İtirazen şikâyet başvurusuna konu olan fiyat dışı unsur düzenlemesi incelendiğinde ihale dokümanında belirtilen 14 adet iş kalemi için “istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kaleminin yaklaşık maliyetteki tutarının toplam yaklaşık maliyete oranının %70 – %110 aralığında (%70 ve %110 dahil) kalması” durumunda isteklilere puan verileceğinin öngörüldüğü, bu düzenlemeyle, isteklinin, ihaleyi yapan idarece belirlenen pozlardaki fiyat ağırlığının aynı iş için yaklaşık maliyetteki oranlamaya yaklaşması hâlinde fiyat dışı unsur puanı verileceğinin, başka bir anlatımla, değerlendirmede teklifteki oranla yaklaşık maliyetteki oranın karşılaştırılacağı Bu itibarla, dava konusu düzenlemenin Tebliğde yer alan açıklama ve bu maddenin genel gerekçesinde belirtilen hususlarla uyumlu olduğu ihaleyi yapan idarenin iş tamamlanmadan sözleşmenin tasfiye edilme riskini azaltmak için yaptığı bu düzenlemenin etkinlik, verimlilik ve teknik değer kriterlerini sağlamaya yönelik olduğu anlaşıldığından, bu iddiaya ilişkin itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair Kurul kararında hukuka aykırılık, Kurul kararının anılan iddianın reddine ilişkin kısmının iptali yönündeki  Mahkeme kararının bu kısmında ise hukukî isabet bulunmamaktadır (Danıştay Kararlı 494)

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print