kayıt tarihi by

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEKKÖY MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE İLANI

İhaleye Konu İş’in;

Adıİzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Örnekköy Mahallesi II. Etap 27029 Ada 1 Parsel Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapım İşi
Niteliğiİzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki; tapunun İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Örnekköy Mahallesi II. Etap 27029 Ada 1 Parsel numarada kayıtlı taşınmaz üzerinde Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapımı işi
İhale Yöntemi2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin “a” bendine göre “Kapalı Teklif Usulü”
İşin Süresi810 gün (27 ay)
Yeri ve MiktarıİlİlçeMahalleAda NoParsel NoArsa Alanı (m2)Proje İnşaat Alanı (m2)
İzmirKarşıyakaÖrnekköy2702914.651,3429.352
Tahmin Edilen Bedel98.069.077,60 TL (KDV dahil)
(doksansekizmilyonaltmışdokuzbinyetmişyediliraaltmışkuruş)
Geçici Teminat Miktarı2.942.072,33 TL.
(ikimilyondokuzyüzkırkikibinyetmişikiliraotuzüçkuruş)
İhale Dosyası Satış Bedeli500,00- TL
(Beşyüzlira)
İhale Dosyasının Görüleceği ve Temin Edileceği Adres / Yerİzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı
Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı
Şehit Fethi Bey Caddesi No:2 Konak/ İZMİR
İhale Dosyasının Görüleceği ve Temin Edileceği Saat:Son teklif verme günü ve saatine kadar mesai günlerinde 09.00 – 11.30 / 14.00 – 16.30 saatleri arası
İhale için son evrak verme tarihi ve saatiTarih: 16.07.2020
Saat : 12:00
İhale için evrak teslim adresiİzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı
Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı
Şehit Fethi Bey Caddesi No:2 Konak/ İZMİR
İhale tarihi (dış zarfların açılması) ve saatiTarih: 16.07.2020
Saat : 14:00
İhale salonu (dış zarfların açılacağı yer) adresiİzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı
Encümen Toplantı Odası Kat: 3 No: 309
Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak/ İZMİR
Mali Tekliflerin Açılma (iç zarfların açılması) Tarih ve saatiTarih: 23.07.2020
Saat : 14:00
İhale Komisyonu Toplantı Yeriİzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı
Encümen Toplantı Odası Kat: 3 No: 309
Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak/ İZMİR

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN_;
1. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; işe ait İdari Şartnamede belirtilen belgeleri ve hazırlayacakları tekliflerini,
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı
Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Şehit Fethi Bey Caddesi No:2 Konak/ İZMİR adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaştırmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir.
2. Bu ihaleye gerçek veya tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif verebilecektir.
3. Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.
5. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmemektedir.

İHALE İÇİN İSTENEN BELGELER:
1. DIŞ ZARF
1.1. Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge,
1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi,
1.3 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan İş Ortaklığı Beyannamesi,
1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,
1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
1.8. İhale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş Yer Görme Belgesi,
1.9. Limit içi-süresiz ve teyit yazılı İzmir Büyükşehir Belediyesi adına geçici teminat mektubu veya İzmir Büyükşehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu,
1.10. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,
1.11. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait vergi borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,
1.12. İdari Şartnamenin 16. Maddesindeki İhaleye Katılamayacak Olanlar, Yasak Fiil Veya Davranışlar Ve İhale Dışı Bırakılma koşulları taşımadığına dair, ihale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname,
1.13. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler
a) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu ve eşdeğer belgeleri.
b) İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
1) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu
2) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar

1.14. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler
Muhammen bedelin % 50’sinden az olmamak üzere,
İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uygun,
Kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işleri ile kendi mülkü üzerine benzer iş tanımına uygun,
İdari Şartnamede belirtilen iş deneyim belgeleri kabul edilecektir.
1.15. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan; (A) ALTYAPI İŞLERİ V.GRUP KARAYOLU İŞLERİ (altyapı+üstyapı) işleri veya (B) ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ III. GRUP: BİNA İŞLERİ ne ait iş deneyim belgeleri işler benzer İş olarak kabul edilecektir.
1.16- İsteklilerden İdari Şartnamede sayı ve nitelikleri belirtilen personele ait İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname istenmektedir.
1.17- İdari Şartnamede belirtilen makine-ekipman İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname ile istenmektedir.
2. İÇ ZARF
2.1. İç zarfa İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek Mali Teklif Mektubu konacaktır.
İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması mecburidir.
İhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.
İdare ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz