Sayı:
B.07.1.GİB.4.38.15.01-DV-20-294-14
Tarih:
16/03/2011

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükelef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

Sayı   :B.07.1.GİB.4.38.15.01-DV-20-294-14                                                    16/03/2011

Konu : Uhdesinde kalan ihalenin sözleşmesi imzalanmadan geçici olarak ihaleden men edilen firmanın ihale kararına ilişkin damga vergisi ödeyip ödemeyeceği hk.

 

……LTD. ŞTİ.

 

İlgi :    …… tarih ve ….. kayıt numaralı özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, … Vergi Dairesi Müdürlüğünde … vergi kimlik numarası ile kayıtlı kurumlar vergisi mükellefi olduğunuz, … Komutanlığı tarafından yapılan ihalenin uhdenizde kaldığı, ancak sözleşme imzalanmadan önce geçici olarak ihaleden menedildiğiniz belirtilerek ihale kararına ilişkin damga vergisi ödenip ödenmeyeceği hususunda görüş isteminde bulunduğunuz anlaşılmıştır.

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade ettiği, 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu ve resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı, Kanuna ekli (1) Sayılı Tablonun “II. Kararlar ve Mazbatalar” başlıklı bölümünün 2 nci fıkrasında; ihale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarının binde 4,5 (01.01.2010’dan sonra düzenlenenlerin binde 4,95) nispetinde damga vergisine tabi olacağı hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 19 uncu maddesinde, vergi alacağının vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğacağı hükme bağlanmıştır.

Anılan hükümlerin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, damga vergisinde vergiyi doğuran olay kağıtların düzenlenerek hukuken tekemmül etmesi olup, kağıt hükümlerinin uygulanıp uygulanmaması, kısmen uygulanması, hükmünden yararlanılmaması veya kısmen yararlanılması vergileme açısından bir önem arz etmemektedir.

Buna göre, bir kağıdın damga vergisine tabi tutulabilmesi için kağıdın herhangi bir hususu ispat veya belli edecek nitelik kazanmış, yani hukuken tekemmül etmiş olması gerekmektedir. İmzalanmak suretiyle hukuken tekemmül eden ve verginin konusuna giren bir kağıdın hükmünden istifade edilmemiş olması veya kısmen istifade edilmiş olması, o kağıdın bir hususu ispat ve belli edebilecek belge olma vasfını ortadan kaldırmayacağı gibi kağıt eksiksiz olarak tekemmül ettikten sonra, muamelelerin feshedilmiş olması vergilendirmeyi etkilemeyecektir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, ihale kararı alınmakla damga vergisi doğduğundan, şirketiniz uhdesinde kalan ihaleye ilişkin ihale kararının 488 sayılı Kanuna ekli (1) Sayılı Tablonun II/2 fıkrası uyarınca damga vergisine tabi tutulması ve verginin tarafınızca ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

……

Vergi Dairesi Başkanı

 

(*)   Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413 .maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir. (***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz