sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, idareden kaynaklanan nedenlerle veya mücbir sebep hallerinin ortaya çıkması üzerine yükleniciye süre uzatımı verildiği durumlarda, artırımlı fiyat farkının nasıl hesaplanması gerektiği
Devamı...

ihalesi feshedilen sözleşmelerde fesih başvurusunda bulunan yükleniciye, fesih başvurusu öncesinde veya sonrasında kesilen gecikme cezaları dışında, sözleşme ve eklerine göre kesilen cezaların (iş programının süresinde hazırlanıp verilmemesi, teknik personel ve makine teçhizatın bulundurulmaması vb. durumlarda kesilen cezaların) iade edilip edilmeyeceği hk
Devamı...

ihalelerde ek fiyat farkı hesaplamasında kullanılan formülün bir girdisi olan a1 katsayısının belirlenmesinde esas alınacak işçilik için sadece işçilik modülü üzerinden hesaplanan işçilik, fazla çalışma ve dini ve milli bayramlar ve genel tatil günü ücretlerinin mi, yoksa bu teklif kalemleri dışında işçilik modülü üzerinden hesaplanmamasına karşın idarelerce yapılan ihaleler sonucu imzalanan sözleşmeler uyarınca işçiye ödenmek üzere yükleniciye ödenen dış görev harcırahı veya konaklama bedeli gibi işçilik tanımı içinde yer alabilecek kalemlerin de mi dikkate alınacağına ilişkin (KİK DKD )
Devamı...

ihalelerde iş artışı kapsamında yapılan imalatlar için de ek fiyat farkı verilip verilmeyeceği hk (KİK DKD )
Devamı...

Adi ortaklıkların alt yüklenici olamayacağına, bunlara alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenemeyeceği eğer düzenlenmiş ise iptal edilmesi gerektiği
Devamı...

Yapım işi sözleşme sürecinde yapımına karar verilen yeni iş kaleminin birim fiyatının tespitinde dikkate alınan üst sınır değer hesabında esas alınacak benzerlik gösteren iş kaleminin belirlenmesi
Devamı...

elektronik ihalelerde geçici teminat mektuplarının iadesi hk kik düzenleyici kurul kararı
Devamı...

KİK Düzenliyici kurul kararı,feshedilen yapım işlerine ilişkin iş deneyim belgesi düzenlenip düzenlenemeyeceği hk
Devamı...

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 59 uncu maddesinin beşinci fıkrasının (c) bendinde; Kurum tarafından yayımlanan aşırı düşük teklif sorgulaması yapılamayacak alımlar listesi
Devamı...

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 4 üncü maddesi uyarınca feshedilip tasfiye edilen yapım işi sözleşmelerine ilişkin olarak yüklenicilere iş bitirme belgesi düzenlenip düzenlenemeyeceği DK-D
Devamı...

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI YAPILMAYACAK HİZMET ALIMLARI LİSTESİ HAKKINDA DÜZENLEYİCİ KURUL KARARI
Devamı...

Devir edilen ihalelerde alt yüklenicilerin iş deneyim belgesi hk Düzenleyici kurul kararı
Devamı...

Kamu ihale kurulu düzenleyici kurul kararı,Devredilen Sözleşmelerden Elde Edilen Alt Yüklenici İş Bitirme Belgelerinin İhalelerde Kullanımı
Devamı...

kik düzenleyici kurul kararı,4735 sayılı Kanunun 16’ncı maddesi kapsamında 3 yıllık devir yasağına tabi olup olmayacağı hk
Devamı...

kik düzenleyici kurul kararı,idari şartname ve sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işler için, söz konusu Kanun maddesi uyarınca idarece süre uzatımı verilmesinin tek başına fiyat farkı verilmesini gerektirip gerektirmeyeceği hk
Devamı...

KİK in Düzenleyici kurul kararı,yükleniciye taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi nedeniyle gecikme cezası uygulanan ihtarlı süre verilmesi hk
Devamı...

Yapım işi sözleşmelerinin yürütülmesi aşamasında, geçici kabul noksanlarını önlemek ve kesin hesapların zamanında tamamlanmasını sağlamak için hakedişten yapılacak nakit kesintinin, teminat mektubu ile değiştirilip değiştirilemeyeceği hk
Devamı...

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
Devamı...

Bakanlar Kurulu Kararı Çerçevesinde Özel Tüketim Vergisindeki Değişikliklere Bağlı Fiyat Farkı Uygulaması
Devamı...

PİLOT VEYA KOORDİNATÖR ORTAĞIN İFLASI DURUMUNUN SÖZLEŞMEYE ETKİSİ!
Devamı...

Gecikme cezasi ile ilgili Düzenleyici KİK kararı
Devamı...

Sınır Değer Tespit Katsayısının Belirlenmesi
Devamı...

Kısmi teklife açık ihalelerde, kısım itibariyle sözleşme yapmaya yanaşılmaması halinde geçici teminatın gelir kaydedilmesi.
Devamı...

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi’nin yürürlüğe girmesinden dolayı uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesine yönelik Düzenleyici Kurul Kararı alınması.
Devamı...

Tebliğ değişikliği ve Yeni Türk Lirası’ndan Türk Lirası’na geçiş sürecinde ortaya çıkabilecek tereddütlere ilişkin düzenleyici kurul kararı.
Devamı...

kalite yönetim sistem belgelerine yönelik olarak idarelerce yapılacak düzenleme ve ihale komisyonları tarafından yapılacak değerlendirmelere ilişkin düzenleyici kurul kararının oluşturulması.
Devamı...

ihale dokümanında, “Ürün tıbbi literatüre girmiş klinik çalışmalarla desteklenmelidir.” veya “Teklif edilen ürünle ilgili olarak uluslararası hakemli dergilerde makale yayımlanmış olmalıdır.” gibi düzenlemeler yapılıp yapılmayacağı hakkında.
Devamı...

alımı ihalesinin süresinin mücbir sebep nedeniyle uzatılması talebi.
Devamı...

Doğrudan temin uygulaması ile ilgili görüş talepleri
Devamı...

4734 sayılı Kanunun 62/(ı) maddesi gereğince yapılan başvuruların değerlendirilmesi.
Devamı...

Elektrik ihtiyacının temini.
Devamı...

Sözleşme imzalanacak son günün belirlenmesi.
Devamı...

başvuru sahibi tarafından yapılan itiraz üzerine söz konusu kararda maddi hata bulunduğu anlaşıldığından, maddi hatanın düzeltilmesi hususuna ilişkin işlem tesis edilmesi.
Devamı...

Özel sektörde sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyim belgesi düzenlenmesinde, sözleşmelerin noter onaylı olması hususunda ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi
Devamı...

Haklarında kamu davası açılan kişilerin, açılan kamu davasının kendilerine tebliğinden başlayarak yargılama sonuna kadar
Devamı...

Mavi kart alma hakkına sahip kişilerin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre gerçekleştirilen ihalelerde yerli isteklilere tanınan avantajlardan yararlanıp yararlanamayacağı.
Devamı...

İş ortaklıklarında ortakların alt yüklenici olarak çalıştırılıp çalıştırılamayacağı
Devamı...

Özel Tüketim Vergisi Değişikliğinden Kaynaklı Olarak Hesaplanacak Fiyat Farkı Hakkında
Devamı...

Meslekte yükselme ve unvan değişikliğine yönelik yazılı sınav hizmeti alımı ihaleleri.
Devamı...

TEFE ve ÜFE endekslerinin kaldırılarak Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinin (Yİ-ÜFE) yürürlüğe girmesi sonucunda fiyat farkının ne şekilde hesaplanacağı hakkında.
Devamı...

Eşit Teklif – Vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına oranının büyüklüğü
Devamı...

Meslek Lisesine bağlı Döner Sermaye İşletmesinin elde ettiği gelirler nedeniyle kurumlar vergisi mükellefiyetinin doğup doğmayacağı Hk.
Devamı...

Özel Sektör İş deneyim damga vergisi yatmayacağı
Devamı...

özel sektör iş deneyimine ait kik düzenleyici karar
Devamı...

iş deneyimini gösteren belgelerin ve anahtar teknik personelin tasfiyesiz sona eren işletme veya şirketin bünyesinde (merkezinde) geçirdiği sürenin devralan ya da yeni kurulan şirketlere geçip geçmeyeceği
Devamı...

Şirket bölünmelerinin kamu ihale mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmesi
Devamı...

Hizmet alımı ile yapım işi sözleşmelerinde, 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu kararının uygulandığı dönem için akaryakıt girdisinin nev’ine uygulanan ÖTV’de meydana gelen değişikliklerden kaynaklanan fiyat farkı hesabının bu Kararda belirtilen kurallara göre yapılmasına dair düzenliyici kurul kararı
Devamı...

Şirket bölünmelerinin, bölünen şirketlerin iş deneyim belgeleri, ciro değerleri, bilançolar hk düzenleyici kurul kararı
Devamı...