işe ait  yerin altyapı işlerinin tamamlanıp betona hazır hale getirilmediği bugün dahi betona hazır olmadığı yoğun kar yağışı nedeniyle beton dökülemeyeceğinden yerin teslim alınmasının mümkün olmadığını bildirilmiş yüklenicinin yer teslimine yanaşmaması nedeniyle davalı idare tarafından sözleşmesi feshedilerek yüklenicinin teminatları irad kaydedilmiştir Dosya içerisinde harçlı ve sulu imalâtların yapımında çalışılmayan dönem olarak *tarihleri arası tespit olunmuş Sözleşmelerde yer teslim süresinin uzatılması konusunda idareye tanınan hak sözleşmenin ifa süresi de gözetilerek en geç çalışılamayacak dönemin başlangıcı olan * gününe kadar kullanılması gerekirken çalışılmayan dönem içinde kalan Ocak * tarihinde yer teslimi yapılmak istenmesi ve davacının yer teslimine yanaşmaması nedeniyle sözleşmenin feshedilmesinde davalı idare haksız olup davacı talepleri yönünden işin esası incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken davalı idarenin sözleşmeleri feshinde herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir

image_pdfimage_print
54 / 100
  1. Hukuk Dairesi         2012/2238 E.  ,  2013/45 K.
  •  

“İçtihat Metni”

Mahkemesi :Asliye Hukuk Hakimliği

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı … tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

– K A R A R –

Dava, sözleşmenin haksız feshi nedeniyle irad kaydedilen teminat mektubu bedellerinin iadesi, teminat mektubu için ve ayrıca sözleşmelerin akdi için yapılan masrafların tahsili istemiyle açılmış, mahkemece davanın reddine dair verilen karar davacı yüklenici tarafından temyiz edilmiştir.
Davalı birlik tarafından ……..2009 tarihinde ihaleye çıkarılan … ayrı köydeki yol betonlama yapım işi davacıya ihale edilmiş, ihale üzerinde kalan davacı yüklenici ile ……..2009 tarihinde iki ayrı sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmelerin …. maddesinde sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren herhangi bir tebligata gerek kalmaksızın … takvim günü içinde idarece yer teslimi yapılacağı, yer tesliminden itibaren … takvim günü içinde işe başlanacağı ve işin … takvim günü içinde bitirilerek teslim edileceği yazılıdır. Sözleşmenin anılan maddesine şerh düşülerek “idarenin yer teslim süresini uzatıp uzatmamakta serbest olduğu” belirtilmiştir. İdare sözleşmede kararlaştırılan süre içinde yer teslimi yapmamış, 04.01.2010 tarihinde yazdığı yazı ile yazının tebliğinden itibaren … takvim günü içinde yer teslimi yapılmak üzere birliğe müracaat edilmesi istenmiştir. Davacı yüklenici, bu yazıya verdiği 07.01.2010 tarihli cevabında, her iki köyün altyapı işlerinin tamamlanıp betona hazır hale getirilmediğini, bugün dahi betona hazır olmadığını, yoğun kar yağışı nedeniyle beton dökülemeyeceğinden yerin teslim alınmasının mümkün olmadığını bildirmiş, davacı yüklenicinin yer teslimine yanaşmaması nedeniyle davalı idare tarafından sözleşmeler ….01.2010 tarihinde feshedilerek yüklenicinin teminatları irad kaydedilmiştir. Dosya içerisinde bulunan …….. ……..’nün 25.02.2010 günlü yazısına göre …….. ili için harçlı ve sulu imalâtların yapımında çalışılmayan dönem olarak … Kasım – 01 Nisan tarihleri arası tespit olunmuştur. Sözleşmelerde yer teslim süresinin uzatılması konusunda idareye tanınan hak, sözleşmenin ifa süresi de gözetilerek en geç çalışılamayacak dönemin başlangıcı olan “… Kasım(-)… gün=… Kasım” gününe kadar kullanılması gerekirken çalışılmayan dönem içinde kalan Ocak 2010 tarihinde yer teslimi yapılmak istenmesi ve davacının yer teslimine yanaşmaması nedeniyle sözleşmenin feshedilmesinde davalı idare haksız olup, davacı talepleri yönünden işin esası incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken davalı idarenin, sözleşmeleri feshinde herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, ….01.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

image_pdfimage_print