ihalenin elektronik ortamda gerçekleştirilen bir ihale olduğu teklif mektubunun yetkisiz kişilerce imzalanamayacağı ve elektronik imza ile imzalanmasından dolayı imza sirkülerindeki fiziki ortamda atılan imza ile karşılaştırılabilir nitelikte olmadığı hk 2
Devamı...

elektronik ihalelerde geçici teminat mektuplarında ticaret unvanlarının açık ve uzantıları ile birlikte yazıldığı yeterlik bilgileri tablosunda yazılan ticaret unvanları ile geçici teminat mektubundaki ticaret unvanlarının birbiri ile uyumlu olması hk 1
Devamı...

 ihalenin ilk oturumunda düzenlenmesi gereken söz konusu tutanakta e-ihalede doldurulması zorunlu olan yeterlik bilgileri tablosundaki bilgilerin beyanların kontrolünün yapıldığı bu tutanağın teklif değerlendirme aşamasındaki tespitler üzerine güncellenemeyeceği anlaşılmış ise de söz konusu tutanağın özel ortağa ait yeterlik bilgileri tablosunda hiçbir bilgi girişinin bulunmaması gerekçesiyle ihale komisyonu tarafından değiştirildiği yeterlik bilgileri tablosuna ilişkin sütunda “YOK” ifadesinin belirtildiği tutanaklarda “Yeterlik Bilgileri Tablosunun ihalede katılım ve veya yeterlik kriteri olarak belirlenen kritere kriterlere ilişkin özel ortak tarafından bilgi girişinde bulunulmamıştır notunun da ayrıca yazıldığı dikkate alındığında söz konusu tutanağın ilk oturumdan sonra değiştirilmesi işleminde istekliler yönüyle hak kaybı doğurucu ve esasa etki eden bir aykırılık olmadığı 1
Devamı...

 A Ş lerde hisse devirlerinin geçerli olabilmesi için ticaret siciline tescilinin ve Ticaret Sicil Gazetesinde ilanının zorunlu olmadığı, bu bağlamda İdari Şartname maddesi uyarınca anonim şirketler tarafından her durumda tüzel kişiliğin son durumunu gösterir pay defterlerinin e teklif kapsamında beyan edilmesi gerektiği hk 1
Devamı...

elektronik geçici teminat mektuplarının Uygulama Yönetmeliği maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak ilgili bankalarla EKAP arasındaki protokol kuralları uyarınca mevzuatta aranan koşulları sağlar şekilde elektronik olarak düzenlendiği bu sebeple anılan Yönetmelik maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan mektuplar gibi mevzuatta aranan tüm zorunlu unsurları ihtiva ettiği ve standart forma uygun şekilde düzenlendiğinin kabulünün zorunlu olduğu dolayısıyla anılan Yönetmelik maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak elektronik ortamda düzenlenen mektubun standart forma uygun olup olmadığına yönelik bir değerlendirme yapılamayacağı ve standart forma aykırı olduğuna ilişkin bir sonuca varılamayacağı hk 1
Devamı...

ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden; e-teklif alınmak suretiyle yapılan inceleme konusu ihalede, isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale dokümanının ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektuplarını e-teklifleri kapsamında göndermeleri gerektiği, teklif mektubunun uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmakta olup, yapılan inceleme neticesinde ihaleye katılan tüm istekliler tarafından EKAP üzerinden gönderilen teklif mektuplarının ihale dokümanının ekinde yer alan “KİK0015.4B/EKAP” numaralı Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan İhalelerde Kullanılacak Anahtar Götürü Bedel Teklif Mektubu Standart Forma uygun olduğu tespit edilmesi
Devamı...

E-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen inceleme konusu ihalede istekliler tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunda, istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgilerin eksiksiz olarak, açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmesi gerekmekte olup, istekli tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunun “Ticaret Sicili Bilgileri” kısmına ait “Ortaklara Ait Bilgiler (Halka Arz Edilen Hisseler) Hariç (Ortakların Gerçek Kişi Olması Durumunda Adı-Soyadı/T.C. Kimlik Numarası/Ortaklık Oranı/Varsa İşletme Adı ve Ticaret Unvanı…” satırında ortaklık oranlarının beyan edilmemesi
Devamı...

yeterlik bilgileri tablosunda geçici teminata ilişkin olarak doldurulması istenilen bilgilerin yeterlik kriteri olduğu yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ve Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubuna ilişkin bilgilere yönelik ilk değerlendirmenin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılması gerektiği hk
Devamı...

 Elektronik İhalede idare tarafından isteklileri herhangi bir tereddüde düşürmeyecek şekilde EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyen belgeleri ekleri ile birlikte, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilerek söz konusu işlemin yenilenmesi gerektiği
Devamı...

elektronik ihalede yeterlik kriterlerini sağlayamayan veya mevzuata aykırı teklif veren isteklilerin teklifinin değerlendirme dışı bırakılacağı Yeterlik Bilgileri Tablosunda doldurulması istenilen bilgilerin yeterlik kriteri olduğu Yeterlik Bilgileri Tablosunda istekli tarafından hiçbir beyana yer verilmemiş bir hususun bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilip sonradan tamamlatılması mümkünmüdür
Devamı...

Elektronik Eksiltme İhale İşlemleri Kullanım Kılavuzu
Devamı...

ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ 13 Kasım 2019
Devamı...

YurtDışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektubu
Devamı...

E-Teminat Mektuplarına İlişkin Tebliğ
Devamı...

Vekaletname Sorgulama hizmeti ile vekalet verilen kişiye ait vekil, azil ve istifa bilgileri EKAP üzerinden sorgulanabilecek
Devamı...

ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
Devamı...

e-Teminat Mektubu uygulaması , e-Teminat Mektubu ile neler yapılabilecek
Devamı...

Elektronik Ortamda Teklif Alınan Beyan Usulü (1)
Devamı...

Elektronik ihaleTeminat Mektubu maliye genelgesi
Devamı...

e ihale idarelerin Elektronik Eksiltme İhale İşlemleri Kullanım Kılavuzu
Devamı...

e ihale Elektronik Eksiltme Kayıt ve Tebligat İşlemleri Kullanım Kılavuzu
Devamı...

E -ihalelere katılacak firmalara ait Elektronik Eksiltme Teklif İşlemleri
Devamı...

Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelere Yönelik Kullanım Kılavuzu (İdare)
Devamı...

Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelere Yönelik Kullanım Kılavuzu (İdare)
Devamı...

EKAP ta Yapılan Yenilikler Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelere Yönelik Kullanım Kılavuzu Gerçek Tüzel Kişiler
Devamı...

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ELEKTRONİK E İHALE SİSTEMLERİ VE YAPI ENFORMASYONU MODELLEMESİ ENTEGRASYONU ÖRNEK BİR ÇALIŞMA
Devamı...

Sağlık Bakanlığı e-İhale İdare Pilot Uygulama Eğitime İlişkin Sunumlar
Devamı...

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı E-İhale genel uygulama kılavuzu
Devamı...

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DE KAMU ALIMLARI VE ELEKTRONİK TEDARİK UYGULAMALARI
Devamı...

Halk bankası E-ihale GAYRİMENKUL SATIŞ SİSTEMİ
Devamı...

Elektronik İhale Araştırma-Geliştirme ve Bilişim Destek Hizmet Alımı
Devamı...

Hizmet alımı E-İhale sürecinde Teklif verme
Devamı...

Mal alım E-İhale sürecinde Teklif verme
Devamı...

ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Devamı...

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 27 MAYIS 2016
Devamı...

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 27 MAYIS 2016
Devamı...

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 27 MAYIS 2016
Devamı...

ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 27 MAYIS 2016
Devamı...

MÜNFERİT SÖZLEŞMELERDE İSTEKLİLERCE TEKLİF EDİLEN FİYATLARA VE YAKLAŞIK MALİYETİN AÇIKLANMASINA İLİŞKİNTUTANAK
Devamı...

MÜNFERİT SÖZLEŞMELERDE E-TEKLİF AÇMA TUTANAĞI
Devamı...

MÜNFERİT SÖZLEŞMELERDE AÇILAMAYAN E-TEKLİFLERE İLİŞKİN İHALE KOMİSYONU TUTANAĞI
Devamı...

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU BİLGİLERİ
Devamı...

BANKA REFERANS MEKTUBU BİLGİLERİ
Devamı...

Sözleşmeye Davet
Devamı...

Bütün tekliflerin reddedilmesi sebebiyle ihalenin iptali
Devamı...

İhale İptal Bildirimi
Devamı...

Kesinleşen İhale Kararı Bildirimi
Devamı...

İHALE KOMİSYONU KARARI
Devamı...

İSTEKLİLERCE TEKLİF EDİLEN FİYATLAR
Devamı...

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU
Devamı...