ihaleye ilişkin İdari Şartname maddesinde yer alan alt yüklenici çalıştırılamayacağı ve İhale Sözleşmesinde yer alan “Yüklenicinin günlük en az *ton kapasiteye kadar olan miktarı ihale aşamasında taahhüt ettiği şekilde kendine ait olan araçlarla taşımak zorundadır.” düzenlemelerine aykırı olarak ihaleyi kazanan şirketin ihale konusu işi başka kişi ve firmalar adına kayıtlı araçlarla yürüttüğü, ayrıca ihale şartnamesinde isteklilerden tekliflerinin ekinde sunulması istenilen *ton kapasiteli tankerlerin kendi öz malı olduğunu gösteren ruhsat belgelerini hileli olarak hazırlayarak idareye sunduğu, ihale komisyonunca gereken incelemenin yapılmadığı ileri sürülerek ihalenin feshi ve anılan şirketin teminatının irat kaydedilmesi gerektiği iddiasıyla davalı idareye yapılan … tarihli başvurusunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle temyize konu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla, yukarıda belirtilen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde; ihale konusu petrol taşıma işini yapan ve dava konusu ihaleye katılanın bünyesinde çalışan tankeri bulunan davacının, her ne kadar bahse konu ihaleye katılmamış olsa da dava konusu ihale ile davacının menfaat ilgisinin varlığının kabulü gerektiğinden ehliyet yönünden davanın reddine ilişkin Mahkeme kararında usul hükümlerine uygunluk bulunmamaktadır

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print