ihale yasaklanmasına ilişkin yasaklamanın iptaline karar çıkması üzerine firmanın açmış olduğu  maddi manevi tazminat Dava Karar (Danıştay K562)
Devamı...

ihale komisyonunca Bakanlığa yapılan bildirim üzerine ayrıca bir inceleme yapılmadan yasaklama kararının verilmiş olması nedeniyle Kanun’da öngörülen kırk beş günlük hak düşürücü süre geçirildikten sonra verilen yasaklama kararında hukuka uygunluk bulunmadığından davanın reddi yönündeki Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemesi(Danıştay K 514)
Devamı...

ihalelerden yasaklama 45 günlük sürenin başlangıcının bağlı veya ilgili bulunulan bakanlığa ihaleyi yapan idarenin bildirim yaptığı tarih olarak kabul edilir
Devamı...

iş deneyim belgesinin davacı şirket tarafından kullanılabilmesi için ortaklık durum belgesinin düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak ortaklık şartının sağlanması gerektiği olayda ortaklık durum belgesinin düzenlendiği tarih itibarıyla iş deneyim belgesi sahibinin şirketin 1 yıldan daha az süredir yarıdan fazla hisseye sahip ortağı olmasına rağmen belgenin düzenlendiği tarihten önceki bir yıl boyunca yüzde elliden fazla hissesine sahip ortağı olduğuna dair ortaklık durum belgesinin sunulmasının yasak fiiller ve davranışlardan sahte belge kullanmak ve ihale kararını etkileyecek davranışta bulunmak fiilleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği (Danıştay K512)
Devamı...

ihaleye katılan şirketin yönetim kurulu başkanvekili hakkında hapis cezasına ek olarak 1 yıl süre ile bu kanun kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ihalelerine katılmaktan yasaklanması yönündeki kararın kesinleştiği ve hakkında verilen mahkûmiyet kararının anılan kişinin meslekî faaliyetleri ile ilgili olmadığı anılanın mesleğinin inşaat mühendisi olduğu ancak ihaleye fesat karıştırma suçundan firma ortağı olarak yargılandığı davada hakkında verilen mahkûmiyet kararının davacının mesleğine ilişkin bir faaliyet olarak değerlendirilemeyeceği Bu durumda davalı idarece davacı şirkette yönetim kurulu başkanvekilinin işlediği ihaleye fesat karıştırma suçunun mesleki faaliyeti kapsamında olduğundan bahisle tesis olunan işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı dava konusu işlemin iptaline dair verilen karar
Devamı...

ihaleye teklif veren şirket ortağının hakkındaki mahkumiyet kaydının yasal şartlarının oluşması nedeniyle Adli Sicil Kanunu uyarınca silindiği arşiv kaydından silinmiş bulunan kayıtların herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağı yapılacak işlemlerde güncel adlî sicil sorgusuna itibar edilmesi gerektiği hk 1
Devamı...

ihale komisyonu tarafından şirket ortağının arşiv kaydı bulunması sebebiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı adli sicil kaydına göre adli sicil arşiv kaydı dahi bulunmayan ve haklarında derdest soruşturması kovuşturması olmayan şirket ortağı hakkında ihale komisyonu tarafından UYAP ortamında yapılan sorgulama yeterli görülmeyerek  sorgulama yapıldığı sorgulama sonucu gerekçe gösterilerek şirketlerinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılamaması hk 1
Devamı...

Muhtelif  Elektrik Tesisi İşlerinin yapımındaki sözleşme uyarınca, davalı hizmet alımındaki ekonomik ömrü dolmuş demir direkler ve havai hatların, elektrik tesisat işlerini, iş programı ve sözleşme kapsamında yapımının davacı tarafça gerçekleştirildiği, geçici ardından kesin kabulün yapıldığı, ancak daha sonra, işle ilgili şikayet ve soruşturmalar nedeniyle İhale Sözleşmeleri * maddesine aykırı fiilden dolayı kamu kurumu ihalelerinden yasaklandığı ayrıca, kesin teminat mektuplarının irad kaydedildiği, işin yapımında usulsüzlük ve aykırılık olmadığı gerekçesiyle açılan, teminat mektuplarının iadesi veya iptali, bu iş nedeniyle davalıya borçlu olmadığının tespiti isteminden ibarettir.Birleşen davada ise bu kez, asıl dava davalısı …, asıl dava davacısı şirket ve kendi … çalışanları aleyhine, aynı sözleşmenin, ihale hazırlık ve yürütülmesinin bu taraflarca yürütüldüğü, idarenin zarara uğratıldığı iddiası hk
Devamı...

dava konusu yasaklama işleminden ve ihaleyi gerçekleştiren idarece verilen sürenin bitiminden önceki *tarihte *anılan şirketteki hissesinin tamamını devrettiği, bu hususun Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlandığı anlaşılmış Bu itibarla, davacı * kamu ihalelerinden yasaklanması işlemi öncesinde ortaklıktan ayrıldığından, davacı *’in yasaklanan şirkette % 51 hissesi olduğundan bahisle tesis edilen dava konusu işlemde davacı *yönünden hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararının bu kısmında hukukî isabet bulunmamaktadır
Devamı...

hakkında ihaleye fesat karıştırma suçu nedeniyle açılan kamu davasının  Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla beraat ile sonuçlandığı, ancak 4734 sayılı Kanun’un 59. maddesindeki anlamıyla yargılama sona ermiş olmasına rağmen Cumhuriyet Başsavcılığınca davacı hakkında düzenlenen iddianameye dayanılarak davalı idare tarafından davacının yasaklılık siciline kaydının yapıldığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki temyize konu Mahkeme kararında hukukî isabet bulunmamaktadır
Devamı...

kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanların doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacağı yönündeki kural uyarınca, isteklilerce, ihalelere katılmaktan yasaklı bulunan temsile yetkili kişi aracılığı ile ihalelere teklif verilmesi mümkün bulunmadığından, bu kurala paralel olarak Kamu İhale Kurulu tarafından kendisine verilen yetki çerçevesinde yapılan, ihaleye katılan isteklilerin vekil ve temsilcilerinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının Kurum’dan teyit edilmesinin gerektiği hk
Devamı...

Peyzaj İşleri ile Yapının Tüm İşlerinin Tamamlanarak İşletmeye Alınması, İdareye Tesliminin Yapılması İşi” ihalesi üzerinde kalan davacıya sözleşme ve eklerinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediği için noter kanalı ile ihtarname gönderildiği, davacıya gönderilen ihtarname ile verilen 20 günlük sürenin dolmasına rağmen konu ile ilgili davacı tarafından idareye herhangi bir başvuruda bulunulmadığı ve söz konusu eksik imalatların tamamlanmadığı anlaşıldığından, davacının ihalelere katılmaktan 1 yıl süre ile yasaklanmasına ilişkin dava hk
Devamı...

davacı şirket tarafından ihale tarihinde SGK ilişiği olmadığına dair belge sunulamaması üzerine en fazla gösterilen geçici teminatın irat kaydı  ancak ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilemeyeceği, bu durumun da İdari Şartname maddesinde kurala bağlandığı ileri sürülmekteyse de, davacı şirket davalı idareye verdiği dilekçesiyle, ihalenin üzerinde kalması halinde sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanun’un 10. maddesi bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri vermeyi kabul ve taahhüt ettiği, buna karşın sözleşmenin imzalanması gereken son gün sözleşme imzalamak için ihaleyi yapan birime şirket yetkililerinin gelmesine karşın ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim veya vergi borcu olmadığına ilişkin belgelerini sunamaması üzerine sözleşmeyi imzalamadan ayrıldıkları, buna göre dava konusu işlemin şirketin SGK prim porcu veya vergi borcu bulunmasından dolayı değil, üzerine ihale bırakıldığı hâlde mücbir sebep hâlleri dışında sözleşme imzalanmaması nedeniyle tesis edildiği, bu durumda, mücbir sebep olmadığı hâlde üzerinde kalan ihaleye ilişkin sözleşmeyi usulüne uygun olarak verilen süre içerisinde imzalamadığı hk
Devamı...

idare tarafından EKAP üzerinden yapılan sorgulamada şirketin yarıdan fazla hissesine sahip ortağı ve müdürü hakkında Ağır Ceza Mahkemesinde  kamu davası açıldığı hâlde ihaleye katıldığının tespiti hk
Devamı...

Ltd. Şti.’nin sunduğu birim fiyat teklif mektubu ve eki cetvellerdeki rakam ve yazı karakterlerinin bire bir aynı olduğu ve yakın teklifler verildiği, teklif mektuplarındaki imzaların benzer olduğu, her iki isteklinin imza sirkülerinde yer alan nüfus bilgilerinden firma sahiplerinin baba ve oğul oldukları, firma telefonlarının birbirini takip eden numaralar olduğu, sunulan geçici teminat mektuplarının aynı tarihte, aynı banka şubesinden ve peş peşe almış olduklarının tespiti hk
Devamı...

Davacı tarafından, yasaklılık kararına dayanak ihalenin iptal edildiği, iptal edilen ihalenin doğmadığı, hukuken var olmayan ihaleye dayalı yasaklılık verilemeyeceği ihalenin çerçeve anlaşma usulü ile olduğu, idareye alım yapma yükleniciye satma yükümlülüğü yüklemeyen fiyat ve miktar tespitine ilişkin olduğu, tam anlamıyla bir ihale olmadığı, çerçeve sözleşmelerin kamu ihalelerinden farklılık arzettiği ihalelerde kamu açısından rekabet sağlanarak en uygun teklifi bulmanın esas olduğu, idarenin alım yapma zorunluluğu olmayan dava konusu çerçeve ihalede en uygun teklifin bulunmasının esas olduğu da dikkate alınırsa fiilin aykırılık taşımadığı iddası
Devamı...

Davacı tarafından, yasaklılık kararına dayanak ihalenin iptal edildiği, iptal edilen ihalenin doğmadığı, hukuken var olmayan ihaleye dayalı yasaklılık verilemeyeceği ihalenin çerçeve anlaşma usulü ile olduğu, idareye alım yapma yükleniciye satma yükümlülüğü yüklemeyen fiyat ve miktar tespitine ilişkin olduğu, tam anlamıyla bir ihale olmadığı, çerçeve sözleşmelerin kamu ihalelerinden farklılık arzettiği, iki şirket arası organik bağ bulunmadığı, birinin dört ortaklı limited şirket olduğu, diğerinin beş ortaklı anonim şirket olduğu, ihalelerde kamu açısından rekabet sağlanarak en uygun teklifi bulmanın esas olduğu, idarenin alım yapma zorunluluğu olmayan dava konusu çerçeve ihalede en uygun teklifin bulunmasının esas olduğu da dikkate alınırsa fiilin 4734 sayılı Kanun’un 17. maddesinin (d) bendine aykırılık taşımadığı gerekçesinin yanlış olduğu hk
Devamı...

Ltd. Şti. firmasının oğluna ait olduğu işe yardımcı olması için gönderilen personelin tesadüfen her iki firmanın da birim fiyat teklif mektuplarını hazırladığı, teklif mektubu hazırlayan bu kişinin şirket adına karar alma ihaleye katılma yetkisi olmadığı, firmaların ikisinin de ihaleye karsız teklif verdiği, birbirine yakın teklif vererek ihalede öncelikli durum yaratma çabasında olunmadığı iddası hk
Devamı...

şirketin 1 yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin kararın yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihten 45 gün içerisinde verilmesi gerektiği, yasaklama kararının 45 gün içerisinde verilmediği, şirketin ihaleye fesat karıştırma amacının olmadığı, son aşamada evrakların karışarak daha önce hazırlanan teklifinde sehven dosya içinde unutulduğu, evrakların saat 9.59’da teslim edildiği, eylemin aceleden kaynaklandığı iddası
Devamı...

6359 sayılı Kanun’la yapılan düzenleme ile, haklarında kamu davası açılmasına karar verilmesi nedeniyle, yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamayacak durumda olanların, 4734 sayılı Kanun’un 11. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamı dışına çıkartılmış olması karşısında, “idarî yaptırım” niteliğinde olan ihalelere katılmaktan yasaklama kararının dayanağı kuralda lehe düzenleme yapılması yoluyla ortaya çıkan yeni hukukî durumun dikkate alınması gerekmektedir
Devamı...

4734 sayılı Kanun’un 3/g maddesi kapsamında yapılan ihale sonucu imzalanan sözleşmenin 4735 sayılı Kanun kapsamı dışında olması sebebiyle, anılan Kanun hükümleri uyarınca yasaklama işlemi tesis edilmesine olanak bulunmadığı  Kabahatler Kanununun ilgili hükümleri uyarınca da, yukarıda adı geçen Yönetmelikte yer alan atıflar nedeniyle idari yaptırımın kanuniliği ilkesinin sağlandığının kabulüne imkân bulunmadığından, 4735 sayılı Kanun’da açıkça çerçevesi çizilen kapsamın dışında kalan ihale sonrası imzalanan sözleşmedeki taahhütlere aykırı edim nedeniyle yasaklama işlemi tesis edilmesinin hukuka aykırı olduğu dikkate alındığında, davaya konu edilen yasaklama işleminde hukuka uygunluk ve davanın reddi yolundaki temyize konu Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.
Devamı...

davacı şirketin iki yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde, 4735  25. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde sayılan fiil veya davranışlar tarif edilerek, davacı şirket tarafından gerçekleştirilen eylemlerin tek tek sayılarak açık bir şekilde belirtildiği anlaşıldığından İdare Mahkemesince, 4735 sayılı Kanun’un 25. maddesinde sayılan yasak fiil ve davranışlardan hangisini işlendiğinin net olarak ortaya konulmadığı, ihlal edilen bentlerin belirtilmediği, ceza süresinin de hukuka aykırı olarak, gerekçesiz bir şekilde takdir yetkisi kullanılmak suretiyle üst sınır üzerinden uygulandığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmesinde hukuki isabet görülmemiştir
Devamı...

İhaleden yasaklama kararının Resmî Gazete’de yayım tarihinden önce teklif vermiş olan aday veya isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının iade edilmesi hk 
Devamı...

Davacı şirketin 1 (bir) yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşların ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına neden olan eyleminin 4734 sayılı kanununun 17/A maddesi kapsamında “Yasak Fiil ve Davranış” niteliğinde olmadığı, bu gerekçeyle verilen yasaklama kararı davacı şirketin ticari itibarını zedeleyeceğinden ve güvenilirliğini azaltacağından, davacı şirketin söz konusu işlem nedeniyle uğradığı manevi zarara karşılık makul bir tazminata hükmedilmesi gerektiği hk
Devamı...

İhaleden Yasaklamalarının Başlangıç Tarihi,yasaklama kararının yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verileceği yolundaki kuralın uygulanmasında başlangıç olarak fiilin işlendiği tarihin değil, fiilin tespiti tarihi esas olduğundan, ihaleyi yapan idarenin ilgili veya bağlı olduğu bakanlığa yasaklama kararının gereğinin yapılmasını bildirdiği tarihin esas alınması gerektiği hk
Devamı...

yasaklama davası bulunan şahıs şirketlerinin ihalelere katılmasında ihalelerden yasaklama kararı kesinleştiği mahkeme karar tarihimi yoksa mahkeme kararının resmi gazetede yayınlandığı tarihmi esas alınır 
Devamı...

ihalede şirket adına teklif mektubunu imzalayan müdür ve aynı zamanda şirketin %50 oranında hissesine sahip ortağı hakkında açılmış kamu davasının bulunması sebebiyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olduğunun tespit edilmesi hk
Devamı...

kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanların doğrudan veya dolaylı olarak yahut alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacağın
Devamı...

2886 sayılı devlet ihale kanununa tabi bir ihalede yasaklama hk tebliğ edilmemesi dava açma süresinin işlemeye başlayabilmesi için idarî işlemin ilgilisine yazılı olarak bildirilmesinin zorunlu olduğu yasaklama kararlarının ilanı gereken düzenleyici işlem niteliği taşımadığı dikkate alındığında bakılan davanın, dava konusu işlemin öğrenilmesi üzerine yasal süre içerisinde açıldığının kabulü gerekir
Devamı...

2886 sayılı devlet ihale kanununa tabi bir ihalede taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen davacı şirketin anılan kanun maddesi kapsamında herhangi bir yasak fiil ve davranışı söz konusu olmadığından * madde hükmü uyarınca yaptırım uygulanarak sadece ihaleyi yapan bakanlığa ait ihalelere katılmaktan yasaklama karar verilmesi gerekirken *hükmü uyarınca tüm devlet ihalelerine katılmaktan yasaklama yolunda tesis edilen dava konusu işlemde yasaya uyarlık bulunmadığından mahkeme kararında isabet görülmemiştir
Devamı...

İHALEDEN YASAKLAMA KARARI  İhalelere Katılmaktan/Fiil Veya Davranışın Tespit Edildiği Tarihi İzleyen En Geç 45 Gün İçinde Verileceği  Sürenin Başlangıcı Olarak Fiilin İşlendiği Değil Tesbiti Tarihinin Esas Olduğu HK
Devamı...

ihale öncesinde istekliler arasında ortak hareket etmek suretiyle kanunda öngörülen yasak fiil ve davranışta bulunma fiilinin gerçekleştiği açık olduğu halde, fiilin sübuta ermediği gerekçesiyle ihalelere katılmaktan yasaklama işlemini iptal eden mahkeme kararının bozulması
Devamı...

Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklama Kararına İtiraz Süresi
Devamı...

kamu ihale Kanunun 3/g maddesi kapsamında yapılan ihalede verilen Yasaklama Kararının İptali
Devamı...

İhaleden yasaklamanın haksız olması nedeni ile alınacak tazminat hakları
Devamı...

ihalede müteahhide fazla ödemede bulunulduğu bu nedenle Hazineyi zarara uğrattığı belirlenen davacı şirketin 2886 sayılı Kanunun *maddesine uyan eyleminden dolayı tüm devlet ihalelerine katılmaktan yasaklanma hk
Devamı...

İş Ortaklığının Karma Teklif Mektubu ve Birim Fiyat Teklif Cetveli başlıklı belge fotokopileri üzerinde bulunan yazıların aynı şahıs elinden çıktığı yönünde kanaatin hasıl olduğunun belirtilmesi karşısında, söz konusu iş ortaklıklarının ihalede birlikte hareket ettiklerinden bahisle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönünde düzeltici işlem belirlenmesine dair dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka aykırılık, Kurul kararının bu kısmının iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet yoktur
Devamı...

ihaleden yasaklama işlemlerinin başlatılmasına ilişkin işlemlerin ve ihaleden yasaklama kararlarının hukuka uygunluğunu değerlendirme konusunda Kamu İhale Kurulunun herhangi bir yetkisi yoktur
Devamı...

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLANMA KARARI ve GEÇİCİ TEMİNATLARIN İADESİ
Devamı...

İdarelerce İhalelerden Yasaklama kararları alma süreçlerinde Dikkat etmesi gereken hususlar
Devamı...

İstisna ihale usüllerinde ihalelerden yasaklama
Devamı...

ihaleden yasaklamanın kaldırılması hangi yargı yerinde açılması gerekir ?
Devamı...

ihalenin üzerine kalması sonucu yüklenici olarak idareyle sözleşme imzalayanın ihaleye katıldığı tarihte hakkında ihaleye fesat karıştırmak suçundan açılan bir davanın bulunması
Devamı...

İhale Muayene kabul komisyonunca Yasaklama verilmesi
Devamı...

Doğrudan temin ihalelerde yasaklama
Devamı...

Kamu ihalelerine Katılmaktan Yasaklanma Kararına İtiraz Süresi
Devamı...

İhalelere katılmaktan yasaklanmaya ilişkin temel düzenlemeler
Devamı...