KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (18 Mayıs 2022)
Devamı...

ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (18 Mayıs 2022)
Devamı...

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (18 Mayıs 2022)
Devamı...

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik(15 Mayıs 2022)
Devamı...

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15 Mayıs 2022)
Devamı...

ihalelerde ek fiyat farkı hesaplamasında kullanılan formülün bir girdisi olan a1 katsayısının belirlenmesinde esas alınacak işçilik için sadece işçilik modülü üzerinden hesaplanan işçilik, fazla çalışma ve dini ve milli bayramlar ve genel tatil günü ücretlerinin mi, yoksa bu teklif kalemleri dışında işçilik modülü üzerinden hesaplanmamasına karşın idarelerce yapılan ihaleler sonucu imzalanan sözleşmeler uyarınca işçiye ödenmek üzere yükleniciye ödenen dış görev harcırahı veya konaklama bedeli gibi işçilik tanımı içinde yer alabilecek kalemlerin de mi dikkate alınacağına ilişkin (KİK DKD )
Devamı...

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İHALE YÖNETMELİĞİ (05.05.2022)
Devamı...

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ 3/g İHALE YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Devamı...

ihalelerde iş artışı kapsamında yapılan imalatlar için de ek fiyat farkı verilip verilmeyeceği hk (KİK DKD )
Devamı...

YAPIM İHALELERİNDE HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ ve EKLERİ
Devamı...

YAPI İŞLERİ İNŞAAT MAKİNE VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMELERİ DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
Devamı...

ihalenin elektronik ortamda gerçekleştirilen bir ihale olduğu teklif mektubunun yetkisiz kişilerce imzalanamayacağı ve elektronik imza ile imzalanmasından dolayı imza sirkülerindeki fiziki ortamda atılan imza ile karşılaştırılabilir nitelikte olmadığı hk 2
Devamı...

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 30 kasım 2021
Devamı...

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 30 kasım 2021
Devamı...

ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 30 kasım 2021
Devamı...

ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 30 kasım 2021
Devamı...

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 30 kasım 2021
Devamı...

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 30 kasım 2021
Devamı...

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 30 kasım 2021
Devamı...

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 30 kasım 2021
Devamı...

elektronik ihalelerde geçici teminat mektuplarında ticaret unvanlarının açık ve uzantıları ile birlikte yazıldığı yeterlik bilgileri tablosunda yazılan ticaret unvanları ile geçici teminat mektubundaki ticaret unvanlarının birbiri ile uyumlu olması hk 1
Devamı...

Bina yıkım ihalesi yapacak idareler için BİNALARIN YIKILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ve ekleri 1
Devamı...

Adi ortaklıkların alt yüklenici olamayacağına, bunlara alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenemeyeceği eğer düzenlenmiş ise iptal edilmesi gerektiği
Devamı...

YAPI İŞLERİ İNŞAAT MAKİNE VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMELERİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
Devamı...

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
Devamı...

 ihalenin ilk oturumunda düzenlenmesi gereken söz konusu tutanakta e-ihalede doldurulması zorunlu olan yeterlik bilgileri tablosundaki bilgilerin beyanların kontrolünün yapıldığı bu tutanağın teklif değerlendirme aşamasındaki tespitler üzerine güncellenemeyeceği anlaşılmış ise de söz konusu tutanağın özel ortağa ait yeterlik bilgileri tablosunda hiçbir bilgi girişinin bulunmaması gerekçesiyle ihale komisyonu tarafından değiştirildiği yeterlik bilgileri tablosuna ilişkin sütunda “YOK” ifadesinin belirtildiği tutanaklarda “Yeterlik Bilgileri Tablosunun ihalede katılım ve veya yeterlik kriteri olarak belirlenen kritere kriterlere ilişkin özel ortak tarafından bilgi girişinde bulunulmamıştır notunun da ayrıca yazıldığı dikkate alındığında söz konusu tutanağın ilk oturumdan sonra değiştirilmesi işleminde istekliler yönüyle hak kaybı doğurucu ve esasa etki eden bir aykırılık olmadığı 1
Devamı...

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1
Devamı...

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
Devamı...

ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1
Devamı...

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1
Devamı...

ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1
Devamı...

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1
Devamı...

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1
Devamı...

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1
Devamı...

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1
Devamı...

Kara yolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Devamı...

 A Ş lerde hisse devirlerinin geçerli olabilmesi için ticaret siciline tescilinin ve Ticaret Sicil Gazetesinde ilanının zorunlu olmadığı, bu bağlamda İdari Şartname maddesi uyarınca anonim şirketler tarafından her durumda tüzel kişiliğin son durumunu gösterir pay defterlerinin e teklif kapsamında beyan edilmesi gerektiği hk 1
Devamı...

elektronik geçici teminat mektuplarının Uygulama Yönetmeliği maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak ilgili bankalarla EKAP arasındaki protokol kuralları uyarınca mevzuatta aranan koşulları sağlar şekilde elektronik olarak düzenlendiği bu sebeple anılan Yönetmelik maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan mektuplar gibi mevzuatta aranan tüm zorunlu unsurları ihtiva ettiği ve standart forma uygun şekilde düzenlendiğinin kabulünün zorunlu olduğu dolayısıyla anılan Yönetmelik maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak elektronik ortamda düzenlenen mektubun standart forma uygun olup olmadığına yönelik bir değerlendirme yapılamayacağı ve standart forma aykırı olduğuna ilişkin bir sonuca varılamayacağı hk 1
Devamı...

OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (yama üstüne yama Yönetmeliği)
Devamı...

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2021 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ
Devamı...

Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2021 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ
Devamı...

İstanbul Rumeli Üniversitesi İhale Yönetmeliği
Devamı...

2021 KARAYOLLARI BİRİM FİYATLARI
Devamı...

2021 YILI ALTYAPI TESİSLERİ BİRİM FİYATLARI
Devamı...

Yapım İşleri İle İlgili Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Devamı...

2021 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Devamı...

2021 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BİRİM FİYATLARI
Devamı...

ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ UYGULAMA ESASLARI VE RAPOR FORMATINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
Devamı...

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞININ ULUSAL VE ULUSLARARASI SPORTİF FAALİYETLERİNE İLİŞKİN MAL VE HİZMET ALIMLARI İHALE YÖNETMELİĞİ
Devamı...

Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Devamı...