Kanalizasyon Hatları Arıza Onarımı ihalesi

image_pdfimage_print
8 / 100

İÇME-KULLANMA SUYU İLE KANALİZASYON İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

 

 

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. BÖLGE SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

Çankaya Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü Sorumluluk Sahasında İçme Suyu ve Kanalizasyon Hatları Arıza Onarımı, Yenileme ve Yeni İmalat Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/747269
1-İdarenin  
a) Adı:Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
b) Adresi:Fuat Börekçi Cd. No: 70 Ulus 06680 Altındağ/Ankara
c) Telefon ve faks numarası:3123067570 – 3123115999
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve

e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

 • İhale konusu yapım işinin
a) Adı:Çankaya Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü Sorumluluk Sahasında İçme Suyu ve Kanalizasyon Hatları Arıza Onarımı, Yenileme ve Yeni İmalat Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı:79 Kalem İçmesuyu ve Kanalizasyon Hatları Arıza Onarımı, Yenileme ve Yeni İmalat Yapım İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Çankaya Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü Sorumluluk Sahası
ç) Süresi/teslim tarihi:Yer tesliminden itibaren 365 (ÜçyüzAltmışBeş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

 

 • İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:01.09.2023 – 15:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):ASKİ Genel Müdürlüğü İhale Odası
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  • İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri
   • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
    • Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

 

 

 • Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif
 • Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici
 • İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
 • Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;

a)    İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b)    İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a)    Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b)    Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c)    Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a)    Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b)    Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(A) Alt Yapı İşleri

IV. Grup: İçme-Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) x İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:70

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:30

 

 

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması (Alınabilecek Azami FDU Puanı : 30 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı Ve Kısa AçıklamasıAsgari OranAzami OranFiyat Dışı Unsur Puanı
Hendek Kazısı Yapılması10%18%3
Kazı Malzeme Nakli3,4%6%2
Kırmataş Tozu (0-7 mm) Malzeme İle Boru Yataklama ve Gömlekleme Yapılması1,2%2,2%0,5
Kırmataş (15-30 mm) Malzeme İle Boru Yataklama ve Gömlekleme Yapılması1%1,8%1
Kırmataş (0-63 mm) Malzeme İle Dolgu Yapılması11%20%3
Ø 200 mm. Muflu Entegre Contalı Buhar Kürlü, Beton Boru Temini ve Döşenmesi0,16%0,28%0,5
Ø 300 mm. Muflu Entegre Contalı Buhar Kürlü, Beton Boru Temini ve Döşenmesi2,53%4,5%2
Ø 400 mm. Muflu Entegre Contalı Buhar Kürlü, Beton Boru Temini ve Döşenmesi0,95%1,7%0,5
Ø 500 mm. Muflu Entegre Contalı Buhar Kürlü, Beton Boru Temini ve Döşenmesi0,25%0,45%0,5
Ø 600 mm. Muflu Entegre Contalı Buhar Kürlü, Beton Boru Temini ve Döşenmesi0,3%0,55%0,5
Ø 800 mm. Muflu Entegre Contalı Buhar Kürlü, Betonarme Boru Temini ve Döşenmesi0,73%1,3%0,5
Ø 1000 mm. Muflu Entegre Contalı Buhar Kürlü, Betonarme Boru Temini ve Döşenmesi1,17%2,09%0,5
Ø 1200 mm. Muflu Entegre Contalı Buhar Kürlü, Betonarme Boru Temini ve Döşenmesi0,83%1,48%0,5
Ø 1400 mm. Muflu Entegre Contalı Buhar Kürlü, Betonarme Boru Temini ve Döşenmesi0,2%0,36%0,5
Ø 1600 mm. Muflu Entegre Contalı Buhar Kürlü, Betonarme Boru Temini ve Döşenmesi0,3%0,5%0,5
Prefabrik Yükseltme Elemanları İle Atıksu veya Yağmursuyu Bacalarının Asfalt Seviyesine Getirilmesi3,6%6,4%2
Tıkalı Kanal veya Rabıt Arızalarının Giderilmesi2,5%4,4%1

 

 

Müteahhit Tarafından Temin Edilen Malzeme İle Ø20-Ø90 mm Çapta ve Her Cinsteki Abone Şube Hattı Onarımı2,12%3,8%2
Müteahhit Tarafından Temin Edilen Malzeme İle Ø20-Ø90 mm Çapta Açıktan Giden Abone Şube Hattı Onarımı3%5,35%2
Ø200 mm Çapındaki Kanalizasyon Hatlarının Temizlenmesi0,58%1,04%0,5
Ø300 mm Çapındaki Kanalizasyon Hatlarının Temizlenmesi2,43%4,35%1
Ø400 mm Çapındaki Kanalizasyon Hatlarının Temizlenmesi0,79%1,4%0,5
Ø500 mm Çapındaki Kanalizasyon Hatlarının Temizlenmesi0,44%0,8%0,5
Ø600 mm Çapındaki Kanalizasyon Hatlarının Temizlenmesi0,37%0,66%0,5
Ø800 mm Çapındaki Kanalizasyon Hatlarının Temizlenmesi0,29%0,5%0,5
Ø1000 mm Çapındaki Kanalizasyon Hatlarının Temizlenmesi0,33%0,59%0,5
Ø 1800 mm. Entegre Contalı Buhar Kürlü, Betonarme Boru Temini ve Döşenmesi0,39%0,7%0,5
Ø 2000 mm. Entegre Contalı Buhar Kürlü, Betonarme Boru Temini ve Döşenmesi0,51%0,91%0,5
Ø 2200 mm. Entegre Contalı Buhar Kürlü, Betonarme Boru Temini ve Döşenmesi0,63%1,13%0,5
Ø 2400 mm. Entegre Contalı Buhar Kürlü, Betonarme Boru Temini ve Döşenmesi0,73%1,31%0,5
1-3 m2 (3 m2 Dahil) Kollektör Temizliği0,04%0,07%0,5
3-6 m2 (6 m2 Dahil) Kollektör Temizliği0,95%1,7%0,5
 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri
 3. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
 4. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
 5. Bu ihalede, işin tamamı için teklif
 6. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
 7. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
 9. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif
 10. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Yapım İhalelerinde Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.1.2 Maddesi gereğince, İdaremizce aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılacak olan N katsayısı 02.02.2019 tarih ve 30674 sayılı Resmi Gazetede 1,00 olarak belirlenmiştir.

image_pdfimage_print