İHALE KOMİSYON KARARI

 

 

İlimiz …………… İlçe ……….. Mahallesinde, ……………………………………….. bünyesinde bulunan kantinin …………. YTL tahmini bedel üzerinden kiraya verilmesi, Valilik Makamının …./…../200.. tarih ve ………. sayılı olurlarıyla uygun görülmüştür. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca  pazarlık usulüyle kiraya vermek üzere, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 17.maddesince oluşturulan Komisyonumuz aşağıda isimleri yazılı Başkan ve Üyelerin iştirakiyle, …./…../200.. tarihinde …….  günü saat: ….:…..’da toplandı.

 

İhale dosyanın incelenmesinde;

 

  1. a) Kantin ihalesine ilişkin ilanın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ilan tahtasında ilan edildiği,
  2. b) İhale işlem dosyasının tam olarak teşekkül ettirildiği,

 

görüldüğünden ihaleye geçildi.

 

İhaleye katılmak üzere hazır bulunan …. isteklinin teminat yatırıp, istenilen belgeleri komisyona verdikleri, ihaleye katılmalarında herhangi bir engel bulunmadığı görülerek teklifleri alındı. Bunlardan son teklif olarak;

1) …………………                ……….. YTL,

2) …………………                 ……….. teklif vermişlerdir.

En yüksek teklifi; ………… YTL (……………) ile …………………………………. adresinde ikamet eden ……………………. vermiştir. Daha yüksek teklif veren bulunmadığından ……………………………’un vermiş olduğu teklif  uygun görülmüş olup, anılan kantinin geçici ihalesine, kati ihalesi için işbu kararın İta amirinin onayına sunulmasına komisyonumuzca oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

KOMİSYON BAŞKANI           ÜYE                                   ÜYE                            ÜYE

 

…./…../200..

…………………..                   ………………             …………………         ……………….

Şube Müdürü                           Okul Müdürü                Okul-Aile Brl.Bşk.        Defterdarlık Tem.

 

 

 

 

 

 

O L U R

…./…../200..

 

……………………..

Millî Eğitim Müdürü