1

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi maddesi gereği ihaledeki taşıtların kullanım süresi ve maliyet analizleri dikkate alınarak en ekonomik yöntemle edinilmesinin istenildiği, hizmet alımı suretiyle edinilecek taşıtlarda model yılına ilişkin olarak ise, yeni araçlar yerine ekonomik olması durumunda binek ve s. wagon cinsi taşıtlarda 10 yaşını diğer taşıtlarda 15 yaşını doldurmamış olmak kaydıyla model yılı yeni olmayan araçlara öncelik verilmesinin istenildiği anlaşılmaktadır

Toplantı No 2022/001
Gündem No 48
Karar Tarihi 05.01.2022
Karar No 2022/UH.I-39

BAŞVURU SAHİBİ:

İzkars Araç Kir. Serv. Karoser Oto Yed. Parça Lastik Oto Boya Oto Dizayn Oto Aks. Araç Kir. Nak. Rek. Org. İnş. Eml. Akary. Dış Tic. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/738717 İhale Kayıt Numaralı “Araç Kiralama” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 13.12.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Araç Kiralama” ihalesine ilişkin olarak İzkars Araç Kir. Serv. Karoser Oto Yed. Parça Lastik Oto Boya Oto Dizayn Oto Aks. Araç Kir. Nak. Rek. Org. İnş. Eml. Akary. Dış Tic. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 02.12.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.12.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.12.2021 tarih ve 58679 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.12.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2021/2075 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Teknik Şartname’nin “İhalenin konusu ve kapsamı” başlıklı maddesinin 1.5, 1.6, 1.7 ve 1.8’inci maddelerinde talep edilen araçların 2020 ve 2021 model araçlar olduğu, bu üretim koşulunun ihaleye katılımı sınırlandırdığı ve idareyi zarara uğrattığı, 30.06.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre hizmet alımı suretiyle edinilecek taşıtlarda ekonomik olması durumunda model yılı yeni araçlar yerine binek ve stationwagon cinsi taşıtlarda 10 yaşını, diğer taşıtlarda 15 yaşını doldurmamış olmak kaydıyla model yılı yeni olmayan araçlara öncelik verileceğinin düzenlendiği, araç modellerinin 2016 ve 2017 model ve üzeri olarak belirlenmesi ve tüm araçların ilgili genelgeye uygun şekilde modellerinin belirlenmesi gerektiği, bu yapılan yanlış işlemin mevzuata aykırılık teşkil ettiği, isteklileri tereddüde düşürücü nitelik taşıdığı ve ihaleye katılımı engellediği, ihalede zeyilname yapılarak ihalenin daha şeffaf hale getirilmesi gerektiği ancak idare tarafından gerekli düzenlemelerin yapılmaması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde “İhale  konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır…” hükmü,

 

2021/14 sayılı “Tasarruf tedbirleri” konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nin “Resmî Taşıtların Edinilmesi ve Kullanılması” başlığı altında “Resmi taşıtların ediminde ve kullanımında aşağıda belirtilen hükümler çerçevesinde hareket edilecektir.

 Taşıtlar, kullanım süresi ve maliyet analizleri dikkate alınarak en ekonomik yöntemle edinilecektir. Hizmet aracı olarak edinilecek taşıtlarda baz veya standart donanımlı, binek ve station wagon cinsi taşıtlarda 1600 cc ve altındaki motor hacimli, işletme maliyetleri düşük ve ekonomik olan taşıtlar tercih edilecektir.

Ayrıca hizmet alımı suretiyle edinilecek taşıtlarda model yılı yeni araçlar yerine ekonomik olması durumunda binek ve station wagon cinsi taşıtlarda 10 yaşını, diğer taşıtlarda 15 yaşını doldurmamış olmak kaydıyla model yılı yeni olmayan araçlara öncelik verilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin; a) Adı: Araç Kiralama

b) Miktarı ve türü:

Camlı Kamyonet (18 adet)
Binek Otomobil (2 adet)
4*4 Pick Up Dört Kapılı (8 adet)
4*2 Pİck Up Dört Kapılı (4 adet)
Kiralanan araçları Kurum Personelleri kullanacaktır.”
 düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar

20.2.1.

1.Kısım: Camlı Kamyonet (216 adet*ay)

2.Kısım: Binek Otomobil (24 adet*ay)

3.Kısım: 4*4 Pick Up Dört Kapılı (96 adet*ay)

4.Kısım: 4*2 Pick Up Dört Kapılı (48 adet*ay)

İstekliler kısmi teklife açık iş kalemlerinin her kısımı için ayrı ayrı teklif verebileceklerdir.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin “İhalenin konusu ve kapsamı” başlıklı 1’inci maddesinde “1.1. Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün Merkez ve İlçe Müdürlüklerinde kullanılmak üzere, şoförsüz, akaryakıt hariç bu teknik şartnamede teknik özellikleri belirtilen hizmet araçları kiralanacaktır.

1.2. 2022 yılı içerisinde Isparta İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerinin ve görevi gereği yük ve eşyalarının, görev tanımı içerisinde yer aldığı bölgelere il içi ve il dışı götürülüp getirilmesi hizmet alım işidir.

1.3. Kiralanacak araçlar; Yalnızca Karayollarında değil, toprak yollar ve köy yolları da dâhil arazi şartlarında çalışacaktır.

            1.4. İşin başlangıcı; Sözleşmenin imzalanmasından sonra araçların teslim edildiği gün başlar. İşin bitimi; 31.12.2022 tarihidir.

           1.5. 18 (On Sekiz) adet Camlı Kamyonet (5 Kapılı) (Panel Van) Özellikleri: Silindir hacmi:1300-1600 (±%5) cc, Motor Gücü: en az 90 beygir gücünde (67 KW) ve koltuk sayısı 4+1 olmalıdır. Araçların model yılı; 2020 yılı ve sonrası olmalıdır.

           1.6. 2 (İki) adet (4 Kapılı) Binek otomobil özellikleri: Silindir hacmi: 1400 cc ye kadar, Motor Gücü: en az 120 beygir gücünde (89 KW) ve koltuk sayısı 4+1 olmalıdır. 237 Sayılı Taşıt Kanunu gereği en az %50 yerli menşeli (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan liste esas alınacaktır.) olmalıdır. Araçlarda Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kartı bulunmalıdır. Binek Otomobil sınıfının en üst donanım paketi olacak olup, yol bilgisayarı ve navigasyon bulunacaktır. Araçların model yılı; 2021 yılı ve sonrası olmalıdır.

           1.7. 8 (Sekiz) adet (4 Kapılı) 4×4 Pickup özellikleri: Silindir hacmi: 2000 cc ve üzeri, Motor Gücü: en az 150 beygir gücünde (111 KW), koltuk sayısı 4+1 olmalıdır. Araçlardan 3 (üç) adedi ruhsata işlenik çeki demirli olacaktır. Araçların model yılı; 6 adedi 2018 yılı ve sonrası olmalıdır. Çeki demirsiz olan 2 adet 4X4 Pickup ise; 2021 model ve sonrası ve otomatik vites olmalıdır. Araçlar Fiilen arazi üzerinde çalışacaktır (Aşılama, Tekne çekme vb.).

          1.8. 4 (Dört) adet (4 Kapılı) 4×2 Pickup özellikleri: Silindir hacmi: 2000 cc ve üzeri, Motor Gücü: en az 150 beygir gücünde (111 KW), koltuk sayısı 4+1 olmalıdır. Araçların model yılı; 2018 yılı ve sonrası olmalıdır. Araçlar Fiilen arazi üzerinde çalışacaktır.

1.9. Bu teknik Şartnamede; Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü “İdare” olarak, teklif verecek istekli ise “Yüklenici Firma” olarak anılacaktır.

1.10. Kiralanacak araçlar İhaleyi alan Yüklenici Firmanın öz malı olmadır.

4. Kiralanacak araçların kullanım şartları:

           4.1. Araçlar, Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü resmi hizmetleri için; mesai saatleri içinde ve/veya dışında, şehir içi ve/veya dışında görevlendirilecek personelin ulaşımını sağlamak, arazi şartlarında çalışmak ve ihtiyaç duyduğu diğer hizmetlerinde kullanılacak olup, araçlar kiralama süresi içerisinde 24 saat, gece ve/veya gündüz, hafta sonu ve/veya hafta içi, resmî tatil günleri de dâhil olmak üzere herhangi bir kilometre sınırı olmadan kullanılacaktır.

           4.2. Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü araçların, sadece aylık kira bedelini karşılayacaktır. Araçların kiralanma süresince periyodik bakım, arıza masrafları, yedek parça ve işçiliği, zorunlu trafik sigortası, kasko bedelleri, motorlu taşıtlar vergisi (ek vergiler dâhil), fenni muayene, egzoz ölçüm ücreti ve burada sayılmayan diğer vergi ve masraflar Yüklenici Firma tarafından karşılanacaktır. Araçların her türlü vergi, fenni muayene, zorunlu trafik sigortası, kasko sigortalarının Yüklenici Firma tarafından son gününe kadar yapılmaması ile ilgili her türlü Hukuki Mesuliyet Yüklenici Firmaya aittir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhaleye ait birim fiyat teklif cetveline aşağıda yer verilmiştir:

 

Camlı Kamyonet

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

Camlı Kamyonet

Adet x ay

216,000

 

 

Kısım Toplam Tutarı  (K.D.V Hariç)

 

Binek Otomobil

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

Binek Otomobil

adet x ay

24,000

 

 

Kısım Toplam Tutarı  (K.D.V Hariç)

 

4*4 Pick Up Dört Kapılı

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

4*4 Pick Up Dört Kapılı

adet x ay

96,000

 

 

Kısım Toplam Tutarı  (K.D.V Hariç)

 

4*2 Pick Up Dört Kapılı

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

4*2 Pick Up Dört Kapılı

adet x ay

48,000

 

 

 

Başvuruya konu ihalenin kapsamının Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün merkez ve ilçe müdürlüklerinde kullanılmak üzere, şoförsüz, akaryakıt hariç teknik şartnamede teknik özellikleri belirtilen hizmet araçlarının kiralanması olduğu ve ihalenin kısmi teklife açık ve birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

 

Teknik Şartname düzenlemeleri incelendiğinde, kiralanacak araçların Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü resmi hizmetleri için kullanılacağı, söz konusu araçların Teknik Şartnamede yer alan ayrıntılı teknik özellikleri incelendiğinde ise;

 

İhalenin 1’inci kısmında 18 adet camlı kamyonet, 2’nci kısmında 2 adet binek otomobil, 3’üncü kısmında 8 adet dört kapılı 4*4 pick up, 4’üncü kısmında ise dört kapılı 4*2 pick up kiralanmasının öngörüldüğü,

 

18 (On Sekiz) adet Camlı Kamyonet (5 Kapılı) (Panel Van)’ın model yılının 2020 yılı ve sonrası,

 

2 (İki) adet (4 Kapılı) Binek otomobilin, model yılının 2021 yılı ve sonrası,

 

8 (Sekiz) adet (4 Kapılı) 4×4 Pickup’ın model yılının, 6 adedi için 2018 yılı ve sonrası, çeki demirsiz olan 2 adet 4×4 Pickup’ın ise 2021 model ve sonrası,

 

4 (Dört) adet (4 Kapılı) 4×2 Pickup’ın model yılının 2018 yılı ve sonrası olmasının istenildiği görülmüştür.

 

İhaleye ait birim fiyat teklif cetvelinin araçların adet sayısı ve aylık çalışma süreleri üzerinden oluşturulduğu, isteklilerce teklif fiyatlarının dokümanda araç kiralama maliyetleri doğrultusunda belirleneceği, ayrıca bu maliyetlere Teknik Şartname’nin 4.2’nci maddesinde yer alan gider kalemlerinin de dâhil edilmesinin istenildiği de anlaşılmaktadır.

 

Kamu ihale mevzuatı uyarınca gerçekleştirilen ihalelerde idarelerin ihtiyaçlarını belirleme noktasında takdir yetkisinin bulunduğu ve bu ihtiyacın temini açısından şartnamelerde düzenlemelerin yapılabileceği, bu ihtiyacın belirlenmesine ilişkin şartlarla ilgili 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan temel ilkeleri sağlamakla ilgili sorumluluğun idareye ait olduğu açıktır.

 

2021/14 sayılı “Tasarruf tedbirleri” konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nin “Resmî Taşıtların Edinilmesi ve Kullanılması” başlığı altında “Taşıtlar, kullanım süresi ve maliyet analizleri dikkate alınarak en ekonomik yöntemle edinilecektir. Hizmet aracı olarak edinilecek taşıtlarda baz veya standart donanımlı, binek ve station wagon cinsi taşıtlarda 1600 cc ve altındaki motor hacimli, işletme maliyetleri düşük ve ekonomik olan taşıtlar tercih edilecektir.

Ayrıca hizmet alımı suretiyle edinilecek taşıtlarda model yılı yeni araçlar yerine ekonomik olması durumunda binek ve station wagon cinsi taşıtlarda 10 yaşını, diğer taşıtlarda 15 yaşını doldurmamış olmak kaydıyla model yılı yeni olmayan araçlara öncelik verilecektir.” denilmiştir.

 

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi maddesi gereği, taşıtların kullanım süresi ve maliyet analizleri dikkate alınarak en ekonomik yöntemle edinilmesinin istenildiği, hizmet alımı suretiyle edinilecek taşıtlarda model yılına ilişkin olarak ise, yeni araçlar yerine ekonomik olması durumunda binek ve station wagon cinsi taşıtlarda 10 yaşını, diğer taşıtlarda 15 yaşını doldurmamış olmak kaydıyla model yılı yeni olmayan araçlara öncelik verilmesinin istenildiği anlaşılmaktadır.

 

İdarenin takdir yetkisi kapsamında hazırlanan şartname düzenlemelerine göre, isteklilerin araç kiralama maliyetleri ve bu maliyetlere dahil edeceği dokümanda düzenlenen muhtelif giderleri (periyodik bakım, arıza masrafları, yedek parça ve işçiliği, araç vergileri, sigorta vb.) kendi ticari gerekleri çerçevesinde öngörmesi suretiyle ihalede tekliflerin oluşturulacağı, bu doğrultuda tekliflerin ekonomik olup olmama durumunun ortaya konulabileceği,

 

Ayrıca anılan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi maddesi gereği, araçların taşıtların kullanım süresi ve maliyet analizleri dikkate alınarak en ekonomik yöntemle edinilmesinin istenildiği ancak bu hususun açık bir model yılı ile ya da eski model yılı araçlar ile sağlanması zorunluluğuna dair bir hususun belirtilmediği, diğer taraftan asgari model yılı şartına ilişkin hususların binek ve station wagon cinsi taşıtlar açısından düzenlendiği, bu kapsamda ise ekonomik olması durumunda binek ve station wagon cinsi taşıtlarda 10 yaşını, diğer taşıtlarda 15 yaşını doldurmamış olmak kaydıyla model yılı yeni olmayan araçlara model yılı yeni araçlar yerine öncelik verilebileceğinin ifade edildiği hususları birlikte değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.