Toplantı No2019/026
Gündem No32
Karar Tarihi15.05.2019
Karar No2019/UY.II-604

BAŞVURU SAHİBİ:

Zara Taahhüt İnşaat Anonim Şirketi-Murat Demirci İnşaat Anonim Şirketi-Kuzey Yıldızı Proje İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/82472 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü Sınırları İçerisinde Malzeme (Soğuk Yol Çizgi Boyası ve Cam Küreciği) İdareden Soğuk Yol Çizgi Boyası ile Yol Çizgilerinin Çizilmesi ve Ofset Taramalar Yapım İşi (Makine ile)” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü tarafından 21.03.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü Sınırları İçerisinde Malzeme (Soğuk Yol Çizgi Boyası ve Cam Küreciği) İdareden Soğuk Yol Çizgi Boyası ile Yol Çizgilerinin Çizilmesi ve Ofset Taramalar Yapım İşi (Makine ile)” ihalesine ilişkin olarak Zara Taahhüt İnşaat Anonim Şirketi-Murat Demirci İnşaat Anonim Şirketi-Kuzey Yıldızı Proje İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığının 11.04.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 16.04.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.04.2019 tarih ve 17626 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.04.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2019/446 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, isteklinin kendi malı olması istenilen makine, teçhizat ve ekipmanı tevsik etmek için serbest muhasebeci mali müşavir raporu sundukları, söz konusu belgelerde idare tarafından isteklinin kendi malı olması istenilen makine parkına ilişkin teknik kriterlerin yer aldığı, ancak idare tarafından ruhsat sunulmadığı ve anılan belgelerde eksiklik olduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, kendi malı araç ve söz konusu araçlara ilişkin teknik kriterlerin tevsikinin mevzuata uygun olarak taraflarınca gerçekleştirildiği,

 

İhale ilanında ve İdari Şartname’de araçların teknik kriterlerinin tevsik edilmesine ilişkin özellikle belirli bir belge belirtilmediğinden, araçların teknik kriterlerinin tevsik işlemi için isteklilere seçimlik bir alan bırakıldığı sonucunun çıkarıldığı, bu sebeple idarenin ruhsat sunulmadığı ve kendi malı olarak istenen araç ve ekipmanın teknik bilgilerinin ruhsatta yer almadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının hukuka aykırı olduğu, idarenin İdari Şartname’de ihaleye katılımı engelleyici, rekabeti sınırlayan detaylara yer veremeyeceği, idarenin teknik kriterlerin tevsikine yönelik olan takdir yetkisini daraltıcı bir biçimde kullanamayacağı hususları da dikkate alındığında idarenin tevsik edici belge olarak sadece ruhsat kabul etmesinin temel ilkelere aykırılık teşkil ettiği,

 

Kendi malı olması istenilen makine parkı için belirlenen teknik kriterlere ilişkin İdari Şartname’de düzenlenen özel bir şekil şartı olmamasına rağmen, eğer idarece 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 32’nci maddesi uyarınca araç üzerindeki mevzuata uygun şekilde yapılan her türlü değişikliğin araç tescil belgesine işletilmesi zorunlu olduğu hususu bir eksiklik olarak değerlendirildi ise bu eksikliğin tamamlatılabilir bir eksiklik olarak nitelendirilmesi gerektiği ve bu nedenle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının hukuka aykırı olduğu,

 

İdare tarafından istenilen teknik kriterlerden biri olan tepe lambası araç ekipmanının, aracın mütemmim cüzi niteliğinde olmadığı ve tak çıkar şeklinde kullanılan bir ekipman olduğundan Karayolları Trafik Kanunu’nun 32’nci maddesi uyarınca araç ruhsatına tescil edilmesinin hukuken mümkün olmadığı, bu nedenle araçta tepe lambası bulunup bulunmadığının ihale aşamasında belirlenmesinin mümkün olmadığı, söz konusu hususun sözleşme öncesinde tespit edilmesi gereken ve işin yürütümünü ilgilendiren bir durum olduğu, ayrıca işin esasını da etkilemediği,

 

Kendi tekliflerinin geçerli olduğu dolayısıyla ihalede geçerli teklif olmadığı ve rekabetin sağlanamadığı gerekçesi ile ihalenin iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğu, idarelerin kamu yararını gözetmesi gerektiği, tekliflerinin en avantajlı teklif olması hususu da dikkate alındığında kamu yararı ilkesinin zedeleneceği, bu nedenlerle de tekliflerinin geçerli kabul edilmesi gerektiği iddia edilmekte ve itirazen şikâyet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istenmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 41’inci maddesinde “(1) İşin yapılabilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verilir. Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

(2) Ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede, aday veya isteklinin kendi malı olması istenen ve teknik kriterlerine yönelik düzenleme yapılan, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

(3) Adayın veya isteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilir. Tevsik işleminin aslına uygunluğu noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.

(4) Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.

(5) İş ortaklığında, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır. Konsorsiyumda, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ilişkin belgeler her bir ortağın kendi kısmı göz önünde bulundurularak ortaklardan ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.

” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 57’nci maddesinde “… (4) Başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler idarelerce tamamlatılamaz.

(5) Başvuru veya teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak, idare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların başvuru veya teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

(6) İdarelerce bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde aday veya isteklilerce sunulan belgelerin son başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgelerin, aday veya isteklinin son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını göstermesi gereklidir…” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin  “Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İhale Uygulama Yönetmeliklerinin tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeleri düzenleyen maddelerinde kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu hükme bağlanmıştır. İdareler tarafından bazı tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için aday veya isteklinin kendi malı olma şartının aranması durumunda; kendi malı olması istenen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın teknik kriter ve özelliklerine ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilecek, aday veya istekliler de kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edeceklerdir. Makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma koşulunun aranmaması durumunda ise aday veya isteklilerden başvuru veya teklifleri kapsamında (taahhütname, yapı araçları taahhütnamesi, kira sözleşmesi, vb.) herhangi bir belge sunmaları istenmeyecektir…” açıklaması,

 

Anılan Tebliğ’in “İdarelerce belgelerdeki eksik bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 16.6’ncı maddesinde “16.6.1 İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır. Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılacaktır. Bu çerçevede, bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, idarece ilgili kurum veya kuruluştan re’sen istenebilir. Söz konusu belgelerin aday veya istekliler tarafından tamamlatılmasının istenilmesi halinde ise bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarelerce aday veya isteklilere iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilecektir.

16.6.4. İlgili mevzuatına göre ihaleye katılma şartı olarak istenmesi gereken belge veya bilgilerin idarece istenmediği ve bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edildiği hallerde, idarelerce bu tür belge veya bilgiler başvuruların ya da tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aday veya isteklilerden talep edilemeyecek ve tamamlatılamayacaktır.” açıklaması,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı: Karayolları 3 Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde Malzeme (soğuk yol çizgi boyası ve cam küreciği) idareden soğuk yol çizgi boyası ile yol çizgilerinin çizilmesi ve ofset taramalar yapım işi (Makine ile)

b) Yatırım proje no’su/kodu:2017E040240

c) Miktarı (fiziki) ve türü: 10 Kalemden oluşan Soğuk yol çizgi boyası ile ofset tarama ve yol çizgilerinin çizilmesi işi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer: Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü Hudutları Dahilinde

d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “… 7.5.5.

-1 Adet Soğuk yol çizgi kamyonu (havalı), en az 3 ton boya tankı kapasiteli)
-1 Adet Airless (havasız) soğuk yol çizgi kamyonu, en az 3 ton boya tankı kapasiteli)
-1 Adet Yol Çizgi Boyası Silme Makinası, en az 2500 bar basınçlı silme yapabilen su jeti)
-1 Adet Süpürge makinası (Vakumlu, 2011 ve üzeri Modelde)
-3 Adet Çift Kabinli Kamyonet (2014 ve üzeri modelde ve 1,5 ton ve 4 kişi taşıma kapasiteli, Tepe Lambalı)

İsteklinin kendi malı olması istenen ve teknik kriterlerine yönelik düzenleme yapılan, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.  

Adayın veya isteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da  yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilir. Tevsik işleminin aslına uygunluğu noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.

Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin (ASLI VEYA ASLI GİBİ YAPILMIŞ BELGE) sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.

İş ortaklığında, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

29.03.2019 tarihli kesinleşen ihale komisyonu kararına göre, açık ihale usulüyle yapılan şikâyete konu ihalede 21 doküman satın alındığı/indirildiği, ihaleye teklif veren 6 isteklinin olduğu, sınır değerin altında teklif veren FFF İnşaat Taahhüt Turizm Enerji Tarım ve Hayvancılık Hiz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin İdari Şartname’nin 33.2’nci maddesi uyarınca açıklama istenmeksizin reddedildiği, ihalede kendi malı olarak istenen makine, teçhizat ve ekipmanları tevsik eden bilgi ve belgelerin diğer istekliler tarafından karşılanamadığı, bu nedenle bütün tekliflerin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin iptal edildiği,

 

01.04.2019 tarihinde EKAP üzerinden isteklilere gönderilen “Bütün tekliflerin reddedilmesi sebebiyle ihalenin iptali” konulu yazı ekinde gönderilen 29.03.2019 tarihli ihale komisyonu kararında iptal gerekçesi olarak ise “…Yeterlilik kriteri olarak kendi malı makine, teçhizat ve diğer ekipman istenmesiyle dokümanı satın alan 21 istekli karşısında 6 isteklinin ihaleye katılması suretiyle yeterince rekabetin sağlanamadığı görülmüştür.

Bu doğrultuda ihalede geçerli teklif kalmadığından ve 4734 sayılı kamu ihale, kanununun 39.maddesi uyarınca bütün tekliflerin reddedilerek ihalenin iptal edilmesine…” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

 

İhaleye ait İdari Şartname’nin yukarıda yer verilen düzenlemelerinden ihale konusu işin yerine getirilebilmesi için anılan Şartname’nin 7’nci maddesinde belirtilen makine, teçhizat ve diğer ekipman için isteklinin kendi malı olması şartı getirildiği, bu doğrultuda ihale konusu iş kapsamında kullanılacak soğuk yol çizgi kamyonu (1adet), airless (havasız) soğuk yol çizgi kamyonu (1adet), yol çizgi boyası silme makinası (1adet), süpürge makinası (1adet) ve çift kabinli kamyonetin (3 adet) isteklinin kendi malı olması gerektiği ve isteklinin kendi malı olması istenen ve teknik kriterlerine yönelik düzenleme yapılan makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Bu kapsamda, kendi malı olma şartı getirilen araçlar ve bu araçların teknik özelliklerinin neler olduğu İdari Şartnamede belirtilmiş olup,

 

– Soğuk yol çizgi kamyonunun havalı, en az 3 ton boya tankı kapasiteli olması,

– Airless (havasız) soğuk yol çizgi kamyonunun en az 3 ton boya tankı kapasiteli olması,

– Yol çizgi boyası silme makinasının en az 2500 bar basınçlı silme yapabilen su jeti olması,

-Süpürge makinasının vakumlu, 2011 ve üzeri model olması,

– Çift kabinli kamyonetin 2014 ve üzeri modelde ve 1,5 ton ve 4 kişi taşıma kapasiteli ve tepe lambalı olması gerektiği şartı getirildiği görülmüştür.

 

Yukarıda yer verildiği üzere, kamu ihale mevzuatında isteklinin kendi malı olması istenen tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın isteklinin kendi malı olduğunun tevsik edilebilmesi için isteklinin ilgili tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait ruhsat ile bunların demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna ilişkin olarak düzenlenen noter tespit tutanağı, yeminli mali müşavir raporu, serbest muhasebeci mali müşavir raporu ve serbest muhasebeci raporu sunması gerekmektedir. Ancak kendi malı olması istenen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın dokümanda düzenlenen teknik kriterlerine ilişkin tevsik edici belgelerin de teklif kapsamında sunulması zorunlu olmakla birlikte teknik kriterleri tevsik edici belgelerin hangi belgeler olduğuna ilişkin kamu ihale mevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı, mezkur ihalenin doküman düzenlemelerinde de bu hususa ilişkin bir belirlemenin yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

İdare tarafından ihale işlem dosyası kapsamında gönderilen belgeler çerçevesinde yapılan incelemede, başvuru sahibi iş ortaklığının pilot ortağı Zara Taahhüt İnşaat A.Ş. tarafından serbest muhasebeci mali müşavir tespit raporu ve noter onaylı demirbaş defteri, özel ortağı Kuzey Yıldızı Proje İnşaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından serbest muhasebeci mali müşavir tespit raporu, detay mizan ve amortisman ve enflasyon düzeltme listesi, özel ortağı Murat Demirci İnşaat A.Ş. tarafından ise serbest muhasebeci mali müşavir tespit raporu, e fatura örnekleri sunulduğu görülmüştür.

 

Başvuru sahibi iş ortaklığının özel ortağı Kuzey Yıldızı Proje İnşaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından kendi malı olması istenilen 3 adet çift kabinli kamyoneti (2014 ve üzeri modelde ve 1,5 ton ve 4 kişi taşıma kapasiteli, tepe lambalı) tevsik etmek için 55AAN941, 55AAV074, 55AAN942 plakalı araçlara sahip olduğunu gösterir serbest muhasebeci mali müşavir tespit raporu sunulduğu, araçların 2018 modelde olduğu bilgisinin yer aldığı, çift kabin olma özelliği, taşıma kapasitesi, tepe lambalı olma özellikleri hakkında bir bilginin yer almadığı, sunulan detay mizan ve amortisman ve enflasyon düzeltme listesinde de ilgili hususlara dair bilginin bulunmadığı, ayrıca özel ortak (Murat Demirci İnşaat A.Ş.) tarafından da 23DM421 ve 23DM422 plakalı araçlara sahip olduğunu gösterir serbest muhasebeci mali müşavir tespit raporu sunulduğu, bahse konu belgede araçların 2018 modelde ve çift kabinli olduğu bilgisinin yer aldığı, ancak bu kamyonetler için hem serbest muhasebeci mali müşavir tespit raporunda hem de ekindeki e fatura örneklerinde taşıma kapasitesi, tepe lambalı olma özellikleri hakkında bir bilginin yer almadığı tespit edilmiş olup,  isteklinin bahse konu araçların kendi malı olduğunu mevzuata uygun olarak tevsik ettiği, ancak söz konusu araçların ihale dokümanında belirtilen teknik özelliklerde olduğunu tevsik etmediği,

 

1’er adet soğuk yol çizgi kamyonu (havalı) (en az 3 ton boya tankı kapasiteli) ve airless (havasız) soğuk yol çizgi kamyonunu (en az 3 ton boya tankı kapasiteli) tevsik etmek için başvuru sahibi iş ortaklığının özel ortağı Kuzey Yıldızı Proje İnşaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyasında 55AAV781 plakalı kamyon üzeri yol çizgi makinasına ve 55BDE65 plakalı kamyon üzeri yol çizgi makinasına sahip olduğunu gösterir serbest muhasebeci mali müşavir tespit raporu sunulduğu, söz konusu rapor ve sunulan diğer belgeler üzerinde bu araçların havalı/havasız olma ve en az 3 ton boya tankı kapasitesine sahip olma özelliklerine ilişkin bir bilginin yer almadığı görülmüş olup, isteklinin bahse konu araçların kendi malı olduğunu mevzuata uygun olarak tevsik ettiği, ancak söz konusu araçların ihale dokümanında belirtilen teknik özelliklerde olduğunu tevsik etmediği,

 

1 adet süpürge makinasını (vakumlu, 2011 ve üzeri model) tevsik etmek için başvuru sahibi iş ortaklığının pilot ortağı Zara Taahhüt İnşaat A.Ş. tarafından teklif dosyasında vakumlu yol süpürme ekipmanına sahip olduğunu gösterir serbest muhasebeci mali müşavir tespit raporu sunulduğu, vakumlu olma özelliğinin tespit edildiği fakat söz konusu rapor ve sunulan diğer belgeler üzerinde 2011 ve üzeri modelde olduğuna dair bir bilginin yer almadığı tespit edilmiş olup, bahse konu makinanın kendi malı olduğunu mevzuata uygun olarak tevsik ettiği, ancak söz konusu makinanın 2011 ve üzeri modelde olma özelliğinin tevsik edilmediği,

 

1 adet yol çizgi boyası silme makinasını (en az 2500 bar basınçlı silme yapabilen su jeti) tevsik etmek için başvuru sahibi iş ortaklığının pilot ortağı Zara Taahhüt İnşaat A.Ş. tarafından teklif dosyasında su jetine sahip olduğunu gösterir serbest muhasebeci mali müşavir tespit raporu sunulduğu, söz konusu rapor ve sunulan diğer belgeler üzerinde en az 2500 bar basınçlı silme yapabilme özelliğine ilişkin bir bilginin yer almadığı görülmüş olup, bahse konu makinanın kendi malı olduğunu mevzuata uygun olarak tevsik ettiği, ancak söz konusu makinanın ihale dokümanında belirtilen teknik özelliklerde olduğunu tevsik etmediği görülmüştür.

 

Mevzuatta kendi malı olması istenen makine ve teçhizatın tevsik işlemi için hangi belgelerin sunulabileceğinin açıkça düzenlendiği fakat araç ve ekipmanların teknik özelliklerinin tevsiki için gerek kamu ihale mevzuatında gerekse de şikâyete konu ihaleye ait dokümanda belirli bir düzenleme yapılmadığından, idarenin teknik kriterlerin tevsikine yönelik ruhsat/tescil belgesi sunulmadığı gerekçesiyle istekliyi değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır. Öte yandan başvuru sahibi tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan belgeler ile teknik kriterlerin İdari Şartname’nin 7.5.5’inci maddesine uygun olarak tevsik edilmediği görüldüğünden, idarenin tesis ettiği değerlendirme dışı bırakma işleminin netice itibariyle yerinde olduğu ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca kendi malı olması istenen ve teknik kriterlerine yönelik düzenleme yapılan, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait bilgi ve belgelerin başvuru veya teklif kapsamında sunulması gerektiği, iddia konusu hususun bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilebilecek bir husus olmadığı, söz konusu hususa ilişkin idarece yapılacak bir işlemin eksik sunulan bir belgenin tamamlatılması sonucunu doğuracağı, böyle bir işlemin yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edeceği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

İdare tarafından kendi malı olması istenen makine ve ekipmanın belirlendiği ve bu makine ve ekipmanların da teknik kriterlerine yer verildiği, bu kriterlerin yeterlilik kriteri olduğu ve isteklilerin teklifleri kapsamında yeterlik kriterlerinin sağlandığını gösteren belgeleri sunmaları gerektiği anlaşılmıştır.  Kendi malı olması istenen makine ve araçların teknik kriterlerinden biri olan “tepe lambası” kriteri de bir yeterlilik kriteri olduğundan teklif kapsamında araçların söz konusu kriteri sağladığına ilişkin tevsik eden belgelerin sunulması zorunlu olup, bunun sözleşmenin uygulanması aşamasında değerlendirilecek bir husus olmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca bazı isteklilerin sundukları ruhsat örneklerinde tepe lambalı olma özelliğinin yazılı olduğu, bu nedenle de ruhsata işletilebilir bir kriter olduğu, ayrıca yukarıda yer verilen açıklamalar doğrultusunda tepe lambalı olma özelliğinin ruhsat dışında diğer belgelerler ile de tevsik edilebileceği görüldüğünden başvuru sahibinin tepe lambası kriterinin ruhsata tescil edilmesinin mümkün olmadığı ve araçların tepe lambalı olma kriterinin sözleşmenin uygulanması aşamasında değerlendirilmesi gerektiği yönündeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

İhalenin iptaline ilişkin idarenin iptal gerekçeleri incelendiğinde ise;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesinde “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü,

İdari Şartname’nin “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi” başlıklı 34’üncü maddesinde “34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde, bu durum bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarenin iptal gerekçeleri ve ihalede oluşan somut durum incelendiğinde; idarenin yeterlilik kriteri olarak kendi malı makine, teçhizat ve diğer ekipman istenmesiyle dokümanı satın alan 21 istekli karşısında 6 isteklinin ihaleye katılması suretiyle yeterince rekabetin sağlanamadığı ve bu doğrultuda yapılan teklif değerlendirmeleri sonucunda ihalede geçerli teklif kalmadığı gerekçeleriyle ihaleyi iptal ettiği görülmüştür.

 

Şikâyete konu ihalede yirmi bir (21) ihale dokümanı satın alındığı/indirildiği, 21.03.2019 tarihinde yapılan ihaleye altı (6) isteklinin katıldığı, bu isteklilerden FFF İnşaat Taahhüt Turizm Enerji Tarım ve Hayvancılık Hiz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifi sınır değer tutarının altında olduğu için açıklama istenilmeksizin reddedildiği ayrıca anılan isteklinin teklif dosyası kapsamında kendi malı olma şartı getirilen araç, makine ve teçhizatı tevsik etmeye yönelik herhangi bir belge sunmadığı, ihaleye teklif veren diğer 5 isteklinin teklifinin ise kendi malı olması istenilen araç ve makinalara yönelik sunulan tevsik edici belgelerin İdari Şartname’nin 7.5.5’inci maddesine uygun olarak sunulmadığından değerlendirme dışı bırakıldığı, bu durumda ihalede geçerli teklif kalmadığı, idarece söz konusu durumun ihale dokümanında yer alan ve teknik kriterleri belirtilmek suretiyle sayılan kendi malı olma şartı getirilen araç, makine ve teçhizata yönelik düzenlemeden kaynaklandığının ifade edildiği hususu dikkate alındığında, idare tarafından ihalenin iptal edilmesinin yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz