Esas No          :           2010/1147

Karar No       :           2010/1363

Karar Tarihi  :           29.09.2010

Konusu           :           … İlçe merkezindeki bazı alanların imar planında taşıt veya yaya yoluna isabet etmesine rağmen, imar mevzuatına aykırı bir biçimde otopark olarak kullanılmak üzere ihale yoluyla kiraya vermek.

Karar Özeti   :           Dosyanın incelenmesinden, Belediye Meclisinin 02.06.2009 tarih ve .. sayılı kararıyla, .. İlçe merkezinde yer alan 2437 araç kapasiteli otopark yerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca üç yıllığına kiraya verildiği, muhammen bedelin 1.045.784 TL olarak belirlendiği, Belediye Encümeninin 09.07.2009 tarih ve … sayılı kararıyla, ihaleye tek teklif veren katılımcıya işin 1.047.000 TL’ye verildiği, daha sonra ihaleyi kazanan şahsın Belediye Başkanlığına verdiği 25.08.2009 tarihli dilekçesiyle, kira bedelini ödeme imkânının olmadığından bahisle ihalenin iptalini istediği, Belediye Encümeninin 25.08.2009 tarih ve .. sayılı kararıyla, kati teminat gelir kaydedilerek ihalenin iptal edildiği, böylece otopark faaliyetinin sona erdirilerek taşıt ve yaya yolunun planda belirlenmiş olan işlevine kavuşturulduğu, bu nedenle ilgililere isnat edilen eylemin, haklarında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı anlaşıldığından, soruşturma izni verilmemesine ilişkin yetkili merci kararına yapılan itirazın reddine, .. Oy birliği ile karar verildi.