İş Ortaklığının pilot ortağı tarafından tüzel kişiliğin ortakları ve bu ortakların T.C. kimlik numarası ile ortaklık oranlarına ilişkin Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyanda bulunulmadığı ve özel ortak tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edilen Ticaret Sicil Gazetelerinin hiçbirinde anılan özel ortağın %100 ortağı Mazlum Kılıç’ın T.C. kimlik numarasının yer almadığı anlaşıldığından başvuru sahibi İş Ortaklığı’na ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği hk

Toplantı No2020/038
Gündem No21
Karar Tarihi02.09.2020
Karar No2020/UY.II-1462

BAŞVURU SAHİBİ:

Suryol İnşaat Madencilik Turizm San. ve Tic. A.Ş. – Kılıç Kardeşler Maden İnş. Müh. Proje Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karayolları Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/183975 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 16 Bölge Müdürlüğü 165 (Kangal) Şube Şefliği, 166 (İliç) Şube Şefliği ve Bölge Dahili Yollarda Konkasörle Kırılmış Asfalt Mıcırı Temini, Nakli, Temel Yapılması ile Sathi Kaplama Yapılması İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğü tarafından 04.05.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karayolları 16 Bölge Müdürlüğü 165 (Kangal) Şube Şefliği, 166 (İliç) Şube Şefliği ve Bölge Dahili Yollarda Konkasörle Kırılmış Asfalt Mıcırı Temini, Nakli, Temel Yapılması ile Sathi Kaplama Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Suryol İnşaat Madencilik Turizm San. ve Tic. A.Ş. – Kılıç Kardeşler Maden İnş. Müh. Proje Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın 13.07.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.07.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.07.2020 tarih ve 33239 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.07.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1165 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, elektronik ortamda gerçekleştirilen “Karayolları 16 Bölge Müdürlüğü 165 (Kangal) Şube Şefliği, 166 (İliç) Şube Şefliği ve Bölge Dâhili Yollarda Konkasörle Kırılmış Asfalt Mıcırı Temini, Nakli, Temel Yapılması ile Sathi Kaplama Yapılması İşi”ne ilişkin 03.07.2020 tarihli ihale komisyonu kararından ihalenin Tekyol Taahhüt İnş. San. ve Tic. A.Ş. – Emir Yıldız İnşaat San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı’nın üzerinde bırakıldığının, kendilerinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olduğunun öğrenildiği,

 

Ancak, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik ihale” başlıklı 60/A maddesinde yer alan “9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır…” hükmü gereğince idare tarafından ilk defa gerçekleştirilen elektronik ihale uygulamasında bazı hususların gözden kaçırıldığı, şöyle ki;

 

1) İhale üzerinde bırakılan Tekyol Taahhüt İnş. San. ve Tic. A.Ş. – Emir Yıldız İnşaat San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından sunulan geçici teminat mektubunda banka yetkilisi onayının ıslak imzalı olmadığı, banka kaşesinin bulunmadığı ve standart forma uygun olmadığı, e-teminat olarak Yeterlilik Bilgileri Tablosunda yanlış beyan edildiği, beyan edilen geçici teminat miktarının ve süresinin yeterli olmadığı,

 

2) Anılan İş Ortaklığı tarafından sunulan bilanço bilgileri ile istenilen oranların karşılanmadığı, bilançolarda yıllara yaygın inşaat maliyeti ile hakediş gelirlerinin gösterilmediği, bilançoya ilişkin belgelerin ilgili kişi veya kurumlarca onaylanmadığı, bilanço kriterlerini gösteren ve meslek mensubunca düzenlenen belgenin standart forma uygun olmadığı, bilanço ve ciro özet bilgileri tablosunda yer alan bilgilerin beyannameler ile uyuşmadığı, değerler üzerinde oynama yapılarak istenilen oranların sağlanmasına çalışıldığı, ilgili vergi dairelerinde mevcut bulunan kayıtlar incelendiğinde bu durumun ortaya çıkacağı, idarece şikâyete verilen cevapta “Özel ortak tarafından Yeterlilik Bilgileri Tablosunda beyan edilen 2018 ve 2019 yılına ait ciro ve bilanço bilgilerinin, 17.06.2020 tarih ve 148118 sayılı yazı ile istenildiği, istekli tarafından 2019 yılına ait ciro ve bilanço bilgilerinin Yeterlilik Bilgiler Tablosunda beyan edilen ile birebir eşleşmediği ancak istenilen asgari şartları sağladığı, 2018 yılına ait ciro ve bilanço bilgilerinin yeterlilik bilgiler tablosunda beyan edilen ile uyumlu olduğu” ifadelerinin yer aldığı, ancak Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Elektronik ihale” başlıklı 60/A maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan hüküm gereğince özel ortak tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunun gerçek bilgiler ile doldurulmadığı ve bunun mevzuata aykırı olduğu,

 

3) Anılan İş Ortaklığı tarafından kendi malı araçlara ilişkin Yeterlilik Bilgileri Tablosunda beyan edilen bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgelerin İdari Şartname’nin 7.9.1 ile 7.9.2 maddesindeki düzenlemelere uygun olmadığı, kendi malı makine ve teçhizat raporunda yer alan mobil mıcır yıkama makinesine ilişkin olarak sadece faturanın sunulduğu, faturada 60 ton/saat kapasiteli olduğunun belirtildiği, ancak mobil mıcır yıkama makinesinin “en az 60 ton/saat kapasiteli, 2014 model ve üzeri” olduğuna ilişkin makinenin üreticisi tarafından düzenlenen ve firmanın yetkilisi tarafından ıslak imzalı olarak kapasite ve teknik özelliklerini belirten belgenin sunulması gerektiği,  alış faturasında bu hususun belirtilmesinin yeterli olmadığı ve aynı zamanda SMMM Yılmaz Kurt tarafından faturanın içeriğinin değiştirilebilmesinin mümkün olduğu, ayrıca faturayı düzenleyen firmanın faaliyet konusunun buna uygun olmadığı, istenilen şartların sağlanması adına hayali fatura düzenlendiği, özel ortak tarafından beyan edilen kendi malı makine ve teçhizat raporundaki tarih ve sayının sunulan belgede yer alan tarih ve sayı ile aynı olmadığı, bu nedenle demirbaş kayıt defterinin noter onaylı olup olmadığına bakılması gerektiği ve demirbaş defter tarihlerinin mali müşavir tespit raporuyla uyumlu olup olmadığının ayrıca incelenmesi gerektiği, amortisman defteri ve demirbaş defterindeki kendi malı makinelere ait yevmiye kayıt tarih ve numaraları ile SMMM Yılmaz KURT tarafından düzenlenerek idareye sunulan raporda beyan edilen yevmiye tarih kayıtlarının farklı olduğu,

 

4) Anılan İş Ortaklığı’nın teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerinin İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinde belirtilen şartları sağlamadığı, teklif dokümanlarını imzalayan kişinin adına düzenlenmiş noter onaylı vekâletnamenin sunulmadığı, vekile ait imza beyannamesinin sunulmadığı, yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilen imza sirküleri, vekâletname ve imza beyannameleri ile bu bilgileri tevsiki amacıyla sunulan belgelerde yer alan bilgilerin uyuşmadığı, sunulan belgelerde bulunan imza ile imza sirkülerindeki imzaların farklı olduğu, İş Ortaklığı adına ihaleye katılan ve teklif mektubu ile birim fiyat teklif cetvelini imzalayan kişilerin, imza yetkisini gösteren vekâletnamelerinin teklif dosyası içinde bulunmadığı ve firma yetkilisi olmayan kişi tarafından imzalandığı, EKAP üzerinden firma yetkilisinin dışındaki başka kişilerce teklifin e-imza kullanılarak imzalandığı,

 

5) Anılan İş Ortaklığı tarafından her iki ortağa ilişkin tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin sunulmadığı, ayrıca tüzel kişi isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranlarının gösterilmesi gerektiğinin anlaşıldığı, ancak istekli tarafından bu şartın yerine getirilmediği, bu hususları belirten pay defteri, hazirun cetveli vb. herhangi bir belgeye ilişkin bilgilerin de beyan edilmediği,

Ayrıca, özel ortak tarafından sunulan ortaklık durum/tespit belgesinin SMMM Yılmaz Kurt tarafından düzenlendiği, ancak o tarihte Yılmaz Kurt hakkında sahte belge düzenlediği ve gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğu gerekçesi ile TÜRMOB tarafından meslekten men edilme cezası verildiği, 2020/UY.II-828 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında adı geçen meslek mensubu hakkında usulsüzlük nedeniyle TÜRMOB’a bildirim yapıldığı, söz konusu ortaklık tespit belgesinin gerçeği yansıtmadığının ve gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunun pay defterleri ile hazirun cetvelleri incelendiğinde ortaya çıkacağı, meslekten men cezası almış bir SMMM tarafından yetkisi olmadığı halde belge düzenlenmesinin ise ayrıca mevzuata aykırı bir durum oluşturduğu,  Yeterlilik Bilgileri Tablosunda beyan edilen söz konusu ortaklık tespit belgesine ilişkin olarak sadece “%51, beş yıl” bilgilerinin yer aldığı, beyan edilen belgenin tarih, sayı ve düzenleyen kişi ve kuruluşla ilgili herhangi bir bilgiye yer verilmediği,

 

6) Anılan İş Ortaklığı tarafından iş deneyiminin tevsiki amacıyla sunulan iş deneyim belgesinin ihalede istenen benzer iş tanımına uygun olmadığı, iş bitirme belge tutarının istenilen tutarı karşılamadığı, özel ortak Emir Yıldız İnşaat San. ve Tic. A.Ş. tarafından e-teklif kapsamında sunulan Yeterlilik Bilgileri Tablosunda şirket ortağı Kemal Kurşunoğlu’na ait mezuniyet belgesinin beyan edildiği, ancak söz konusu diplomanın YÖK sisteminde kayıtlı olmadığı, % 51 ortaklık oranın geriye doğru beş yılı sağlamadığı, ayrıca Yeterlilik Bilgileri Tablosunda beyan edilen diploma ile ilgili tarih, sayı ve düzenleyen kişi ya da kurum hakkında bilginin yer almadığı, kendilerince yapılan araştırma sonucunda Kemal Kurşunoğlu’nun 2019 yılı Ocak ayında özel ortak Emir Yıldız İnşaat San. ve Tic. A.Ş.ye ortak olduğu, hatta Kemal Kurşunoğlu’nun yaşamadığı, geriye dönük olarak işlemler yapıldığı ve gazete ve ilan tarihlerine bakıldığında işlemlerin 2015-2016-2017-2018-2019 yılına ait olmadığı, sadece ilan tarihinin yeni olduğu, ortaklığın genel kurul hilesiyle eski gibi gösterildiği, gerekli incelemelerin yapılarak değerlendirmenin yeniden yapılması gerektiği,

 

Sonuç olarak, ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığı’na ait teklifin belirtilen hususlar çerçevesinde değerlendirme dışı bırakılması ve kendilerinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli olarak belirlenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “Geçici teminatlar” başlıklı 21’inci maddesinde “(1) Kanunun 34 üncü maddesindeki değerler teminat olarak kabul edilir.

(2) Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan kuruluşlardan alınır. İlgilinin talebi halinde, kuruluş tarafından Ek-1’de yer alan “Geçici Teminat Mektubu Bilgileri Formu” düzenlenerek kendisine verilir. Geçici teminat mektupları, elektronik imza kullanılmak suretiyle elektronik veya ıslak imza kullanılmak suretiyle fiziki ortamda düzenlenebilir. Ancak düzenlenen geçici teminat mektubuna kuruluş tarafından ayırt edici bir numara verilerek mektuba ilişkin bilgilerin EKAP’a aktarılması ve verilen ayırt edici numaranın istekli tarafından e-teklif kapsamında EKAP üzerinden gönderilmesi gerekir. Geçici teminat mektuplarına ilişkin bilgilerin, yetkilendirilmiş merkezi bir kuruluş tarafından EKAP’a aktarılması durumunda da düzenlenen mektupların bu fıkraya uygun olarak alındığı kabul edilir.

(3) Geçici teminat mektubu dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığına ilişkin belgeler bilgisayarda taratılarak, istekli tarafından EKAP üzerinden e-teklif kapsamında gönderilir.” hükmü,

 

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Karayolları 16 Bölge Müdürlüğü 165 (Kangal) Şube Şefliği, 166 (İliç) Şube Şefliği ve Bölge Dahili Yollarda Konkasörle Kırılmış Asfalt Mıcırı Temini, Nakli, Temel Yapılması İle Sathi Kaplama Yapılması İşi

b) Türü: Yapım işleri

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde):

d) Kodu:

e) Miktarı: 4.500 dekar Çift Katlı Sathi Kaplama, 1.000 dekar Tek Katlı Sathi Kaplama, 235.000 ton temel, 160.000 ton Plent-miks temel ve Birim Fiyat Teklif cetvelinde belirtilen Cins ve Miktarda Muhtelif İşlerin Yapılması

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: 165. – 166. Şube Sınırları ve Bölge Dahili Yollar” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilginlerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.:

c) Bu şartnamede belirlenen geçiçi teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık yada Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldıklarını gösteren makbuzlar.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde “26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.3. Geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 29.12.2020 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Geçici teminatı ihalede istenilen katılma şartlarını sağlamayan teklifler degerlendirme dışı birakilacaktır.

26.5. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektuplarının tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarenin talebi üzerine sunulması zorunludur. Bu zorunluluğa uymayanlar hakkında Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Şikâyete konu yapım işi ihalesinin elektronik ortamda gerçekleştirildiği, 03.07.2020 tarihli ihale komisyonu kararından ise ihalede 97 adet doküman indirildiği, 53 isteklinin ihaleye teklif verdiği, sınır değerin altında teklif sunan geçerli teklif sahibi istekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklaması sunulmadığı, sınır değerin üzerindeki geçerli teklif sahibi Tekyol Taahhüt İnş. San. ve Tic. A.Ş.- Emir Yıldız İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edilen bilgilerin tevsik edildiği ve sunulan bilgi/belgelerin idarece uygun bulunması üzerine anılan isteklinin ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği, başvuru sahibi Suryol İnşaat Mad. Tur. San. ve Tic.  A.Ş.- Kılıç Kardeşler Mad. İnş. Müh. Proj. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından da beyan edilen bilgilerin tevsik edildiği ve sunulan bilgi/belgelerin idarece uygun bulunması üzerine anılan isteklinin ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Yukarıda aktarılan doküman düzenlemelerinden, geçici teminat tutarının teklif bedelinin %3’ünden az ve geçici teminat mektubunun geçerlilik tarihinin ise 29.12.2020 tarihinden önce olmaması gerektiği anlaşılmıştır.

Başvuru sahibinin iddiası çerçevesinde yapılan incelemede;

 

– İhale üzerinde bırakılan Tekyol Taahhüt İnş. San. ve Tic. A.Ş.- Emir Yıldız İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı’nın pilot ortağı tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosunun “teminata ilişkin bilgiler” satırının G011-00211-00025043 ayırt edici geçici teminat mektubu numarası ile doldurulduğu, buradan geçici teminat mektubunun elektronik ortamda hazırlandığı anlaşılmıştır. Bu itibarla, başvuru sahibinin “geçici teminat mektubunun ıslak imzalı olmadığı” yönündeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

EKAP üzerinden idarece yapılan geçici teminat sorgulama çıktısı incelendiğinde, söz konusu geçici teminatın, pilot ortak adına Finansbank A.Ş. tarafından 30.04.2020 tarihinde düzenlendiği, teminat tutarının 1.350.000,00 TL olduğu, geçerlilik tarihinin ise 29.12.2020 olduğu görülmüştür. Bu itibarla, geçici teminat mektubu tutarının İş Ortaklığı’na ait teklif bedelinin %3’ünden az olmadığı, geçerlik süresinin ise dokümanda belirlenen tarihten önceki bir tarih olmadığı tespit edilmiş olup, başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde “(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin,

her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.

(2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini,

(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleriise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

(4) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(7) Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

….

(9) Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve üçüncü fıkrada belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde “İş hacmini gösteren belgeler, aday veya isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgedir.

(2) Yaklaşık maliyeti eşik değerin üç katına kadar olan ve iş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen her iki belgenin idarece istenilmesi zorunludur. Bu durumda aday veya isteklinin üçüncü fıkradaki yeterlik kriterinisağladığını göstermek üzere ihaleden önceki yıla ait bu iki belgeden birini sunması yeterlidir. Yaklaşık maliyeti eşik değerin üç katına eşit ve bu değerin üzerinde olan ihalelerde ise yalnızca birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen belgenin sunulması gerektiğine yönelik düzenleme yapılabilir. Bu durumda aday veya isteklinin idarece istenilen ilgili belgeyi sunması gereklidir.

(3) Birinci fıkrada sayılan belgelerin istenildiği durumlarda;

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde; isteklinin, toplam cirosunun, teklif ettiği bedelin % 25’inden,(yapım işleri cirosununise teklif ettiği bedelin % 15’inden az olmaması,

gerekir. idarece yalnızca birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen belgenin istenildiği ihaleler hariç olmak üzere, yeterlik kriteri olarak bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir.

(4) Üçüncü fıkradaki kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İdarece yalnızca birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen belgenin istenildiği ihalelerde, üçüncü fıkradaki kriterleri sağlayamayan aday veya isteklinin yapım işleri cirosuna ilişkin asgari tutarın yarısını sağlaması ve toplam ciro tutarının üçüncü fıkranın (a) bendinde sayılan ihalelerde teklif ettiği bedelin %40’ından veya üçüncü fıkranın (b) bendinde sayılan ihalelerde yaklaşık maliyetin % 15’i ile % 25’i aralığında idarece belirlenen tutarın iki katından az olmaması durumunda, yapım işleri ile ilgili ciro kriterinin sağlandığı kabul edilir. Bu durumda, aday veya isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunu da teklif veya başvuru kapsamında sunması gereklidir

(6) Yapım işleri cirosunu tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.

(7) Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.

(8) Yapım işleri ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen yapım işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

(10) Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

(11) İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

(13) Aday veya isteklinin, ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği yapım işlerinin parasal tutarı, iş ortaklığındaki hissesi oranında, konsorsiyumda ise taahhüt edilen iş kısmı üzerinden hesaplanır.

(14) Aday veya isteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda aday veya isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “İş hacmine ilişkin belge tutarlarının güncellemesi” başlıklı 37’nci maddesinde “(1) İş hacmine ilişkin belge tutarları aşağıdaki şekilde güncellenir:

a) Yıllık toplam ciro, gelirin elde edildiği yılın Haziran ayına ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

b) Yapım işleri ciro tutarı, fatura tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK024.1/Y)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

7.4.3. İş hacmini gösteren belgeler

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,

İsteklinin toplam cirosunun teklif ettiği bedelin % 25’inden, yapım işleri cirosunun ise teklif ettiği bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Yapım işleri cirosunu tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

İsteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin bilanço oranları ile ilgili iddiası kapsamında yapılan incelemede;

 

– İhale üzerinde bırakılan Tekyol Taahhüt İnş. San. ve Tic. A.Ş.- Emir Yıldız İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı’nın pilot ortağı tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosunun bilanço bilgileri satırının “2019 yılı, cari oran: 1,6599, özkaynak oranı: 0,4947, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranı: 0,1355” olarak doldurulduğu, idarenin 11.06.2020 tarih ve 122726 sayılı yazısı üzerine idareye gönderdikleri dosya içerisinde ise ilgili meslek mensubu tarafından sicil numarası bilgilerini içeren TÜRMOB kaşesi kullanılmak suretiyle onaylanmış 2019 yılına ait kurumlar vergisi beyannamesi ile bilanço bilgileri tablosunun sunulduğu görülmüştür.

 

 

EKAP üzerinden yapılan sorgulama neticesinde anılan ortağa ait 2019 yılı bilançosuna ulaşılmış olup, söz konusu belgede yer alan bilgilere göre, 2019 yılı için cari oranın 1,6599, özkaynak oranının 0,4947, kısa vadeli banka borçlarının özkaynaklara oranının beyan edilenden farklı olarak 0,1415 olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, 2019 yılı bilançosunda yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin yer aldığı görülmüş olup, hesaplamaya dahil edildiği anlaşılmıştır.

 

– Özel ortak tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosunun bilanço bilgileri satırının “2019 yılı, cari oran: 11,8704, özkaynak oranı: 0,1877, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranı: 0,00” ve “2018 yılı, cari oran: 9,8059, özkaynak oranı: 0,9139, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranı: 0,00” olarak doldurulduğu, idarenin 11.06.2020 tarih ve 122726 sayılı yazısı üzerine idareye gönderdikleri dosya içerisinde ise ilgili meslek mensubu tarafından sicil numarası bilgilerini içeren TÜRMOB kaşesi kullanılmak suretiyle onaylanmış 2019 ve 2018 yılına ait kurumlar vergisi beyannamesi ile her iki yıla ait ayrı ayrı hazırlanmış bilanço bilgileri tablosunun sunulduğu görülmüştür.

 

EKAP üzerinden yapılan sorgulama neticesinde anılan ortağa ait 2019 yılı bilançosuna ulaşılmış olup, söz konusu belgede yer alan bilgilere göre, 2019 yılı için cari oranın 5,7002, özkaynak oranının 0,2700, kısa vadeli banka borçlarının özkaynaklara oranının ise 0,00 (kısa vadeli banka borçlarının olmadığı) olduğu, 2019 yılı bilançosunda yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin ise olmadığı görülmüştür.

 

Yapılan değerlendirmede, elektronik ortamda gerçekleştirilen şikâyete konu ihalede istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgilerin değerlendirmede esas alınacağı, bu itibarla, EKAP üzerinden yapılan sorgulama sonucunda ulaşılan bilanço bilgileri esas alınarak yapılan hesaplamada pilot ortak tarafından istenilen oranların karşılandığı tespit edilmiştir. Ayrıca, meslek mensubu onaylı bilanço bilgileri tablosunun ve kurumlar vergisi beyannamesinin de sorgulama sonucu edinilen bilgiler ile uyumlu olduğu görülmüştür.

 

Öte yandan, özel ortak tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosuna bilanço oranlarının doğru aktarılmadığı görülmekle birlikte, EKAP üzerinden yapılan sorgulama sonucunda ulaşılan bilanço bilgileri esas alınarak yapılan hesaplamada, özel ortağın da 2019 yılı verileri ile istenilen oranları karşıladığı tespit edilmiştir. Ayrıca, meslek mensubu onaylı kurumlar vergisi beyannamesinin de sorgulama sonucu edinilen bilgiler ile uyumlu olduğu görülmüştür.

 

Bu çerçevede, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Başvuru sahibinin iş hacmini gösteren belgeler ile ilgili iddiası kapsamında yapılan incelemede;

– İhale üzerinde bırakılan İş Ortaklığı’nın pilot ortağı tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosunun iş hacmi bilgileri satırının “2019 yılı, 7……. TL” olarak doldurulduğu, EKAP üzerinden yapılan sorgulamada 2019 yılına ait gelir tablosunda yer alan toplam cironun beyan edilen tutarla uyumlu olduğu görülmüştür.

 

Anılan İş Ortaklığı’nın sağlaması gereken asgari toplam ciro tutarının 9.411.812,50 TL olduğu, pilot ortağın hissesi (%51) oranında karşılaması gereken asgari toplam ciro tutarının ise 4.800.024,37 TL olduğu tespit edilmiş olup, istenilen tutarın güncelleştirme yapılmadan dahi pilot ortak tarafından karşılandığı anlaşılmıştır.

 

– Özel ortak tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosunun iş hacmi bilgileri satırının “2019 yılı: 3…….. TL, 2018 yılı: 9……… TL” olarak doldurulduğu, EKAP üzerinden yapılan sorgulamada 2019 ve 2018 yılına ait gelir tablosunda yer alan toplam cironun beyan edilen tutarla uyumlu olduğu görülmüştür. Özel ortağın hissesi (%49) oranında karşılaması gereken asgari toplam ciro tutarının 4.611.788,12 TL olduğu tespit edilmiştir. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 37’nci maddesinin birinci fıkrası gereğince yapılan güncelleme sonucunda 2019 yılı toplam cirosu ile 2018 yılı toplam cirosunun aritmetik ortalamasının 7.835.016,00 TL olduğu ve bu haliyle özel ortak tarafından karşılanması gereken asgari tutarın karşılandığı tespit edilmiştir.

 

Bu çerçevede, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.5.

1 adet Distribütör  En az 10 ton kapasiteli, 2014 model ve üzeri ( kendi malı)

1 adet Mobil Mıcır Yıkama Makinesi En az 60 ton/saat kapasiteli, 2014 model ve üzeri ( kendi malı)

1 adet Kendinden yürür mıcır serici 2012 model ve üzeri (kendi malı)

Adayın veya isteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilir. Tevsik işleminin aslına uygunluğu noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.

Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.

  İş ortaklığında, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır. Konsorsiyumda, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ilişkin belgeler her bir ortağın kendi kısmı göz önünde bulundurularak ortaklardan ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.

7.9. Belgelerin sunuluş şekli:

7.9.1. İdarece talep edilmesi halinde istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenler ekleri ile birlikte bu maddede düzenlenen şekil kurallarına uygun olarak sunulur.

7.9.2. İstekliler, bu madde kapsamında idarece talep edilen belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Aktarılan İdari Şartname düzenlemesinden, 1 adet en az 10 ton kapasiteli 2014 model ve üzeri distribütörün, 1 adet en az 60 ton/saat kapasiteli 2014 model ve üzeri mobil mıcır yıkama makinesinin ve 1 adet 2012 model ve üzeri kendinden yürür mıcır sericinin isteklinin kendi malı olması gerektiği, söz konusu makinelerin isteklinin kendi malı olduğunun ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilebileceği anlaşılmıştır. Kendi malı araçlara ilişkin ihale dokümanında ayrıca bir belge sunulmasına ilişkin ise herhangi bir düzenleme yapılmadığı görülmüştür.

– İhale üzerinde bırakılan İş Ortaklığı’nın pilot ortağı tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosunun “diğer belgeler” satırının; “Makine, elipman faturası, GIB2020000000009 fatura nolu, 22.04.2020 tarihli, 2018 model, 80 m3/saat kapasiteli mobil mıcır yıkama makinesi” olarak doldurulduğu görülmüştür. Beyan edilen bilginin tevsiki amacıyla 30.04.2020 tarihli SMMM Raporunun ve 22.04.2020 tarihli alış faturasının sunulduğu, söz konusu SMMM Raporunda meslek mensubu Vedat Ağaç’ın imzasının ve TÜRMOB kaşesinin yer aldığı, 2018 model 80 m3/saat kapasiteli mobil mıcır yıkama makinesinin şirketin envanter listesinde mevcut ve kayıtlı olduğunun belirtildiği görülmüştür.

 

– Özel ortak tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosunun “diğer belgeler” satırının ; “İş makinesi tescil belgesi (ruhsat), (ruhsat bilgileri) 446-tescil sıra, A-seri, 701318-nolu, 05.11.2019 tarihli 34-00-15-11285 plakalı 2015 model Vimpo marka lastikli mıcır yayıcı”“Araç tescil belgesi (ruhsat), (ruhsat bilgileri) Batman 3. Noterliği, 73 DR 121 plakalı, 10.03.2020 tescil tarihli, Ford marka, 26 ton kapasiteli, hidrolik tertibatlı asfalt distribitörü” olarak doldurulduğu görülmüştür. Beyan edilen bilgilerin tevsiki amacıyla 30.04.2020 tarihli SMMM raporunun ve her iki makineye ait tescil belgesinin sunulduğu, söz konusu SMMM raporunda meslek mensubu Yılmaz Kurt’un imzasının ve TÜRMOB kaşesinin yer aldığı, 2015 model mıcır yayıcının ve 2017 model 26.000 kg kapasiteli hidrolik tertibatlı asfalt distribütörünün şirketin demirbaş ve amortisman defterinde kayıtlı olduğunun belirtildiği görülmüştür.

 

Yapılan değerlendirmede, aktarılan İdari Şartname düzenlemesi gereğince, isteklinin kendi malı olması istenilen söz konusu birer adet distribütör, mobil mıcır yıkama makinesi ve mıcır sericinin ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığı tarafından istenilen kriterlere uygun olarak sunulduğu tespit edilmiştir.

 

Öte yandan, başvuru sahibi tarafından “SMMM Yılmaz Kurt’un 2020/UY.II-828 sayılı Kurul kararı ile TÜRMOB tarafından meslekten men edildiği ve düzenlediği belgeler üzerinde değiştirme yapmış olabileceği”nin iddia edildiği, Kurum tarafından şikayete konu bir başka ihale ile ilgili alınan bahse konu 07.05.2020 tarih ve 2020/UY.II-828 sayılı Kurul kararında SMMM Yılmaz Kurt hakkında “…resen terk halinde olup faal olmayan bir firmaya ait fiyat teklifini onayladığı ve bu fiyat teklifine dayanak olan tutanağı düzenlediği dikkate alındığında bahse konu gerçeğe aykırı hususların incelenmesi” gerekçesiyle Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine (TÜRMOB ) bildirim yapılmasına karar verildiği görülmüştür. Ancak, yapılan araştırma sonucunda, adı geçen Kurul kararı tarihi sonrası alınan 08.08.2020, 25.06.2020 ve 07.06.2020 tarihli TÜRMOB Disiplin Kurulu Kararlarında SMMM Yılmaz Kurt hakkında herhangi bir karar alınmadığı görülmüştür.

 

Bu itibarla, başvuru sahibi tarafından ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığı’nca sunulan söz konusu belgelerin ayrıca teyidinin alınması veya kontrol edilmesini gerektirecek somut bilgi ve belge sunulmadığı, SMMM raporunun kendi malı tevsiki için yeterli olduğu ve mevcut durumun aksini gösterecek bir bilgi veya belge de bulunmadığı anlaşılmış olup, iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1)  İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur…

(2) Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.

(3) İş ortaklığında, iş ortaklığı beyannamesinin ve iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın a) ve (b) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığı’nın pilot ortağı tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosunun imza sirkülerine ilişkin satırının “Diyarbakır 8. Noterliği, 10.03.2020 tarih ve 09235 sayı” ile doldurulduğu, imza beyannamesi ve vekâletname ile ilgili satırların ise boş bırakıldığı görülmüştür.

 

Beyan edilen bilgilerin tevsiki amacıyla pilot ortak adına Diyarbakır 8. Noterliği tarafından 10.03.2020 tarihinde düzenlenen 09235 numaralı imza sirkülerinin sunulduğu, Murat Tekin’in 12.02.2022 tarihine kadar şirketi münferiden temsile yetkili olduğunun belirtildiği görülmüştür. Bu itibarla, beyan edilen bilgiler ile sunulan belgede yer alan bilgilerin birbiri ile uyumlu olduğu sonucuna varılmıştır.

 

– Özel ortak tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosunun imza sirkülerine ilişkin satırının “Batman 3. Noterliği, 29.03.2019 tarih ve 07568 yevmiye numarası” ile doldurulduğu, imza beyannamesi ve vekâletname ile ilgili satırların ise boş bırakıldığı görülmüştür.

 

Beyan edilen bilgilerin tevsiki amacıyla özel ortak adına Batman 3. Noterliği tarafından 29.03.2019 tarihinde düzenlenen 07568 numaralı imza sirkülerinin sunulduğu, Mehmet Sabri Yıldız’ın 18.03.2019 tarihinden itibaren 3 yıl süre ile şirketi münferiden temsile yetkili olduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla, beyan edilen bilgiler ile sunulan belgede yer alan bilgilerin birbiri ile uyumlu olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Ayrıca, elektronik ortamda gerçekleştirilen şikâyete konu ihalede birim fiyat teklif mektubu ve eklerinden oluşan e-tekliflerin EKAP’a kayıtlı olan gerçek veya tüzel kişiler ile vekil veya temsilcileri tarafından e-imza ile imzalanarak gönderildiği ve idarece e-tekliflerin isteklilerce gönderilmesi sonucu düzenlenen “e-teklif Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nda ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığı tarafından e-teklif kapsamında sunulan birim fiyat teklif mektuplarının uygun olduğunun belirtildiği hususları bir arada değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik ihale” başlıklı 60/A maddesinde “…(9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır. Yeterlik sertifikası üzerinden yeterlik tespiti yapılan ihalelerde ise, ihale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler dahil yeterlik sertifikası üzerindeki bilgiler; yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan her belge veya kriter için ise yeterlik bilgileri tablosunda istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan veya yeterlik sertifikasının geçerlik süresi ihale tarihinden önce dolan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

 

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “e-tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 24’üncü maddesinde “… (3) İhale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile ilgili değerlendirme, e-teklif kapsamında yüklü olan belgelerin ve EKAP üzerinden ilgili kurum ve kuruluşların sistemlerinden sorgulama suretiyle elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi suretiyle yapılır.

(4) Yeterlik kriterlerinin istekliler tarafından karşılanıp karşılanmadığına ilişkin değerlendirme ihale dokümanında yer alan hükümler çerçevesinde yapılır. Yeterlik kriterlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve bu husus gerekçesi de açıkça belirtilmek suretiyle EKAP’a kaydedilir…” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinde ise “10/A.1 İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılır.” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli

7.7.1.2 İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’nci maddesinde “22.1. e-teklifler istekliler tarafından EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Teklife ilişkin e-anahtar, e-teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilir.

22.2. Yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlar, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda ise açıklama istenen teknik özellikler için ayrı satırlar açılmış olup, istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle ekli standart formalara uygun şekilde doldurulacaktır. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartnamede istenilen belgelere veya isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelere ilişkin bilgilerin beyan edilmesi gerekir.

22.8. İdarece talep edilmesi durumunda istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenler ekleri ile birlikte, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak süresi içerisinde sunulmak zorundadır.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 31’inci maddesinde “31.1. İlk oturumun kapatılmasından sonra, ihale komisyonu belirleyeceği bir tarih ve saatte toplanır ve EKAP üzerinde tekliflerin değerlendirilmesine başlanır. Teklif değerlendirme işlemleri birden fazla oturumda yapılabilir. Her oturum kapatılmadan önce bilgiler EKAP’a kaydedilir ve düzenlenen tutanakların bir çıktısı alınarak ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır.

31.2. Teklif değerlendirmesinde öncelikle ilk oturumda 30 uncu madde uyarınca e-teklifinin açılamadığı veya teklif mektubu ile geçici teminatının uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

31.3. İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ve istenilmişse teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Yeterlik sertifikası üzerinden yeterlik tespiti yapılan ihalelerde ise, ihale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler dahil yeterlik sertifikası üzerindeki bilgiler; yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan her belge veya kriter için ise yeterlik bilgileri tablosunda istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamaları ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden; e-teklif alınmak suretiyle yapılan ihalelerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili Yönetmeliklerin ekinde bulunan diğer standart formların kullanılacağı, bu doğrultuda teklif mektubunun eklerinden biri olan yeterlik bilgileri tablosunun da EKAP üzerinden isteklilerce hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgilerin eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle, ihale dokümanı ekinde verilen standart forma uygun şekilde doldurulacağı,

 

İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirmenin, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılacağı, bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmaktadır.

 

Şikâyete konu ihalede, isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini ve tüzel kişi olmaları halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerini veya bu hususları gösteren belgeleri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerektiği, bu doğrultuda ihale dokümanı kapsamında verilen yeterlik bilgileri tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” satırının “Ticaret Sicili Bilgileri” bölümünde bulunan;

 

“Ortaklara Ait Bilgiler (Halka Arz Edilen Hisseler Hariç) [Ortakların: Gerçek Kişi Olması Durumunda Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası/ Ortaklık Oranı/ Varsa İşletme Adı ve Ticaret Unvanı; Tüzel Kişi Olması Durumunda Ticaret Unvanı/Vergi Kimlik Numarası/Ortaklık Oranı/Varsa İşletme Adı]”,

 

“Yöneticilere Ait Bilgiler(Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası ve Görevi)”,  

 

“Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” ve

 

“Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı ile Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi” kısımlarının ilgisine göre, isteklilerce hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgilere göre eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde doldurulması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

– Bu çerçevede, ihale üzerinde bırakılan Tekyol Taahhüt İnş. San. ve Tic. A.Ş.- Emir Yıldız İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı’nın pilot ortağı tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosu incelendiğinde; “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” satırının “Ticaret Sicili Bilgileri”nin gösterildiği bölümde yer alan;

 

– “Ortaklara Ait Bilgiler (Halka Arz Edilen Hisseler Hariç) [Ortakların: Gerçek Kişi Olması Durumunda Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası/ Ortaklık Oranı/ Varsa İşletme Adı ve Ticaret Unvanı; Tüzel Kişi Olması Durumunda Ticaret Unvanı/Vergi Kimlik Numarası/Ortaklık Oranı/Varsa İşletme Adı]” kısmında;

 

“Salih Çine, … , %51, yönetim kurulu üyesi,

Murat Tekin, … , %49, yönetim kurulu başkanı” şeklinde,

 

– “Yöneticilere Ait Bilgiler Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası ve Görevi” kısmında;

“Salih Çine, … , yönetim kurulu üyesi,

Murat Tekin, … , yönetim kurulu başkanı” şeklinde,  

 

– “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” kısmında;

 

“03.04.2019,9801, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü,

02.01.2019, 9736, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü,

10.01.2019, 9742, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü

04.01.2019, 9738, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü” şeklinde beyanın yer aldığı,

 

“Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı ile Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi” kısmında ise herhangi bir bilginin beyan edilmediği tespit edilmiştir.

 

Pilot ortak tarafından teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Ticaret Sicili Gazetelerinin “www.ticaretsicil.gov.tr” adresinden sorgulanması neticesinde; 03.04.2019 tarih ve 9801 sayılı ile 04.01.2019 tarih ve 9738 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nin yönetim kurulu/yetkililerin tesciline ilişkin olduğu, 02.01.2019 tarih ve 9736 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nin merkez nakli tesciline ilişkin olduğu ve son olarak 10.01.2019 tarih ve 9742 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nin düzeltme tesciline ilişkin olduğu görülmüştür.

 

– Özel ortak tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosu incelendiğinde; “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” satırının “Ticaret Sicili Bilgileri”nin gösterildiği bölümde yer alan;

– “Ortaklara Ait Bilgiler (Halka Arz Edilen Hisseler Hariç) [Ortakların: Gerçek Kişi Olması Durumunda Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası/ Ortaklık Oranı/ Varsa İşletme Adı ve Ticaret Unvanı; Tüzel Kişi Olması Durumunda Ticaret Unvanı/Vergi Kimlik Numarası/Ortaklık Oranı/Varsa İşletme Adı]” kısmında;

 

“Kemal Kurşunoğlu, … , %51, yönetim kurulu başkan yardımcısı,

Mehmet Sabri Yıldız, … , %49, yönetim kurulu başkanı” şeklinde,

 

– “Yöneticilere Ait Bilgiler Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası ve Görevi” kısmında;

 

“Kemal Kurşunoğlu, … , yönetim kurulu başkan yardımcısı,

Mehmet Sabri Yıldız, … , yönetim kurulu başkanı” şeklinde,  

– “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” kısmında;

 

“21.01.2019, 9749, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü,

25.02.2019, 9774, Batman Ticaret Sicil Müdürlüğü,

06.03.2019, 9781, Batman Ticaret Sicil Müdürlüğü

27.03.2019, 9796, Batman Ticaret Sicil Müdürlüğü,

13.11.2019, 9950, Batman Ticaret Sicil Müdürlüğü” şeklinde beyanın yer aldığı,

 

“Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı ile Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi” kısmında ise herhangi bir bilginin beyan edilmediği tespit edilmiştir.

 

Özel ortak tarafından teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Ticaret Sicili Gazetelerinin “www.ticaretsicil.gov.tr” adresinden sorgulanması neticesinde; 21.01.2019 tarih ve 9749 sayılı ile 27.03.2019 tarih ve 9796 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nin yönetim kurulu/yetkililerin tesciline ilişkin olduğu, 06.03.2019 tarih ve 9781 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nin amaç/konu tesciline ilişkin olduğu, 25.02.2019 tarih ve 9774 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nin merkez nakli tesciline ilişkin olduğu ve son olarak 13.11.2019 tarih ve 9950 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nin adres tesciline ilişkin olduğu görülmüştür.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerine ilişkin bilgilerin, son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi ya da bu hususları gösteren belgeler ile tevsik edilmesi gerektiği, e-teklif alınarak gerçekleştirilen ihalelerde ise yeterlik bilgileri tablosunda bu durumu gösteren ilgili Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin beyan edileceği, bu bilgilerin Ticaret Sicili Gazetesinde bulunmaması halinde söz konusu bilgilerin teyidinin diğer belgeler üzerinden yapılmasına da imkân tanındığı ve bu durumda yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” bölümünün doldurulması gerektiği, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranlarının anlaşılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Yapılan değerlendirmede, ihale üzerinde kalan İş Ortaklığı’nın her iki ortağı tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosunda son ortaklık durumuna ilişkin bilgiler belirtilmiş ise de, söz konusu bilgilerin teyidinin yapılabileceği belge olarak beyan edilen Ticaret Sicili Gazetelerinde anılan kişilere ait bilgilerin yer almadığı, daha açık bir anlatımla idarece istekli tarafından beyan edilen bilgilerin teyidinin yapılabileceği belge olarak beyan edilen Ticaret Sicili Gazeteleri sorgulandığında gerekli bilgilere ulaşılamadığı, ayrıca her iki ortak tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” bölümünün de doldurulmaması nedeniyle ortaklık durumuna ilişkin bilgilerin teyidinin bu şekilde de yapılamadığı göz önünde bulundurulduğunda, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

6) Başvuru sahibinin 6’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” başlıklı 62’nci maddesinde “h) İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, yüzyirmiikibinüçyüzseksenyedi Yeni Türk Lirası (Üçyüzellisekizbindokuzyüzyetmişyedi Türk Lirası) olarak hesaplanmak üzere 10 uncu madde kapsamındaki benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. Bu süre iş deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz. Bu bent kapsamında elde edilen deneyim mühendis ve mimarın beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir.” hükmü,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.

(2) Aday veya istekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

(4) Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlerin belirlendiği tebliğde belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği idarece tespit edilir ve ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilanda veya davet mektubunda belirtilir.

(6) İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

(7) İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde; diğer ortaklar, istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilirler. Bu durumda; yeterlikleri tespit edilenler arasından belli sayıda adayın davet edilmesinin öngörüldüğü belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde, benzer işe ait olmayan yapım işine ilişkin iş deneyimleri, kısa listenin oluşturulmasında yapılan puanlamada dikkate alınmaz.

(9) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait iş deneyim belgesinin sunulması halinde; ticaret sicili müdürlükleri veya meslek mensubu yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir) tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren ortaklık tespit belgesinin sunulması zorunludur. Ticaret sicili müdürlükleri veya meslek mensubu tarafından düzenlenen ortaklık tespit belgesinin, düzenlendikten sonra iş deneyim belgesini kullanan tüzel kişinin temsilcisi ve iş deneyim belge sahibi tarafından imzalanması gerekmektedir.

(11) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

 

(12) Mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda; mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur…” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “(1) Aday ve isteklilerin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimlerinin değerlendirilmesinde; tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi toplanarak değerlendirilemez.

(2) İhale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz. Ancak, iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması halinde iş deneyim belgesi tutarının tamamı değerlendirilir.

(3)İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerden edinilen iş deneyim belgelerindeki tutarlar, aday veya isteklinin belge sahibi iş ortaklığındaki hisse oranları esas alınarak değerlendirilir. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde, iş ortaklığının iş deneyiminin değerlendirilmesinde ortakların hisse oranlarına bakılmaksızın sunduğu belge üzerindeki tutar esas alınır.

(8) Mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işleri ihalelerinde, iş deneyimi olarak mezuniyet belgelerini sunmaları durumunda;

a) İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların; toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar,

b) İş deneyimi bulunan mühendis veya mimarların; onbeş yıllık sınırlamaya tabi tutulmaksızın, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar,

benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır…” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Mühendis veya mimarların mezuniyet belgeleri ile ihalelere katılmaları” başlıklı 43’üncü maddesinde “43.1. 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (h) bendi uyarınca; mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya mimarların en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesi mümkün olup, bu kapsamda tüzel kişilerin ortaklarına ait mezuniyet belgelerini iş deneyimlerini tevsik amacıyla sunabilmeleri için, mezuniyet belgesi sahibi ortağın en az beş yıldır tüzel kişiliğin % 51 veya daha fazla  hissesine sahip olduğunun, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden sonra YMM, SMMM ya da ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil müdürlükleri tarafından düzenlenen (KİK031.3/Y) nolu standart forma uygun belge ile tevsik edilmesi zorunludur.

43.2. Mezuniyet tarihinden sonra geçen süre on beş yıldan fazla olan mühendis ve mimarların, on beş yıldan fazla mezuniyet sürelerinin de değerlendirilebilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sunulan mühendis veya mimara ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesi (iş bitirme, iş durum, iş denetleme, iş yönetme) sunulması gerekli olup, iş deneyim belgesi sunulmaması durumunda mezuniyet tarihinden sonra geçen sürenin on beş yıldan fazlası dikkate alınmayacaktır. Bu kapsamda sunulacak iş deneyim belgesine konu işin, geçici kabul tarihinin veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin % 80’ine ulaştığı tarihin, ihale ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde olması koşulu aranmaz.

43.3. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48 inci maddesinde birden fazla iş deneyiminin toplanarak değerlendirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Bu doğrultuda, mezuniyet belgeleri için 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca hesaplanan iş deneyim tutarları, iş deneyim (iş bitirme, iş durum, iş denetleme ve iş yönetme) belge tutarları ile toplanarak değerlendirilmeyecektir…” açıklaması,

 

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin 2’nci maddesinde “2.8İş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun belirlenmesinde, işin yapım amacı ile işlevinin ve/veya yapılan toplam iş tutarı içerisindeki farklı iş gruplarına ait tutarların dağılımının göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

İş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olmaması halinde ise, sadece ihale konusu işe veya benzer işe uygun nitelikteki işler değerlendirmeye alınır. Örneğin, esaslı unsuru AVIII Grup: Barajlar olan ve kapsamında santral binası, ulaşım yolları, derivasyon ve enerji tünelleri inşası da bulunan bir projeye ait iş deneyim belgesinin AII grubuna giren bir tünel yapımı ihalesine sunulması halinde, derivasyon ve enerji tünelleri yapımına ilişkin tutar belge tutarından ayrıştırılmak suretiyle değerlendirmeye alınacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği ekinde yer alan listede A (Altyapı İşleri) V. Grup  “KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı)” işleri “Otoyollar, devlet, il ve köy yolları, cadde ve sokak yapım işleri” olarak sayılmıştır.  

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilginlerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.:

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

i) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) bendinde yer alan belgelere ilişkin bilgilerin ayrı ayrı beyan edilmesi zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak ilgisine göre (ğ) ve (h) bendindeki belgeye ilişkin bilgileri de beyan etmek zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (i) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 70’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

A/V gurubu işler (Altyapı+Üstyapı)

7.6.1 Mezuniyet belgeleri/diplomalar:

İnşaat Mühendisliği” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin iddiasının ihale üzerinde bırakılan Tekyol Taahhüt İnş. San. ve Tic. A.Ş.- Emir Yıldız İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunulan iş deneyim belgesine ilişkin olduğu anlaşılmıştır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve açıklamalarından, mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesinin zorunlu olduğu, iş deneyiminin tevsiki için ilk ilân veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgelerin sunulabileceği, iş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl için anılan Kanun’un 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde geçen tutar üzerinden hesaplanmak suretiyle benzer iş deneyimi olarak dikkate alınacağı, bu bent kapsamında elde edilen deneyimin mühendis veya mimarın beş yıldır en az %51 hissesine sahip olduğu tüzel kişiler tarafından kullanılabileceği,

 

Diğer taraftan, tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır %51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağına ait mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafındanilk ilân veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulmasının zorunlu olduğu, mezuniyet belgelerinin iş deneyiminin tevsiki için sunulması durumunda, mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, teklif kapsamında mezuniyet belgesi  sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin bulunması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Bu çerçevede yapılan incelemede;

 

– Pilot ortak Tekyol Taahhüt İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından e-teklif kapsamında sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosunda “2017/169713-2087759-1-1” sayılı EKAP’a kayıtlı yüklenici iş bitirme belgesinin beyan edildiği, EKAP üzerinden yapılan sorgulamada Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yüklenici iş bitirme belgesinin konusunun “Muftelif Cadde, Bulvar ve Yollarda Altyapı, Toprak İşleri, Sanat Yapıları (Menfez, Taş Duvar, Beton Hendek, Kaldırım ve Orta Refüj) Üst Yapı İşleri (PMAT-PMT, Bitümlü Sıcak Karışım ve Sathi Kaplama) ve Peyzaj İşleri Yapım İşi’ olduğu, geçici kabul tarihinin ise 07.02.2019 olduğu, iş ortaklığı olarak gerçekleştirilen söz konusu yapım işinde Tekyol Taahhüt İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin ortaklık oranının %42 olduğu, belge tutarının 138.634.508,45 TL ve “Alt Yapı İşleri V. Grup” tutarının ise 114.832.727,20 TL olduğunun belirtildiği görülmüştür. Bu bağlamda, AV grubu işlerin benzer iş olarak belirlendiği şikâyete konu ihalede pilot ortağın payına denk gelen ilgili iş deneyim tutarının 48.229.745,424 TL olduğu hesaplanmıştır.

 

Anılan İş Ortaklığı’nın sağlaması gereken asgari iş deneyim tutarının ise 26.353.075,00 TL olduğu ve pilot ortak tarafından bu tutarın en az %80’inin karşılanması gerektiği dikkate alındığında, adı geçen pilot ortak tarafından söz konusu iş deneyim belgesi ile güncelleştirme yapılmadan dahi karşılanması gereken asgari iş deneyim tutarının karşılandığı tespit edilmiştir.

 

– Özel ortak Emir Yıldız İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından e-teklif kapsamında sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosunda tüzel kişiliğin %51 ortağı olan Kemal Kurşunoğlu’na ait inşaat mühendisliği diplomasına ilişkin bilgilerin beyan edildiği, söz konusu bilgilerin tevsiki amacıyla 30.04.2020 tarihli Ortaklık Tespit Belgesinin ve noter onaylı mezuniyet belgesi suretinin sunulduğu görülmüştür. Meslek mensubu tarafından düzenlenen ortaklık tespit belgesinde Kemal Kurşunoğlu’nun belge düzenlenme tarihi olan 30.04.2020’den önceki beş yıl boyunca Emir Yıldız İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin kesintisiz olarak en az %51 hissesine sahip ortağı olduğunun belirtildiği, belge üzerinde meslek mensubu imzasının ve TÜRMOB kaşesinin yer aldığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Mezuniyet Belgesinde ise mezun olunan yılın 06.09.1974 olduğu görülmüştür.

 

Bu çerçevede, özel ortağın karşılaması gereken asgari iş deneyim tutarının 5.270.615,00 TL olduğu, mezuniyet belgesinin 15 yıl üzerinden değerlendirilmesi neticesinde benzer iş deneyim tutarının ise 5.384.655,00 TL olduğu dikkate alındığında, özel ortak tarafından asgari iş deneyim tutarının karşılandığı tespit edilmiştir.

Ayrıca, başvuru sahibinin “özel ortak tarafından sunulan mezuniyet belgesinin YÖK sisteminde kayıtlı olmadığı ve %51 ortaklık oranın geriye doğru beş yılı sağlamadığı” iddiasına ilişkin olarak yapılan değerlendirmede, mezuniyet belgesinin noter onaylı suretinin sunulduğu ve idarece EKAP üzerinden yapılan sorgulamada belgenin teyidinin yapılabildiği, ayrıca Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda aktarılan hükmü gereğince, tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır %51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda meslek mensubu tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulmasının zorunlu olduğu, bu çerçevede SMMM tarafından ihale ilan tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenen ortaklık tespit belgesinin sunulduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığı tarafından iş deneyimine yönelik sunulan belgelerin bu haliyle ihalede istenen kriterleri karşıladığı tespit edilmiş olup, başvuru sahibinin iddiasının bu kısmının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Öte yandan, başvuru sahibinin “mezuniyet belgesi sunulan Kemal Kurşunoğlu’nun yaşamadığı ve bu nedenle ortaklığın genel kurul hilesiyle eski gibi gösterildiği” yönündeki iddiasına ilişkin olarak ilave araştırma yapılması gerekmekle birlikte, ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığı’nın 5’inci iddia kapsamında yapılan değerlendirme ile teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varıldığından yapılacak araştırma sonucunun ihale sonucuna etkili olmadığı ve usul ekonomisi gereği gelinen aşamada ilave araştırma yapılmasına gerek bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla, ihale üzerinde bırakılan Tekyol Taahhüt İnş. San. ve Tic. A.Ş. – Emir Yıldız İnşaat San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı’nın her iki ortağı tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosunda son ortaklık durumuna ilişkin bilgiler belirtilmiş olmasına rağmen, söz konusu bilgilerin teyidinin yapılabileceği belge olarak beyan edilen Ticaret Sicili Gazeteleri sorgulandığında gerekli bilgilere ulaşılamadığı ve ayrıca her iki ortak tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” bölümünün de doldurulmadığı tespit edildiğinden, anılan İş Ortaklığı’nın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

– Başvuru sahibi Suryol İnşaat Madencilik Turizm San. ve Tic. A.Ş. – Kılıç Kardeşler Maden İnş. Müh. Proje Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın pilot ortağı Suryol İnşaat Madencilik Turizm San. ve Tic. A.Ş. tarafından e-teklif kapsamında sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” satırının “Ticaret Sicili Bilgileri”nin gösterildiği bölümde yer alan;

 

– “Ortaklara Ait Bilgiler (Halka Arz Edilen Hisseler Hariç) [Ortakların: Gerçek Kişi Olması Durumunda Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası/ Ortaklık Oranı/ Varsa İşletme Adı ve Ticaret Unvanı; Tüzel Kişi Olması Durumunda Ticaret Unvanı/Vergi Kimlik Numarası/Ortaklık Oranı/Varsa İşletme Adı]” kısmının boş bırakıldığı, daha açık bir ifadeyle tüzel kişiliğin ortaklık durumuna ilişkin herhangi bir beyanda bulunulmadığı tespit edilmiştir.

 

– Özel ortak Kılıç Kardeşler Maden İnş. Müh. Proje Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” satırının “Ticaret Sicili Bilgileri”nin gösterildiği bölümde yer alan;

 

– “Ortaklara Ait Bilgiler (Halka Arz Edilen Hisseler Hariç) [Ortakların: Gerçek Kişi Olması Durumunda Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası/ Ortaklık Oranı/ Varsa İşletme Adı ve Ticaret Unvanı; Tüzel Kişi Olması Durumunda Ticaret Unvanı/Vergi Kimlik Numarası/Ortaklık Oranı/Varsa İşletme Adı]” kısmında;

 

“Mazlum Kılıç, … ,2400000,00/2400000,00” şeklinde,

 

– “Yöneticilere Ait Bilgiler Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası ve Görevi” kısmında;

 

“Mazlum Kılıç, … , müdür” şeklinde,  

 

– “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” kısmında;

 

“30.01.2008, 6988, Diyarbakır Ticaret Sicil Müdürlüğü,

07.03.2012, 8021, Diyarbakır Ticaret Sicil Müdürlüğü,

08.03.2013, 8274, Diyarbakır Ticaret Sicil Müdürlüğü

23.07.2014, 8618, Diyarbakır Ticaret Sicil Müdürlüğü,

08.01.2016, 8985, Diyarbakır Ticaret Sicil Müdürlüğü,

27.01.2016, 8998, Diyarbakır Ticaret Sicil Müdürlüğü,

20.12.2017,9477, Diyarbakır Ticaret Sicil Müdürlüğü,

27.12.2017, 9482, Diyarbakır Ticaret Sicil Müdürlüğü,

03.01.2019, 9737, Diyarbakır Ticaret Sicil Müdürlüğü,

18.02.2019, 9769, Diyarbakır Ticaret Sicil Müdürlüğü” şeklinde beyanın yer aldığı,

 

“Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı ile Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi” kısmında ise herhangi bir bilginin beyan edilmediği tespit edilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen, 18.02.2019 tarih ve 9769 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde şirket ortağının ad, soyad, ortaklık pay tutarları ve hisse miktarlarına yer verildiği, buna göre şirketin son sermaye tutarının 2.400.000,00 TL olduğu, bu tutarın 2.400 pay hisseye ayrıldığı, bu hisselerin tamamının Mazlum Kılıç’a ait olduğu, bir başka deyişle 18.02.2019 tarihinden itibaren şirketin tek ortağının (%100’ünün ) Mazlum Kılıç olduğu anlaşılmakla birlikte yeterlik bilgileri tablosunda belirtilen Ticaret Sicil Gazetelerinin hiçbirinde anılan özel ortağın %100 ortağı Mazlum Kılıç’ın T.C. kimlik numarasının yer almadığı tespit edilmiştir.

 

Yapılan değerlendirmede, başvuru sahibi İş Ortaklığı’nın pilot ortağı tarafından tüzel kişiliğin ortakları ve bu ortakların T.C. kimlik numarası ile ortaklık oranlarına ilişkin Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyanda bulunulmadığı ve özel ortak tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edilen Ticaret Sicil Gazetelerinin hiçbirinde anılan özel ortağın %100 ortağı Mazlum Kılıç’ın T.C. kimlik numarasının yer almadığı anlaşıldığından başvuru sahibi İş Ortaklığı’na ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan Tekyol Taahhüt İnş. San. ve Tic. A.Ş. – Emir Yıldız İnşaat San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı’na ait teklifin ve başvuru sahibi Suryol İnşaat Madencilik Turizm San. ve Tic. A.Ş. – Kılıç Kardeşler Maden İnş. Müh. Proje Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’na ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz