Toplantı No2020/050
Gündem No16
Karar Tarihi04.11.2020
Karar No2020/UY.I-1783

BAŞVURU SAHİBİ:

Aritürk İnşaat ve Turizm A.Ş.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/247386 İhale Kayıt Numaralı “Ankara İli Akyurt İlçesi 50 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından 16.06.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Ankara İli Akyurt İlçesi 50 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Aritürk İnşaat ve Turizm A.Ş.’nin 09.09.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.09.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.09.2020 tarih ve 42726 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.09.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1484 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Mete Ergönül adlı isteklinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin, BII grubu olarak düzenlenmesine karşın iş deneyimine konu işin toplam inşaat alanının 24.806 m2 olduğu bu nedenle B-III grubuna girdiği belirtilerek, idarece istenen kriterin sağlanmaması nedeniyle isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

 İhale konusu işe ilişkin İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesinde, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 80’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması istenmiş ve 7.6’ncı maddesinde benzer iş, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan BII grubu işler olarak tanımlanmıştır.

 

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde BII grubu işler,

“II. GRUP: BİNA İŞLERİ

1. Askeri tesis ve binalar (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

2. Hastaneler (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

3. Havaalanı terminal binaları (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

4. İbadethaneler (5.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

5. İdari binalar (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

6. Kapalı spor salonları (5.000 ve üstü seyirci kapasiteli)

7. Kültür ve kongre merkezleri (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

8. Müze ve konser salonları (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

9. Stadyum, hipodrom ve veledromlar (en az 20.000’i kapalı olmak üzere toplam 25.000 ve üstü seyirci kapasiteli)

10. Ticaret ve alışveriş merkez ve kompleksleri (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

11. Toplu konut işleri (sosyal donatısı ile birlikte 50.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

12. Tren gar ve istasyonları ile liman binaları (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

13. Uluslararası fuar merkez ve kompleksleri (en az 20.000 m2 si kapalı sergileme alanı olmak üzere toplam yapı inşaat alanı 25.000 m2 ve üstü)

14. Üniversite ve eğitim binaları (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

15. Yüksek yapılar (30 kat üzeri ve 25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

16. (5) ve üzeri yıldızlı oteller ve 1. sınıf tatil köyleri (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)” şeklinde belirtilmiştir.

 

BII grubunda yer alan işler, yapı inşaat alanı büyüklükleri belirtilmek suretiyle sayılmıştır. Yapı inşaat alanının ne şekilde belirleneceği yine anılan Tebliğ’in 2.9’uncu maddesinde,  BII grubu bina işlerinde belirtilen yapı inşaat alanları; yapı kullanma izin belgesi alınan binalarda “yapı kullanma izin belgesi”nde belirtilen yapı inşaat alanı, henüz yapı kullanma izin belgesi alınmayan binalarda ise “yapı ruhsatı”nda belirtilen yapı inşaat alanıdır.” şeklinde açıklanmış ve devamında, “2.10. BII grubu bina işleri listesinde belirtilen yapı inşaat alanlarından daha küçük bina işlerinin ihalelerinde, tek başına BII grubu işler, benzer iş olarak belirlenemez.

2.11. BII grubu işlerin benzer iş olarak belirlendiği ihalelerde, sunulacak iş deneyim belgesinden yapım işinin BII grubunda belirtilen fiziki kriterleri sağlayıp sağlamadığının anlaşılamaması durumunda, bu hususa ilişkin tevsik edici belgenin teklif kapsamında sunulması zorunludur. Bu kapsamda yapı inşaat alanını tevsik etmek üzere, yapı kullanma izin belgesi veya yapı ruhsatının başvuru veya teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.” şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

 

Anılan Tebliğ açıklamalarından, iş deneyimine konu BII grubu inşaat işine ilişkin fiziki kriterlerden biri olan yapı inşaat alanının tespitinde, yapı kullanma izin belgesi ve henüz yapı kullanma izin belgesi alınmadı ise yapı ruhsatında belirtilen bilgilerin esas alınacağı anlaşılmaktadır. Ayrıca, BII grubu işlerin benzer iş olarak belirlendiği durumlarda, idarelerce iş deneyim belgesi üzerinde yer alan bilgilerden inşaat alanına ilişkin olarak fiziki kriterin sağlanıp sağlanmadığı anlaşılamadığı takdirde; isteklilerce yapı kullanma izin belgesi ve eğer bu belge henüz alınmadı ise yapı ruhsatının teklif kapsamında idareye sunulması gerekmektedir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda 13.03.2020 tarih ve 2018/54340-2711233-1-2 sayılı EKAP’a kayıtlı iş deneyim belgesi beyan edilmiş ve beyan edilen iş deneyim belgesi daha sonra idareye sunulmuştur. Sunulan iş deneyim belgesinin tetkikinde, iş sahibinin “Ankara Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Strateji ve Koordinasyon Müdürlüğü” olarak; işin adının “Mamak İlçesi Ali Şir Nevai Ortaokulu-Ticaret Odası Ortaokulu-Mamak Açıkalın İlk ve Ortaokulu Yapım İşi” olduğu; kullanılan yapı tekniğinin ise, “Betonarme (İnşaat, elektri, mekanik tesisat) Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi, B (Üst Yapı) Bina işleri: BII Grup işler (26.313 m2)” olarak belirtildiği görülmüştür.

 

Ayrıca, ihale işlem dosyasında iş deneyimine konu işe ilişkin bir takım yapı kullanma izin belgeleri ve yapı ruhsatlarına yer verildiği de tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibi, ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyim belgesinin BIII grubuna ilişkin olduğunu tevsike yönelik olarak başvuru dilekçesi ekinde yapı kullanma izin belgesi ile yapı ruhsatı gibi belgelere yer vermiştir. Başvuru dilekçesine eklenen belgeler ile ihale işlem dosyasında yer alan yapı kullanma izin belgesi ve yapı ruhsatı arasında bir takım çelişkilerin olduğu görüldüğünden, iş deneyim belgesini düzenleyen Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’ndan 19.10.2020 tarih ve E.2020/15398 sayılı yazı ile 13.03.2020 tarih ve 2018/54340-2711233-1-2 sayılı iş bitirme belgesinde 26.313 m2 olarak belirtilen yapım inşaat alanının tespitinde esas alınan belgelere (yapı kullanma izin belgesi, yapı ruhsatı vb.) ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, bu belgelerin gönderilmesi talep edilmiştir.

 

İş deneyim belgesini düzenleyen idare tarafından kaleme alınan 25.10.2020 tarih ve 55917 sayılı yazı ekinde gönderilen ve Mamak Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen yapı kullanma izin belgeleri ve yapı ruhsatlarının tetkiki neticesinde; iş deneyimine konu işler arasında yer alan Ali Şir Nevai Ortaokulu inşaatına ilişkin olarak düzenlenen yapı kullanma izin belgesinde toplam inşaat alanının 6.159 m2; Ticaret Odası Ortaokulu inşaatına ilişkin olarak düzenlenen yapı kullanma izin belgesinde toplam inşaat alanının 8.531 m2; Açıkalın İlköğretim Okulu A blok inşaatına ilişkin olarak, daha önce verilen yapı ruhsatını tadil amaçlı verilen 30.06.2020 tarih (yapı kullanma izin belgesinde tadil amaçlı verilen ruhsatın tarihi 01.07.2020 olarak belirtilmiş ancak ekte yer alan ruhsatta 30.06.2020 tarihinin yer aldığı görüldüğünden bu tarihin sehven yazıldığı değerlendirilmiştir.) ve 16 numaralı yapı ruhsatına dayalı olarak düzenlendiği anlaşılan yapı kullanma izin belgesinde toplam inşaat alanının 4.452 mve (Açıkalın) Ortaokul B blok inşaatına ilişkin olarak daha önce verilen yapı ruhsatını tadil amaçlı verilen 22.09.2020 tarih ve 24 numaralı yapı ruhsatına dayalı olarak düzenlendiği anlaşılan yapı kullanma izin belgesinde toplam inşaat alanının 7.171,26 m2 olarak gösterildiği tespit edilmiştir.

 

Başvuru konusu iş deneyim belgesini düzenleyen idarece, tadiller sonrası düzenlenen yapı ruhsatları ve yapı kullanma izin belgeleri kullanılmaksızın toplam inşaat alanının tespit edildiği anlaşılmakla birlikte iş deneyim belgesinde belirtilen inşaat alanının iş sonu (as-built) projeleri üzerinden de hesaplanabilir nitelikte olduğu ve Mamak Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen yapı kullanma izin belgelerinde belirtilen inşaat alanlarının toplamı ile uyumlu olduğu görülmüştür. Bahis konusu edilen iş deneyim belgesinin konusunu oluşturan ve tek sözleşmeye bağlı olarak yapılan okulların toplam inşaat alanının 26.313,24 m2 olduğu ve bunun BII grubunda yer alan eğitim binaları için öngörülen 25.000 m2’lik asgari inşaat alanı kriterini sağladığı tespit edildiğinden, söz konusu iş deneyim belgesine konu işin Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin BII grubu kapsamında yer aldığı sonucuna ulaşılmış ve başvuru sahibi tarafından tadil öncesi yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerinin esas alınarak toplam inşaat alanının hesaplandığı anlaşılmıştır.

 

Belirtilen hususlar çerçevesinde başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz