İsale Hattı ihalesi

image_pdfimage_print
60 / 100

İSALE HATTI YAPTIRILACAKTIR

 

DSİ İÇMESUYU VE ATIKSU DAİRESİ BAŞKANLIĞI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Mersin Pamukluk Barajı İçmesuyu İsale Hattı yapım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 20 nci maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir.

Ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2023/759064
1-İdarenin  
a) Adresi:Mustafa Kemal Mah. Anadolu Bulv. No: 9 06100 Çankaya Çankaya/Ankara
b) Telefon ve faks numarası:3124545600 – 3124545605
c) Elektronik Posta Adresi:gbayrak@dsi.gov.tr
ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

 • Ön yeterlik konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı:Mersin İl Merkezinin İçmesuyu İhtiyacının Pamukluk Barajı’ndan Karşılanması İçin Yaklaşık 33 km İsale Hattı İle Gerekli Sanat Yapılarının İnşa Edilecektir.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer:Mersin-Pamukluk
c) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi:Yer tesliminden itibaren 730 (YediYüzOtuz) takvim günüdür.

 

 • Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer:Mustafa Kemal Mah. Anadolu Bulv. No: 9 06100 – Çankaya / Ankara
b) Tarihi ve saati:11.08.2023 14:00
 1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  • Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
   • Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren belgeler;
    • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
    • Tüzel kişi olması halinde, başvuru mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; adayların yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı adaylar tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler
   • Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,
   • Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

 

 

 

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a)   Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b)   Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c)   Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a)   Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b)   Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,

Adayın cirosunun 475.000.000 TRY (Türk Lirası), yapım işleri cirosunun ise 660.000.000 TRY (Türk Lirası) az olmaması gereklidir.Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve 950.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
“Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği” hükümleri uyarınca bu ihalede; A-III. Grup: Boru ve İletim Hattı İşleri

1.   Petrol ve Gaz Boru Hatları ve Şebekeleri,

2.   Su İsale Hatları veya

A-IV. Grup: İçme-Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri

1.   Kanalizasyon Şebekeleri,

2.   Yağmursuyu Şebekeleri,

3.   İçme ve Kullanma Suyu Şebekeleri,

4.   Mikrotünel İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümleri inşaat, çevre ve makine mühendisliği bölümleridir.
 1. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

 1. Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülmesi:
  • Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  • Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
 2. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Mustafa Kemal Mah. Anadolu No: 9 06100 – Çankaya / Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif
 4. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

 

 

 1. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

N katsayısının 1,00 alınması hususu 16 Temmuz 2015 Tarihli ve 29418 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak hüküm altına alınmıştır.

image_pdfimage_print