kayıt tarihi by

PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Madde 1- İhale Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen işlerin, kat karşılığı inşaat yapım ihaleleridir.

Sıra NoMevkiiAda / ParselArsa Alanı (m²)İmar DurumuMuhammen Bedel (TL)Geçici Teminat (%3)İhale Tarihi – Saati
1Mimar Sinan95001/32.354,00E:1.60 Hmax:Serbest11.155.480,00 TL334.664,40 TL29.06.2020 – 10:00
2Mimar Sinan95184/24.054,00E:1.60 Hmax:Serbest21.781.600,00 TL653.448,00 TL29.06.2020 – 11:15

Madde 2- İhalenin Tarihi, Saati, Yeri ve Evrakların Teslim Süresi: Söz konusu kat karşılığı inşaat yapım ihaleleri yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatlerde, Pursaklar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, İhale Komisyonunca yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç, 29.06.2020 Perşembe günü, 10:00 ile 11:15 saatlerinde Belediyemiz ihale komisyonuna vermeleri ya da taahhütütlü olarak posta ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular ihale komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Madde 3- İhalenin Yapılış Şekli: İhale, 2886 Sayılar Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü (Artırma) ile yapım ihalesidir.

Madde 4- İhale Şartnamesinin Ekleri İle Temini ve Bedeli: İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden, mesai saatleri içerisin de ücretsiz olarak görülebilir. İhalesi yapılacak işlerin her biri için ihale dosya bedeli 500,00-TL (BeşYüzTürkLirası) + K.D.V. olup, Pursaklar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ihale dosyası temin edilebilir. Katılımcı, yatırmış olduğu dosya bedelinin makbuzunu ihale teklif zarfına koyacaktır.
Madde 5- İhalenin muhammen bedeli, geçici teminat miktarı ve esasları: Yukarıdaki tabloda ihalesi yapılacak işler için muhammen bedel belirtilmiştir. İhaleye girecek gerçek veya tüzel ilişkilerin, ihalesine katılmak istedikleri işle ilgili yukarıda belirtilen Muhammen bedel üzerinden, % 3 Geçici Teminat vermeleri gerekmektedir. Teminatlar, Belediyemiz hesabına, dekontta ‘Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi’ diye belirtmek şartı ile yatırılabilir. Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunda ‘Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi’ diye yazılacaktır. Ayrıca Teminat mektubu süresiz olarak ve mektubun aslı olacaktır.
Madde 6- Ödeme Şekli: Sözleşmedeki ilgili maddelere göre, pay cetvelinde gösterilmiş olan daireler tapu devir tablosunda belirtilen imalat sıralaması tamamlandıkça tapu devirleri yapılacaktır.

Madde 7- İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler:
7.1-) Tebligat için yasal adres bildirimi.
7.2-) Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ve ikamet belgesi (Aslı),
7.3-) İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise noter tasdikli vekaletname (Aslı),
7.4-) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır),
7.5-) İhaleye ait dosya alındı makbuzu ve şartname alındı belgesi (Aslı ya da idarece tasdikli sureti),
7.6-)Geçici Teminatın Belediye veznesine veya banka hesabına yatırıldığına dair makbuz ya da banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunu aslı olacaktır.
7.7-) 2886 Sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnameler ihaleye iştirak eden tarafından imza edilmesi gerekmektedir.
7.8-) İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname (Belediyemizden alınacaktır),
7.9-) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi ya da Esnaf ve Sanatkar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
7.10-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri
7.11-) Muhammen bedelin %20 sinden az olmamak üzere son on beş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait istekli adına özel veya kamu bina inşaatı işi ile ilgili olarak Belediye İmar Müdürlüğünden veya ilgili kurumdan alınmış İş Bitirme belgesi (tutanağı) aslı veya noter tasdikli suretinin sunulması zorunludur. İş bitirme tutarları iş bu ihale yılı fiyatlarına tahvil edilerek değerlendirilecektir.

Madde 8- İhale İlanı Hakkında: Bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kat karşılığı konut yapım ihale şartnamesi ve sözleşme hükümleri uygulanacaktır. İhale komisyonu ihale yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz