KAT KARŞILIĞI BİNA İNŞAATI ihalesi 08.08.2023

image_pdfimage_print
54 / 100
Bolvadin Belediye Başkanlığından
KAT KARŞILIĞI BİNA İNŞAATI
YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

1) İhale konusu olan iş; Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, Kentsel Yenileme Alanı Sınırları İçerisinde Yer Alan, Şazi Mahallesi, 286 Ada, 55 Parselde (248,84 m²) bulunan taşınmazın; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile kat karşılığı inşaat yapılması işidir.
2) Belediyemizce uygulama projeleri hazırlanan zemin ve normal kat olmak üzere toplam 18 adet bağımsız bölümden oluşan projede, net alanlar olmak üzere, 1.katta; 16 nolu  (54,12 m2), 17 nolu  (51,82 m2), 18 nolu (72,86 m2) ofis olarak projelendirilen bağımsız bölümler ile ortak alan (42,92 m2),  yüklenicinin uhdesinde, zemin katta; 1 nolu (7,75 m2), 2 nolu (4,89 m2), 3 nolu (15,55 m2), 4 nolu (15,00 m2), 5 nolu (17,91 m2), 6 nolu (28,19 m2), 7 nolu (28,18 m2), 8 nolu (18,25 m2), 9 nolu (19,56 m2), 10 nolu (19,69 m2), 11 nolu (13,33 m2), 12 nolu (16,43 m2), 13 nolu (17,65 m2), 14 nolu (14,67 m2), 15 nolu (53,56 m2), bağımsız bölümlerin İdarenin uhdesine bırakılmak suretiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere ve diğer Bakanlıkların 2023 yılı için Yayınlanan İnşaat Yaklaşık Birim Fiyatları marifetiyle hesap edilen değerden “Açık Teklif Usulü” ile inşaatın yapımı işini kapsamaktadır.
3) Paylaşım, bağımsız bölüm alanları toplamı baz alınarak, toplam inşaat alanının yaklaşık İdare için %56,72, yüklenici için % 43,28 ’sine denk gelen yukarıda belirtilen bağımsız bölümler için açıklanan şekliyle yapılacaktır. İhale bunun üzerine verilecek nakit Türk Lirasını en çok   teklif eden istekli üzerinde bırakılacaktır.
4) İhale dökümanı bedeli 500,00-TL (beş yüz lira) dır. Döküman bedeli, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırılacaktır. İhale dökümanı, para yatırma makbuzu karşılığında, Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünden alınacaktır.
5) İhale; Yenice Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Cad. No: 68 Bolvadin / AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Belediye hizmet binasındaki Encümen Toplantı Salonunda 08.08.2023 tarihinde saat 15.00’te, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık teklif usulü ile yapılacaktır.
6) İhalenin Muhammen bedeli, (Belediyemiz uhdesinde kalan bağımsız bölümlerin değeri) 3.563.115,84-TL (Üç Milyon Beş Yüz Altmış Üç Bin Yüz On Beş Lira Seksen dört Kuruş) olup, istekliler geçici teminat olarak, muhammen bedelin % 3’ü oranında 106.893,48-TL (Yüz Altı Bin Sekiz Yüz Doksan Üç Lira, Kırk Sekiz Kuruş.) geçici teminat vereceklerdir. (Geçici teminatlar nakit para ise; Bolvadin Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak vezne alındısı makbuzu) Bolvadin Belediyesine hitaben işin adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış geçici teminat mektubu. (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı)
7) İsteklilerce Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak, belirlenen muhammen bedel olan 50.000,00- TL üzerinden teklif verilecek olup; ihale sonucunda ihalede teklif edilen bedel sözleşme aşamasında peşin olarak ödenecektir.
8) İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri, teklif zarflarında sunmaları zorunludur.
a) Kanuni ikametgâh belgesi
b) Türkiye Cumhuriyet’inde yasal tebligat ve yazışma adresi
c) Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge ( ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş)
d) Tüzel kişi olması halinde;
d1) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir yasal kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Ticaret Sicil Gazetesi Onaylı sureti)
d2) Gerçek kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odası ve/veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası siciline kayıtlı olduğuna dair belge
d3) Ortak Teşebbüs Kuruluşu olması halinde; ortak teşebbüsü oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ayrı olarak yukarıdaki esaslara (d1-d2) göre temin edecekleri belge
d4) Ortak girişim beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ortak girişimdeki ortaklardan birinin iş bitirme tutarı muhammen bedeli karşılıyor ise diğer ortaklardan iş bitirme belgesi aranmaz.
e) İsteklilerin noter tasdikli imza sirküleri
f) İstekliler adına vekâlet edilmesi halinde adına teklifte bulunacakları isteklilerin noter tasdikli vekâletnameleri ve vekilin noter tasdikli imza sirküleri
h) Muhammen bedelden az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan son 15 yıl içerisinde inşaat işlerine ait resmi kurumlardan alınmış benzer iş deneyim belgesi (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış ) BENZER İŞ; 29.12.2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu İhale Tebliğinin (Benzer işlere dair tebliğ) Benzer İş Grupları Listesi (B) Üst Yapı (Bina) Grubu İşler II/III Grup İşler.
i) İsteklilerin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre yasaklı olmadığına dair beyanı
j) Teknik personel taahhütnamesi: teknik personelin (1 adet inşaat mühendisi veya Teknikeri -2 yıl deneyimli) işin başından sonuna kadar işin başında bulundurulacağına dair taahhütname (Ortak girişim halinde ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından imzalanmış olacaktır.)
9) İhaleye teklif verecek olan istekliler, ihale zarflarını 08.08.2023 Salı günü saat 12.00’ ye kadar Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğüne vereceklerdir.
10) Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten, başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
11) İhale ile ilgili belgeler elden İhale Komisyonuna teslim edilecek olup, Posta, faks ve internet üzerinden gönderilecek belgeler kabul edilmeyecektir.
12) Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremeyecektir.
13) İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.

image_pdfimage_print