kayıt tarihi by

alt yüklenicisi durumunda olduğu anlaşılmış olup iş deneyimi

Toplantı No : 2019/044
Gündem No : 35
Karar Tarihi : 26.09.2019
Karar No : 2019/UH.II-1207
BAŞVURU SAHİBİ:

IBM Müh. Müş. Tur. İnş. Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/159562 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 8. ve 10. Bölge Müdürlükleri Sınırları Dâhilindeki Muhtelif Yol Güzergâhlarının Kamulaştırma Planı Üretimi Danışmanlık Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından 23.09.2019 tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karayolları 8. ve 10. Bölge Müdürlükleri Sınırları Dâhilindeki Muhtelif Yol Güzergâhlarının Kamulaştırma Planı Üretimi Danışmanlık Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak IBM Müh. Müş. Tur. İnş. Tic. Ltd. Şti.nin 16.08.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 23.08.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 02.09.2019 tarih ve 36412 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.09.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/1008 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idare tarafından şikayete verilen cevapta “Ankara-Niğde Otoyolu Projesi Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri” işinde idare ile kendileri arasında herhangi bir taşeron sözleşmesinin bulunmadığı, işin henüz tamamlanmadığının ve kabulünün yapılmadığının belirtildiği,

Karayolları Genel Müdürlüğü ile ERG Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş. arasında 18.08.2017 tarihinde imzalanan sözleşmenin kamulaştırma hizmetleri işinin kendileri tarafından yapılacağı bilgisinin Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığına 21.08.2017 tarih ve 17/005 sayılı yazılı ile bildirildiği, söz konusu sözleşmenin 13.a maddesinin 1., 4. ve 5’inci fıkralarında görüleceği üzere idare adına yapılacak kamulaştırma iş ve işlemlerine ait bedellerin ödenmesinin görevli şirket yetkisinde olup herhangi bir alt yüklenicilik ibaresinin söz konusu olmadığı, 6235 sayılı TMMOB yasası uyarınca serbest mühendislik hizmetlerini yürüten gerçek veya tüzel kişilerin ihtisas alanıyla ilgili kendi meslek odasına kayıt yaptırma zorunluluğunun bulunmadığı, bu nedenle ERG Otoyol A.Ş.nin kamulaştırma iş ve işlemlerini yürütmesi için kendilerini tercih ettiği, kendileri tarafından hazırlanan kamulaştırma planlarının Karayolları Genel Müdürlüğü’nce incelenerek onaylanmak suretiyle ilgili Kadastro Müdürlüğüne gönderildiği, sözleşme tarihinden ihale tarihine kadar hazırlanan planlar incelendiğinde tamamının kendileri tarafından hazırlandığı, bu planların gerek Karayolları Genel Müdürlüğü’nce gerekse taşra teşkilatınca kontrol edilerek onaylandığı ve bu planlar çerçevesinde idare adına edinimlerin sağlandığı, ERG Otoyol A.Ş. ile kendileri arasında imzalanan sözleşmenin bedelinin 4.853.626,14 TL olduğu ve ihale tarihi itibariyle bu bedelin fazlasıyla tamamlandığı, kaldı ki idare tarafından da işlerin kendileri tarafından yapıldığı ancak idarece işin tamamlanıp kabulünün yapılmadığının belirtildiği, söz konusu işte en üst idarenin Karayolları Genel Müdürlüğü olmadığı, idarenin işin finansmanı, projelendirilmesi, yapımı ve işletilmesi gibi haklarının ERG Otoyol A.Ş.ye devredildiği, işveren olan ERG Otoyol A.Ş.nin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği uyarınca belge düzenlemeye yetkili kamu kurum ve kuruluşu olmadığı, dolayısıyla iş deneyimlerinin tevsiki amacıyla sunmuş oldukları belgelerin Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesinin (a) bendi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) Aday ve isteklilerden; yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan danışmanlık hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

istenilmesi zorunludur…” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar” başlıklı 42’nci maddesinde “(1) İş deneyim belgeleri; Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen işler ya da denetlenen veya yönetilen yapımla ilgili hizmet işleri için, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır…” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Belge düzenleme koşulları” başlıklı 43’üncü maddesinde “(1) İş deneyim belgeleri; yapılan iş karşılığı bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak taahhüt edilen;

a) Kabulü yapılmış işlerde, bitirilen iş tutarının sözleşme bedeli oranına bakılmaksızın “yüklenici iş bitirme belgesi”,

b) İhale dokümanında alt yüklenici çalıştırılabileceği öngörülen işlerde, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri için; sözleşmesinin tamamını bir bütün olarak gerçekleştirip bitirmek ve idare tarafından o işin kısmı kabulü veya esas sözleşmeye konu işin kabulü yapılmak şartıyla, “alt yüklenici iş bitirme belgesi”,

düzenlenir…” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Belge için başvuru” başlıklı 44’üncü maddesinde “…(2) Alt yüklenicilerin iş bitirme belgesi almak amacıyla yapacakları başvurularda; yüklenici ile alt yüklenici arasında imzalanan bedel içeren sözleşmenin ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak, fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgelerin, sunulması zorunludur…” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “İş deneyim belgelerinin verilmesi” başlıklı 46’ncı maddesinde “…(3) Alt Yüklenicilere aşağıda belirtilen esaslara göre iş bitirme belgesi verilir:

a) Belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhüt edilen işler için, ihale dokümanında alt yüklenici çalıştırılabileceği öngörülen işlerde, belgeyi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşun onayı ile çalıştırılan alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen iş kısımları için idare tarafından o işin kısmı kabulü veya esas sözleşmeye konu işin kabulü yapılmak şartıyla,

yaptıkları işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarını geçmemek üzere, kendi sözleşmelerinde yazılı bedel esas alınarak verilir. Yüklenici ile alt yüklenici arasında yapılan sözleşmelerde, nevi itibariyle verilen bir işin baştan sona yapılmasının öngörülmesi şartı aranır. Birden fazla alt yüklenici olması durumunda, alt yüklenicilere verilecek iş deneyimi tutarlarının toplamı toplam sözleşme bedelini aşamaz…” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyim belgesi düzenlenemeyecek işlerde iş deneyimini gösteren belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) 42 nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen haller hariç olmak üzere, gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Yurt dışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz…” hükmü yer almaktadır.

İhale konusu işe ait Ön Yeterlik Şartnamesi’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1.İhale konusu danışmanlık hizmetinin;

a) Adı: Karayolları 8. ve 10. Bölge Müdürlükleri Sınırları Dâhilindeki Muhtelif Yol Güzergâhlarının Kamulaştırma Planı Üretimi Danışmanlık Hizmet Alımı

b) Varsa kodu: 2011E040130

c) Miktarı (fiziki) ve türü: (1. Kısım) 225 Km. ve (2. Kısım) 200 Km. muhtelif yol güzergâhlarının kamulaştırma planı üretimi dan. hiz. alımı işidir.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer: Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü (ELAZIĞ) ve Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü (TRABZON) sınırları dahilinde çalışma yapılacaktır.

d) Varsa diğer bilgiler: Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 8.2’nci maddesinde “8.2.1. Adayın yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerindeki deneyimi gösteren belgeleri,

b) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeleri,

c) Devam eden yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde; ilk sözleşme bedelinin kusursuz olarak tamamlanması ve ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşması şartıyla; kusursuz olarak gerçekleştirilen ya da ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen veya yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeleri veya

d) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. Aday tarafından

birden fazla kısım için teklif verilmesi durumunda, tutarı büyük olan kısım için sunmuş olduğu İş Deneyim Belgesi, tutarı küçük olan kısım veya kısımlar için de yeterli kabul edilecektir.

(1. Kısım) Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Sınırları Dâhilindeki Muhtelif Yol Güzergâhlarının (2019) Kamulaştırma Planı Üretimi Danışmanlık Hizmet Alımı için 367.010,39 Türk Lirası,

(2. Kısım) Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü Sınırları Dâhilindeki Muhtelif Yol Güzergâhlarının (2019) Kamulaştırma Planı Üretimi Danışmanlık Hizmet Alımı için 343.853,19 Türk Lirası’ndan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir…” düzenlemesi yer almaktadır.

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde, şikayete konu ihalenin 2 kısımdan oluştuğu, 06.08.2019 tarihinde düzenlenen Ön Yeterlilik Değerlendirme Sonucu Tutanağına göre 23 adayın ön yeterlilik başvurusunda bulunduğu, başvuru sahibi tarafından iş deneyimi tevsiki amacıyla sözleşme ve faturalar yerine Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen alt yüklenici iş bitirme belgesi sunulması gerektiği, ayrıca iş deneyime konu işin tamamının bitirilip kabulünün yapılmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi IBM Müh. Müş. Turz. İnş. Tic. Ltd. Şti. tarafından şikayete konu ihalede iş deneyiminin tevsiki amacıyla ERG Otoyol Yat. ve İşl. A.Ş. ile yapmış oldukları sözleşme ve faturaların sunulduğu görülmüştür.

Başvuru sahibi tarafından iş deneyiminin tevsiki amacıyla idareye sunulan Ankara-Niğde Otoyol İnşaatı İşi Kamulaştırma Hizmet Alım Sözleşmesi’nin “Tanımlar” başlıklı 5’inci maddesinde “…

İşveren: ERG Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş.

İdare: Karayolları Genel Müdürlüğü’nü, bağlı taşra teşkilatlarını ve İdare’ce atanmış Müşaviri

Hizmet Veren: IBM Müh. Müş. Turz. İnş. Tic. Ltd. Şti…” ifadelerine,

Aynı Sözleşme’nin “Sözleşme’nin konusu ve kapsamı” başlıklı 6’ncı maddesinde “Sözleşme’nin konusu, Uygulama Sözleşmesi kapsamında İşveren tarafından İdare’ye taahhüt edilen ve teknik ve idari esas ve usulleri ile diğer ayrıntıları Sözleşme’de belirtilen aşağıda başlıklar altında verilen hizmetlerin, Hizmet Veren tarafından İşveren’in bu konularda İdare’ye karşı üstlenmiş olduğu tüm yükümlülükleri karşılayacak ve İdare’nin kabulüne uygun olacak şekilde İşveren’e/İdare’ye temin edilmesidir.” ifadeleri ile yine 6’ncı maddenin alt başlıklarında kamulaştırma planlarının üretilmesi, taşınmaz mal değerlemesi mühendislik hizmetleri ile kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi ve tamamlanması mühendislik hizmetleri başlıklarına yer verilmiştir.

Anılan Sözleşme’nin “İşin Kontrolü” başlıklı 13’üncü maddesinde “İşveren ve İdare, sözleşme süresi içinde, sözleşme konusuna giren işleri dilediği şekil ve usullerle her zaman kontrol etmeye ve/veya ettirmeye yetkilidirler. Ancak, İşverenin veya İdarenin talimatı ve uygun görüşü, Hizmet Vereni sözleşme gereklerini yerine getirme sorumluluğundan kurtaramaz.

Hizmet Veren, İşveren ve/veya İdare ile talep edilen sıklıkta toplantılar yapacak ve çalışmaların durumu ve kamulaştırma konusunda iş ilerleme raporlarını istenen sıklıkta ve gerekli titizlikte İşveren ve/veya İdareye temin edecektir. İdare ile yapılacak toplantılara İşveren ile birlikte veya İşvereni/İdareyi temsilen İşveren/İdare adına haklarını koruma anlayışı ile katılacaktır.” ifadelerine yer verilmiştir.

Karayolları Genel Müdürlüğü ile ERG Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş. arasında imzalanmış Ankara-Niğde Otoyolu Projesi Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri işine ait Sözleşme’nin “Kamulaştırma, Tahsis, İrtifak Hakkı Tesisi, Kullanma İzni Verilmesi, İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Bedelleri ile Hasılat Payı” başlıklı 13’üncü maddesinde “a) Kamulaştırma

Görevli Şirket, yapım ve işletme yükümlülüklerini yerine getirebilmek için gerekli kamulaştırma taleplerini idareye bildirilecektir. Talep edilen arazinin(taşınmazın) sınırlarını gösteren tam ayrıntılı arazi tanımları, arazi mülkiyeti ve koordinatlı planlar ile birlikte verilecek olan kamulaştırma programı, onaylı iş programına göre ayrılmış arazinin kullanım tarihinden 6 (altı) ay önce idareye ulaşacaktır. Görevli şirketçe hazırlanacak kamulaştırma planlarının yapım usul ve esasları Teknik Şartname’lere ve idarenin İdari Şartname’lerine uygun olarak yapılacaktır.

Yapılacak tüm kamulaştırma işlemlerine ilişkin; taşınmaz değerlemesi mühendislik hizmetleri ve kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi ve tamamlanması mühendislik hizmetleri hizmet alımı ile diğer masrafların (idare aleyhine açılan kamulaştırma davalarına ait yargılama masrafları hariç) tamamı görevli şirket tarafından ayrıca ödenecektir.

Görevli şirket, kamulaştırma işlemlerinin daha etkin ve kısa sürede tamamlanabilmesi için idarenin talebi doğrultusunda yeteri kadar teknik ve idari personel, teknik donanım ile araç ve gereci idarenin kullanımına herhangi bir ücret talep etmeksizin verecektir…” düzenlemesinin yer aldığı tespit edilmiştir.

İhaleyi yapan Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı’na gönderilen 10.07.2019 tarihli ve E.298715 sayılı yazıda “09.05.2019 tarihinde ihalesi yapılan “Karayolları 8. ve 10. Bölge Müdürlükleri Dahilindeki Muhtelif Yol Güzergahlarının Kamulaştırma Planı Üretimi Danışmanlık Hizmet Alımı İşi” ile ilgili olarak IBM Müh. Müş. Turz. İnş. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan, Karayolları Genel Müdürlüğünce Yap-İşlet-Devret modeli kapsamında ERG Otoyol Yat. ve İşl. A.Ş.ye yaptırılan “Ankara-Niğde Otoyolu Projesi” işi kapsamındaki “Ankara-Niğde Otoyolu Projesi Kamulaştırma Planlarının Üretilmesi” işinin yüklenicisi olan IBM Müh. Müş. Turz. İnş. Tic. Ltd. Şti.nin teklif ettiği ve söz konusu işe ait sözleşmenin eki olan ve ekte gönderilen “2942 Sayılı Kanuna Göre Yapılan Kamulaştırmalar İçin Kamulaştırma Planlarının Hazırlanması, Taşınmaz Değerlemesi, Kamulaştırma İşlemlerinin Yürütülmesi ve Tamamlanması, Mühendislik Hizmetleri İşlerinin Teklif Birim Fiyat Cetveli”nin içinde yer alan “Kamulaştırma Plan Üretimi” işlerinin yaptırılıp yaptırılmadığı ve yaptırılan işlerin parasal tutarlarının ne kadar olduğu hususundaki bilgilerin ivedilikle tarafımıza gönderilmesi.” ifadelerine yer verilerek bilgi belge talebinde bulunulduğu görülmüştür.

Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı tarafından ihaleyi yapan idareye gönderilen 25.07.2019 tarihli ve E.324800 sayılı cevabi yazıda “Ankara-Niğde Otoyolu Projesi Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri İşinde; IBM Müh. Müş. Turz. İnş. Tic. Ltd. Şti. ile idaremiz arasında herhangi bir taşeron sözleşmesi bulunmamakta olup Ankara-Niğde Otoyolu Projesi Kamulaştırma Planlarının Üretilmesi işinin, görevli şirket ERG Otoyol Yat. ve İşl. A.Ş. tarafından yaptırıldığı IBM Müh. Müş. Turz. İnş. Tic. Ltd. Şti.ye ilişkin idaremize sunulup onaylanan kamulaştırma planları ve kıymet takdir raporlarına dayandırılarak elde edilen verilere göre Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünce hazırlanan miktarlar ekte gönderilmektedir.” ifadelerine yer verildiği, ekte ise sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek iş kalemi miktarları ile idareye sunulup onaylanan miktarların bulunduğu tabloya yer verildiği görülmüştür.

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 43.1.(b) maddesinde açıklandığı üzere sözleşmenin bir bütün olarak gerçekleştirilip bitirilmesi ve idare tarafından o işin kısmi kabulünün veya esas sözleşmeye konu işin kabulünün yapılması gerektiği, ancak başvuru sahibi tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla sunulan belgeler ile yukarıda yer verilen yazışma içerikleri incelendiğinde, başvuru sahibi tarafından kamulaştırma planı üretimi iş grubu da dahil olmak üzere sözleşme ekinde yer alan iş kalemlerinde yer alan işlerin tamamlanmadığı, bir başka ifadeyle sözleşme konusu kamulaştırma hizmet alımı işinin tamamının gerçekleştirilip bitirilmediği anlaşılmıştır.

Kaldı ki, her ne kadar “Ankara-Niğde Otoyolu Projesi” işi 4734 sayılı Kanun kapsamında olmayan yap-işlet-devret modeliyle yaptırılmış olmakla birlikte, işi ihale eden idarenin Karayolları Genel Müdürlüğü olduğu, anılan idare tarafından ERG Otoyol Yat. ve İşl. A.Ş.ye yaptırılan “Ankara-Niğde Otoyolu Projesi” işi kapsamındaki “Ankara-Niğde Otoyolu Projesi Kamulaştırma Planlarının Üretilmesi” işinin başvuru sahibi IBM Müh. Müş. Turz. İnş. Tic. Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirilmiş olduğu görüldüğünden başvuru sahibi adayın işin alt yüklenicisi durumunda olduğu anlaşılmıştır.

Ayrıca “Ankara-Niğde Otoyolu Projesi Kamulaştırma Planlarının Üretilmesi” işine ilişkin sözleşmenin 5’inci maddesinden işveren’in ERG Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş., hizmet verenin IBM Müh. Müş. Turz. İnş. Tic. Ltd. Şti., idarenin ise Karayolları Genel Müdürlüğü olduğu, aynı sözleşmenin 6’ncı maddesinde “…Sözleşme’de belirtilen aşağıda başlıklar altında verilen hizmetlerin, Hizmet Veren tarafından İşveren’in bu konularda İdare’ye karşı üstlenmiş olduğu tüm yükümlülükleri karşılayacak ve İdare’nin kabulüne uygun olacak şekilde İşveren’e/İdare’ye temin edilmesidir.” düzenlemesinin yer aldığı ve anılan sözleşmenin 13’üncü maddesinde idarenin sözleşme konusuna giren işleri dilediği şekil ve usullerle her zaman kontrol etmeye ve/veya ettirmeye yetkili olduğu görülmüştür.

Yukarıda yer verilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde, başvuru sahibi aday tarafından sözleşmesi ve faturaları sunulan “Ankara-Niğde Otoyolu Projesi Kamulaştırma Planlarının Üretilmesi” işinin niteliği itibarıyla kamuya yapılan bir iş olduğu, başvuru sahibi IBM Müh. Müş. Turz. İnş. Tic. Ltd. Şti.nin işin alt yüklenicisi durumunda olduğu anlaşılmış olup iş deneyiminin tevsiki amacıyla sunulan söz konusu belgelerin Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlenemeyecek işlerde iş deneyimini gösteren belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır.

Yukarıda yer verilen tespitler neticesinde anılan adayın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz