İHALE ONAY BELGESİ

 

 

İHALEYİ YAPAN İDARENİN ADIAksaray Milli Eğitim Müdürlüğü
BELGE TARİH VE SAYISIB.08.4.MEM.4.68.00.07.122 –
VALİLİK MAKAMINA

İHALE İLE İLGİLİ BİLGİLER

İŞİN TANIMIİlimiz ………………………………………………. kantininin ihale edilmesi
İŞİN NİTELİĞİKantin İhalesi
İŞİN MİKTARI1 Adet Okul Kantini
 
Muhammen Bedel…………….-YTL.
Kullanılabilir Ödenek Tutarı—–
Yatırım Proje Numarası (varsa)—–
Bütçe Tertibi (varsa)—–
Avans Verilecekse Şartları—–
İhale Usulü2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/d ve 51/g maddeleri gereği pazarlık usulü
İlanın Şekli ve Adediİlan Tahtalarında 7 gün süre ile ilan edilecektir.
Ön Yeterlik / İhale Dokümanı Satış BedeliAlınmayacaktır.
Fiyat Farkı Ödenecekse Dayanağı Bakanlar Kurulu KararıVerilmeyecektir.
İHALE İLE İLGİLİ DİĞER AÇIKLAMALAR
 

Yukarıda adı geçen okul kantininin kiraya verilmesi işi için Valilik Makamınca görevlendirilen Muhammen Bedel Tespit Komisyonu tarafından, hazırlanan Muhammen Bedel Tespit Tutanağında belirtilen bedel üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (d) ve 51 (g) maddeleri gereği pazarlık usulü ile aşağıda isim ve ünvanları yazılı kişilerden oluşturulacak komisyon marifeti ile ihale iş ve işlemlerinin takip edilmesi,

 

Muhammen bedel üzerinden % 3’ü kadar geçici teminat alınması; gayrisafi hasılanın % 3’ünün işletmeci tarafından arz bedeli olarak Hazineye, arz bedeli düşüldükten sonara kalan net işletme gelirinin % 80’inin Okul-Aile Birliğinin ilgili hesabına, % 20’sinin İl Millî Eğitim Müdürlüğünün hesabına yatırılması hususunu, tasviplerinize arz ederim.

 

ASİL ÜYELER                                                          :              YEDEK ÜYELER                                                        :

BAŞKAN                                          Millî Eğt.Şb.Md.                                                  Millî Eğt.Şb.Md.

ÜYE                                                 Okul Müdürü                                                                       Müdür Yardımcısı

ÜYE                                                   Okul Aile Birl.Bşk.                                               Okul Aile Birliği.Bşk. Yrd

ÜYE                                                   Milli Emlak Şefi                                                  Millî Emlak Memuru

 

ONAY

 

Yukarıda belirtilen işin yaptırılması için  ihaleye çıkılması hususunu, onaylarınıza arz ederim

 

…./…./2005

 

…………………..

Milli Eğitim Müdürü

 

 

 

U y g u n d u r

 

…./…../2005

 

İhale Yetkilisi

 

………………………

Vali a.

Vali Yardımcısı

 

…/…/2005      Şef.           :

…/…/2005      Şb.Md.      :