İhale dosyasında istekli tarafından iş deneyiminin tevsiki amacıyla iş bitirme belgesinin sunulduğu,işin özel sektöre gerçekleştirilen bir iş olduğu, yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine göre özel sektöre gerçekleştirilen işlerde iş deneyim belgesi düzenlenemeyeceği, ayrıca söz konusu belgede düzenleme tarihi ve sayının bulunmadığı, kaldı ki belgenin de EKAP üzerinden düzenlenmediği, dolayısıyla anılan belgenin bu haliyle iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağı hk

Toplantı No: 2020/056
Gündem No: 76
Karar Tarihi: 16.12.2020
Karar No: 2020/UH.II-2095

BAŞVURU SAHİBİ:

Bülbüloğlu Vinç San. ve Tic. A.Ş.,

VEKİLİ:

Av. Ömer SAĞOL

İHALEYİ YAPAN İDARE:

EÜAŞ Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/555881 İhale Kayıt Numaralı “Gökçekaya HES Santral Vinçleri Yapım ve Rehabilitasyonu İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

EÜAŞ Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğü tarafından 11.11.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Gökçekaya HES Santral Vinçleri Yapım ve Rehabilitasyonu İşi” ihalesine ilişkin olarak Bülbüloğlu Vinç San. ve Tic. A.Ş.nin 19.11.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.11.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.11.2020 tarih ve 52600 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.11.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1833 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, iş deneyimlerinin tevsiki amacıyla sunmuş oldukları belgelerin ihale komisyonu tarafından uygun görülmeyerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak değerlendirme dışı bırakma işleminin aşağıda yer verilen gerekçelerle mevzuata uygun olmadığı, şöyle ki;

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde iş deneyimin tevsiki için özel sektöre gerçekleştirilen işlere ait sözleşme veya SMMM tarafından onaylanan fatura örneklerinin sunulabileceği hükümlerinin yer aldığı, dolayısıyla iş bitirme belgesi olarak yalnızca SMMM tarafından onaylanan faturaların sunulmasının yeterli olduğu,

İş deneyimlerinin tevsiki amacıyla 4 adet SMMM tarafından onaylanan e-fatura sunulduğu, dolayısıyla söz konusu belgelerin idarenin belirttiği gibi fotokopi belgeler olmadığı, bahse konu e-faturaların sistem üzerinden teyidinin yapılabildiğinden İdari Şartname’nin 7.7.1.1’inci maddesine göre sunuluş şekline ilişkin şartların aranamayacağı, ayrıca söz konusu faturalarda belirtilen vinçlere ait satış, montaj, devreye alma ve bakımlarına ilişkin hususları içeren sözleşme suretinin de sunulduğu, kaldı ki ihale mevzuatı açısından iş deneyimi tevsik için e-faturanın tek başına sunulmasının yeterli olduğu,

İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesinde de düzenlendiği üzere özel sektöre gerçekleştirilen işlere ait iş deneyim belgelerinin de iş deneyimi tevsik etmek amacıyla kullanılabileceği, dolayısıyla sunmuş oldukları iş deneyimi gösterir belgelerin özel sektöre gerçekleştirilmiş olmasından dolayı tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılamayacağı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

ç) İş deneyim belgesi: Adayın veya isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimini gösteren, hizmet alımlarında iş bitirme belgesi, yapımla ilgili hizmet işlerinde ise iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş denetleme belgesi ve iş yönetme belgesini,

d) İş deneyimini gösteren belgeler: İş deneyim belgeleri ve teknolojik ürün deneyim belgesi ile gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak Yönetmeliğin 47 nci maddesinde belirtilen belgeleri, …

ifade eder.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

istenilmesi zorunludur. …” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar” başlıklı 43’üncü maddesinde “(1) İş deneyim belgeleri; Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen işler ya da denetlenen veya yönetilen yapımla ilgili hizmet işleri için, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır. …” hükmü,

“İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” 47’nci maddesinde “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

(a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz. …” hükmü,

“İş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi” başlıklı EK 1’inci maddesinde “(1) İş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenecek olan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur.

(2) İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olup EKAP’a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan iş bitirme belgelerinin asıllarının 1/7/2016 tarihine kadar belgeyi düzenleyen idareye teslim edilmesi ve EKAP üzerinden yeniden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur. Bu durumda; EKAP üzerinden düzenlenen yeni belgeye, daha önce düzenlenen belgenin tarih ve sayısının da belirtildiği ve eski belgenin yerine verildiğine dair bir şerh düşülür ve eski belge dosyasında muhafaza edilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkra uyarınca EKAP üzerinden kayıt edilme zorunluluğu getirilen iş bitirme belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ilanı veya duyurusu 1/7/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz.

(4) İlanı veya duyurusu 1/9/2014 tarihinden sonra yapılan ihalelerde, aday veya istekliler tarafından sunulan ve üzerinde EKAP kayıt numarası bulunan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden sorgulanması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Gökçekaya Hes Santral Vinçleri Yapım ve Rehabilitasyonu İşi

b) Miktarı ve türü:

Gökçekaya Hes Santral Vinçleri Yapım ve Rehabilitasyonu İşi

Elektrik Üretim AŞ’ne bağlı Gökçekaya HES Santral binasında bulunan 3 adet 80 tonluk su alma ağzı kapakları sabit vinçlerinin rehabilitasyonu, eski vinçlerin değiştirilecek olan parçalarının demontajı, değişen parçaların yerine yeni parçaların montajı, sisteme adaptasyonu, rehabilite edilen vinçlerin saha testlerinin yapılması ve anahtar teslimi işletmeye alınması işidir.

c) Yapılacağı yer: EÜAŞ Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğü Alpu/ESKİŞEHİR

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

En az 50 tonluk Her türlü Vinç Bakım, Onarımı veya Rehabilitasyonu İşlerini yapmış olmak.

En az 50 tonluk Her türlü Vinç imalatı veya montajı yapmış olmak.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.7.1.1 İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.1.2 İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler. …” düzenlemesi yer almaktadır.

EÜAŞ Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğü tarafından 11.11.2020 tarihinde yapılan “Gökçekaya HES Santral Vinçleri Yapım ve Rehabilitasyonu İşi” ihalesine 4 isteklinin katıldığı, başvuru sahibi Bülbüloğlu Vinç San. ve Tic. A.Ş.nin teklifinin iş deneyiminin tevsiki için sunmuş olduğu belgelerin uygun olmadığı, iki isteklinin teklifinin ise teklifleri yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, 13.11.2020 tarihli ihale komisyonu kararıyla ihalenin SY Enerji Yatırım A.Ş.nin üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

Başvuru sahibi istekli tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere teklif dosyası kapsamında sunulan belgeler incelendiğinde;

Treysan Prefabrik Çelik Yapılar San. ve Tic. A.Ş. tarafından düzenlenen üzerinde düzenleme tarihi ve sayısı bulunmayan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan KİK026.1/H yüklenici iş bitirme belgesi standart formu esas alınarak düzenlenmiş iş bitirme belgesinin sunulduğu, söz konusu belgenin başvuru sahibi Bülbüloğlu Vinç San. ve Tic. A.Ş. adına düzenlendiği, kabul tarihinin 10.07.2020, belge tutarının 922.700,00 € olduğu, sözleşme tarihi kısmının boş bırakıldığı, belge üzerinde EKAP üzerinden düzenlendiğine ilişkin bir bilginin yer almadığı, söz konusu belgenin SMMM tarafından onaylandığı görülmüştür.

Ayrıca başvuru sahibi istekli tarafından Treysan Prefabrik Çelik Yapılar San. ve Tic. A.Ş ile Bülbüloğlu Vinç San. ve Tic. A.Ş. arasında 13.04.2020 tarihinde imzalanmış sözleşmenin ve anılan sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 10.07.2020 tarihli e-faturanın sunulduğu görülmüştür.

Bahse konu sözleşmenin “Sözleşmenin konusu” başlıklı 2‘nci maddesinde “Treysan’ın Akkuyu şantiyesi 90 VDB binasına kurulacak 4 adet 50 ton kapasiteli çift portal vinç tedariği ve montaj işidir.” ifadelerine,

Anılan sözleşmenin “Sözleşmenin kapsamı” başlıklı 3’üncü maddesinde “Treysan’ın Akkuyu şantiyesine 90 VDB binası işi kapsamında kullanılacak olan ve nitelikleri işbu sözleşme ve ayrılmaz parçası niteliğindeki eklerinde belirlenmiş bulunan 4 adet 50 ton kapasiteli çift kiriş portal vinçlerin imalatı ve işveren şantiye sahasında hazır edilmesi işidir. …” ifadelerine,

Aynı sözleşmenin “Sözleşmenin bedeli” başlıklı 5’inci maddesinde “5.1. Sözleşme konusu işin bedeli 950.000,00 €uro+Kdv’dir. …” ifadelerine yer verildiği, sözleşme kapsamında düzenlenen e-faturanın da KDV hariç 922.700,00 Euro tutarında olduğu görülmüştür.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 43’üncü maddesinin birinci fıkrası ve anılan Yönetmelik’in EK-1’inci maddesi çerçevesinde, iş deneyim belgelerinin Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen işler için, iş sahibi tarafından düzenleneceği ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanacağı, ayrıca gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde iş deneyimi tevsik edici belge olarak sözleşme, sözleşme kapsamında düzenlenen faturalar ve personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulacağı, istekliler tarafından İdari Şartname’nin 7’nci maddesi kapsamında idarece talep edilen belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya belgelerin aslı yerine belgelerin tesliminden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini sunmaları gerektiği anlaşılmıştır.

İhale komisyonu kararı ve idarenin şikayet başvurusuna vermiş olduğu cevaptan anlaşılacağı üzere başvuru sahibi isteklinin teklifi idarece, isteklinin sunmuş olduğu iş bitirme belgesinin SMMM tarafından düzenlendiği ve söz konusu istekli ile Treysan Prefabrik Çelik Yapılar San. Tic. A.Ş. arasında imzalanan sözleşmenin fotokopi olması sebebiyle belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartları karşılamadı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

Dolayısıyla başvuru sahibi istekli tarafından itirazen şikayet dilekçesinde ifade edildiği gibi teklifleri kapsamında sundukları faturaların fotokopi olduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı iddiası somut olayla uyuşmamaktadır.

İhale işlem dosyası üzerinden yapılan incelemede, başvuru sahibi istekli tarafından iş deneyiminin tevsiki amacıyla iş bitirme belgesinin sunulduğu, ancak bahse konu işin özel sektöre gerçekleştirilen bir iş olduğu, yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine göre özel sektöre gerçekleştirilen işlerde iş deneyim belgesi düzenlenemeyeceği, ayrıca söz konusu belgede düzenleme tarihi ve sayının bulunmadığı, kaldı ki belgenin de EKAP üzerinden düzenlenmediği, dolayısıyla anılan belgenin bu haliyle iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağı anlaşılmıştır.

Diğer taraftan, başvuru sahibi istekli tarafından iş deneyiminin tevsiki amacıyla sözleşme ve e-fatura üzerinden yapılan inceleme neticesinde belgeler üzerinde, belgenin aslına uygunluğuna dair noter onayı veya idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh ve imzanın bulunmadığı anlaşılmıştır.

Söz konusu durum üzerine 08.12.2020 tarihli ve 18250 sayılı yazıyla başvuru sahibi istekli tarafından iş deneyimlerini tevsik amacıyla sunulan belgelerin teklif dosyasında sunulduğu haliyle asıllarının idareden istenilmiş olup ilgili belgeler 09.12.2020 tarihli ve 216753 sayılı yazı ile Kurum kayıtlarına alınmıştır.

İdarece gönderilen belgeler üzerinden yapılan incelemede, başvuru sahibi istekli tarafından iş deneyimini tevsik etmek amacıyla SMMM tarafından onaylı e-faturanın ve fotokopi şeklinde 13.04.2020 tarihli sözleşmenin sunulduğu anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, söz konusu istekli tarafından teklifi kapsamında sunulan sözleşmenin fotokopi olarak sunulduğu, dolayısıyla anılan belgenin İdari Şartname’nin 7.7’nci maddesi kapsamında belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartları karşılamadığı anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,


Oybirliği ile karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz