İş Artışı Veya İş Eksilişi Durumda Ölçüm Yapılması

image_pdfimage_print

“İş Eksilişi Ve İşin Tasfiyesi”  başlıklı 24’üncü maddesinde anahtar teslim işlerde %10 kadar iş artışı yapılacağı belirtilmiş, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na dayanılarak hazırlanan Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 22’inci maddesinin 1 inci fıkrasında ise; “12 üncü maddenin 4 üncü fıkrasında belirtilen proje değişikliği şartlarının gerçekleştiği hallerde, işin yürütülmesi aşamasında idarenin gerekli görerek yapılmasını istediği ve ihale dokümanında ve/veya teklif kapsamında fiyatı verilmemiş yeni iş kalemlerinin ve/veya iş gruplarının bedelleri ile 21’ inci maddeye göre sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, ikinci fıkrada belirtilen usuller çerçevesinde yüklenici ile birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir.” denilmiştir. İlgili mevzuat hükmü uyarınca, artan işler iş kalemleri itibariyle belirlenir ve ihale dokümanında ve/veya teklif kapsamında fiyat verilmiş ise bu fiyatlar, fiyat verilmemiş ilgili imalatların her birisi için yeni birim fiyat belirlenir. Bu şekilde belirlenen birim fiyatlar kapsamında gerçekleştirilen işlerin metrajları (miktarları) hesaplanır, bu metrajlar yeni birim fiyatlarla çarpılmak suretiyle hakedişe dâhil edilir3. Diğer taraftan,  adı geçen maddede, iş eksilişi yapılan kalemlerinin bedelinin nasıl tespit edileceğine dair her hangi bir hüküm  yer almamaktadır. Ancak, kanaatimizce, iş eksilişi yapılan kalemlerin bedelinin tespitinde de, iş artışının bedelinin tespitine ilişkin hükümler uygulanması gerekmektedir. Bu çerçevede, iş artışı/eksilişinin bedeli, bunlar için tespit edilen birim fiyatlarla idarece hazırlanan metrajların çarpımı sonucu bulunduğundan metrajların hatalı hesaplanması fazla ödemeye yol açabilecektir.  Bu nedenle, iş artışı yapılan imalatlar için fiilen yapılan metraj, ödemeye esas metrajdan az, iş eksilişinde ise tersi durum söz konusu olduğunda fazla ödeme söz konusu olacaktır. Burada gözden kaçırılmaması gereken husus, ihale kapsamında gerçekleştirilen işler için ölçüm yapma imkânı bulunmamaktayken aynı ihale kapsamında iş artışı ve iş eksilişi yapılan imalatlar için ölçüm yapılması gerektiğidir. Bu farklılığın nedeni, ihale kapsamında yapılan işler için yüklenici tarafından ihaleden önce her türlü inceleme yapılmak suretiyle işin tümü için tek bir teklif verilmesidir. Diğer bir ifade ile yüklenici, teklifini projede veya diğer belgelerle gerçek durum arasındaki eksik veya fazla imalatları göz önünde bulundurmak suretiyle vermektedir. Ancak iş artışı veya iş eksilişi yapılan durumlarda, bu kalemler için yeni birim fiyat yapılmakta ve bu birim fiyatlar ile imalat miktarı çarpılmak suretiyle ödenecek toplam bedel tespit edilmektedir. Özetle, ihale bedeli yüklenicinin eksik veya fazla imalatları göz önünde bulundurarak öngördüğü götürü bir bedel iken iş artışı ve iş eksilişi için ödenecek bedel düzenlenecek metrajlar üzerinden tespit edilmektedir. Bu nedenle de ihale kapsamında yapılan işlerde ölçüm yapılma imkânı bulunmamaktayken, iş artışı veya iş eksilişi yapılan imalatlarda ölçüm yapılabilmektedir.]]>

image_pdfimage_print