kayıt tarihi by

Toplantı No: 2017/041Gündem No: 34Karar Tarihi: 22.08.2017Karar No: 2017/MK-394 

BAŞVURU SAHİBİ:  Caba İnşaat Enerji Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
İHALEYİ YAPAN İDARE:  Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Dhmi)
BAŞVURUYA KONU İHALE:  2016/303532 İhale Kayıt Numaralı “Antalya Hv. Yağmur Suyu Drenaj Sisteminin Rehabilitasyonu” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: 
KARAR: 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından 06.09.2016 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2016/303532 ihale kayıt numaralı “Antalya Havaalanı Yağmur Suyu Drenaj Sisteminin Rehabilitasyonu” ihalesine ilişkin olarak, Caba İnşaat Enerji Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine, 11.01.2017 tarihli ve 2017/UY.III-142 sayılı Kurul kararı ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.   Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Caba İnşaat Enerji Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından açılan davada Ankara 4. İdare Mahkemesinin 07.04.2017 tarihli ve E:2017/517, K:2017/1160 sayılı kararı ile söz konusu Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.   Söz konusu Mahkeme kararına karşı Davacı Caba İnşaat Enerji Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından temyiz yoluna başvurulması üzerine, Danıştay Onüçüncü Dairesinin 07.07.2017 tarihli ve E:2017/2254, K:2017/1252 sayılı kararı ile “Dosyanın incelenmesinden, davacının değerlendirme dışı bırakılması üzerine yaptığı şikâyet başvurusunun reddi üzerine itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, bu başvuru sonucunda, davacının ihale dosyasına sunduğu iş deneyim belgesinin Türkçe tercümesinde imza ve kaşenin Erbil Valiliği’nde Vali yardımcısı olarak görev yapan Rekan M. Zeki’ye ait olduğu yer alsa da söz konusu iş deneyim belgesinin orijinalinde Rekan M. Zeki’ye ve söz konusu kişinin Vali yardımcısı olduğuna dair hiçbir ibarenin ve kaşenin bulunmadığı, İş deneyimine konu işte müşterinin Yollar ve Köprüler Genel Müdürlüğü olmasına rağmen söz konusu belgede Müdürlüğün yetkili kişilerine ait herhangi bir imzanın yer almadığı, sadece Müdürlüğün mührünün bulunduğu, söz konusu imza ve mühüre ilişkin de hiçbir teyidin yer almadığı ve bu teyidin o ülkedeki T.C. Konsolosluğu tarafından veya o ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından da tasdik edilmediği, belge üzerinde T.C. Erbil Başkonsolosluğu tarafından “Soldaki imza ve kaşenin Erbil Valiliği’ne ait olduğu onaylanır, iş bu onay metne şamil değildir.” şerhiyle onayının bulunduğu, ancak bu onayın belge üzerinde bulunan mühür ve imzalardan yalnızca Erbil Valiliği’ne ilişkin olduğu, Yollar ve Köprüler Genel Müdürlüğü’ne ait kaşe ve imzanın doğruluğuna ilişkin olmadığı, iş deneyim belgesinin bu yönüyle ihale mevzuatına uygun olmadığı belirtilerek dava konusu Kurul kararının tesis edilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. İdare Mahkemesi kararının, davacı tarafından ihaleye sunulan iş deneyim belgesinin mevzuata uygun olarak T.C. Erbil Başkonsolosluğunca tasdik edilmediği kısmı yönünden dosya incelendiğinde; Uyuşmazlığa konu iş deneyim belgesinin Türkçe tercümesinde, işverenin “İLCİ İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.”, taşeron firmanın davacı şirket, işin adının “Selahaddin Tüneli ve Yaklaşma Yolu (17.6 km) ve Smell Gali Zakho Otoyolu (Semel-Batel 30 km)” olduğu, Erbil Valiliği’nde Vali yardımcısı olarak görev yapan Rekan M. Zeki’ye ait imza ve kaşenin bulunduğuna yer verildiği, iş deneyimine konu işte müşterinin “Kürdistan Bölgesel Hükümeti Konut ve inşaat Bakanlığı-Yollar ve Köprüler Genel Müdürlüğü” olmasına rağmen söz konusu belgede Müdürlüğün yetkili kişilerine ait herhangi bir imzanın yer almadığı, sadece “İmar Bakanlığı-Karayolları ve Köprüler Genel Müdürlüğü” mührünün bulunduğu, belge üzerinde T.C. Erbil Başkonsolosluğu tarafından “Soldaki imza ve kaşenin Erbil Valiliği’ne ait olduğu onaylanır, iş bu onay metne şamil değildir.” şerhiyle tasdik işleminin yapıldığı görülmektedir. Bu durumda, bahse konu iş deneyim belgesine konu işin “Kürdistan Bölgesel Hükümeti Konut ve İnşaat Bakanlığı Yollar ve Köprüler Genel Müdürlüğünce proje kapsamında yaptırıldığı, bu belgenin geçerliğini sağlayacak olan proje müşterisinin imzasının belgede yer almadığı, sadece mührünün yer aldığı, belgenin başlangıçtan itibaren imzalı bir belge olmadığı, usulüne uygun olarak düzenlenmiş geçerli bir belge niteliği taşımadığı anlaşıldığından, itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka aykırılık, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında sonucu itibarıyla hukuki isabetsizlik bulunmamaktadır.” şeklinde gerekçe belirtilerek anılan mahkeme kararının onanmasına karar verilmiştir.   Danıştay Onüçüncü Dairesinin 07.07.2017 tarihli ve E: 2017/2254, K: 2017/1252 sayılı kararında davacı Caba İnşaat Enerji Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından sunulan iş deneyim belgesinin usulüne uygun olarak düzenlenmiş geçerli bir belge niteliğinde olmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verildiği ve bu durumda anılan belgeye ilişkin olarak alınan 11.01.2017 tarihli ve 2017/UY.III-142 sayılı Kurul kararında bahse konu belgenin sunuluş şekli itibariyle uygun olmadığı şeklinde belirtilen gerekçenin Danıştay Onüçüncü Dairesinin söz konusu kararında yer verilen gerekçe doğrultusunda değiştirilmesi gerektiği anlaşılmıştır   Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.   Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.   Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.   Açıklanan nedenlerle;   1- Kamu İhale Kurulunun 11.01.2017 tarihli ve 2017/UY.III-142 sayılı kararının gerekçesinin anılan Danıştay kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda değiştirilmesine,   2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,   Oybirliği ile karar verildi.    
Hamdi GÜLEÇ Başkan
   
Şinasi CANDAN II. BaşkanOsman DURU Kurul ÜyesiErol ÖZ Kurul Üyesi
   
Köksal SARINCA Kurul ÜyesiDr. Ahmet İhsan ŞATIR Kurul ÜyesiHasan KOCAGÖZ Kurul Üyesi
     
 
 
   
]]>