istenen kalite belgesinin ihale konusu iş kapsamındaki 23 kalemin tek bir firmadan tedarik edilmesi zorunluluğunu doğuracağı, bu sebeple ihalenin kısmi tekliflere açılması gerektiği hususundaki iddiasına yönelik olarak yapılan incelemede, birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edilen mal alımı ihalelerinde, ihalenin bir kısmı için ilgili mevzuat gereği özel bir izin, ruhsat veya faaliyet belgesi alınması zorunluluğu bulunmayan alımlarda, ihalenin kısmi teklife açılması ile ilgili mevzuatın emredici bir hükmü bulunmaması

Toplantı No2020/041
Gündem No19
Karar Tarihi16.09.2020
Karar No2020/UM.II-1522

BAŞVURU SAHİBİ:

Yol Kontrol Sistemleri Proje Mühendislik İmalat Elektronik İnşaat Taahhüt İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığı,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/270161 İhale Kayıt Numaralı “Sinyalizasyon Malzemesi Mal Alım İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından 25.06.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Sinyalizasyon Malzemesi Mal Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Yol Kontrol Sistemleri Proje Mühendislik İmalat Elektronik İnşaat Taahhüt İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 12.06.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.06.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.06.2020 tarih ve 27822 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.06.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1015 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Teknik Şartname’de yer alan birim fiyat poz tariflerindeki “Kavşak Kontrol Cihazı (24 Grupluk), Yazılım Programı ve Programlama Cihazı” için belirlenen özelliklerin yalnızca Mosaş Akıllı Ulaşım ve Tartım Teknolojileri A.Ş firmasının “ommatid light” model cihazı tarafından karşılanabilecek şekilde düzenlendiği, şöyle ki;

 

a) Teknik Şartname’nin proje birim fiyat poz tariflerinde yer alan “Kavşak Kontrol Cihazı (24 Grupluk) Yazılım Programı ve Programlama Cihazı” kalemine ilişkin “2.2 Donanım özellikleri” başlıklı maddesinin “…KKC, 4 gruplu çıkış kartları ile 8/16/24/32 gruba kadar genişleyebilen modüler yapıya sahip olacaktır. İhtiyaç halinde KKC’ler 48 gruba revize edilebilecektir. KKC’ler birden fazla kavşağı yönetebilecek kapasitede olacak ve cihaz işlemcisi de 48 grup sistemleri çalıştırabilecektir. Cihazın en az 48 grup kapasiteyi desteklediği TS EN 50556 belgesi ile belgelendirilecek ve belge teklifle beraber sunulacaktır…” şeklinde düzenlendiği, TS EN 50556 belgesinin yalnızca Türk Standartları Enstitüsü tarafından verildiği, TS EN 50556 belgesine sahip tüm firmaların ve bu firmalara ait ürünlerin belge kapsamlarının “https://basvuruportal.tse.org.tr/Genel/FirmaArama.aspx” sayfasından sorgulanabildiği, böylece söz konusu maddeleri hangi firmaların karşılayıp karşılamadığının TSE’nin bahse konu sayfası üzerinden kontrol edilebildiği, KKC’nin kaç grup kapasiteyi desteklediğinin ise firmalara ait belge kapsamı içerisinde sinyal grubunun kapasitesi başlığı altında görülebildiği, Teknotel Ltd. Şti., Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş., Mosaş Akıllı Ulaşım Teknolojileri A.Ş.nin bu maddeyi karşıladığı,

 

b) “2.3 Elektriksel Özellikler” başlıklı maddenin “KKC’ler, 230 V AC (+%15, -%20), 50 Hz(±%2) şehir şebeke gerilimi ile çalışmalıdır. Şebeke gerilimi belirlenen sınırların dışına çıkması durumunda cihaz yardımcı işletme durumuna (flaş) geçmeli veya lambaları söndürmelidir. KKC’ler gerekli tüm çevresel testlerden geçmiş olmalı, her türlü çevre ve iklim koşullarında sorunsuz çalışabilecek yapıda olmalı, çalışma ısı aralığı -40 °C, +65°C olmalı ve %95 bağıl nemde sorunsuz çalışabilmelidir. KKC’ler 40 ve 48 volt çıkış verebilme özelliğine sahip olmalı ve ledli direkleri de çalıştırabilmelidir. KKC’nin 40 ve 48 volt çıkış özelliği teklifle birlikte sunulacak olan TS EN 50556 belgesi ile belgelendirilecektir…” şeklinde düzenlendiği, KKC’nin çıkış voltajı özelliğinin firmalara ait belge kapsamı içerisinde elektriksel beyan değerleri başlığı altında görülebildiği, KKC’nin 40 ve 48 volt çıkış özelliğinde olduğuna dair tek beyanın Mosaş Akıllı Ulaşım Teknolojileri Anonim Şirketi’ne ait “ommatid light” cihazında bulunduğu, dolayısıyla ihaledeki bu tarifin yalnızca tek bir ürüne işaret ettiği ve yetkili satıcısı bulundukları sinyal marka “atg06/ag ve antra tkc-” model cihaz ile yeterlilik kazanamadıkları,

 

c) “2.6 Güvenlik ve Arıza – Kayıt Özellikleri” başlıklı maddenin “KKC aynı anda devrede olması sakıncalı olan yönlerin yeşillerinin herhangi bir arıza durumu nedeniyle devrede olması durumunda; -Yeşil – Yeşil kilitlenme ile ikiyüz milisaniye içinde kavşağı flaş moduna geçirecek veya tüm sinyal vericileri söndürecektir. KKC’nin hata tepki sınıfı ag3 olacaktır…” şeklinde düzenlendiği, KKC’nin hata tepki sınıfı bilgisinin “TSE Belgeli Firmalar Sorgulama” sayfasında çıkan sonuçlarda görülemediği, TSE tarafından yayımlanan TS EN 50556 : 2018 standardının 3’üncü sayfasında Türkiye için Milli Şart olarak hata tepki sınıfının “ag4 300ms” olarak belirlendiği, idare tarafından TSE’nin belirlediği Türkiye için Milli Şartlar haricinde bir tarife yer verildiği, şikâyete cevap yazısında ise bu özelliğin istenmemesi durumunda kamu zararı doğacağının belirtildiği, ag3 hata tepki sınıfının ag4 olarak değiştirilmesi gerektiği, Mosaş marka “ommatid light” model cihazın test raporlarındaki hata tepki sınıfının ise ag3 olduğunun tahmin edildiği,

 

d) “2.7 KKC Kabini Teknik Özellikleri” başlıklı maddenin “KKC kabininde en az 3 kapak bulunacaktır. Kapak yapısı teklifle birlikte sunulacak olan test raporlarındaki resimlerde görülecektir…” şeklinde düzenlendiği, KKC’nin kapak sayısı, firmalara ait belge kapsamı içerisinde tek kapılı, çift kapılı ya da birden çok kapılı olarak belirtildiği, yalnızca Mosaş marka “ommatid light” cihazının birden çok kapılı olarak beyan edildiği, bu firma hariç tüm firmaların ürünlerini tek ya da çift kapılı olarak belirttiği, bu şartı sağlayabilecek tek cihazın Mosaş marka “ommatid light” model cihazın olduğu,

 

İdareye 12.06.2020 tarihinde şikâyet başvurusunda bulundukları, ihale kapsamında istenen kavşak kontrol cihazına yönelik yapılan düzenlemelerin ve sunulması istenen TS EN 50556 sertifikası ve bu sertifikanın test raporlarının ihaleye tek firmanın katılımını sağlayacağı ve ihaledeki rekabet ortamının sınırlanacağı, ihale konusu iş kapsamındaki 23 kalemin tek bir firmadan tedarik edilmek zorunda kalınacağı, bu sebeple ihalenin kısmi tekliflere açılması gerektiğinin belirtildiği ayrıca İdari Şartname’de anlaşılmayan konuların açıklanmasının istendiği, fakat idare tarafından itiraza konu hususların tamamına cevap verilmediği, 23 kalemden oluşan ihalede yalnızca bir kalemde istenen belge sebebiyle tek bir firmanın yeterlilik kazandığı, ihalenin kısmi teklife açılması gerektiği, aksi takdirde ihaleye katılımın engelleneceği ve rekabet ortamının oluşmayacağı, ihaledeki rekabeti engelleyici hususların düzeltilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde “… İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır…” hükmü,

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “Kısmi teklif: Birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde; alımın birden fazla kalemden oluşması halinde, alımın niteliğine uygun olarak belirlenen bir veya birden fazla kısmına; ihale konusu alımın tek bir mala ilişkin olması durumunda ise aynı malın miktarlar itibarıyla belirlenen bir veya birden fazla kısmına verilen teklifi,…” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Teknik şartname” başlıklı 14’üncü maddesinde “(1) Alınacak malın teknik kriterleri ve özellikleri, ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamede düzenlenir. Teknik kriterlerin ve özelliklerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat eşitliğini sağlaması zorunludur.

(2) Teknik şartnamede, varsa ulusal standart ve dengi uluslararası standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenleme yapılabilir. Ancak ulusal standardın bulunmaması durumunda sadece uluslararası standart esas alınarak düzenleme yapılabilir.

(3) Teknik şartnamede, belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmadığı veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmadığı hallerde, “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir…” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde “…(5) Birden çok mal kaleminin birlikte alındığı bir ihalede; bir veya birden çok mal kaleminin satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince özel bir izin, ruhsat veya faaliyet belgesi alınması zorunlu, diğer mal kalemleri için ise bu belgelerin alınması zorunlu değil ise alımların birlikte yapılabilmesi için alımlar arasında bağlantı olması ve ihalenin kısmi teklife açılması zorunludur…” hükmü,

 

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Sinyalizasyon Malzemesi Mal Alım İşi

b) Türü: Mal alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı: 23 Kalem, Sinyalizasyon Malzemesi Mal Alım İşi  

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/teslim edileceği yer: Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, ilgili müdürlüğüne teslim edilecektir.” düzenlemesi,

 

Anılan İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5.6. İstekliler, teklif verecekleri söz konusu mallara ait; katalog, broşür, fotoğraf veya benzeri belgelerden en az birini belirten ibareyi, ihale esnasında yeterlilik bilgi tablosuna yazacaklardır. İhale sonrası en düşük teklif veren 1. ve 2. istekli firmadan belirtmiş oldukları broşür veya katalog dosyası, idarece talep edilecektir.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhaleye ait Teknik Şartname’de bulunan birim fiyat poz tariflerinin “4) Kavşak Kontrol Cihazı (24 Grupluk) Yazılım Programı ve Programlama Cihazı” kaleminde yer alan “Donamın Özellikleri” başlıklı 2.2’nci maddesinde “…KKC, 4 gruplu çıkış kartları ile 8 / 16 / 24 / 32 gruba kadar genişleyebilen modüler yapıya sahip olacaktır. İhtiyaç halinde KKC’ler 48 gruba revize edilebilecektir. KKC’ler birden fazla kavşağı yönetebilecek kapasitede olacak ve cihaz işlemcisi de 48 grup sistemleri çalıştırabilecektir. Cihazın en az 48 grup kapasiteyi desteklediği TS EN 50556 belgesi ile belgelendirilecek ve belge teklifle beraber sunulacaktır…” düzenlemesi,

 

 “Elektriksel Özellikler” başlıklı 2.3’üncü maddesinde “KKC’ler, 230 V AC (+%15, -%20), 50 Hz(±%2) şehir şebeke gerilimi ile çalışmalıdır. Şebeke gerilimi belirlenen sınırların dışına çıkması durumunda cihaz yardımcı işletme durumuna (flaş) geçmeli veya lambaları söndürmelidir. KKC’ler gerekli tüm çevresel testlerden geçmiş olmalı, her türlü çevre ve iklim koşullarında sorunsuz çalışabilecek yapıda olmalı, çalışma ısı aralığı -40 °C, +65°C olmalı ve %95 bağıl nemde sorunsuz çalışabilmelidir. KKC’ler 40 ve 48 volt çıkış verebilme özelliğine sahip olmalı ve ledli direkleri de çalıştırabilmelidir. KKC’nin 40 ve 48 volt çıkış özelliği teklifle birlikte sunulacak olan TS EN 50556 belgesi ile belgelendirilecektir…” düzenlemesi,

 

“Güvenlik ve Arıza – Kayıt Özellikleri” başlıklı 2.6’ncı maddesinde “KKC aynı anda devrede olması sakıncalı olan yönlerin yeşillerinin herhangi bir arıza durumu nedeniyle devrede olması durumunda; -Yeşil – Yeşil kilitlenme ile iki yüz milisaniye içinde kavşağı flaş moduna geçirecek veya tüm sinyal vericileri söndürecektir. KKC’nin hata tepki sınıfı ag3 olacaktır…” düzenlemesi,

 

“KKC Kabini Teknik Özellikleri” başlıklı 2.7’nci maddesinde “…KKC kabininde en az 3 kapak bulunacaktır. Kapak yapısı teklifle birlikte sunulacak olan test raporlarındaki resimlerde görülecektir…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhaleye ait birim fiyat teklif cetveli ise aşağıda yer verilen şekilde düzenlenmiştir.

 

 

A1

B2

Sıra No

Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek)

Tutarı (Para birimi belirtilerek)

1

Ø 80 Mm Anma Çaplı Koruge Drenaj Boruları (Pvc Esaslı)

Metre

1.000

 

 

2

Ø 100 Mm Anma Çaplı Koruge Kanalizasyon Boruları (Sn 8)

Metre

1.500

 

 

3

300’lük Geri Sayım Cihazı Ledli

Adet

50

 

 

4

200’lük Oto Sinyal Verici Grubu Ledli (Gövde Rengi Siyah)

Adet

100

 

 

5

Kavşak Kontrol Cihazı Altlığı

Adet

5

 

 

6

480x480x380 Mm Hazır Kompozit Rogar ve Kapağı

Adet

200

 

 

7

300’lük Tekli Güneş Enerjili Yaya  Sinyal Verici

Adet

15

 

 

8

Fiber Kılavuz Sehpalı 50 Metre

Adet

1

 

 

9

Fiber Kılavuz Sehpalı 100 Metre

Adet

1

 

 

10

Koni Lamba ve Levha Takma Aparatı

Adet

30

 

 

11

Sesli Yaya Uyarı Cihazı

Adet

5

 

 

12

1kv Yeraltı Kablo Kolon ve Besleme Hattı 10*1.5 Mm2 Nyy (TS IEC 60502-1+A1)

Metre

5.000

 

 

13

2×4 Mm2 Kurşunsuz Pvc İzol. Kablo Besleme Hattı (Nhxmh)

Metre

500

 

 

14

3) Ø 90 Mm PE Kablo Muhafaza Koruge Boru

Metre

1.500

 

 

15

300’lük Oto Sinyal Verici Grubu Ledli (Gövde Rengi Siyah)

Adet

50

 

 

16

Toprak Elektrodu (Çubuk), Elektrolitik Bakır

Adet

25

 

 

17

Bilgisayar

Adet

1

 

 

18

200’lük Ledli Yaya Sinyal Verici Grubu Ledli(Gövde Rengi Siyah)

Adet

50

 

 

19

4)Kavşak Kontrol Cihazı (24 Grupluk) Yazılım Programı ve programlama Cihazı

Adet

10

 

 

20

Yaya Butonu ve Aparatı

Adet

10

 

 

21

Ankrajlı baş üstü sinyal direği ve aparatları

Adet

50

 

 

22

Ankrajlı standart sinyalizasyon direği ve aparatları

Adet

200

 

 

23

Güneş Enerjili Üçgen Flaşör (Sarı) (Koni Ve Delilatör Üzeri)

Adet

20

 

 

Toplam Tutar (K.D.V Hariç)

 

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden, ihale konusu iş kapsamında alınacak malın teknik kriterleri ve özelliklerinin Teknik Şartname’de düzenleneceği, söz konusu teknik kriterlerin ve özelliklerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat eşitliğini sağlaması gerektiği, ayrıca Teknik Şartname’de, belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemeyeceği ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemeyeceği anlaşılmaktadır.

Ek olarak, birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edilen mal alımı ihalelerinde, ihalenin bir kısmı için ilgili mevzuat gereğince özel bir izin, ruhsat veya faaliyet belgesi alınmasının zorunlu olduğu durumlarda ihalenin  kısmi teklife açılmasının da zorunlu olduğu, aksi durumlara yönelik ise emredici bir hüküm bulunmadığı, bu hususta idarelere takdir yetkisi tanındığı ancak söz konusu takdir yetkisinin de 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan ihaleye katılımda rekabetin sağlanması, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması gibi temel ilkeler çerçevesinde kullanılması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

01.07.2020 tarihli ihale komisyon kararına göre açık ihale usulüyle gerçekleştirilen ihalede 12 adet ihale dokümanı indirildiği,  ihaleye 4 isteklinin teklif verdiği ve 3 isteklinin teklifinin geçerli kabul edildiği, Mustafa Pehlivanlı’nın teklifinin sunulan yeterlilik bilgileri tablosunda geçici teminata dair herhangi bir bilgi beyan edilmediği ve EKAP üzerinden de ilgili bilgilere ulaşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifin Seyfettin Sinan Gültekin, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin ise Tandem Trafik Sistemleri Elektronik Bilgi İşlem Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak belirlendiği görülmüştür.

 

İtirazen şikâyete konu ihalenin 23 kalem mal alımından oluştuğu ve ihalenin kısmi teklife kapalı olarak gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.

 

İhale dokümanının içerisinde yer alan birim fiyat poz tariflerinde şikâyete konu “Kavşak Kontrol Cihazı (24 Grupluk) Yazılım Programı ve Programlama Cihazı” kaleminin detaylı özelliklerine yer verilmiş olup, bu tariflerde bahse konu cihazın en az 48 grup kapasiteyi desteklemesi, 40 ve 48 volt çıkış verebilme özelliğine sahip olması, hata tepki sınıfının ag3 olması ve cihaz kabininde en az 3 kapak bulunması hususlarının düzenlendiği, cihaz için istenen 48 grup kapasiteyi destekleme ve 40 ve 48 volt çıkış verebilme özelliklerin TS EN 50556 belgesi ile belgelendirileceği, belgelerin de teklifle beraber sunulacağının belirtildiği, KKC kabininde en az 3 kapak bulunması hususunun ise teklifle birlikte sunulacak olan test raporlarında görülmesi gerektiğinin belirtildiği görülmüştür.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi olarak belirlenen isteklilerin teklif dosyaları incelendiğinde, Seyfettin Sinan Gültekin tarafından yeterlilik bilgileri tablosunda kavşak kontrol cihazı için TS EN 50556 Belgesi, 136600-TSE-02/02 numaralı TSE belgesi ve 315001 numaralı TSE test raporlarının, Tandem Trafik Sistemleri Elektronik Bilgi İşlem Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ise yeterlilik bilgileri tablosunda TS EN 50556 Belgesi, 043458-TSE-01/04 numaralı TSE belgesi ve test raporlarının beyan edildiği görülmüştür.

 

Anılan istekliler tarafından beyan edilen bilgiler “https://www.tse.org.tr/” üzerinden yapılan sorgulama sonuçları ile karşılaştırılmış olup, en avantajlı teklif olarak belirlenen Seyfettin Sinan Gültekin’in Mosaş Akıllı Ulaşım Teknolojileri A.Ş.nin ürününü, Tandem Trafik Sistemleri Elektronik Bilgi İşlem Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ise Teknotel Elektronik Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ürününü teklif ettiği anlaşılmıştır.

 

Konuyla ilgili olarak 10.07.2020 tarihli ve E.2020/9904 sayılı yazı ile idareden ihale kapsamında ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi olarak belirlenen istekliler tarafından İdari Şartname’nin 7.5.6’ncı maddesi gereğince teklif ekinde sunulan katalog, fotoğraf, teknik doküman vb. belgeler talep edilmiş olup, idare tarafından 14.07.2020 tarihli ve 96077092/758 sayılı yazı ile söz konusu istekliler tarafından sunulan kataloglar gönderilmiştir.

 

İdare tarafından Kurum’a gönderilen kataloglar incelendiğinde, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Seyfettin Sinan Gültekin tarafından Mosaş Grup’a ait, içerisinde farklı marka, model ve özellikte ürünlerin bulunduğu katalog sunulduğu, kavşak kontrol cihazlarının yer aldığı ilgili sayfalarda matador ve ommatid serisi olmak üzere iki tip kavşak kontrol cihazına yer verildiği, ommatid serisinin tanıtıldığı ilgili sayfalardan cihazın “48 grup yönetebilme” özelliğine sahip olduğu ve yer verilen cihaz fotoğrafından ise 3 kapağı bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Tandem Trafik Sistemleri Elektronik Bilgi İşlem Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından içerisinde farklı marka, model ve özellikte ürünlerin bulunduğu katalog sunulduğu, bahse konu katalogda Teknotel firmasına ait maestro serisi kavşak kontrol cihazının tanıtıldığı, cihazın tanıtıldığı ilgili sayfalardan cihazın TS EN 50556 onaylı olduğu ve yer verilen cihaz fotoğrafından ise iki kapağı bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Konuyla ilgili olarak 30.07.2020 tarihli ve E.2020/11388 sayılı Kurum yazısı ile akademik bir kuruluştan kavşak kontrol cihazı için idare tarafından belirlenen iddia konusu özelliklerin tek marka/modele yönelik bir düzenleme olup olmadığı, belirlenen teknik kriterlerin ihale konusu iş dikkate alındığında verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olarak rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliğini sağlayacak şekilde belirlenip belirlenmediği, kavşak kontrol cihazı için ag3 olması istenen hata tepki sınıfı özelliğinin idarenin ihtiyacı, cihazın verimlilik ve fonksiyonelliği hususları göz önüne alınarak gereklilik arz edip etmediği hususlarında gerekçeli görüşlerinin bildirilmesi istenmiştir.

 

Akademik kuruluş tarafından gönderilen 01.09.2020 tarihli ve 18582746-045.01 sayılı yazıda “…1) İnternet üzerinden TSE’nin “TSE Belgeli firmalar sorgulama sayfası” üzerinden Hangi firmaların kavşak kontrol cihazlarının TSE belgeli olduğu “ts en 50556” ile sorgulama yapıldığında 9 firmanın bu belgeyi aldığı görülmekle beraber tüm firmalar bu sertifikayı muhtemelen kendi istekleri üzerinden belli yetenekleri için aldıkları gözlemlenmiştir. Bu bağlamda 1-a, 1-b, 1-c, 1-d’de anılan düzenlemeleri sadece “Mosaş Akıllı Ulaşım ve Tartım Teknolojileri A.Ş” sağlamaktadır.

2)…

a) Teknik Şartnamede yer alan Kavşak Kontrol cihazı poz tarifinin 2.2’nci maddesindeki ..KKC, 4 gruplu çıkış kartlan ile 8 / 16 / 24 / 32 gruba kadar genişleyebilen modüler yapıya sahip olacaktır. İhtiyaç halinde KKC’ler 48 gruba revize edilebilecektir. KKC’ler birden fazla kavşağı yönetebilecek kapasitede olacak ve cihaz işlemcisi de 48 grup sistemleri çalıştırabilecektir. Cihazın en az 48 grup kapasiteyi desteklediği TS EN 50556 belgesi ile belgelendirilecek ve belge teklifle beraber sunulacaktır…” düzenlemesinde 32 gruba kadar genişleyebilen modüler yapı istenildiğinde 48 gruba revize edilecektir cümlesi irdelendiğinde sistem zaten modüler bir yapı ise 48 grup da bu modülerliği kapsayacağı için, ayrıca yazılması mantıklı görülmemiştir. Ayrıca 1.’de anılan sorgulama yapıldığında 9 firmanın 7 tanesi 32 sadece iki tanesi 64 sinyal grubunu desteklemektedir. Bu nedenle bu maddenin rekabet için değiştirilmesinde fayda vardır.

b) Teknik Şartname’de yer alan Kavşak Kontrol cihazı poz tarifinin 2.3’üncü maddesinde özellikle led için kullanılacağı belirtilmiş olan 40 ve 48 volt çıkış özelliği ve bu özelliğin TS EN 50556 ile belgelendirilmesi isteği, doğrudan doğruya “Mosaş Akıllı Ulaşım ve Tartım Teknolojileri A.Ş ürünlerini işaret etmektedir. Çünkü bu özelliği sağlayan başka bir şirket bulunmamaktadır.

c) Teknik Şartname’de yer alan Kavşak Kontrol cihazı poz tarifinin 2.6’ncı maddesindeki KKC’nin hata tepki sınıflarının ülkemizde ne seçileceği ve kullanılacağı TSE EN 50556:2018 standardında “Türkiye için Milli Şartlar” Bölümünde madde 5.2.33. bölümünde AG4 yani 300 ms olarak belirtilmiştir. Bu nedenle Kavşak Kontrol cihazı poz tarifinin 2.6’ncı maddesinde kavşak kontrol cihazı için ag3’ (200ms) olması istenen hata tepki sınıfının ag4’ (300ms) olarak değiştirilmesi Türkiye için üretim yapan firmaları zor durumda bırakmamak ve ülke standardının zaten sağlaması göz önüne alındığında rekabet anlamında daha uygundur.

d) Teknik Şartname’de yer alan Kavşak Kontrol cihazı poz tarifinin 2.7’nci maddesindeki kapak sayısının azaltılması fonksiyonellik kaybına neden olacaktır. Çünkü ayrı kapakların sayesinde kapaklardan birincisinde, kavşak kontrol cihazının kontrolü için gereken donanımlara: İkincisinden elektrik sayacı ile ilgili donanımlara; üçüncüsünden ise polis kontrol kumandası ile ilgili donanımlara ulaşılacak olması fonksiyonelliği ve kullanım kolaylığını arttıracaktır. Bu sayede farklı işi olan birimler yalnızca kendileri ile ilgili yerin kapağım açıp müdahale edeceklerdir. Bu nedenle bu madde gereklidir.

3) Teknik Şartname’de yer alan Kavşak Kontrol cihazı poz tarifinin 2.6’ncı maddesindeki KKC’nin hata tepki sınıflarının ülkemizde ne seçileceği ve kullanılacağı TSE EN 50556:2018 standardında “Türkiye için Milli Şartlar” Bölümünde madde 5.2.33, bölümünde AG4 yani 300 ms olarak belirtilmiştir. Bu nedenle Kavşak Kontrol cihazı poz tarifinin 2.6’ncı maddesinde kavşak kontrol cihazı için “ag3” (200ms) olması istenen hata tepki sınıfının “ag4” (300ms) olarak değiştirilmesi Türkiye için üretim yapan firmaları zor durumda bırakmamak ve ülke standardının sağlaması göz önüne alındığında rekabet anlamında daha uygundur.” ifadelerine yer verilmiştir.

 

Bahse konu akademik görüş yazısı incelendiğinde, Teknik Şartname’de yer alan Kavşak Kontrol Cihazı poz tarifinin 2.2’nci maddesindeki cihazın en az 48 grup kapasiteyi desteklemesi düzenlemesinin rekabet için değiştirilmesinin faydalı olacağı, 2.3’üncü maddesinde yer alan kavşak kontrol cihazlarının 40 ve 48 volt çıkış verebilme özelliğinde olması ve bu özelliğin TS EN 50556 ile belgelendirilmesi düzenlemesinin doğrudan doğruya Mosaş Akıllı Ulaşım Teknolojileri A.Ş ürünlerini işaret ettiği, 2.6’ncı maddesinde kavşak kontrol cihazı için “ag3” (200 ms) olması istenen hata tepki sınıfının “ag4” (300 ms) olarak değiştirilmesinin Türkiye için üretim yapan firmaları zor durumda bırakmamak ve ülke standardının sağlanması göz önüne alındığında rekabet anlamında daha uygun olacağının belirtildiği görülmüştür.

 

Yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler, “https://www.tse.org.tr/” üzerinden yapılan sorgulama sonuçları, idare tarafından Kurum’a gönderilen ihale işlem dosyası ve kataloglar, akademik kuruluştan alınan teknik görüş yazısı birlikte değerlendirildiğinde şikâyete konu doküman düzenlemelerinin rekabeti engellediği anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Başvuru sahibinin kavşak kontrol cihazına yönelik yapılan düzenlemelerin ve sunulması istenen TS EN 50556 belgesinin ihale konusu iş kapsamındaki 23 kalemin tek bir firmadan tedarik edilmesi zorunluluğunu doğuracağı, bu sebeple ihalenin kısmi tekliflere açılması gerektiği hususundaki iddiasına yönelik olarak yapılan incelemede, birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edilen mal alımı ihalelerinde, ihalenin bir kısmı için ilgili mevzuat gereği özel bir izin, ruhsat veya faaliyet belgesi alınması zorunluluğu bulunmayan alımlarda, ihalenin kısmi teklife açılması ile ilgili mevzuatın emredici bir hükmü bulunmamaktadır. Bu itibarla itirazen şikâyete konu ihalenin, mal alımı ihalelerinin hangi hallerde kısmi teklife açılmasının zorunlu olduğunu düzenleyen Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 36’ncı maddesinin kapsamı dışında kaldığı, dolayısıyla ihalenin kısmi teklife açılması hususunda idarenin takdir yetkisinin bulunduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin anılan iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz