

7.3.1. Kapalı Alan ve Hayvan Barınaklarında Kullanılmak Üzere; Tip 1 – 800 Hektar Alan İçin,

Aktif madde içeriği en az %5 veya en çok %10 Cypermethrin veya Permethrin CS veya %10 Chlorfenapyr SC veya %80 Bendiocarp WP formunda biyosidal ürün alınacaktır. Uygulama dozu olarak Sağlık Bakanlığı hamam böceği etiket dozu esas alınacaktır. Ürün Tetramethrin ve PBO içerebilir.   

7.3.2. Rezidüel Karasinek Ergin Mücadelesinde Kullanılmak Üzere; Tip 2 – 80 Hektar Alan İçin;

Dinotefuran etken maddesi ve karasinek çekici Tricosene türevleri içeren SP veya G veya SC formunda biyosidal ürün alınacaktır. Sağlık Bakanlığı karasinek etiket dozu esas alınacaktır. Ürün en az 42 gün kalıcı olacaktır.

7.3.3. Kapalı ve Açık Alanlarda Hamamböceği, Kene Mücadelesinde Kullanılmak Üzere;

Tip 3 – 99 Hektar Alan İçin SE formülasyonlu, en fazla %7 Alphacypermethrin etken maddesi içeren biyosidal ürün alınacaktır. Ürün miktarının hesaplanmasında; Sağlık Bakanlığı onaylı etiketindeki hamamböceği etiket dozu esas alınacaktır.

7.3.4. Gübrelik Alanlar, Gelişi Güzel Atılan Çöp Alanları vb. Yerlerde Ergin Karasinek Mücadelesinde Kullanılmak Üzere;

Tip 4 – 1.455 Hektar Alan İçin; Formülasyon CS (Kapsül Süspansiyon) formülasyonunda olmalıdır. İnsektisitin bileşimi en az %9 Lambdacyhalothrin olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı etiketinde ergin Karasinek uygulama dozu esas alınacaktır.

7.3.5. Hayvan Satış ve Kesim Yerlerinde Ergin Karasinek Mücadelesinde Kullanılmak Üzere Katı veya Sıvı Formda Biyosidal Ürün;

Tip 5 – 21 Hektar Alan İçin Biyosidal ürün, Sağlık Bakanlığı tarafından karasinek mücadelesinde kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış olmalıdır. İçeriğinde %0,505 Dinotefuran aktif maddesi ve çekiciliği arttıran feromon bulunmalıdır. Formülasyon yapısı G (Granül) veya SP (suda çözünen toz) olmalıdır. En az 1 kg’lık ambalajlarda kolay taşınabilir ve depolanabilir olmalıdır.

…” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Mücadelede Kullanılacak Bütün Biyosidal Ürünler İçin Gerekli Belge ve Şartlar” başlıklı 8’inci maddesinde “… 8.7.2. 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6, 7.2.7.1, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4 ve 7.3.5 maddelerinde istenen ürünler sucul alanlarda sivrisinek larva mücadelesinde kullanılacak ürünlerdir. Sucul alanlarda kullanılacak sivrisinek larva mücadelesi ürünlerinde depolama özelliği ve stabilitesi uygun olmalı, depoda kaldığı süre içerisinde daha toksik maddelere dönüşmemelidir. Oluşabilecek muhtemel çevresel risklerin yönetilebilmesi için ürün ruhsatında 24 aylık Stabilite testlerinin tamamlanmadığına dair herhangi bir ibare bulunmamalıdır. Bu ibarenin bulunduğu teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

17.03.2022 onay tarihli ihale komisyonu kararından başvuruya konu ihalede 19 adet ihale dokümanı indirildiği, kısmi teklife açık olarak gerçekleştirilen ve 20 kısımdan oluşan ihalenin ihale yetkilisince 1’inci, 2’nci, 3’üncü, 4’üncü, 5’inci, 6’ncı, 8’inci, 9’uncu, 10’uncu, 11’inci, 12’nci, 13’üncü, 14’üncü, 17’nci, 18’inci, 19’uncu ve 20’inci kısımlarının iptal edildiği, 7’nci kısmının Envirotek Çevre Sağ. Tic. A.Ş. üzerinde, 15’inci ve 16’ncı kısımlarının ise Ekoloji İlaç Mak. Vet. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı,

 

Ayrıca idare tarafından itirazen şikâyet süreci tamamlanmadan 05.04.2022 tarihinde ihalenin 7’nci kısmı için Envirotek Çevre Sağ. Tic. A.Ş. ile 08.04.2022 tarihinde ihalenin 15’inci ve 16’ncı kısımları için Ekoloji İlaç Mak. Vet. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. ile sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Akademik bir kuruluştan (Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü) şikâyete konu hususlar ile ilgili 31.03.2022 tarihli ve E.2022/5793 sayılı Kurum yazısı ile teknik görüş istenilmiş söz konusu yazıya istinaden gönderilen 16.05.2022 tarihli ve E.62637355-045.01-242425 sayılı yazıda üniversitede söz konusu şikâyet incelemesi için görevlendirilecek bilirkişi bulunmadığı ifade edilmiştir.

 

Akabinde başka bir akademik bir kuruluştan (Ankara Üniversitesi Rektörlüğü) 13.05.2022 tarihli ve E.2022/8591 sayılı Kurum yazısı ile “Kurumumuz, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 56’ncı maddesi gereğince ihalelere ilişkin itirazen şikâyet başvurularını incelemekte ve sonuçlandırmaktadır. Bu çerçevede “Bursa Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan İçinde 17 İlçede Vektör Mücadelesi Biyosidal Ürün Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak yapılan bir şikâyet incelemesine esas olmak üzere aşağıdaki hususlarda görüşünüze ihtiyaç duyulmuştur.

 

1) Başvuru sahibi tarafından Teknik Şartname’nin 7.1.1’inci maddesinde yer alan düzenlemeye istinaden istenilen ilaçların Entosav firması adına ruhsatlı Deltarex DC ürünü olduğu, %30 Cypermethrin teknik maddesine sahip Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ürün olmadığı, bahse konu maddenin “7.1.1 DC (Dispersiyon Konsantre) veya EC formunda, formülasyon içeriğinde en az %30 Cypermethrin veya en az %10 Permethrin veya en az %2,5 Deltamethrin aktif maddelerinden birini içermelidir. Uygulama dozu olarak karasinek ULV dozu esas alınacaktır. Formülasyon içeriğinde düşürücü ve sinerjist madde bulunabilir.” şeklinde düzeltilmesi gerektiği,

 

Aynı Şartname’nin 7.1.2’nci maddesinin “Formülasyonunda ana aktif madde miktarı en çok %30 olan, ana aktif maddenin LD50 değeri en az 5000 ve üzeri EC,ME,EW formda biyosidal ürün alınacaktır. Formülasyon içeriğinde düşürücü ve sinerjist madde bulunmalıdır. Sinerjist madde miktarı ana aktifin en az ¼ ‘ü kadar olmalıdır. Maliyet hesaplamasında Sağlık Bakanlığı açık alan karasinek ULV dozları esas alınacaktır” şeklinde düzeltilmesi gerektiği, Sağlık Bakanlığı İzinli Biyosidal Ürünler web sayfasında anılan maddede yer alan spefikasyonlarda bir ürün olmadığı,

 

Anılan Şartname’nin 7.1.3’üncü maddesinde yer alan düzenlemeye istinaden istenilen ilaçların Entosav firmasının Florest T-65 EC isimli biyosidal ürünü olduğu, bahse konu maddenin “7.1.3. EC (Emülsiyon Konsantre) Formunda, formülasyon içeriğinde %20-40 aralığında Permethrin veya %15- 3O aralığında Cyfluhtrin veya %20-40 aralığında Cyphenothrin aktif maddelerinden birini içermelidir. Ürünler öldürücü ana öldürücü, düşürücü ve sinerjist madde olmak üzere 3 aktif madde içermelidir. Ürün içeriğinde, ana aktif maddenin ¼’ ü kadar sinerjist madde bulunmalıdır. Uygulama dozu olarak sivrisinek ULV dozu esas alınacaktır” şeklinde düzeltilmesi gerektiği,

 

Anılan Şartname’nin 7.1.4’üncü maddesinde yer alan düzenlemeye istinaden istenilen ilaçların Sis Tarım ile Mikropest adlı firmaların ürünü olduğu, farklı % oranlarında benzer aktif madde içerikli EC formülasyon yapısında onlarca farklı firma adına ruhsatlı biyosidal ürün bulunduğu, bu bağlamda %40 Permethrin içerikli formülasyonlarla, %30 Cypermethrin içerikli formülasyonların %45 ve %45.2 Cypermethrin içerikli formülasyonlarla rekabet etme şansının olmadığı, anılan maddenin “7.1.4. Biyosidal ürün ana aktif madde olarak EC (Emülsiyon Konsantre) formunda %25-45 aralığında Cypermethrin, %5-10 aralığında Tetramethrin, % 10-17 aralığında PBO veya EC (Emülsiyon Konsantre) formunda %20-40 aralığında Permethrin, %5-10 Tetramethrin, % 10-17 PBO veya EW formunda en az %30 Cypermethrin içermelidir. Ürün miktarının hesaplanmasında Sağlık Bakanlığı açık alan sivrisinek ULV dozları esas alınacaktır.” şeklinde düzeltilmesi gerektiği,

 

Anılan Şartname’nin 7.1.5’inci maddesinde yer alan düzenlemeye istinaden istenilen ilaçların Bayer firmasının %2,5 Deltamethrin + %22,5 PBO içerikli K-Othrina Pro ticari isimli ürünü ile Entosav firmasının %30 Etofenprox+%5Tetramethrin+%10 P.Butoxid içerikli Eter-ox ticari isimli ürünü olduğu, Sağlık Bakanlığı İzinli Biyosidal ürünler listesinde %5 Tetramethrin + %15 PBO içerikli formülasyona sahip herhangi bir ürün bulunmadığı, bahse konu maddenin “7.1.5 Biyosidal ürün aktif madde olarak en çok %2,5-5 aralığında Deltamethrin + %5-22,5 aralığında PBO veya %30 Etofenprox + %5 Tetramethrin + %15 PBO içermelidir. EC (Emülsiyon Konsantre) formunda olmalıdır. Ürün miktarının hesaplanmasında Sağlık Bakanlığı açık alan ULV dozu bulunmalıdır. Hektar alan hesaplamasında uygulama dozu olarak ULV açık alan uygulama dozu esas alınacaktır” şeklinde düzeltilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

Bu itibarla, belirtilen Teknik Şartname maddelerinin tek bir firmaya ait ilaç markalarını tarif edip etmediği, söz konusu maddelerde rekabetin sağlanmasına yönelik olarak aynı amaca hizmet eden birden fazla ilaç firmasına ait markanın teklif edilip edilemeyeceği, belirtilen Teknik Şartname formülasyonları dışında aynı amaca hizmet etmek üzere, verimlilik ve fonksiyonellik ilkeleri de göz önünde bulundurularak başvuru sahibinin iddiasında belirtilen formülasyona sahip ilaçların da ihalede teklif edilip edilemeyeceği, mevcut Teknik Şartname formülasyonlarında yer alan oranların rekabeti daraltıp daralmadığı ve istenilen ilaçların direk içeriğinin verilmesi yerine bileşimlerinin alt ve üst limitleri belirlenerek ilaçların dengi veya muadilinin teklif edilip edilemeyeceği, ayrıca Teknik Şartname’nin 7.1.1, 7.1.2, 7.1.5’inci maddesinde başvuru sahibinin iddiasında belirtildiği üzere şikayete konu formülasyonların Sağlık Bakanlığı İzinli Biyosidal ürünler listesinde olup olmadığı, idarenin mevcut şartname düzenlemeleriyle ihale konusu alım ile amaçladığı ihtiyaçlarına başvuru sahibinin talep ettiği değişikliklerin kabul edilmesi halinde halel gelip gelmeyeceği,

 

2) Başvuru sahibi tarafından Teknik Şartname’nin 7.2.1’inci maddesindeki yer alan formülasyonun Envirotek firması adına ruhsatlı %37,4 Bacillus Thuringiensis Israilensis içerikli WG formülayon yapısında Vectobac WG isimli ürünü olduğu, bahse konu maddenin “7.2.1 Biyosidal ürün LD 50 değeri en az 5.000 mg/kg olan, etiket üzerinde zararlılık ibaresi bulunmayan, geniş alanlarda hacimsel larvasit uygulamalarında kullanılabildiği etikette belirtilmiş WG formülasyonda %37-45 aralığında Bacillus Thuringiensis Israilensis veya LD 50 değeri en az 5.000 mg/kg olan en az 30 gün kalıcı %8,33 spinosad içeren 6 gr’lık Tablet formülasyonunda olmalıdır.” şeklinde düzeltilmesi gerektiği,

 

Aynı Şartname’nin 7.2.5’inci maddesinde yer alan “….sivrisinek larva dozları esas alınacaktır.” şeklindeki düzenlemenin “…cronomid dozları esas alınacaktır.” şeklinde düzeltilmesi gerektiği, bu bağlamda farklı haşere gruplarına göre değerlendirme yapıldığı,

 

 Anılan Şartname’nin 7.2.6’ncı maddesindeki yer alan formülasyonun ve uygulama aralığının (30 gün) Sis Tarım Adına ruhsatlı %0,4 S-methopren içerikli ürünü ile Biyosav Firması adına ruhsatlı %2,5 Spinosad içerikli ürünü olduğu, bahse konu maddenin “Biyosidal ürün en az %0,4 S- methoprene etken maddesi içeren Granül formda veya en çok %2,5 Spinosad etken maddesi içeren Granül formda veya %2,7 Bacillus Sphaericus + %4,5 Bacillus Thuringiensis İsraelensis veya Granül formda %2,86 Bacillus thuringiensis israelensis etken maddeleri içeren Granül formda larvasit olmalıdır. Biyosidal ürün uygulama aralığı en az 14 gün olmalıdır. Ürün miktarının hesaplanmasında Sağlık Bakanlığı sivrisinek larva dozları esas alınacaktır.” şeklinde düzeltilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

Bu itibarla, belirtilen Teknik Şartname maddelerinin tek bir firmaya ait ilaç markalarını tarif edip etmediği, söz konusu maddelerde rekabetin sağlanmasına yönelik olarak aynı amaca hizmet eden birden fazla ilaç firmasına ait markanın teklif edilip edilemeyeceği, belirtilen Teknik Şartname formülasyonları dışında aynı amaca hizmet etmek üzere, verimlilik ve fonksiyonellik ilkeleri de göz önünde bulundurularak başvuru sahibinin iddiasında belirtilen formülasyona sahip ilaçların da ihalede teklif edilip edilemeyeceği, mevcut Teknik Şartname formülasyonlarında yer alan oranların rekabeti daraltıp daralmadığı ve istenilen ilaçların direk içeriğinin verilmesi yerine bileşimlerinin alt ve üst limitleri belirlenerek ilaçların dengi veya muadilinin teklif edilip edilemeyeceği, ayrıca Teknik Şartname’nin 7.2.6’ncı maddesinde başvuru sahibinin iddiasında belirtildiği üzere şikayete konu uygulama aralığının ve Teknik Şartname’nin 7.2.5’inci maddesinde yer alan “….sivrisinek larva dozları esas alınacaktır.” şeklinde yer alan düzenlemenin rekabeti daraltıp daraltmadığı, idarenin mevcut şartname düzenlemeleriyle ihale konusu alım ile amaçladığı ihtiyaçlarına başvuru sahibinin talep ettiği değişikliklerin kabul edilmesi halinde halel gelip gelmeyeceği,

 

3) Başvuru sahibi tarafından Teknik Şartname’nin 7.3.1’inci maddesinde rekabet şartlarının oluşması için farklı oranlar ile yazılması gerektiği (m2 uygulama alanı açısından), ayrıca bahse konu düzenlemenin “Aktif madde içeriği en az %5 veya en çok %10 Cypermethrin veya Permethrin CS veya en az %10 Chlorfenapyr SC, OD veya %80 Bendiocarp WP formunda biyosidal ürün alınacaktır. Uygulama dozu olarak Sağlık Bakanlığı hamam böceği etiket dozu esas alınacaktır. Ürün Tetramethrin ve PBO içerebilir.” şeklinde düzeltilmesi gerektiği,

 

Aynı Şartname’nin 7.3.2’nci maddesindeki yer alan formülasyonun Entosav firması adına ruhsatlı %10 Dinotefuran SC içerikli Guadin SC ürünü olduğu,

 

Anılan Şartname’nin 7.3.3’üncü maddesindeki yer alan formülasyonun Biotek firması adına ruhsatlı %7 Alphacypermethrin SE içerikli İmpotek Alfasit SE ürünü olduğu, bahse konu maddenin “SE formülasyonlu, en fazla %10 aralığında Alphacypermethrin etken maddesi içeren biyosidal ürün alınacaktır. Ürün miktarının hesaplanmasında; Sağlık Bakanlığı onaylı etiketindeki hamamböceği etiket dozu esas alınacaktır.” şeklinde düzeltilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

Bu itibarla, belirtilen Teknik Şartname maddelerinin tek bir firmaya ait ilaç markalarını tarif edip etmediği, söz konusu maddelerde rekabetin sağlanmasına yönelik olarak aynı amaca hizmet eden birden fazla ilaç firmasına ait markanın teklif edilip edilemeyeceği, belirtilen Teknik Şartname formülasyonları dışında aynı amaca hizmet etmek üzere, verimlilik ve fonksiyonellik ilkeleri de göz önünde bulundurularak başvuru sahibinin iddiasında belirtilen formülasyona sahip ilaçların da ihalede teklif edilip edilemeyeceği, mevcut Teknik Şartname formülasyonlarında yer alan oranların rekabeti daraltıp daralmadığı (m2 uygulama alanı açısından da) ve istenilen ilaçların direk içeriğinin verilmesi yerine bileşimlerinin alt ve üst limitleri belirlenerek ilaçların dengi veya muadilinin teklif edilip edilemeyeceği, idarenin mevcut şartname düzenlemeleriyle ihale konusu alım ile amaçladığı ihtiyaçlarına başvuru sahibinin talep ettiği değişikliklerin kabul edilmesi halinde halel gelip gelmeyeceği,

 

4) Başvuru sahibi tarafından Teknik Şartname’nin 8.7.2’nci maddesinde “…24 aylık Stabilite testlerinin tamamlanmadığına dair herhangi bir ibare bulunmamalıdır.” ifadesi yerine “Ürünün etiketinde raf ömrünün 2(iki) yıl yazılı olması” ifadesinin getirilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

Bu itibarla Teknik Şartname’nin 8.7.2’nci maddesinde başvuru sahibinin iddiasında belirtildiği üzere “…24 aylık Stabilite testlerinin tamamlanmadığına dair herhangi bir ibare bulunmamalıdır.” ibaresinin rekabeti daraltıp daraltmadığı, söz konusu koşulun alıma konu ürünlerin etkinliği ve fonksiyonelliği için gerekli olup olmadığı, idarenin mevcut şartname düzenlemesiyle ihale konusu alım ile amaçladığı ihtiyaçlarına başvuru sahibinin talep ettiği değişikliklerin kabul edilmesi halinde halel gelip gelmeyeceği, hususlarında teknik görüşünüze ihtiyaç duyulmaktadır.

…” hususlarında tekrar teknik görüş istenmiştir.

 

Söz konusu yazıya istinaden gönderilen 20.06.2022 tarihli ve 550838 sayılı teknik görüş yazısında “…SONUÇ

1. Yukarıda belirtilen gerekçelerle başvuru sahibinin;

 

– Teknik şartnamenin 7.1.1’inci maddesinde yer alan düzenlemeye istinaden istenilen ürünün Entosav firması adına ruhsatlı Deltarex DC ürünü olduğu konusunda haklı görülmektedir.

 

– Teknik Şartnamenin 7.1.2’nci maddesinde tarif edilen spesifikasyonlarda bir ürün olmadığı iddiasında haklı görülmektedir.

 

– Teknik şartnamenin 7.1.3’üncü maddesinde tarif edilen ürünün Entosav firmasının Florest T-65 EC isimli biyosidal olduğu iddiasında haklı görülmektedir.

 

– Teknik şartnamenin 7.1.4’üncü maddesinde tarif edilen ürünlerin Sis Tarım ile Mikropest adlı firmaların ürünü olduğu, farklı % oranlarında benzer aktif madde içerikli EC formülasyon yapısında onlarca farklı firma adına ruhsatlı biyosidal ürün bulunduğu, bu bağlamda %40 permetrin içerikli formülasyonlarla, %30 cypermethrin içerikli formülasyonların %45 ve %45.2 cypermethrin içerikli formülasyonlarla rekabet etme şansının olmadığı yönündeki iddiasında haklı görülmektedir.

 

– Teknik şartnamenin 7.1.5’inci maddesinde tarif edilen ürünün Bayer firmasının K-Othrina Pro ve Entosav firmasının Eter-ox isimli ürünler olduğu konusunda haklı görülmektedir.

 

Bu maddede başvuru sahibinin iddialarının hepsi yerinde görülmekte ve bu şartlarda ilgili belediyenin rekabeti kısıtlayıcı yönde hareket ettiği anlaşılmaktadır. Söz konusu maddelerde rekabetin sağlanmasına yönelik olarak hem verimlilik hem de fonksiyonellik ilkeleri de göz önünde bulundurularak, aynı amaca hizmet eden birden fazla biyosidal ürün bulunmasına rağmen, ilgili Belediyenin hazırlamış olduğu Teknik Şartnameyle rekabeti daralttığı görülmektedir. İstenilen ilaçların direkt içeriğinin verilmesi yerine bileşimlerinin alt ve üst limitleri belirlenerek verilmesi daha fazla firmanın ihaleye iştirak etmesini sağlayabilir ve bu durum rekabeti getireceğinden ilgili belediyenin daha ekonomik koşullarda istediği ürünlere sahip olmasının yolunu açabilir.

 

İzinli Biyosidal ürünler listesinde Teknik şartnamenin 7.1.1 maddesinde tarif edilen %30 cypermethrin teknik maddesine sahip bir ürün (Bg-Cyper 37,5 EC) olduğu görülmektedir. Bununla beraber iddia sahibi bu ürünün Sağlık Bakanlığının 19.03.2020 tarih ve 1103 sayılı yazıları ile iptal edildiği ileri sürmüştür. İddia sahibinin tarih ve sayısını vermiş olduğu Sağlık Bakanlığının yazısına ulaşılamamış ve bu nedenle değerlendirme yapılamamıştır. Ancak Bakanlık onaylı etiketinde ruhsatın geçerli olduğu süre olarak 24.01.2020 tarihi verilmiştir. Bu durumda başvuru sahibinin iddiasında haklı olması durumu söz konusu olabilirse de emin olunması için Sağlık Bakanlığından bu durumun teyit edilmesi önerilmektedir. Bununla beraber böyle bir ürünün ruhsatının devam etmesi durumunda bile ihaleye sadece 2 ürün gireceğinden bu durumun Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 14.12.2021 sayılı yazısında belirtilen “en az 3 ruhsatlı ürün olması” hükmüne aykırı görülmektedir.

 

Başvuru sahibi dilekçesinde Teknik şartnamenin 7.1.5’inci maddesinde tarif edilen ürünlerden %5 tetramethrin+%15 PBO içerikli formülasyona sahip bir ürün olmadığını iddia etmişse de şartnamenin ilgili maddesinde böyle bir ibareye rastlanmamıştır. Dolayısıyla bunu sehven yazdığı düşünülmektedir. Bununla beraber iddiasında haklı görülmekte ve Sağlık Bakanlığının izinli biyosidaller listesinde sadece %5 tetramethrin + %15 PBO içerikli bir ürün bulunmamaktadır.

 

2. Yukarıda belirtilen gerekçelerle başvuru sahibinin;

 

– Teknik Şartnamenin 7.2.1’inci maddesindeki yer alan formülasyonun Envirotek firması adına ruhsatlı %37,4 Bacillus thuringiensis israilensis içerikli WG formülasyon yapısında Vectobac WG isimli ürün olduğu konusunda haklı olduğu görülmektedir.

 

– Teknik Şartnamenin 7.2.3’üncü maddesinde yazılı oranlarda aktif maddelere sahip biyosidal ürünlerin rekabet etme imkanları olmadığı konusunda haklı olmakla beraber %20 pyriproxyfen içeren 3 farklı firmaya ait 3 farklı ürün bulunduğundan ilgili belediyenin bu maddede rekabet koşullarını sağladığı görülmektedir.

 

– Teknik şartnamenin 7.2.5’inci maddesinde yer alan “.. sivrisinek larva dozları esas alınacaktır” şeklindeki düzenlemenin “…chironomid dozları esas alınacaktır”  şeklinde düzeltilmesi gerektiği konusunda idarenin talebi ile tarif ettiği ürün arasında bir bütünlük sağlanması açısından haklı olduğu görülmektedir.

 

– Teknik şartnamenin 7.2.6’ıncı maddesinde yer alan formülasyonun ve uygulama aralığının (30 gün) Sis Tarım adına ruhsatlı %0,4 S-methopren içerikli ürünü ile Bio-Sav firması adına ruhsatlı %2,5 spinosad içerikli ürünü olduğu konusunda haklı görülmemektedir. Çünkü Sağlık Bakanlığının İzinli Biyosidaller listesinde bu tarife uyan 3 firmaya ait 3 ayrı ürün olduğu görülmektedir. Bunları hepsinin uygulama aralığı da 30 gün veya daha fazladır. Başvuru sahibinin iddia ettiği gibi Sağlık Bakanlığı onaylı etiketinde Vectomax FG’nin uygulama aralığı 14 gün değil, 30 gündür. Bu maddede 3 ayrı firmaya ait 3 ürün olduğu için rekabet koşullarına uygun hareket edildiği görülmektedir.

 

Bu maddede başvuru sahibinin itiraz ettiği maddeler arasında bulunan 7.2.1 ve 7.2.5 maddelerinde haklı olduğu ve idarenin rekabeti daralttığı, bununla beraber 7.2.3 ve 7.2.6 nolu maddelerinde haklı olmadığı ve rekabetin sağlandığı anlaşılmaktadır. Ancak söz konusu maddelerde rekabetin sağlanmasına yönelik olarak aynı amaca hizmet eden birden fazla ilaç firmasına ait ürünler bulunduğundan belirtilen teknik şartname formülasyonları dışında aynı amaca hizmet etmek üzere, verimlilik ve fonksiyonellik ilkeleri de göz önünde bulundurularak başvuru sahibinin önerdiği şekilde bir düzenleme yapılması durumunda belirtilen formülasyona sahip ürünlere bir fırsat tanınacağından rekabet daha fazla genişleyebilecek ve bu durum idarenin avantajına olacaktır. Çünkü mevcut teknik şartname formülasyonlarında her ne kadar 7.2.3 ve 7.2.6 maddelerinde 3 ürüne yer verilmiş olsa da daha fazla ürüne yer verilmesi rekabeti daha fazla genişletebilecektir. Bu durumda istenilen ilaçların direkt içeriğinin verilmesi yerine bileşimlerinin alt ve üst limitleri belirlenerek ilaçların dengi veya muadilleri teklif edilebilecektir.

 

3- Yukarıda belirtilen gerekçelerle başvuru sahibinin;

 

– Teknik Şartnamenin 7.3.1’inci maddesinde rekabet şartlarının oluşması için farklı oranlar ile yazılması gerektiği (m2 uygulama alanı açısından) konusunda haklı görülmektedir. Çünkü Teknik şartnamede tarif edilen ürünlerden metrekare uygulama açısından en avantajlı ürünün Ficam W isimli ürün olduğu anlaşılmaktadır.

 

– Teknik şartnamenin 7.3.2’inci maddesindeki yer alan formülasyonun Entosav firması adına ruhsatlı %10 dinetofuran SC içerikli Guadin SC ürünü olduğu konusunda haklı görülmektedir. Sağlık Bakanlığının İzinli Biyosidaller listesi incelendiğinde bu ürünün “Entovest İlaç” adına ruhsatlı olduğu görülecektir. Bununla beraber adı geçen firma iddia sahibinin iddia ettiği gibi Entosav firmasıyla irtibatlıdır. Çünkü Entosav firması diğer ürünlerinde olduğu gibi bütün biyosidal ürünlerini Entovest isimli firmada üretmektedir. Dolayısıyla iddia sahibi burada da haklı görülmüştür.

 

– Teknik şartnamenin 7.3.3’üncü maddesinde yer alan formülasyonun sadece Biotek firması adına ruhsatlı %7 alfacypermethrin SE içerikli İmpotek Alfasit SE ürünü olduğu doğru değildir. Çünkü Sağlık Bakanlığının İzinli Biyosidaller listesi incelendiğinde bu tarife uyan 4 firmaya ait 4 ayrı ürün olduğu görülmektedir. Dolayısıyla burada rekabet şartlarının sağlandığı görülmektedir.

 

Bu maddede başvuru sahibinin itiraz ettiği teknik şartname maddeleri arasında 7.3.1 ve 7.3.2 no’lu maddelerde haklı olduğu, bununla beraber 7.3.3 no’lu maddede haklı olmadığı görülmektedir.

 

Yapılan incelemede belirtilen teknik şartname formülasyonları dışında aynı amaca hizmet etmek üzere, verimlilik ve fonksiyonellik ilkeleri de göz önünde bulundurularak başvuru sahibinin iddiasında önerdiği değişikliklerin yapılmasıyla daha fazla ürününün ihalede teklif edilebileceği ifade edilmelidir. Çünkü mevcut teknik şartname formülasyonlarında yer alan oranlar metrekare uygulama açısından rekabeti daraltmakta ve istenilen ilaçların direkt içeriğinin verilmesi yerine bileşimlerinin alt ve üst limitleri belirlenerek ilaçların dengi veya muadilinin teklif edilebileceği görülmektedir.

 

4- Yukarıda belirtilen gerekçelerle başvuru sahibinin;

 

Başvuru sahibinin ileri sürdüğü, teknik şartnamenin 8.7.2’nci maddesinde “ .. 24 aylık stabilite testlerinin tamamlanmadığına dair herhangi bir ibare bulunmamalıdır” ifadesi yerine “ürünün etiketinde raf ömrünün 2(iki) yıl yazılı olması” ifadesinin yazılması gerektiği konusu oldukça yerinde bir öneri olarak değerlendirilmiştir. Çünkü bütün ürünler Sağlık Bakanlığı tarafından uluslararası spesifikasyonlara ve standartlara uygun olarak kontrol edilmekte ve detaylı bir şekilde değerlendirilerek uygun bulunanlara satış izni verilmektedir. Başvuru sahibinin değiştirilmesini önerdiği ibare rekabeti kısıtlayan ve şartnameye uysa bile son 2 yılda ruhsat alan ürünlerin ihaleye teklif vermesini önleyen bir ifadedir. Ayrıca bu ifade yukarıda da açıklandığı gibi alıma konu ürünlerin etkinliği ve fonksiyonelliği için gerekli değildir.…” ifadelerine yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Anılan mevzuat düzenlemelerinden, idarelerin ihtiyaçlarını belirleme ve bu yönde ihale dokümanı hazırlama hususunda 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde sayılan temel ilkelere bağlı kalmak kaydıyla serbest olduğu, Teknik Şartname’de yer verilen özelliklerin tek bir marka veya modele işaret etmeyecek şekilde rekabete ve katılıma açık şekilde belirlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

İddia konusu hususla ilgili olarak, teknik görüş talep edilen akademik kuruluş tarafından gönderilen cevap yazısındaki değerlendirmelerde, özetle, Teknik Şartnamenin 7.1.1’inci, 7.1.3’üncü, 7.2.1’inci, 7.3.1’inci, 7.3.2’inci maddelerinin tek markayı işaret ettiği, idarece istenilen ilaçların direkt içeriğinin verilmesi yerine bileşimlerinin alt ve üst limitleri belirlenerek verilmesinin daha fazla firmanın ihaleye iştirak etmesini sağlayabileceği ifade edilmiştir.

 

Bu bağlamda iddiaya konu edilen Teknik Şartname maddelerinin mevcut haliyle rekabeti daralttığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddialarının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Diğer taraftan başvuru sahibinin teknik görüşe konu olmayan Teknik Şartname’nin 7.2.2’nci, 7.2.3’üncü, 7.2.4’üncü, 7.2.7.1’inci, 7.3.2’nci, 7.3.4’üncü, 7.3.5’inci maddelerinin düzeltilmesi yönündeki iddiaları kapsamında yapılan incelemede, şikâyete konu maddelerin 18.02.2022 tarihinde EKAP üzerinden istekli olabileceklere gönderilen zeyilname bildiriminde ve zeyilname sonrası düzenlenen ihale dokümanında yer alan düzenlemeler ile aynı olduğu tespit edildiğinden başvuru sahibinin anılan iddialarının yerinde olmadığı değerlendirilmiştir.

 

Öte yandan yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden, idareye şikâyet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru üzerine alınan kararın son bildirim tarihini, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmadığına ilişkin Kurumun internet sayfasından sorgulama yapılmadan, Kuruma itirazen şikâyet başvurusu yapılan hallerde ise itirazen şikâyet başvurusu nihai kararla sonuçlandırılmadan sözleşme imzalanamayacağı anlaşılmaktadır.

 

Bu çerçevede, itirazen şikâyete konu edilen ihalede itirazen şikâyet başvurusu Kurul kararı ile sonuçlandırılmadan imzalanan sözleşmelerin (ihalenin 7’nci, 15’inci ve 16’ncı kısmı) mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

 Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 


Oybirliği ile karar verildi.