İHALE ARTIRMA/EKSİLTME TUTANAĞI

 

Valilik makamının …./…./2005 tarih ve ………… sayılı oluru ile, ……………………………………………………………………………….. Müdürlüğüne  ait okul kantininin kiraya verilmesi için oluşturulan komisyonumuz ……/…../2005 ……………… günü saat ………. ‘de  Milli Eğitim Müdürlüğünde toplanarak; ihaleye başvuran ……………….. kişinin belgelerini inceleyerek ihaleye katılmaya hak kazanan ………………. kişiyle ihaleye başlanmıştır.

 

İHALE SONUCU VERİLEN TEKLİFLER

S.NOADI SOYADIVERİLEN TEKLİF (YTL)İMZA
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

 

Yapılan ihale sonucunda ihaleye katılan kişilerin en son verdikleri fiyatlar yukarıda çıkartılmış olup, işin en yüksek fiyatı veren …………………………………………….’e verilmek üzere ihale kararı alınmasına komisyonumuzca oy birliğiyle karar verildi.

 

 

KOMİSYON BAŞKANI                 ÜYE                           ÜYE                           ÜYE

 

…../……/2005

 

Milli Eğt.Şube Müdürü          Okul Müdürü             Okul-Aile Brl. Bşk.    Defterdarlık Tem.