25 Ocak 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29959
YÖNETMELİK
Kamu İhale Kurumundan: İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 3/1/2009 tarihli ve 27099 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin,” ibaresinden sonra gelmek üzere “idareye verilen şikayet dilekçesinin bir örneği” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(11) İlana ve ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik başvurularda, şikayet dilekçesi ekine ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin belge eklenmesi zorunludur.” MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “g) İdareye verilen şikayet dilekçesinin bir örneğinin ve idare tarafından şikayet üzerine alınan karar başvuru sahibine bildirilmiş ise bu kararın bir örneğinin eklenilip eklenilmediği,” MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Geçiş hükümleri GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce idareye veya Kuruma yapılmış başvurular, başvuru tarihinde yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.” MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 10 gün sonra yürürlüğe girer. MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
3/1/2009 27099
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 22/7/2009 27296
2- 17/7/2010 27644
3- 16/12/2010 27787
4- 3/5/2011 27923
5- 24/9/2013 28775
6- 7/6/2014 29023
 ]]>