4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendinde “ihale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen”  isteklinin ihale dışı bırakılacağı, 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanların doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacakları hüküm altına alınmıştır.  Kamu İhale Genel Tebliği’nin 17’nci maddesinde “4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendine ilişkin olarak, 1/1/2003 tarihinde yürürlüğe giren 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendinde ihale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen isteklilerin ihale dışı bırakılacağı, 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanların doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacakları hüküm altına alınmıştır. 17.5.1.Mesleki faaliyete ilişkin mahkumiyet kararının kapsamı: 17.5.1.1 Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil istatistik bilgilerini içeren belgeden veya gerekçeli mahkumiyet kararından, asli veya feri ceza olarak, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 11, 25 ve 35 inci maddelerinde tanımlandığı şekliyle “muayyen bir meslek ve sanatın tatili icrası”na ilişkin süreli ya da süresiz mahkumiyet hali, 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendi kapsamında değerlendirilecektir. 17.5.1.2 İhale dışı bırakma, ancak yargı kararıyla “tatili icrasına hükmedilen meslek ve sanat”la sınırlı olmak üzere uygulanabilir. 17.5.1.3 1/6/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca; Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil istatistik bilgilerini içeren belgeden veya gerekçeli mahkumiyet kararından Türk Ceza Kanununun 50/e maddesi gereğince “belli bir meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanmaya” veya 53/e maddesi gereğince “bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten yoksun bırakılmaya” ilişkin süreli ya da süresiz mahkumiyet hali, 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendi kapsamında değerlendirilecektir. 17.5.2. Süre: 17.5.2.1. İdarelerce isteklilerin haklarında mesleki faaliyetlerinden dolayı kesinleşmiş mahkumiyet kararının bulunduğunun tespit edilmesi halinde, ihale tarihinden önceki beş yıllık sürenin başlangıcı olarak Mahkemece verilen hükmün kesinleştiği tarih esas alınacaktır. 17.5.2.2. 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelerde istekliler hakkında ihale tarihinden önceki beş yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı mercilerince verilmiş mahkûmiyet kararı bulunması halinde, bu durumdaki isteklilerin 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendi uyarınca ihale dışı bırakılmaları gerekmektedir. 17.5.3. Belgelerin temin edileceği yerler: 17.5.3.1. Yerli istekliler yönünden: 17.5.3.1.1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde; ihale tarihinden önceki beş yıl içinde mesleki faaliyetleri ile ilgili mahkumiyet kararına ilişkin belgeler Adalet Bakanlığı, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne bağlı birimlerden alınacaktır. 17.5.3.1.2. İsteklinin tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca; anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limited şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, kolektif şirket ise ortakların tamamının, komandit şirkette komandite ortakların hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin Adalet Bakanlığı, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne bağlı birimlerden alacakları belgeler İdarelerce kabul edilecektir. Öte yandan, sermaye şirketinde yönetim kurulu üyesi veya limited şirket müdürü olmasa dahi şirketin idaresinde hakim etkisi bulunan ortak veya ortakların da 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendi uyarınca adli sicil kaydını ibraz etmeleri gerekmektedir. 17.5.3.2. Yabancı istekliler yönünden: 17.5.3.2.1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde; 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen suçlara ve 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendine ilişkin adli sicil kayıtlarını, i- T.C. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden, ii- Uyruğunda bulundukları ülke mevzuatı uyarınca bu ülkelerin yetkili makamlarından, Almaları gerekmektedir. 17.5.3.2.2. İsteklinin tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin kurulduğu ülke mevzuatı uyarınca şirket müdürleri ile şirket yönetiminde yer alanların veya şirketi temsile yetkili olanların 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendi ile 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen suçlara ilişkin adli sicil kayıtlarını, i- Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden, ii- Ayrıca tüzel kişiliğin kurulduğu veya sayılanların uyruğunda bulundukları ülke yetkili makamlarından, Almaları gerekmektedir. 17.5.3.2.3. Söz konusu belgeler, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi dördüncü fıkrası (e) bendinde ve 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen suçlara ilişkin ceza ve mahkumiyet kararlarına ilişkin ve ülkeleri mevzuatında paralellik taşıyan belge niteliğinde olması halinde kabul edilecektir. 17.5.3.2.4. Diğer taraftan; adli sicil kaydına ilişkin belgelerin düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde bu hususun veya ülke mevzuatı uyarınca düzenlenen belgelerin, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin kurulduğu ülkenin Türkiye’deki misyon şefliklerince veya bu ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti misyon şefliklerince teyit edilmesi zorunludur. 17.5.4.Yerli ve yabancı istekliler adına ihaleye katılacakların adli sicil belgeleri: 4734 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yerli veya yabancı istekliler adına veya nam ve hesabına (temsilci, vekil, vasi veya veli olarak) ihalelere katılanların da 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında bulunmamaları gerekmektedir. Bu bakımdan yabancı firmaların Türkiye mümessili aracılığıyla 4734 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yapılacak bir ihaleye katılmaları halinde de, Türkiye mümessilinin Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen durumda olmaması gerekir. 17.6.3. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentleri gereğince, ihaleye katılan isteklinin teklifinin başka bir sebeple değerlendirme dışı bırakılıp bırakılmadığı, bu isteklinin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olup olmadığı veya ihalenin iptal edilip edilmediğine bakılmaksızın, isteklilerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlarının bulunduğunun anlaşılması (sosyal güvenlik prim veya vergi borcu bulunması gibi) halinde, bu durumda olanların ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi, ancak haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmemesi gerekmektedir.

ADALET BAKANLIĞI ADLİ SİCİL ve İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİ ni  internet sitesinden (https://www.adlisicil.adalet.gov.tr/) takip edebilir ve işlemlerinizi yapmanız için bilgilere ulaşabilirsiniz
ADLİ SİCİL BELGESİNİ NASIL ALANILABİLİR   
KURUMSAL BAŞVURU

ADLÎ SİCİL SİSTEMİNE ONLINE ERİŞİM 5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 13 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuat çerçevesinde ilgili kişiler hakkındaki adlî sicil ve arşiv kayıtlarında sorgulama yapabileceği hükme bağlanmıştır.     Kamu kurum ve kuruluşları tarafından elektronik olarak adlî sicil ve arşiv kayıtlarında sorgulama yapılabilmesi için Web Servis Uygulaması ve e-Devlet Kapısı Kamu Portal olmak üzere iki teknik alt yapı hazırlanmış ve kullanıma açılmıştır. 1- Web Servis Uygulaması,  Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan Web servis uygulaması, Adlî Sicil Sistemi ile kamu bilişim sistemleri arasında online veri alışverişine imkan sağlamaktadır.

     Web servis uygulaması, merkezî bilişim sitemine sahip olan ve yılda 1.000 adetten daha fazla sayıda adlî sicil sorgulaması yapan büyük ölçekteki kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleri, yerel yönetimler ve üniversiteler için tasarlanmıştır. Web servis uygulamasından yararlanmak isteyen kamu kurum ve kuruluşlarının aşağıda belirtilen Web Servis Protokol Taslağı ve ekini iki nüsha hâlinde imzalayarak Genel Müdürlüğümüze resmî yazı ile göndermeleri ve teknik birimlerinin Genel Müdürlüğümüz ile irtibata geçmeleri gerekmektedir. Gerekli test işlemleri yapıldıktan sonra servis kullanıma açılacak, protokol çerçevesinde hangi kullanıcılarına adlî sicil sorgulama yetkisi verileceği Kurum tarafından belirlenecektir. Web Servis Protokol Taslağı Web Servis Protokolü Eki

2- e-Devlet Kapısı Kamu Portalı,  E-Devlet Kapısı Kamu Uygulama Merkezi (Kamu Portal), Türksat A.Ş. tarafından işletilen e-Devlet kapısı uygulamalarından biri olup, yalnızca kamu kurum ve kuruluşlarına hizmet sunan bir yapıdır. Kamu portal, merkezî bilişim sitemine sahip olmayan ya da yılda 1.000 adetten daha az sayıda adlî sicil sorgulaması yapan kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilâtları, kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleri, yerel yönetimler ve üniversiteler için tasarlanmıştır.

      E-Devlet kapısı kamu portalını kullanacak kurumların öncelikle aşağıda belirtilen Kamu Portal Protokol Taslağı ve ekini iki nüsha hâlinde imzalayarak Genel Müdürlüğümüze resmî yazı ile göndermeleri ve adlî sicil sorgulama hizmetini üst seviyede (admin) yetki ile kullanacak(en fazla iki) personelinin adı, soyadı, kurum sicil no ve T.C. vatandaşlık kimlik numaralarını bildirmesi gerekmektedir. e-Devlet kapısı kamu portalı üzerinden sunulan adlî sicil sorgulama hizmetine, güvenlik standartları gereğince yalnızca elektronik imza ile giriş yapılabilmektedir. Bu nedenle, Kamu portalından yararlanmak isteyen kamu kurumlarının adlî sicil sorgulaması yapacak kurum personelinin sisteme giriş yapması için gerekli elektronik imzayı öncelikle temin etmesi gerekmektedir.

      E-Devlet kapısı kamu portalını kullanacak kurumların adlî sicil sorgulama hizmetini üst seviyede (admin) yetki ile kullanacak personelinin yetki tanımlaması Genel Müdürlüğümüz tarafından, diğer personelin yetki tanımlaması ise Kurumun az önce bahsi geçen üst seviyede yetkili personeli tarafından yapılacaktır. Bu sayede görev değişikliği, izin, rapor vb. mazeretler nedeniyle adlî sicil sorgulama hizmetinin aksamasının ve kurumlar arası yazışma yapılması nedeniyle oluşacak bürokrasi ve kırtasiyenin önüne geçilmesi beklenilmektedir. e-Devlet Kapısı Kamu Portal Protokolü Taslağı  Taahhütname Örneği

ADLÎ SİCİL VE ARŞİV BİLGİLERİNİ RESMİ YAZI İLE TALEP EDİLMESİ

     –Adlî sicil kaydı talep edilenlerin kimliklerini gösterir belge örneğinin talep yazısına eklenmesi, -Kaydın hangi nedenle ve nerede kullanılmak üzere istenildiğinin açıklıkla belirtilmesi, -Taleplerin kuruluşa en yakın yerdeki bölge bilgi işlem merkezinden karşılanması, -Elli ve daha fazla kişiyi kapsayan adlî sicil kayıtlarının mutlaka uygun şekilde formatlanmış disket veya CD nin talep yazısına eklenilerek istenilmesi, gerekmektedir.Bu şartları taşımayan talepler karşılanmamaktadır.

https://www.ihaledanismani.com

 

Bireysel olarak kişiler kendileri hakkında adlî sicil belgelerini,

  • İnternet üzerinden e-Devlet kapısından,
  • Aşağıdaki listede yer alan Cumhuriyet Başsavcılıklarından,
  • Kaymakamlıklardan,
  • Yurt dışında konsolosluklardan

alabilmektedir.

 Adlî sicil belgenizi e-Devlet kapısı üzerinden almak için tıklayınız.  Adlî Sicil Belgesi Alınabilecek Taşra Birimleri

1ADANA306KAHRAMANMARAŞ
2ADANA  – ALADAĞ307KAHRAMANMARAŞ – AFŞİN
3ADANA – CEYHAN308KAHRAMANMARAŞ – ANDIRIN
4ADANA – FEKE309KAHRAMANMARAŞ – ELBİSTAN
5ADANA – İMAMOĞLU310KAHRAMANMARAŞ – GÖKSUN
6ADANA – KARAİSALI311KAHRAMANMARAŞ – PAZARCIK
7ADANA – KARATAŞ312KAHRAMANMARAŞ – TÜRKOĞLU
8ADANA – KOZAN313KARABÜK
9ADANA – POZANTI314KARABÜK – ÇERKEŞ
10ADANA – TUFANBEYLİ315KARABÜK – ESKİPAZAR
11ADANA – YUMURTALIK316KARABÜK – SAFRANBOLU
12ADIYAMAN317KARABÜK – YENİCE
13ADIYAMAN – BESNİ318KARAMAN 
14ADIYAMAN – GERGER319KARAMAN – ERMENEK
15ADIYAMAN – GÖLBAŞI320KARAMAN – SARIVELİLER
16ADIYAMAN – KAHTA321KARS
17AFYON322KARS – ARPAÇAY
18AFYON – BOLVADİN323KARS – DİGOR
19AFYON – ÇAY324KARS – KAĞIZMAN
20AFYON – DAZKIRI325KARS – POSOF
21AFYON – DİNAR326KARS – SARIKAMIŞ
22AFYON – EMİRDAĞ327KARS – SELİM
23AFYON – İSCEHİSAR328KASTAMONU 
24AFYON – SANDIKLI329KASTAMONU – ARAÇ
25AFYON – SİNANPAŞA330KASTAMONU – AZDAVAY
26AFYON – ŞUHUT331KASTAMONU – CİDE
27AĞRI 332KASTAMONU – İNEBOLU
28AĞRI – DİYADİN333KASTAMONU – KÜRE
29AĞRI – DOĞUBEYAZIT334KASTAMONU – TAŞKÖPRÜ
30AĞRI – ELEŞKİRT335KASTAMONU – TOSYA
31AĞRI – PATNOS336KAYSERİ
32AĞRI – TAŞLIÇAY337KAYSERİ – BÜNYAN
33AĞRI – TUTAK338KAYSERİ – DEVELİ
34AKSARAY 339KAYSERİ – DEVREKANİ
35AKSARAY – ESKİL340KAYSERİ – İNCESU
36AKSARAY – ORTAKÖY341KAYSERİ – PINARBAŞI
37AMASYA342KAYSERİ – SARIOĞLAN
38AMASYA – GÜMÜŞHACIKÖY343KAYSERİ – SARIZ
39AMASYA – MERZİFON344KAYSERİ – TOMARZA
40AMASYA – SULUOVA345KAYSERİ – YAHYALI
41AMASYA – TAŞOVA346KAYSERİ – YEŞİLHİSAR
42ANKARA 320KIRIKKALE
43ANKARA – AKYURT348KIRIKKALE – DELİCE
44ANKARA – BALA349KIRIKKALE – KESKİN
45ANKARA – BEYPAZARI350KIRIKKALE – SULAKYURT
46ANKARA – ÇUBUK351KIRKLARELİ
47ANKARA – ELMADAĞ352KIRKLARELİ – BABAESKİ
48ANKARA – GÖLBAŞI353KIRKLARELİ – DEMİRKÖY
49ANKARA – HAYMANA354KIRKLARELİ – LÜLEBURGAZ
50ANKARA – KALECİK355KIRKLARELİ – PINARHİSAR
51ANKARA – KAZAN356KIRKLARELİ – VİZE
52ANKARA – KIZILCAHAMAM357KIRŞEHİR 
53ANKARA – NALLIHAN358KIRŞEHİR – KAMAN
54ANKARA – POLATLI359KIRŞEHİR – MUCUR
55ANKARA – SİNCAN360KİLİS 
56ANKARA – Ş.KOÇHİSAR361KOCAELİ
57ANTALYA362KOCAELİ – GEBZE
58ANTALYA – AKSEKİ363KOCAELİ – KANDIRA
59ANTALYA – ALANYA364KOCAELİ – KARAMÜRSEL
60ANTALYA – ELMALI365KOCAELİ – KÖRFEZ
61ANTALYA – FİNİKE366KONYA
62ANTALYA – GAZİPAŞA367KONYA – AKŞEHİR
63ANTALYA – GÜNDOĞMUŞ368KONYA – BEYŞEHİR
64ANTALYA – KALE (DEMRE)369KONYA – BOZKIR
65ANTALYA – KAŞ370KONYA – CİHANBEYLİ
66ANTALYA – KEMER371KONYA – ÇUMRA
67ANTALYA – KORKUTELİ372KONYA – DOĞANHİSAR
68ANTALYA – KUMLUCA373KONYA – EREĞLİ
69ANTALYA – MANAVGAT374KONYA – HADIM
70ANTALYA – SERİK375KONYA – ILGIN
71ARDAHAN376KONYA – KADINHANI
72ARDAHAN – GÖLE377KONYA – KARAPINAR
73ARDAHAN – HANAK378KONYA – KULU
74ARTVİN 379KONYA – SARAYÖNÜ
75ARTVİN – ARHAVİ380KONYA – SEYDİŞEHİR
76ARTVİN – BORÇKA381KONYA – YUNAK
77ARTVİN – HOPA382KÜTAHYA
78ARTVİN – ŞAVŞAT383KÜTAHYA – ALTINTAŞ
79ARTVİN – YUSUFELİ384KÜTAHYA – EMET
80AYDIN 385KÜTAHYA – GEDİZ
81AYDIN – ÇİNE386KÜTAHYA – SİMAV
82AYDIN – DİDİM (YENİHİSAR)387KÜTAHYA – TAVŞANLI
83AYDIN – GERMENCİK388MALATYA
84AYDIN – KARACASU389MALATYA – AKÇADAĞ
85AYDIN – KUŞADASI390MALATYA – ARAPGİR
86AYDIN – NAZİLLİ391MALATYA – DOĞANŞEHİR
87AYDIN – SÖKE392MALATYA – HEKİMHAN
88AYDIN-BOZDOĞAN393MALATYA – PÜTÜRGE
89BALIKESİR394MANİSA
90BALIKESİR – AYVALIK395MANİSA – AKHİSAR
91BALIKESİR – BANDIRMA396MANİSA – ALAŞEHİR
92BALIKESİR – BİGADİÇ397MANİSA – DEMİRCİ
93BALIKESİR – BURHANİYE398MANİSA – GÖRDES
94BALIKESİR – DURSUNBEY399MANİSA – KIRKAĞAÇ
95BALIKESİR – EDREMİT400MANİSA – KULA
96BALIKESİR – ERDEK401MANİSA – SALİHLİ
97BALIKESİR – GÖNEN402MANİSA – SARIGÖL
98BALIKESİR – İVRİNDİ403MANİSA – SARUHANLI
99BALIKESİR – KEPSUT404MANİSA – SELENDİ
100BALIKESİR – MANYAS405MANİSA – SOMA
101BALIKESİR – MARMARA406MANİSA – TURGUTLU
102BALIKESİR – SAVAŞTEPE407MARDİN
103BALIKESİR – SINDIRGI408MARDİN – DARGEÇİT
104BALIKESİR – SUSURLUK409MARDİN – DERİK
105BARTIN 410MARDİN – KIZILTEPE
106BARTIN – AMASRA411MARDİN – MAZIDAĞI
107BARTIN -ULUS412MARDİN – MİDYAT
108BATMAN413MARDİN – NUSAYBİN
109BATMAN – GERCÜŞ414MARDİN – ÖMERLİ
110BATMAN – KOZLUK415MARDİN – SAVUR
111BATMAN – SASON416MERSİN
112BAYBURT 417MERSİN – ANAMUR
113BİLECİK 418MERSİN – AYDINCIK
114BİLECİK – BOZÜYÜK419MERSİN – ERDEMLİ
115BİLECİK – GÖLPAZARI420MERSİN – GÜLNAR
116BİLECİK – OSMANELİ421MERSİN – MUT
117BİLECİK – SÖĞÜT422MERSİN – SİLİFKE
118BİNGÖL423MERSİN – TARSUS
119BİNGÖL – GENÇ424MUĞLA
120BİNGÖL – KARLIOVA425MUĞLA – BODRUM
121BİNGÖL – KİĞI426MUĞLA – DATÇA
122BİNGÖL – SOLHAN427MUĞLA – FETHİYE
123BİTLİS428MUĞLA – KÖYCEĞİZ
124BİTLİS – ADİLCEVAZ429MUĞLA – MARMARİS
125BİTLİS – AHLAT430MUĞLA – MİLAS
126BİTLİS – GÜROYMAK431MUĞLA – ORTACA
127BİTLİS – HİZAN432MUĞLA – YATAĞAN
128BİTLİS – MUTKİ433MUŞ 
129BİTLİS – TATVAN434MUŞ – BULANIK
130BOLU435MUŞ – MALAZGİRT
131BOLU – AKÇAKOCA436MUŞ – VARTO
132BOLU – GEREDE437NEVŞEHİR
133BOLU – GÖYNÜK438NEVŞEHİR – AVANOS
134BOLU – MENGEN439NEVŞEHİR – DERİNKUYU
135BOLU – MUDURNU440NEVŞEHİR – GÜLŞEHİR
136BURDUR 441NEVŞEHİR – HACIBEKTAŞ
137BURDUR – BUCAK442NEVŞEHİR – KOZAKLI
138BURDUR – GÖLHİSAR443NEVŞEHİR – ÜRGÜP
139BURDUR – TEFENNİ444NİĞDE
140BURDUR – YEŞİLOVA445NİĞDE – BOR
141BURSA446NİĞDE – ÇAMARDI
142BURSA – GEMLİK447NİĞDE – ÇİFTLİK
143BURSA – İNEGÖL448NİĞDE – ULUKIŞLA
144BURSA – İZNİK449ORDU 
145BURSA – KARACABEY450ORDU – AKKUŞ
146BURSA – KELES451ORDU – AYBASTI
147BURSA – M.KEMAL PAŞA452ORDU – FATSA
148BURSA – MUDANYA453ORDU – GÖLKÖY
149BURSA – ORHANELİ454ORDU – GÜRGENTEPE
150BURSA – ORHANGAZİ455ORDU – KORGAN
151BURSA – YENİŞEHİR456ORDU – KUMRU
152ÇANAKKALE457ORDU – MESUDİYE
153ÇANAKKALE – AYVACIK458ORDU – PERŞEMBE
154ÇANAKKALE – BAYRAMİÇ459ORDU – ÜNYE
155ÇANAKKALE – BİGA460OSMANİYE 
156ÇANAKKALE – ÇAN461OSMANİYE – BAHÇE
157ÇANAKKALE – EZİNE462OSMANİYE – DÜZİÇİ
158ÇANAKKALE – GELİBOLU463OSMANİYE – KADİRLİ
159ÇANAKKALE – GÖKÇEADA464RİZE
160ÇANAKKALE – LAPSEKİ465RİZE – ÇAYELİ
161ÇANAKKALE – YENİCE466RİZE – KALKANDERE
162ÇANKIRI 467RİZE – PAZAR
163ÇANKIRI – ILGAZ468SAKARYA
164ÇANKIRI – KURŞUNLU469SAKARYA – AKYAZI
165ÇANKIRI – ŞABANÖZÜ470SAKARYA – FERİZLİ
166ÇORUM471SAKARYA – GEYVE
167ÇORUM – ALACA472SAKARYA – HENDEK
168ÇORUM – BAYAT473SAKARYA – KARASU
169ÇORUM – İSKİLİP474SAKARYA – KAYNARCA
170ÇORUM – KARGI475SAKARYA – KOCAALİ
171ÇORUM – OSMANCIK476SAKARYA – PAMUKOVA
172ÇORUM – SUNGURLU477SAKARYA – SAPANCA
173DENİZLİ478SAMSUN
174DENİZLİ – ACIPAYAM479SAMSUN – ALAÇAM
175DENİZLİ – BULDAN480SAMSUN – BAFRA
176DENİZLİ – ÇAL481SAMSUN – ÇARŞAMBA
177DENİZLİ – ÇAMELİ482SAMSUN – HAVZA
178DENİZLİ – ÇARDAK483SAMSUN – KAVAK
179DENİZLİ – ÇİVRİL484SAMSUN – LADİK
180DENİZLİ – KALE485SAMSUN – TERME
181DENİZLİ – SARAYKÖY486SAMSUN – VEZİRKÖPRÜ
182DENİZLİ – TAVAS487SİİRT 
183DİYARBAKIR 488SİİRT – BAYKAN
184DİYARBAKIR – BİSMİL489SİİRT – ERUH
185DİYARBAKIR – ÇERMİK490SİİRT – KURTALAN
186DİYARBAKIR – ÇINAR491SİİRT – PERVARİ
187DİYARBAKIR – ÇÜNGÜŞ492SİİRT – ŞİRVAN
188DİYARBAKIR – DİCLE493SİNOP 
189DİYARBAKIR – ERGANİ494SİNOP – AYANCIK
190DİYARBAKIR – HANİ495SİNOP – BOYABAT
191DİYARBAKIR – HAZRO496SİNOP – DURAĞAN
192DİYARBAKIR – KULP497SİNOP – GERZE
193DİYARBAKIR – LİCE498SİNOP – TÜRKELİ
194DİYARBAKIR – SİLVAN499SİVAS 
195DÜZCE 500SİVAS – DARENDE
196DÜZCE – YIĞILCA501SİVAS – DİVRİĞİ
197EDİRNE502SİVAS – GEMEREK
198EDİRNE – ENEZ503SİVAS – GÜRÜN
199EDİRNE – İPSALA504SİVAS – İMRANLI
200EDİRNE – KEŞAN505SİVAS – KANGAL
201EDİRNE – UZUNKÖPRÜ506SİVAS – KOYULHİSAR
202ELAZIĞ507SİVAS – SUŞEHRİ
203ELAZIĞ – ÇEMİŞGEZEK508SİVAS – ŞARKIŞLA
204ELAZIĞ – EĞİL509SİVAS – YILDIZELİ
205ELAZIĞ – KARAKOÇAN510SİVAS – ZARA
206ELAZIĞ – KEBAN511ŞANLIURFA
207ELAZIĞ – KOVANCILAR512ŞANLIURFA – AKÇAKALE
208ELAZIĞ – PALU513ŞANLIURFA – BİRECİK
209ELAZIĞ -MADEN514ŞANLIURFA – BOZOVA
210ERZİNCAN515ŞANLIURFA – CEYLANPINAR
211ERZİNCAN – ÇAYIRLI516ŞANLIURFA – HALFETİ
212ERZİNCAN – İLİÇ517ŞANLIURFA – HARRAN
213ERZİNCAN – KEMAH518ŞANLIURFA – HİLVAN
214ERZİNCAN – KEMALİYE519ŞANLIURFA – SİVEREK
215ERZİNCAN – REFAHİYE520ŞANLIURFA – SURUÇ
216ERZİNCAN – TERCAN521ŞANLIURFA – VİRANŞEHİR
217ERZURUM522ŞIRNAK 
218ERZURUM – AŞKALE523ŞIRNAK – BEYTÜŞŞEBAP
219ERZURUM – ÇAT524ŞIRNAK – CİZRE
220ERZURUM – HINIS525ŞIRNAK – İDİL
221ERZURUM – HORASAN526ŞIRNAK – SİLOPİ
222ERZURUM – İSPİR527ŞIRNAK – ULUDERE
223ERZURUM – KARAYAZI528TEKİRDAĞ
224ERZURUM – OLTU529TEKİRDAĞ – ÇERKEZKÖY
225ERZURUM – PASİNLER530TEKİRDAĞ – ÇORLU
226ERZURUM – ŞENKAYA531TEKİRDAĞ – HAYRABOLU
227ERZURUM – TEKMAN532TEKİRDAĞ – MALKARA
228ERZURUM – TORTUM533TEKİRDAĞ – MARMARAEREĞLİ
229ESKİŞEHİR534TEKİRDAĞ – MURATLI
230ESKİŞEHİR – BEYLİKOVA535TEKİRDAĞ – SARAY
231ESKİŞEHİR – ÇİFTELER536TEKİRDAĞ – ŞARKÖY
232ESKİŞEHİR – MİHALICÇIK537TOKAT
233ESKİŞEHİR – SİVRİHİSAR538TOKAT – ALMUS
234GAZİANTEP539TOKAT – ARTOVA
235GAZİANTEP – ARABAN540TOKAT – ERBAA
236GAZİANTEP – İSLAHİYE541TOKAT – NİKSAR
237GAZİANTEP – NİZİP542TOKAT – REŞADIYE
238GAZİANTEP – NURDAĞI543TOKAT – TURHAL
239GİRESUN544TOKAT – ZİLE
240GİRESUN – ALUCRA545TRABZON 
241GİRESUN – BULANCAK546TRABZON – ARAKLI
242GİRESUN – DERELİ547TRABZON – ÇAYKARA
243GİRESUN – ESPİYE548TRABZON – MAÇKA
244GİRESUN – GÖRELE549TRABZON – OF
245GİRESUN – ŞEBİNKARAHİSAR550TRABZON – SÜRMENE
246GİRESUN – TİREBOLU551TRABZON – TONYA
247GÜMÜŞHANE552TRABZON – VAKFIKEBİR
248GÜMÜŞHANE – KELKİT553TRABZON- AKÇAABAT
249GÜMÜŞHANE – ŞİRAN554TUNCELİ 
250GÜMÜŞHANE – TORUL555TUNCELİ – HOZAT
251HAKKARİ 556TUNCELİ – MAZGİRT
252HAKKARİ – ÇUKURCA557TUNCELİ – NAZİMİYE
253HAKKARİ – ŞEMDİNLİ558TUNCELİ – OVACIK
254HAKKARİ – YÜKSEKOVA559TUNCELİ – PERTEK
255HATAY560TUNCELİ – PÜLÜMÜR
256HATAY – ALTINÖZÜ561UŞAK
257HATAY – DÖRTYOL562UŞAK – BANAZ
258HATAY – ERZİN563UŞAK – EŞME
259HATAY – HASSA564UŞAK – SİVASLI
260HATAY – İSKENDERUN565VAN
261HATAY – KIRIKHAN566VAN – BAHÇESARAY
262HATAY – REYHANLI567VAN – BAŞKALE
263HATAY – SAMANDAĞ568VAN – ÇALDIRAN
264HATAY – YAYLADAĞI569VAN – ÇATAK
265IĞDIR 570VAN – ERCİŞ
266IĞDIR – ARALIK571VAN – GEVAŞ
267IĞDIR- TUZLUCA572VAN – GÜRPINAR
268ISPARTA573VAN – MURADİYE
269ISPARTA – EĞİRDİR574VAN – ÖZALP
270ISPARTA – KEÇİBORLU575VAN – SARAY
271ISPARTA – SENİRKENT576YALOVA  
272ISPARTA – SÜTÇÜLER577YALOVA – GÖLCÜK
273ISPARTA – ŞARKİKARAAĞAÇ578YOZGAT 
274ISPARTA – YALVAÇ579YOZGAT – AKDAĞMADENİ
275İSTANBUL – ADALAR580YOZGAT – BOĞAZLIYAN
276İSTANBUL – ANADOLU581YOZGAT – ÇAYIRALAN
277İSTANBUL – BAKIRKÖY582YOZGAT – ÇEKEREK
278İSTANBUL – BEYKOZ583YOZGAT – SARIKAYA
279İSTANBUL – BÜYÜKÇEKMECE584YOZGAT – SORGUN
280İSTANBUL – ÇATALCA585YOZGAT – ŞEFAATLİ
281İSTANBUL – GAZİOSMANPAŞA586YOZGAT – YERKÖY
282İSTANBUL – KÜÇÜKÇEKMECE587ZONGULDAK
283İSTANBUL – SİLİVRİ588ZONGULDAK – ALAPLI
284İSTANBUL – ŞİLE589ZONGULDAK – DEVREK
285İSTANBUL (ÇAĞLAYAN)590ZONGULDAK – EREĞLİ
286İZMİR 591ZONGULDAK – GÖKÇEBEY
287İZMİR – ALİAĞA592ZONGULDAK -ÇAYCUMA
288İZMİR – BAYINDIR
289İZMİR – BERGAMA
290İZMİR – ÇEŞME
291İZMİR – DİKİLİ
292İZMİR – FOÇA
293İZMİR – KARABURUN
294İZMİR – KARŞIYAKA
295İZMİR – KEMALPAŞA
296İZMİR – KINIK
297İZMİR – KİRAZ
298İZMİR – MENDERES
299İZMİR – MENEMEN
300İZMİR – ÖDEMİŞ
301İZMİR – SEFERİHİSAR
302İZMİR – SELÇUK
303İZMİR – TİRE
304İZMİR – TORBALI
305İZMİR – URLA
           ]]>