ihalelerde Sunulmayacak Belgeler Listesi

image_pdfimage_print
İhaleye Katılmak İçin Gerekli Belge Adı Açıklama Teyit Kriteri
Bilanço Bilanço EKAP’a elektronik ortamda aktarılmaktadır. İhale uygulama yönetmeliklerinin ilgili maddesine göre EKAP üzerinde hangi yıl/yılların bilançosunun kullanılacağı
Gelir Tablosu (Ortağı olunan ortak girişime/girişimlere ait veriler sorgulanamamaktadır.) İhale uygulama yönetmeliklerinin ilgili maddesine göre EKAP üzerinde hangi yıl/yılların gelir tablosunun kullanılacağı İhale uygulama yönetmeliklerinin ilgili maddesine göre EKAP üzerinde hangi yıl/yılların gelir tablosunun kullanılacağı
Geçici Teminat Mektubu (Geçici teminat mektubunun Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda) (Bu mektuplara ilişkin bilgiler EKAP’a elektronik ortamda aktarılmaktadır.) Geçici Teminat Mektubunun Ayırt Edici Numarası
İş Deneyim Belgesi (EKAP’ta kayıtlı olması durumunda) Belgeye EKAP tarafından verilen sayı
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi İlgili bilgi/belgelere belgeyi düzenleyen kuruluşun internet sayfası üzerinden ulaşılmaktadır. Sicil Numarası, Sicil Müdürlüğü, Ticaret Sicili Gazete/Gazetelerinin Tarih ve Sayısı ile Sayfa Numarası
Türk Akreditasyon Belgesi İşin niteliği göz önünde bulundurularak ön yeterlik şartnamesi ve idari şartnamede; kalite ve standarda ilişkin belgelerin istenilmesi durumunda, bu durumun tevsikine yönelik Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen/onaylanan belgeler. TÜRKAK Belge Doğrulama Sistemi Numarası
Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi İşin niteliği göz önünde bulundurularak ön yeterlik şartnamesi ve idari şartnamede; kalite ve standarda ilişkin (kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, hizmet yeterlik belgesi, malın ulusal standarda veya uluslararası standarda uygunluğunu gösteren belgeler) belgelerin istenilmesi durumunda bu durumu tevsik eden belgeler. Belge Numarası
EPDK Tarafından Verilen Lisanslar EPDK tarafından düzenlenen lisanslara ilişkin bilgiler. Lisans Numarası
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi İlgili bilgi/belgelere belgeyi düzenleyen kuruluşun internet sayfası üzerinden ulaşılmaktadır. Yeterlilik Numarası
Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için işin niteliği göz önünde bulundurularak ihale uygulama yönetmeliklerinin ilgili maddesine göre sunulabilecek Teknolojik Ürün Deneyim Belgeleri EKAP’a elektronik ortamda aktarılmaktadır. Belge Numarası, TC Kimlik Numarası/ Vergi Kimlik Numarası
Mezuniyet Belgesi İhalelerde benzer iş deneyiminin tevsikine yönelik mezuniyet belgelerinin kullanılması durumunda teyit bilgileri (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Bilgi Sisteminde tutulan kayıtlar için) TC Kimlik Numarası
Biyosidal Uygulama İzin Alan İşyerleri Listesi İlgili bilgi/belgelere belgeyi düzenleyen kuruluşun internet sayfası üzerinden ulaşılmaktadır. İş Yeri Unvanı ve İli
İzinli Biyosidal Ürünler Listesi İlgili bilgi/belgelere belgeyi düzenleyen kuruluşun internet sayfası üzerinden ulaşılmaktadır. CAS Numarası ve Ürün Adı
Yerli Malı Belgesi Mal alımlarında yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda bu durumu tevsik eden belgeler Belge Numarası, TC Kimlik Numarası/ Vergi Kimlik Numarası
İşletme Kayıt Belgesi İlgili bilgi/belgelere belgeyi düzenleyen kuruluşun internet sayfası üzerinden ulaşılmaktadır. Üretici/İthalatçı İşletme Adı, İşletme Kategorisi, Onay Numarası
Noterler Birliği Tarafından Düzenlenen Vekaletnameler ve Azilnameler İhalelere katılımda bulunacak isteklilere ilişkin ilgisine göre vekâletname ve azilname bilgileri. TC Kimlik Numarası / Vergi Kimlik Numarası, Yevmiyeye İlişkin Noterlik Kodu, Yevmiye Tarihi, Yevmiye Numarası
image_pdfimage_print