kayıt tarihi by

KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-2.BÖLGE İZMİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(DENİZLİ-ÇARDAK)AYR-SİVASLI-UŞAK YOLU KM: 0+000-29+000 ARASI TOPRAK TESVİYE, SANAT YAPILARI, ÜSTYAPI ve BSK İKMAL İŞİ

yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2020/340197

 

1-İdarenin
a) Adı:BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-2.BÖLGE İZMİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Kazım Dirik Mahallesi Sanayi Caddesi No:41 35100 BORNOVA/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası:2324935000 – 2324627277
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı:(DENİZLİ-ÇARDAK)AYR-SİVASLI-UŞAK YOLU KM: 0+000-29+000 ARASI TOPRAK TESVİYE, SANAT YAPILARI, ÜSTYAPI ve BSK İKMAL İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı:112.500 m² Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile 1 m² BSK ; 112.500 ton Plentmiks Alttemel ve Plentmiks Temel Yapılması; 7.500 m³ Ocak Taşı ile Moloz Taş İnşaat; 100.000 m³ Her Cins ve Klastaki Zeminlerin Kazılması, Kullanılması ve Nakli vb. İşler
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:(DENİZLİ-ÇARDAK)AYR.-SİVASLI-UŞAK YOLU
ç) Süresi/teslim tarihi:Yer tesliminden itibaren 250 (iki yüz elli) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:05.08.2020 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Karayolları 2.Bölge Müdürlüğü İhale Salonu ( Kazım Dirik Mahallesi Sanayi Caddesi No:41 35100 Bornova / İZMİR )

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
MAKİNE ve EKİPMANIN CİNSİ/ÇEŞİDİÖZELLİK VE KAPASİTEKENDİ MALI ADEDİ
EkskavatörÇalışma Ağırlığı En Az 35 Ton2 Adet
Greyder1 Adet
Konkasör Kırma Eleme TesisiEn Az 110 ton/Saat Kapasite Raporlu1 Adet
Asfalt DistribütörüKabinden Operatör Kontrollü Ayarlanır Dijital Göstergeli1 Adet
Mekanik PlentEn Az 400 ton/saat Kapasite Raporlu1 Adet
Asfalt plentiEn Az 240 ton/saat kapasite raporlu1 Adet
Asfalt Kazıma MakinesiKazı Genişliği En az 2 m1 Adet
Asfalt finişerien az 200 ton/saat kapasiteli2 Adet

– Aday veya İstekliler kendi malı olması istenen ve teknik kriterlerine yönelik düzenleme yapılan , tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.
– Adayın veya isteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da (Değişik ibare: 12/06/2015-29384 R.G./2. md.) yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilir. (Ek cümle: 25/01/2017-29959 R.G./5. md.) Tevsik işleminin aslına uygunluğu noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.
– Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.
– İş ortaklığında, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan A / I (KÖPRÜ VE VİYADÜK İŞLERİ) veya A/II (TÜNEL İŞLERİ) veya A / V (KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı) Grubu İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50

İş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıAsgari OranAzami OranFiyat Dışı Unsur Puanı
Her Cins ve Klastaki Yarma, Yan Ariyet, Heyelan Eden Zemin İle Dolgu Altlarındaki Her Cins Zayıf (Bitkisel Toprak vs.) ve Oynak (Batak ve Balçık) Zeminlerin Kazılması, Kullanılması ve Nakli5,414%8,1212%3,38
Dolguya Gelen Her Cins ve Klastaki Kazı Malzemesinin Sulanması ve Sıkıştırılması0,4594%0,689%0,29
Her Cins ve Klastaki Zeminde Reglaj0,1044%0,1566%0,07
Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde (Heyelan Etmiş Saha Dahil) Kuruda veya Su Altında Her Türlü Sanat Yapısı Kazısı Yapılması ve Nakli0,9435%1,4153%0,59
Hendeklerin Betonla Kaplanması (Hendek Kazısı ile Kullanılan Her Türlü Malzeme ve Nakliyeler Dahil) (C 30/37 Hazır Beton Harcı ile)2,3333%3,4999%1,46
Her Türlü İnşaatta Kuruda ve/veya Suda Demirsiz Beton (C 16/20 Hazır Beton Harcı ile)0,5152%0,7728%0,32
Her Türlü Açıklıkta Altgeçit, Üst Geçit ve Kutu Menfezlerde Kuruda ve Suda Her Dozda Demirli Beton (C 30/37 Hazır Beton Harcı ile)2,1542%3,2312%1,35
İnşaat Bünyesine Giren (Her Türlü Sanat Yapısı, Köprü, Tünel v.s. dahil) Her Cins ve Çaptaki Nervürlü Çelik Bedeli, Yüklenmesi, Taşınması, Boşaltılması İstifi ve İşçiliği (Zati Bedeli Dahil)1,9334%2,9%1,21
Menfezlerde Her Açıklık İçin Döşeme, Kiriş ve Kemer Taşıyıcı İskeleler0,0966%0,145%0,06
KATRAN BADANA0,1078%0,1616%0,07
Ocak Taşı ile Moloz Taş İnşaat5,9512%8,9268%3,71
Moloz ve Çaplanmış Moloz Taş İnşaat Yüzlerine Gömme Oluklu Derz Yapılması0,3524%0,5286%0,22
Ocak Taşı ile İstifsiz Taş Dolgu (Nakliye Dahil)0,6673%1,0009%0,42
Prefabrik Beton Bordür Yapılması ve Yerine Döşenmesi1,6947%2,5421%1,06
Sanat Yapıları ve Köprü Temel Tabanına, Beton Yol ve Tretuvar Altlarına Kırmataş Tabakası Serilmesi ve Drenaj Hendekleri ile Her Türlü Büz ve Menfez Yanlarına Kırmataş Dolgu Yapılması ve Nakli1,2724%1,9086%0,8
Refüjlerde, Bordürle Çevrili Refüjlerde ,Eşanşörlerde ve Düz Sahalarda Bitkisel Toprak Tabakası Teşkili (Ocak veya Depo Malzemesinden) ve Nakli1,4398%2,1598%0,9
Her Cins ve Ebatta Düşüm Oluğu Yapılması, Nakli ve Yerine Döşenmesi0,0401%0,0601%0,03
Ø150 MM.LİK TÜNEL TİPİ DRENAJ BORUSU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ0,2048%0,3072%0,13
Plentmiks Alttemel ve Plentmiks Temel Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) (Herşey Dahil)24,8354%37,2532%15,51
19 cm Sıkışmış Kalınlıkta, Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile Astarsız Temel Üzerine 1 m2 Bitümlü Sıcak Karışım (9 cm Bitümlü Sıcak Temel Tabakası, 6 cm Asfalt Betonu Binder Tabakası ve Performans Arttırıcı Katkı Maddeleri Kullanılarak 4 cm Taş Mastik Aşınma) Tabakası Yapılması (Bitüm İdare Malı)27,6593%41,4889%17,28
Bakım İçin Asfalt Betonu Binder Karışımı Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşından) (Bitüm idareden)0,8013%1,2019%0,5
Asfalt Karışımdan Sıcak Karışım Bordür Yapılması (Bitüm İdareden)0,0249%0,0373%0,02
Asfalt Kazıma Makinesi ile Her Cins Sathi Kaplamaların Kazılması0,9946%1,492%0,62

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Sınır Değer Katsayısı N=1,00 uygulaması 4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazete ile güncellenerek yürürlüğe girmiştir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz