kayıt tarihi by

Toplantı No  2020/025
Gündem No  43
Karar Tarihi 04.06.2020
Karar No  2020/UH.I-1006
BAŞVURU SAHİBİ:
Oben Dan. Bil. İş. Eğ. İnş. Tem. Yem. ve Tur. San. Tic Ltd. Şti.,
İHALEYİ YAPAN İDARE:
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Dairesi Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü,
 
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2020/101979 İhale Kayıt Numaralı “İzmir Güney Alanları Bakım Şube Müdürlüğü Sorumluluk Alanları Dâhilinde Bulunan Karayolları Kavşaklarının ve Kent Ormanlarının Islahı Bakım (Kısmi Zamanlı)” İhalesi
 
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Dairesi Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü tarafından 24.03.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İzmir Güney Alanları Bakım Şube Müdürlüğü Sorumluluk Alanları Dâhilinde Bulunan Karayolları Kavşaklarının ve Kent Ormanlarının Islahı Bakım (Kısmi Zamanlı)” ihalesine ilişkin olarak Oben Dan. Bil. İş. Eğ. İnş. Tem. Yem. ve Tur. San. Tic Ltd. Şti.nin 28.04.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 30.04.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 08.05.2020 tarih ve 20729 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan bila tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2020/805 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.
KARAR:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,
1) Potent Grup İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., İz Erbey Pey. Tas. Uyg. İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti. ve Odin Kur. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinin 19’uncu kaleminde belirtilen bedelin asgari işçilik maliyetini karşılamadığı, şöyle ki; bahse konu istekliler tarafından işçilik maliyeti hesaplamasının, ihale konusu işte 6 ay boyunca 30 işçinin ayda 26 gün üzerinden çalıştırılacağı hususu ile Teknik Şartname’nin 1.8, 1.10 ve 2.4’üncü maddesinde belirtilen giderler göz önünde bulundurulmadan yapıldığı,
2) Potent Grup İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., İz Erbey Pey. Tas. Uyg. İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti. ve Odin Kur. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyasında, tüzel kişiliğin son durumuna ilişkin olarak ortakların, üyelerin ve yönetimindeki görevlilerin adı, soyadı, ortaklık oranları ile T.C. kimlik numarası bilgilerini gösterir belgelerin sunulmadığı, idare tarafından söz konusu tüzel kişiliklerin, ortaklarının ve yönetimindeki görevlilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadıklarına ilişkin sorgulama yapılmadığı,
3) Potent Grup İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., İz Erbey Pey. Tas. Uyg. İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti. ve Odin Kur. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyasında; teklif zarfı, teklif mektubu ve teklif cetvelini imzalayan vekile ait imza beyannamesinin sunulmadığı,
4) Potent Grup İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., İz Erbey Pey. Tas. Uyg. İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti. ve Odin Kur. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyasında sunulan geçici teminat mektubunda isteklilerin ticaret unvanının eksik veya yanlış yazıldığı, bahse konu geçici teminat mektuplarının geçerlilik sürelerinin İdari Şartname’nin 26’ncı maddesine uygun olmadığı,
5) Potent Grup İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., İz Erbey Pey. Tas. Uyg. İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti. ve Odin Kur. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyasında sunulan özel sektöre yapılan işlere ait sözleşmelerde işin başlama ve bitiş tarihinin, sözleşme bedelinin, sözleşme konusu işe ilişkin birim fiyatların belirtilmediği; sözleşme bitiş tarihinin ihale tarihinden geriye doğru son beş yıl içerisinde bulunmadığı, sözleşmeye ilişkin faturaların işin süresi içerisinde düzenlenmediği, sözleşmede süre uzatımı yapılıp yapılmadığı hususunun belirsiz olduğu, personel çalıştırılan sözleşme konusu işlerde personel çalıştırılmış olmasına rağmen bahse konu istekliler tarafından çalıştırılan personele ilişkin işe giriş bildirgeleri ile SGK işyeri tescil belgelerinin teklif dosyasında sunulmadığı, söz konusu istekliler tarafından sunulan iş deneyimini gösterir belgelerin İdari Şartname’de istenen asgari iş deneyim tutarını karşılamadığı, Potent Grup İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan sözleşmeye ilişkin olarak düzenlenen faturanın sözleşmede belirtilen miktar ve bedel ile uyumlu olmadığı,  BA ve BS form kayıtlarına göre faturaların beyan edilmesi gereken dönemlerde beyan edilip edilmediğinin incelenmesi gerektiği; Odin Kur. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin kamuya gerçekleştirilen bir işe ilişkin olması durumunda ise bahse konu iş deneyim belgesinin ihale konusu iş veya benzer işe uygun olmayan kısımlarının ayrıştırılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.
A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:
Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dâhil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “78.1. Bu Tebliğde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları için öngörülen düzenlemeler, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince ihale edilebilecek personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerine uygulanır.
78.1.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı; ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, yaklaşık maliyetinin en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz eden hizmet alımlarını ifade eder.
78.3. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımına ilişkin ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirtilmesi halinde teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerekmektedir.
78.6. Tekliflerin hazırlanmasında ve asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında, ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücret dikkate alınacaktır.
78.29. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır…” açıklaması,
Söz konusu Tebliğ’in “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.3. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.
79.3.3. Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü” ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur.” açıklaması,
İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;
a) Adı: İzmir Güney Alanları Bakım Şube Müdürlüğü Sorumluluk Alanları Dâhilinde Bulunan Karayolları Kavşaklarının ve Kent Ormanlarının Islahı Bakım (Kısmi Zamanlı)
b) Miktarı ve Türü: İzmir Güney Alanları Bakım Şube Müdürlüğü Sorumluluk Alanları Dâhilinde Bulunan Karayolları Kavşaklarının ve Kent Ormanlarının Islahı Bakım Hizmeti Alımı (26 Hizmet Kalemi (3.000.000 M2)) Kısmi Zamanlı …” düzenlemesi,
Aynı Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi (KDV hariç), resim, harç, karar pulu, damga vergisi, KİK payı ve Teknik Şartname’de yükleniciye ait olduğu belirtilen tüm diğer giderler teklif fiyata dahildir.
25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
25.3. Teklif fiyata dâhil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:
25.3.1.
25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.” düzenlemesi,
Anılan Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.
33.2. İhale, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır…” düzenlemesi,
Teknik Şartname’de “1.1. İzmir Güney Alanları Bakım Şube Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan toplam 3.000.000 mmuhtelif alanlarda, motorlu tırpanlar ile yabancı otların biçilmesi, toplanması, poşetlenerek idare tarafından gösterilen atım sahalarına nakliyesiyle birlikte atılması işidir…
1.8. Çalışma alanlarındaki personelin iş kıyafeti (yağmurluk, çizme vb.), koruyucu kıyafet (gözlük, eldiven vb.) yüklenici tarafından temin edilecek ve çalışma alanında kullanılması sağlanacaktır.
1.10. Çalışmanın yapılabilmesi için gerekli işçilik, motorlu tırpan misinaları, yakıt giderleri, her türlü araç-gereç, malzeme (çöp torbası vb.), taşıma, yükleme, indirme giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.
1.13. Hizmet alımı işi dahilindeki alanların kontrolünün yapılması için, yüklenici tarafından aşağıdaki özelliklerde; 1 adet şoförü ile birlikte, çift kabin transit aracı işin süresi boyunca bulundurulacaktır…Araç ayda 26 gün çalışacak, günlük ortalama 100 km yol yapacaktır.
2.1. İşin yapım süresi: Sözleşme imzalanıp yer teslimi yapıldıktan itibaren 30.09.2020 tarihine kadardır.
2.4…Çalıştırılacak personelin her türlü sosyal güvenlik ve yasal haklarının (sigorta, hayati risk vb.) sorumluluğu yükleniciye aittir… ” düzenlemesi,
Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşe başlama tarihi 01.04.2020; işi bitirme tarihi 30.09.2020…” düzenlemesi yer almaktadır.
İhale dokümanın eki olan KİK015.3./H numaralı Birim Fiyat Teklif Cetveli Standart Formu’nun 19’uncu kalemi ise aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:
Sıra Noİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıBirimiMiktarıTeklif Edilen Birim FiyatTutarı
19İşçilik Gideri Temini Hizmeti (Teknik Şartname’de Belirtilen Tüm Giderler Teklif Fiyatına Dâhil Edilecektir.)kişi30  
Yukarıda aktarılan Tebliğ açıklamalarından, bir ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak nitelendirilebilmesi için çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlenmiş olması, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanılacak olması, yaklaşık maliyetin en az % 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dâhil işçilik giderinden oluşması ve niteliği gereği süreklilik arz etmesi gerektiği, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde sözleşme gideri ve genel giderler dâhil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin tekliflerinin ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, bahse konu ihalelerde tekliflerin hazırlanması ile sözleşme ve genel giderler dâhil asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında, ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücretin dikkate alınması ve işçilik hesaplama modülünün kullanılmasının zorunlu olduğu anlaşılmakla birlikte, kamu ihale mevzuatında personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin tekliflerinin ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacağına ilişkin herhangi bir hüküm veya açıklama bulunmamaktadır.
İnceleme konusu ihalenin; 6 ay süreyle 30 işçi çalıştırılmak suretiyle Teknik Şartname’de belirtilen alanlarda motorlu tırpanlar ile yabancı otların biçilmesi, toplanması, belirli alanlara nakliyesiyle birlikte atılması işine ilişkin olarak düzenlendiği, bahse konu ihalede yaklaşık maliyetin en az %70’lik kısmının işçilik giderlerinden oluşmadığı, dolayısıyla ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı ihalesi olarak nitelendirilemeyeceği tespit edilmiş olup, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde işçilik gideri için teklif edilecek bedelin, asgari işçilik maliyetinin altında olmaması gerektiğine yönelik kamu ihale mevzuatında herhangi bir hüküm veya açıklama bulunmadığı ve isteklilerin teklif ettikleri bedelle o işi gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceklerine ilişkin belirlemenin de mevzuatta öngörüldüğü üzere sadece aşırı düşük teklif sorgulaması ile yapılabileceği, öte yandan bahse konu ihalede İdari Şartname’nin 33’üncü maddesi uyarınca aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacağı hususları bir arada değerlendirildiğinde başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
2. Başvuru sahibinin 2 ve 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İstenecek belgeler” başlıklı 29’uncu maddesinde (1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir:
a) İhale konusu işin yaklaşık maliyetine bakılmaksızın tüm ihalelerde; adayın veya isteklinin teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu gösteren belgelerin,  
idarelerce istenilmesi zorunludur…” hükmü,
Anılan Yönetmelik’in “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,
teklif kapsamında sunulması zorunludur…
2) Vekâleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur…” hükmü,
Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinde “İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dâhil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılır.” açıklaması,
 
İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi…” düzenlemesi yer almaktadır.
Yukarıda aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamaları ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden; istekliler tarafından teklif dosyasında, tüzel kişi olmaları halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin son durumuna ilişkin olarak ortakları, üyeleri veya kurucuları ile yönetimindeki görevlileri belirten ticaret sicili gazetesi/gazetelerinin veya bu hususları gösteren belgelerin sunulması gerektiği, söz konusu gazete veya belgelerde tüzel kişiliğin ortaklarının ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranlarının (halka arz edilen hisseler hariç) belirtilmesinin zorunlu olduğu; ayrıca vekâleten ihaleye katılma halinde istekliler tarafından teklif dosyasında vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması gerektiği anlaşılmaktadır.
– Potent Grup İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyasında 14.11.2018 tarihli ve 9702 sayılı, 05.12.2018 tarihli ve 9717 sayılı, 27.12.2018 tarihli ve 9733 sayılı Ticaret Sicili Gazetelerinin sunulduğu; 14.11.2018 tarihli ve 9702 Sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde; şirketin tek ortaklı (Ender Çevik) bir limited şirket olduğunun ve bahse konu ortağın aksi karar alınıncaya kadar şirketi temsile münferiden yetkili müdür olarak seçildiğinin ifade edildiği, 05.12.2018 tarihli ve 9717 sayılı ticaret sicili gazetesinde ise söz konusu ortağın T.C. kimlik numarası bilgisine yer verildiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda anılan istekli tarafından teklif dosyasında Ender Çevik’e ilişkin olarak sunulan imza sirkülerinde yer alan örnek imza ile teklif zarfı, teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetvelinde yer alan imzaların uyumlu olduğu, vekâleten ihaleye katılma durumunun söz konusu olmadığı tespit edildiğinden başvuru sahibinin söz konusu hususlara yönelik iddialarının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
– İz Erbey Pey. Tas. Uyg. İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyasında 16.03.1998 tarihli ve 4502 sayılı, 28.12.2010 tarihli ve 7717 sayılı, 25.07.2011 tarihli ve 7865 sayılı Ticaret Sicili Gazetelerinin sunulduğu, 28.12.2010 tarihli ve 7717 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde 10 yıl süreyle Ali Erbey’in şirket temsil ve ilzama münferiden yetkili müdür olarak atandığının ifade edildiği, bu kapsamda bahse konu istekli tarafından Ali Erbey’e ilişkin olarak sunulan imza sirkülerinde T.C. kimlik numarası bilgisine yer verildiği, imza sirkülerinde yer alan örnek imza ile teklif zarfı, teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetvelinde yer alan imzaların uyumlu olduğu, vekâleten ihaleye katılma durumunun söz konusu olmadığı tespit edilmiştir.
Öte yandan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet sayfasında yapılan inceleme neticesinde bahse konu istekliye ilişkin olarak yayımlanan 09.03.2015 tarihli ve 8774 sayılı ticaret sicili gazetesinde şirketin tek ortaklı (Ali Erbey) bir limited şirkete dönüştüğünün belirtildiği görülmüş olup, anılan istekli tarafından teklif dosyasında sunulan ticaret sicili gazetelerinde tüzel kişiliğin ortaklık durumuna ilişkin bilgilerinin yer almadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin söz konusu hususa yönelik iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
– Odin Kur. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyasında sunulan 22.11.2019 tarihli ve 9957 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde şirketin tek ortaklı (Erdal Ayverdi) bir limited şirket olduğunun ve bahse konu ortağın aksi karar alınıncaya kadar şirketi temsile münferiden yetkili müdür olarak atandığının ifade edildiği, bu kapsamda anılan istekli tarafından Erdal Ayverdi’ye ilişkin olarak sunulan imza sirkülerinde T.C. kimlik numarası bilgisine yer verildiği, imza sirkülerinde yer alan örnek imza ile teklif zarfı, teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetvelinde yer alan imzaların uyumlu olduğu, vekâleten ihaleye katılma durumunun söz konusu olmadığı tespit edildiğinden başvuru sahibinin anılan hususlara yönelik iddialarının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
 
Başvuru sahibinin “idare tarafından söz konusu tüzel kişilikler, tüzel kişiliğin ortakları ve yönetimindeki görevliler hakkında ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadıklarına ilişkin sorgulama yapılmadığı” yönündeki iddiası aşağıda incelenmiştir:
 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “…Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:
i) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan               
j) 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen…” hükmü,
 
Aynı Kanun’un “İhaleye katılamayacak olanlar” başlıklı 11’inci maddesinde “Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:
a) Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar
Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir…” hükmü,
Söz konusu Kanun’un “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinde “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:
e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak…” hükmü,
“İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58’inci maddesinde “17nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar,…2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir…
Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir…” hükmü,
Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İhalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin açıklamalar” başlıklı 28’inci maddesinde “…b) İhalelere katılanlar hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesi halinde 4734 sayılı Kanunun 58 ve 4735 sayılı Kanunun 26’ncı maddelerinin 2’nci fıkraları uyarınca;
1) İhalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında,
2) Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ayrıca;
i- Bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da,
ii- Sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da,
4734 sayılı Kanunun 58 ve 4735 sayılı Kanunun 26’ncı maddelerine göre ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesi gerekmektedir.
28.1.8.1 İhale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında yasaklama kararı bulunan aday veya isteklilerin;
1) İhaleye katılmaları halinde ihale dışı bırakılmaları ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi…gerekmektedir.
28.1.9. Haklarında yasaklama kararı verilen şirket ortak veya ortaklarının durumu
28.1.9.1. 4734 sayılı Kanunun 17’nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunması sebebiyle aynı Kanunun 58’inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları gereğince haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen şirket ortak veya ortaklarının;
1) Ortağı olduğu şahıs şirketleri,
2) Sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketleri,
Ortak hakkında verilmiş olan yasaklılık kararı devam ettiği süre içinde 4734 sayılı Kanunun 11’inci maddesi uyarınca anılan Kanun kapsamındaki idarelerin ihalelerine katılamayacaktır.
28.1.9.2. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre, bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanların doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılmaları mümkün bulunmayıp, bu yasağa rağmen ihaleye katılan isteklilerin ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi gerekmektedir.
28.1.9.4. Ortakları hakkında yasaklama kararı bulunan şahıs şirketlerinin ihalelere katılması halinde, yasaklı ortağın hisse oranına bakılmaksızın 4734 sayılı Kanunun 11’inci ve 17’nci maddeleri gereğince işlem tesis edilmesi gerekmektedir. Sermaye şirketlerinde ise, hakkında yasaklama kararı bulunan ortağın sermaye şirketinin yarıdan fazla hissesine sahip olması veya haklarında yasaklama kararı bulunan sermaye şirketi ortaklarının hisseleri toplamının şirketin sermayesinin yarısından fazlasını teşkil etmesi halinde, ihaleye katılan sermaye şirketi hakkında 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 17’nci maddeleri uyarınca işlemde bulunulacaktır.” açıklaması,
Aynı Tebliğ’in “Teyit işlemleri” başlıklı 30.5’inci maddesinde “…30.5.2. 4734 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesinde, sadece ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, 42’nci maddesinde de sadece ihale üzerinde kalan isteklinin yasaklı olup olmadığının Kurumdan teyit ettirilmesinden söz edilmiş ise de, 11’inci maddede ihalelere katılmaktan yasaklanmış olanların hiçbir şekilde ihalelere katılmamalarının sağlanmasının amaçlandığı dikkate alındığında, ihale tarihi itibariyle ihaleye katılan tüm isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının sorgulanması ve teyit edilmesinin zorunlu olduğu anlaşılmaktadır. Bu sebeple:
I- Başvuru veya ihale tarihi itibariyle tüm aday ve istekliler için, ihale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce ihale üzerinde kalan istekli ve varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi için, sözleşmenin imzalanacağı tarihte ise sadece ihale üzerinde kalan istekli için ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı sorgulanacak ve Kurumdan teyit ettirilecektir,
II- Yasaklılık teyidi yapılırken aday ve istekliler ile bunların şahıs şirketi olmaları halinde tüm ortakları, sermaye şirketi olmaları halinde sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortakları ve hisseleri toplamı şirket sermayesinin yarısından fazlasını teşkil eden ortakları ile başvuru veya teklifi ya da sözleşmeyi imzalayan, başka bir ifade ile ihaleye katılan vekil ve temsilcilerinin de ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı sorgulanacak ve Kurumdan teyit ettirilecektir,
III- Bu çerçevede yapılan teyit işlemi sonucunda;
a) Başvuru veya ihale tarihi itibariyle haklarında ihalelere katılmaktan yasaklı kararı bulunan aday ve istekliler 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi gereğince ihale dışı bırakılacak, geçici teminatı gelir kaydedilecek ve anılan Kanunun 17 nci maddesinin atıfta bulunduğu 58 inci madde uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklama kararı tesis edilecektir.” açıklaması yer almaktadır.
Yukarıda aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamalarından; idareler tarafından ihale tarihi itibariyle tüm isteklilere ilişkin olarak yasaklılık sorgulaması yapılması gerektiği, yasaklılık sorgulamasının; sermaye şirketleri için sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortaklar, hisseleri toplamı şirket sermayesinin yarısından fazlasını teşkil eden ortaklar, teklifi imzalayan kişiler ile ihaleye katılan vekil ve temsilcilere ilişkin olarak yapılacağı, yasaklı olunmasına rağmen doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına ihaleye katılımın söz konusu olması durumunda ilgililerin ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi ve yasaklama işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.
İhale işlem dosyası üzerinde yapılan inceleme neticesinde; idare tarafından Potent Grup İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. ile şirketin tek ortağı ve şirketi münferiden temsile yetkili müdür olarak teklif zarfı, teklif mektubu ve teklif cetvelini imzalayan Ender Çelik’e; İz Erbey Pey. Tas. Uyg. İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti. ile şirketin tek ortağı ve şirketi münferiden temsile yetkili müdür olarak teklif zarfı, teklif mektubu ve teklif cetvelini imzalayan Ali Erbey’e; Odin Kur. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile şirketin tek ortağı ve şirketi münferiden temsile yetkili müdür olarak teklif zarfı, teklif mektubu ve teklif cetvelini imzalayan Erdal Ayverdi’ye ilişkin olarak yasaklılık sorgulaması yapıldığı, bahse konu gerçek ve tüzel kişilerin ihale tarihi itibariyle ihalelere katılmaktan yasaklı olmadıkları anlaşıldığından başvuru sahibinin anılan hususa yönelik iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
3. Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.” hükmü,
 
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teminatlar” başlıklı 55’inci maddesinde “…(4) İstekli veya yüklenici tarafından, teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. Standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez…
(5) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenir…” hükmü,
İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar…” düzenlemesi,
Anılan Şartname’nin “Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde “…26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 21.07.2020 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir…” düzenlemesi,
Aynı Şartname’nin “Teminat olarak kabul edilecek değerler” başlıklı 27’nci maddesinde “…27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.” düzenlemesi,
Söz konusu Şartname’nin “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 31’inci maddesinde “31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir…” düzenlemesi,
 
İhale dokümanının eki olan “KİK024.1/H” numaralı Geçici Teminat Mektubu Standart Formunda “Bu teminat mektubu …./…../….  tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.” ifadesi ile bahse konu geçerlilik tarihine ilişkin 2 numaralı dipnotta “4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre bu tarih, idari şartnamede belirtilen geçici teminat mektubu geçerlik tarihinden önceki bir tarih olmamak üzere istekli tarafından belirlenecektir.” ifadesi yer almaktadır.
Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden; istekliler tarafından teklif dosyasında ihale dokümanının eki olan “KİK024.1/H” numaralı geçici teminat mektubu standart forma uygun geçici teminat mektubunun veya geçici teminat mektubu dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzların sunulmasının zorunluğu olduğu, geçici teminat mektuplarında 21.07.2020 tarihinden önceki bir tarih olmamak üzere tarih belirtilmesi gerektiği, geçici teminatının usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmaktadır.
– Potent Grup İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyasında sunulan geçici teminat mektubunda isteklinin ticaret unvanının tam ve eksiksiz bir şekilde yazıldığı, bahse konu geçici teminat mektubunda “Bu teminat mektubu 30.07.2020 tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.” ifadelerine yer verilerek 21.07.2020 tarihinden önceki bir tarih olmamak üzere tarih belirtildiği,
– İz Erbey Pey. Tas. Uyg. İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyasında sunulan geçici teminat mektubunda isteklinin ticaret unvanının tam ve eksiksiz bir şekilde yazıldığı, bahse konu geçici teminat mektubunda “Bu teminat mektubu 30.07.2020 tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.” ifadelerine yer verilerek 21.07.2020 tarihinden önceki bir tarih olmamak üzere tarih belirtildiği,
– Odin Kur. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyasında geçici teminatın saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuz sunulduğu, bahse konu makbuzda isteklinin ticaret unvanının tam ve eksiksiz bir şekilde yazıldığı tespit edildiğinden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
4. Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde“(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,
b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,
istenilmesi zorunludur…” hükmü,
Aynı Yönetmelik’in “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:
Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar…
(c) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır.
(d) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabulü gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini gösteren belge tutarı tam olarak dikkate alınır. Kabulü, ihale ve son başvuru tarihi ile ilk ilan veya davet tarihi arasında yapılmış olan işler de bu kapsamda değerlendirilir. Sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise, iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulan faturalardan en son düzenlenen faturanın tarihi kabul tarihi olarak dikkate alınır.
(e) Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamı, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilir.
(f) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde varsa fiyat farkları ile KDV hariç olarak belirlenen tutarlar dikkate alınır…” hükmü,
Bahse konu Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “…(2) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz…” hükmü,
Anılan Yönetmelik’in “İş deneyim tutarının güncellenmesi” başlıklı 49’uncu maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerde yazılı tutarlar aşağıdaki şekilde güncellenir:
a) 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilmiş işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, belgeye konu işin ihale tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir…” hükmü,
 
İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;
a) Adı: İzmir Güney Alanları Bakım Şube Müdürlüğü Sorumluluk Alanları Dâhilinde Bulunan Karayolları Kavşaklarının ve Kent Ormanlarının Islahı Bakım (Kısmi Zamanlı)
b) Miktarı ve Türü: İzmir Güney Alanları Bakım Şube Müdürlüğü Sorumluluk Alanları Dâhilinde Bulunan Karayolları Kavşaklarının ve Kent Ormanlarının Islahı Bakım Hizmeti Alımı (26 Hizmet Kalemi (3.000.000 M2)) Kısmi Zamanlı …” düzenlemesi,
 
Söz konusu Şartname’nin “İhaleye katılmak için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya
b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,
sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.
           7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:
Bu ihalede benzer iş olarak, Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü motorlu tırpan ile ot biçimi hizmeti kabul edilecektir…” düzenlemesi yer almaktadır.
Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden; istekliler tarafından, teklif edilen bedelin % 25’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin ya da devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgelerin ya da teknolojik ürün deneyim belgesinin teklif dosyasında sunulmasının zorunlu olduğu; motorlu tırpanlar ile yabancı otların biçilmesi, toplanması, belirli alanlara nakliyesiyle birlikte atılması işine ilişkin olarak düzenlenen inceleme konusu ihalede kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü motorlu tırpan ile ot biçimi hizmetinin benzer iş olarak kabul edileceği, iş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarlarının iş deneyiminde değerlendirmeye alınmayacağı,
Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde, sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin ya da serbest meslek makbuzu nüshalarının veya bu nüshaların yetkili makamlarca onaylanmış suretlerinin, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin istekliler tarafından teklif dosyasında sunulması gerektiği anlaşılmaktadır. Öte yandan, sözleşme konusu iş kapsamında personel çalıştırılmış olması durumu yalnızca, bahse konu personelin tam zamanlı olarak çalıştırılması halinde söz konusu olmaktadır.
– Potent Grup İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyasında iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında “İşin Adı: Antalya İl Sınırları İçerisinde Bulunan Yerlerin Motorlu Tırpan ile Ot Biçimi İşi
Madde 1- Taraflar: Bu sözleşme, yukarıda belirtilen il sınırları içerisinde bulunan motorlu tırpanlar ile yabancı otların biçilmesi, çim alanlarının biçilmesi, taşınması, istifi, taşıtlara yüklenmesi, boşaltılması ve kesim-biçim sahasının temizlenmesi işi. Potent Grup İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. firması ile diğer taraftan Er-Bay Çevre Sağ. İlaç. ve Tem. Hiz. Pey. Or. Hay. İnş. Pro. Dan. Tur. Tic. San. Ltd. Şti. arasında aşağıda yazılı koşullarla 01.01.2019 tarihinde imza altına alınmıştır.
Madde 6- İşin Süresi: 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasındadır.
Madde 7- Yapılacak İşin Bedeli: Yüklenici işverene, yukarıda tarif edilen işleri, işin bitimi itibariyle yapılan alanların ölçümü yapıldıktan sonra metrekare fiyatı yirmi beş kuruştan hesaplanarak, yapılan işin metrekaresi üzerinden KDV hariç toplam bedel karşılığında yapacaktır…” ifadelerinin yer aldığı sözleşme ile bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak düzenlenen SMMM onaylı fatura suretinin sunulduğu tespit edilmiştir.
İdare tarafından 07.04.2020 tarihli ve E.85549 sayılı yazı ile Er-Bay Çevre Sağ. İlaç. ve Tem. Hiz. Pey. Or. Hay. İnş. Pro. Dan. Tur. Tic. San. Ltd. Şti.den bahse konu sözleşmeye ilişkin bilgi talebinde bulunulduğu, Er-Bay Çevre Sağ. İlaç. ve Tem. Hiz. Pey. Or. Hay. İnş. Pro. Dan. Tur. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından gönderilen 10.04.2020 tarihli cevabi yazıda “01.01.2019 tarihi ile Potent Grup İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. ile yapılan sözleşmede…toplamda 900.000 mmotorlu tırpanla ot biçme işi hizmeti alınmıştır…” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.
Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan, ancak süresi belirli olan bahse konu sözleşmeye dayalı olarak düzenlenen fatura tutarları toplamının, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilmesi gerektiği, bu kapsamda anılan istekli tarafından sunulan 03.02.2020 tarihli faturada “225.000,00 TL (KDV hariç)” olarak belirtilen tutarın sözleşme tutarı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, fatura tutarının ve fatura düzenlenme tarihinin sözleşmede ve Er-Bay Çevre Sağ. İlaç. ve Tem. Hiz. Pey. Or. Hay. İnş. Pro. Dan. Tur. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından gönderilen 10.04.2020 tarihli cevabi yazıda belirtilen bilgiler ile uyumlu olduğu anlaşılmıştır.
 
Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde tam zamanlı personel çalıştırılmaması halinde SGK internet sayfası üzerinden düzenlenmiş belgelerin teklif dosyasında sunulmasının zorunlu olmadığı, anılan sözleşmede tam zamanlı personel çalıştırılacağı yönünde herhangi bir düzenlemenin yer almadığı, dolayısıyla bahse konu istekli tarafından teklif dosyasında sunulan sözleşmenin ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak düzenlenen fatura suretlerinin anılan isteklinin iş deneyiminin değerlendirilmesi için yeterli olduğu,
 Bahse konu sözleşmenin ilan tarihinden (02.03.2020) geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımına ilişkin olduğu, sözleşme konusu işin tamamının ihale konusu iş veya benzer işe uygun olduğu, bu kapsamda söz konusu belge tutarının ayrıştırılmasına gerek olmadığı,
Söz konusu isteklinin tevsik etmesi gereken iş deneyim tutarının 103.299,225 TL (413.196,90 TL x 0,25) olduğu, teklif dosyasında sunulan sözleşme bedelinin ise toplam 225.000,00 TL (KDV hariç) olduğu, bu kapsamda iş deneyimini tevsik etmek üzere sunulan belgelerin güncellenmemiş tutarının dahi İdari Şartname’de istenen asgari iş deneyim tutarını sağladığı anlaşıldığından başvuru sahibinin anılan istekliye yönelik iddialarının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
– İz Erbey Pey. Tas. Uyg. İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyasında iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yeşil Alanlar Bakım Şube Müdürlüğünce EKAP üzerinden düzenlenen yüklenici iş bitirme belgesinin sunulduğu, söz konusu iş bitirme belgesinde “İşin adı ve varsa ihale kayıt numarası: Motorlu tırpan ile yabancı ot temizliği
Yüklenicinin adı: İz Erbey Pey. Tas. Uyg. İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti.
Sözleşme Tarihi: 06.06.2017
Kabul tarihi: 18.01.2018
Belge tutarı: 1.296.000,00 TRY
Açıklama: % 20 iş artışı yapılmıştır…” ifadelerine yer verildiği tespit edilmiş olup, bu kapsamda bahse konu iş deneyim belgesinin ilan tarihinden (02.03.2020) geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ve kamuya gerçekleştirilen hizmet alımı işine ilişkin olarak düzenlendiği, iş deneyim belgesine konu işin tamamının ihale konusu iş veya benzer işe uygun olduğu, bu kapsamda bahse konu belge tutarının ayrıştırılmasına gerek olmadığı,
Söz konusu isteklinin tevsik etmesi gereken iş deneyim tutarının 103.500,00 TL (414.000,00 TL x 0,25) olduğu, sunulan iş deneyim belgesi tutarının ise 1.296.000,00 TL (KDV hariç) olduğu, bu kapsamda iş deneyimini tevsik etmek üzere sunulan belgenin güncellenmemiş tutarının dahi İdari Şartname’de istenen asgari iş deneyim tutarını sağladığı anlaşıldığından başvuru sahibinin anılan istekliye yönelik iddialarının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
– Odin Kur. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyasında iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında Akdeniz Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca EKAP üzerinden düzenlenen yüklenici iş bitirme belgesinin sunulduğu, söz konusu iş bitirme belgesinde “İşin adı ve varsa ihale kayıt numarası: 240 kişi ile 12 ay süreli genel temizlik (malzemesiz) ve kat destek hizmetleri, sekretarya ve büro destek hizmetleri, park-bahçe temizliği (bahçıvan) hizmetleri ve teknik destek
Sözleşme Tarihi: 22.02.2017
Kabul tarihi: 31.03.2018
Belge tutarı: 8.466.894,20 TRY
Açıklama: …Sözleşme süresi 3 ay uzatılmıştır…” ifadelerine yer verildiği tespit edilmiş olup, bu kapsamda bahse konu iş deneyim belgesinin ilan tarihinden (02.03.2020) geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ve kamuya gerçekleştirilen hizmet alımı işine ilişkin olarak düzenlendiği tespit edilmiştir.
Öte yandan söz konusu iş deneyim belgesinin kapsamında ihale konusu iş veya benzer işe uygun olmayan “genel temizlik, kat destek, sekretarya, büro destek, teknik destek” hizmetlerinin yer aldığı, dolayısıyla ihale konusu iş ve benzer işe uygun olmayan işlerin bahse konu belge tutarından ayrıştırılması gerektiği anlaşılmıştır. Bu kapsamda anılan istekli tarafından Akdeniz Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına gönderilen ve teklif dosyasında sunulan 11.03.2020 tarihli yazıda “İdarenizce tarafımıza düzenlenmiş 2016/380258 ihale kayıt numaralı iş deneyim belgesinde park ve bahçeler işinde 31 personel ile yapmış olduğumuz işlerden olan motorlu tırpan ile ot biçilmesi ve ağaç budama işleri ile ilgili ihale makamında kullanılması amacı ile ayrıştırma yapılması ve hesaplanıp iş deneyim ayrıştırma yazısı ile tarafımıza verilmesini arz ederiz…” ifadelerine,
Akdeniz Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından gönderilen ve söz konusu istekli tarafından teklif dosyasında sunulan 17.03.2020 tarihli cevabi yazıda ise “2016/380258 ihale kayıt numaralı genel hizmet ihalesi için, park ve bahçeler işinde üniversitenin 3.483.589 m2 alanında yapılan motorlu tırpan ile ot biçilmesi ve ağaçların budanması işleri ile ilgili dilekçede talep etmiş olduğunuz toplam tutar aşağıda belirtilmiştir. Gerçekleştirilen işin toplam tutarı: 1.124.392,70 TL” ifadelerine yer verildiği görülmüş olup, her ne kadar bahse konu iş deneyim belgesi kapsamında bulunan ve ihale konusu iş veya benzer işe uygun olmayan “genel temizlik, kat destek, sekretarya, büro destek, teknik destek” hizmetlerinin belge tutarından ayrıştırılması sonucunda 1.124.392,70 TL tutara ulaşıldığı tespit edilse de söz konusu tutarın “motorlu tırpan ile ot biçilmesi ve ağaç budanması” işine ilişkin olduğu, ancak “ağaç budanması” işinin ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında olmadığı, dolayısıyla ihale konusu iş ve benzer işe uygun olmayan “ağaç budanması” işinin bahse konu belge tutarından ayrıştırılması gerektiği anlaşılmıştır.
Bu çerçevede yapılan değerlendirmede, idare tarafından söz konusu iş deneyim belgesini düzenleyen idare ile yazışma yapılması ve iş deneyim belge tutarlarından ihale konusu iş ve benzer iş tanımına uygun olmayan işlere ilişkin tutarın çıkarılması suretiyle bahse konu isteklinin iş deneyim tutarının yeniden hesaplanması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.
Yeşilçam Pey. Tem. İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyasında sunulan 18.01.2019 tarihli ve 9748 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde şirketin tek ortaklı (Fatih Lekesiz) bir limited şirket olduğu ve bahse konu ortağın 15.01.2029 tarihine kadar şirketi temsile münferiden yetkili müdür olarak seçildiği belirtilmiş olup, bu kapsamda söz konusu istekli tarafından teklif dosyasında Fatih Lekesiz’e ilişkin olarak sunulan imza sirkülerinde T.C. kimlik numarası bilgisine yer verildiği tespit edilmiştir.
Öte yandan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet sayfasında yapılan inceleme neticesinde, anılan istekliye ilişkin olarak yayımlanan 07.07.2015 tarihli ve 8857 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde aksi karar alınıncaya kadar Ali Hasmer’in şirketi temsil ve ilzama yetkili müdür olarak atandığının ifade edildiği, ancak bahse konu istekli tarafından söz konusu Ticaret Sicili Gazetesinin sunulmadığı anlaşıldığından anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Yeşilçam Pey. Tem. İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. ve İz Erbey Pey. Tas. Uyg. İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması, Odin Kur. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyasında sunmuş olduğu iş deneyim belgesini düzenleyen idare ile yazışma yapılması ve iş deneyim belge tutarından ihale konusu iş ve benzer iş tanımına uygun olmayan işlere ilişkin tutarın çıkarılması suretiyle bahse konu isteklinin iş deneyim tutarının yeniden hesaplanması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,
Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,
   Oybirliği ile karar verildi.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz