İlkokul Dış Cephe Boya ihalesi1

image_pdfimage_print
58 / 100

MANİSA TURGUTLU ŞEHİT KOMANDO ONBAŞI ÖMER BALKAN İLKOKULU DIŞ CEPHE BOYA VE ONARIM İŞİ

 

 

MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

 

Manisa Turgutlu Şehit Komando Onbaşı Ömer Balkan İlkokul Dış Cephe Boya  Onarım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler

sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İKN:2023/769210
1-İdarenin  
a) Adı:Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
b) Adresi:Şehitler Mahallesi 700 Sokak No:5 45020 Şehzadeler/Manisa
c) Telefon ve faks numarası:2362314608 – 2362311251
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

 

 • İhale konusu yapım işinin
a) Adı:Manisa Turgutlu Şehit Komando Onbaşı Ömer Balkan İlkokulu Dış Cephe Boya ve Onarım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı:İnşaat- 1 (Bir) Adet Okul

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Turgutlu / Manisa
ç) Süresi/teslim tarihi:Yer tesliminden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

 

 • İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:07.08.2023 – 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şehitler Mahallesi 700 Sokak No:5 45020 – Şehzadeler / Manisa
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  • İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri
   • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
    • Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
   • Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif
   • Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici
   • İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
   • Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Bu ihalede benzer iş olarak 11.06.2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ” de yer alan (B) Üst Yapı Bina Grubu işlerden III. Gruptaki işler benzer işlere denk sayılacaktır. Bu ihale kapsamında; yapım, ikmal ve güçlendirme, tadilat ve onarım işlerine ait iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliğidir.
 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri
 4. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
 5. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
 6. Bu ihalede, işin tamamı için teklif

 

 

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
 2. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 3. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
 4. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif
 5. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Yüklenici teklifini projeyi esas alarak vermiş olup, bu kapsamda projeye uygun bir şekilde işin yapılması, işin bitirilmesini takiben her türlü kazı ve inşaat artığının iş yerinden atılması ve sahanın temizlenmesi sözleşme bedeline dahildir. Her türlü alt yapı bağlantı imalatlarının yüklenici tarafından yapılması zorunlu olup, bununla ilgili ek bir bedel ödenmeyecektir. Yüklenici artan hafriyatı ve inşaat artığını iş yerinden nakletmekle yükümlüdür, kazıdan çıkan toprağın dolguya uygun olmaması halinde yüklenici dolguya uygun malzemeyi şantiye dışından getirecektir. Bu malzeme için idare yükleniciye yer göstermek zorunda değildir.(dışarıdan getirilen bu malzeme için ve dışarıya götürülen hafriyat ve inşaat artığı bedelleri sözleşme fiyatına dahildir, bunun için ek bir bedel ödenmeyecektir.)) Şantiye alanında inşaatın başlangıcından geçici kabulüne kadar “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ile “Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği” hükümleri gereği yapılması gereken tüm iş, işlem ve tedbirler yüklenici tarafından yerine getirilecektir.

image_pdfimage_print