İstekli tarafından sunulan ayrıntılı gelir tablolarından anılan isteklilerin * yılı net satışlarının ihale dokümanında belirlenen asgari kriteri güncelleme yapılmadan dahi sağlaması

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde “(1) İş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgenin, her ikisinin de idarelerce istenilmesi zorunludur.

(2) Aday veya isteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.

(3) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.

(4) Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.

(5) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen hizmet işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.  

(6) İş hacmini gösteren belgelere ilişkin kriterler aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde, toplam cironun teklif edilen bedelin % 25’inden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

b) Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerin ön yeterlik aşaması ile Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerin yeterlik aşamasında, toplam ciro için yaklaşık maliyetin % 25’i ile % 35’i aralığında, hizmet işleri ile ilgili ciro  için ise yaklaşık maliyetin % 15’i  ile % 25’i aralığında idarece belirlenecek parasal tutar asgari yeterlik kriteri olarak öngörülür. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir.

(7) İlgili mevzuat uyarınca gelecek yıllara yaygın olarak gerçekleştirilecek işlerin, açık ihale usulüyle ve Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre ihale edilmesi halinde, iş hacmine ilişkin oranların, bir yıldan fazla süreli işlerde 4/5’i, iki yıldan fazla süreli işlerde 3/5’i, üç yıldan fazla süreli işlerde ise 2/5’i alınarak hesaplanan oranlar yeterlik kriteri olarak belirlenir. Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalenin ön yeterlik aşaması ile Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerin yeterlik aşamasında ise bu oranlara göre belirlenen parasal tutarlar asgari yeterlik kriteri olarak öngörülür.

(8) Altıncı ve yedinci fıkralardaki kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(12) İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur…” hükmü,

 

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

7.4.3. İstekli tarafından;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, birinin sunulması yeterlidir.

Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.

Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen hizmet işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Toplam cironun teklif edilen bedelin % 20’sinden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin % 12’sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gelir tablosunun veya serbest meslek kazanç defteri özetinin, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

İsteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir… düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat düzenlemeleri gereği isteklilerin sunacağı iş hacmi belgelerinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait olması gerektiği, iş hacmi belgeleri için ilgili kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanların, son iki yıla ait belgelerini sunabilecekleri, bu takdirde de, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılacağı anlaşılmaktadır. Ayrıca İdari Şartname kapsamında isteklilerin toplam cirosunun teklif edilen bedelin %20’sinden az olamayacağı hususunun düzenlendiği görülmüştür.

 

Teklif dosyasında yer alan iş ortaklığı beyannamesinden Öğün Yemekhane ve Temizlik Hizmetleri Tic. A.Ş.nin iş ortaklığındaki ortaklık oranının %51, Üç Yaz İnşaat Ticaret Sanayi Ltd. Şti.nin ise %49 olduğu görülmüştür.

 

Öğün Yemekhane ve Temizlik Hizmetleri Tic. A.Ş.- Üç Yaz İnşaat Ticaret Sanayi Ltd. Şti. İş Ortaklığının pilot ortağı Öğün Yemekhane ve Temizlik Hizmetleri Tic. A.Ş. tarafından teklif dosyası kapsamında yer alan kurumlar vergisi beyannamesinin eki ayrıntılı gelir tablosundan 2019 yılı net satışlarının 19******** TL olduğu görülmüştür.

 

Üç Yaz İnşaat Ticaret Sanayi Ltd. Şti. tarafından teklif dosyası kapsamında yer alan kurumlar vergisi beyannamesinin eki ayrıntılı gelir tablosundan 2019 yılı net satışlarının 29******** TL olduğu görülmüştür.

 

Anılan iş ortaklığının kısımlar itibariyle en yüksek teklif bedeli dikkate alındığında (9.316.500,00 TL) İdari Şartname düzenlemesine göre sağlanması gereken asgari tutarın (9.316.500,00×0.20) 1.863.300,00 TL olduğu, iş ortaklığındaki hisse oranları dikkate alındığında sağlanması gereken asgari iş hacmi tutarının Öğün Yemekhane ve Temizlik Hizmetleri Tic. A.Ş. için (1.863.300,00×0.51) 950.283,00 TL, Üç Yaz İnşaat Ticaret Sanayi Ltd. Şti. için ise (1.863.300,00×0.49)  913.017,00 TL olduğu tespit edilmiştir.

 

Öğün Yemekhane ve Temizlik Hizmetleri Tic. A.Ş. ve Üç Yaz İnşaat Ticaret Sanayi Ltd. Şti. tarafından sunulan ayrıntılı gelir tablolarından anılan isteklilerin 2019 yılı net satışlarının ihale dokümanında belirlenen asgari kriteri güncelleme yapılmadan dahi sağladığı görüldüğünden anılan iddianın yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Toplantı No 2021/006
Gündem No 59
Karar Tarihi 10.02.2021
Karar No 2021/UH.II-383

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz